11
Jeju rax ne Djeruxarẽmã àr.
Mat 21.1; Ruk 19.28; Dju r 12.12
Nhym Jejumẽ ar prykôt mõ:n kam krĩraxbê Djeruxarẽ kuri krĩ ngrire ja'ỳr bôx. Krãnhrebê Oriwêre'ã rwỳkbê ne krĩ ngrire jabê Bepadjêmẽ Betanhamẽ. 'Ỳr bôx nhym kôt ba djwỳnh amãnhkrutmã kum,
—Pry ja'ã dja gar arek katàt krĩwãmã tẽ. Nhym ar akutã pry kator kraxkam dja gar mry'ã krĩ jabatành nyrewã pumũ. Nhym me kute pĩ maktã õkre djê nhym ãmwã. Kraxje me'õ mry wã'ã krĩ kêt. Dja gar 'ãpre bôn amrẽ o tẽ. Godja me'õ 'ã ar amã kabẽn jabej ne ar amã, “Mỳj kadjy”? ane gar kum, “Bẽnjadjwỳr 'ã tẽm prãm. Dja 'ã tẽn kam akuby:n amã ano.” Nãm ã Jeju arkum ane.
Nhym kam ar 'ỳr tẽ. Tẽ:n kam arỳm mrymã kato. Kikre'õ jajkwa krekre tãri ne me mry 'ãpre nhym dja. Pry kênhkam ne mry dja nhym ar arỳm 'ãpre bô. Nhym ar bu'ã me ku'êja ar kukij ne arkum,
—Mỳj kadjy ne gar mry 'ãpre bô? ane. Nhym Jeju kute arkum 'ã karõ kôt ne ar ã memã ane. Nhym me arỳm arkum, “Ajrã”, ane.
Nhym ar arỳm Jeju'ỳr mryo tẽn o bôx. Ne kam ar aminhõ kubẽkào kum mry'ã aty. Nhym kam 'ã nhỹ. Nhym kam me krãptĩdjwỳ kukãm kum pry'ã atyo mõ. Aminhõ kubẽkào kum atyo mõ. Nhym me kwỳ bu'ã kapôt'ỳr mõn pi'ô nhikẽn o bôx ne kukãm kum pry'ã o atyo mõ. Nhym arỳm 'ã tẽ. Nhym me kwỳ kukãm mõ, o àkjêr mõ nhym me kwỳ kôt o àkjêr mõ. Nãm me o àkjêr mõn kàj bê abenmã kum, Metĩndjwỳnhmã kum,
—Jejubê me inhõ Bẽnjadjwỳr rax. Ãm mexkumrẽx. Kam me ikĩ:nhkumrẽx. Gê on me ipytà. Gê Metĩndjwỳnh o kĩnh rax. Metĩndjwỳnh kukwakam ne arỳm me bakadjy bôx. 10 Arỳm me bakukãmãre Dawi kudjwa kute me ijo ba kadjy ne bôx. Gê me kàjkwakamdjwỳ Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽnho kumex. Gê on me ipytà, ane.
11 Nhym arỳm krĩraxbê Djeruxarẽkam bôx. Bôx ne kam Metĩndjwỳnh nhõ kikretimã wadjà. Ne kam amibu'ã mỳjja kunĩ pumũnho tẽ. Nhym kam arỳm 'ã amykry mex ne. Nhym kam kôt ba djwỳnhbê 12mẽ amũ krĩ ngrirebê Betanha'ỳr tẽ. 'Ỳr tẽ:n kam bôx.
Ar kute tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽxmã 'ã ujarẽnh.
Mat 21.18
12 Nhym ar'ã akati nhym arỳm Betanha kurũm tẽ. Ne kam kum prãm ne. 13 Nhym wãnh pidjôbê pigêre'õ dja nhym amybỳm 'ô pumũ. Ne kute ô jabej kadjy 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Ne te ô jabej nhym ô kêt ne 'ôbit nhym arỳm omũ. Kraxje ô'ã mytyrwỳ kator kêt rã'ãkam ne ô kêt. 14 Nãm omũn tu pidjômã kum,
—Jakam dja ga adjô kêtkumrẽx nhym me adjô krẽn kêt ne, ane. Nhym kôt ba djwỳnh arỳm kuma.
Kute kikreti nêje me anor.
Mat 21.12; Ruk 19.45
15 Nhym kam ar tẽ:n kam krĩraxbê Djeruxarẽkam bôx. Kam bôx nhym kam Jeju Metĩndjwỳnh nhõ kikretimã tẽn wadjà. Nhym me kute memã mỳjja nhõr djwỳnh kumex. Nhym me kute memã mỳjjao pãnh ne amim byr kadjy 'ã kumex. Nhym arỳm bõm me rẽnho dja. Nhym me kute me õ pi'ôk kaprĩ pãnh memã kikreti nhõ pi'ôk kaprĩ nhõr kadjy me kumex nhym mebê pĩponho àpanho tẽ. Nhym me kute tut nhõr djwỳnhdjwỳ kumex nhym mebê krĩ djà nhikô rênho tẽ. 16 Ne mã mebê àptàro djan memã kum,
—Kwãrĩk wãnh on Metĩndjwỳnh nhõ kikreti katikôt me ajênho aba kêt, ane. 17 Ne kam memã kum,
—Amrẽbê: ne me bakukãmãre Metĩndjwỳnh kabẽn'ã pi'ôk no'ôk ne. Kamã Metĩndjwỳnh ta memã kum,
“Inhõ kikreti ja'ã dja me abenmã kum,
‘Apỹnh me õ pyka kunĩkôt me kute Metĩndjwỳnhmã kabẽn kadjy ne õ kikreti wã’, ane.
