14
Me'õ nire kute Jeju nhimõkkam kangô runh.
Mat 26.6; Dju r 12.1
Be, Metĩndjwỳnh me irôbê mrãnh nhõ akati nêje arỳm akati pydji. Kam ne mebê idjaer kunĩ amex kunĩkôt aben pydji. Amrẽbê: Metĩndjwỳnh me kukãmãre nhirôbê mrãnh nhym me kute aben kajmã'ã mar kadjy ne me aben pydji. Kamãdjwỳ ne me kute djwỳponhrebit kur. Metĩndjwỳnh me irôbê mrãnh nhõ akati nêje akati pydji nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ arỳm abenmã kum,
—Mỳj godja gwaj baje me krãptĩ kàxã Jejuo batỹm ne bĩnmã on? ane. Ne ajte abenmã kum,
—Kwãrĩk wãnh gwaj me kute aben pydji djà nhõ akatikam o batỹm kêt. Gwaj ren o ane nhym me krãptĩ ren o ngryk ne ren kangao kumex, ane. Metĩndjwỳnh me irôbê mrãnh nhõ akatikam me krãptĩ bôxja ne me kuman ã Jeju'ã abenmã ane.
Be, krĩ ngrirebê Betanhakam ne Jeju nhỹ. Kamã ne me'õ ĩ kajêkam tê arỳm mex. Idjibê ne Ximão. Ũrkwãkam ne Jeju õ kwỳ krẽno nhỹ. Õ kwỳ krẽno nhỹ: nhym me'õ ni arỳm 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Nãm 'ỳr kẽn jakareo ngônh byno tẽ. Ngônhkam ne me kudjỳ djà kangôo ipu. Idjibê ne nadu. Nãm me prĩne ipêx mex nhym pãnh raxkumrẽx. Nãm o tẽn o bôx ne 'ã kutan arỳm Jeju nhimõkkam kapĩ.
Nhym bu'ã me ku'ê kwỳ kôt nokà nhàn abenmã kum,