Dja me ã inhõ kikreti'ã abenmã ane.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh pi'ôkkam ane. Nhym be, me ga ne ga me aje kam me àkĩnhĩo aben pydji djà. Nãm ã Jeju memã ane. 18 Nhym Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ arỳm Jeju kabẽn ma. Ne kam 'ã aben maro nhỹn abenmã kum,
—Je tô mỳj dja gwaj baje Jeju bĩnmã on? ane. Me kum umakam ã abenmã ane. Me kàtàm kunĩ Jejukam no tyn kum kabẽn kĩnh ne kumex. Nhym kam me rũnhja kum uma.
19 Nhym kam Jeju ar'ã para nhym ar arỳm krĩrax kurũm katon tẽ.
Ar kute tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽxmã 'ã ujarẽnh.
Dju r 14.13; Xij 1.6; Dju k 5.14
20 Nhym ar'ã akati nhym ar ajte pidjôbê pigêre 'ãnh tẽn omũ. Nhym arỳm arêmẽ kunĩ ngrà ne. 21 Nhym Pedru akubyn amijo tẽn Jeju kabẽn man kum,
—Ujarẽnh djwỳnh ota, aje pidjôbê pigêre kangrônhja arỳm ngràn dja, ane.
22 Nhym kam arkum,
—Gora ar tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx. 23 Ba ar amã arẽ gar ama. Gorẽn me'õ krãnhwãmã kum, “On amikaban ngô jabatành mũjakam mõn tỹm”, ane. Ne ren õkre kadjwỳnhbê amim,
“Kon, birãm dja ipêx, kon”, anhỹr kêt ne tu kadjy amim kamnhĩxkumrẽx ne ren amim, “Be, mrãmri dja ikabẽn kôt ã imã o ane”, ane. Kute ren ã amim anhỹrkam ren krãnh mrãmri ã amijo ane. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx.
24 Kam aje mỳjja kunĩo Metĩndjwỳnhmã adjà'wỳrja dja gar tu kadjy amim kamnhĩxkumrẽx nhym arỳm ar akabẽn kôt ã ar amã o ane. 25 Ga kam ar aje Metĩndjwỳnhmã adjà'wỳro adjãmkam amimaro dja. Me'õkam angryk jabej amimaro dja. Godja gar me'õkam angryk jabej on kam angryk wãnh kum anhiren kam angryk kêt. Dja gar kam angryk kêt nhym kàjkwakam ar Abãmdjwỳ arỳm ar gadjwỳ ar ajaxwe maro aknon ar akam ngryk kêt. 26 Be, godja gar me'õ, axwe'õ mar rã'ã jabej ne kam angryk rã'ã jabej nhym ar Abãmdjwỳ ar ajaxwe mar rã'ãn ar akam ngryk rã'ã ne. Nãm ã Jeju kôt ba djwỳnhmã ane.
Me kute rax jabej Jeju kukjêr.
Mat 21.23; Ruk 20.1
27 Nhym ar tẽ:n kam Djeruxarẽkam bôx. Nhym kam Jeju ajte Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam bôx ne kam ar mrã. Nhym me rũnh arỳm 'ỳr bôx. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ mebêngêtmẽ ne me 'ỳr bôx. 28 'Ỳr bôx ne amũja'ã kute kikreti kurũm me anorja jabej kukij ne kum,
—Mỳj me'õ kabẽnkôt ne ga ar ã meo anhỹro aba? Mỳj me'õ ne amã me'ã karõ ga kam amũ ô'ã bõm ar me rẽnho aba? ane.
29 Nhym Jeju memã kum,
—Badjwỳ dja ba mỳjja jabej me akukja. Me akumrẽx dja ga me imã arẽ. Ba kam arỳm badjwỳ ije mỳj me'õ kabẽnkôt ar me anoro ibaja me amã arẽ. 30 Djuão kute ngômã me angjênhja djãm me kabẽn kôt ne arĩk ar ngômã me angjênho ba? Nàr djãm Metĩndjwỳnh kabẽnkôt? Goja imã arẽ, ane.
31 Nhym kam me abenkam kangan abenmã kum,
—Je mỳj dja gwaj kum nẽ? Dja gwaj kum “Metĩndjwỳnh kabẽnkôt”, ane nhym kam gwaj bamã kabẽn 'õ jarẽn gwaj bamã, “Bir be, mỳkam ne ga me amim Djuão kabẽnja mar kêt ne”? ane.
32 Nàr dja gwaj kum, “Me kabẽn kôt ne tu arĩk ar ngômã me angjênho ba”, ane nhym kam me krãptĩ ren o ngryk ne kum gwaj bakurê gwaj ren kam bamã me uma ne. Me kàtàm ja ne me arỳm Djuão kabẽn man kum kĩnh ne, ne o Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh ne. Dja gwaj kum ane nhym me arỳm o ngryk ne.
33 Nãm me ã abenmã anen kam Jejumã kum,
—Kon ne. Ar ije mar kêt. Mỳj me'õ kabẽnkôt Djuão kute ngômã me angjênhja ar ije kôt mar kêtê, ane.
Nhym kam memã kum,
—Bir be, dja ba badjwỳ me amã arẽnh kêt ne. Mỳj me'õ kabẽnkôt ije ar meo iba ja dja ba me amã arẽnh kêt ne, ane.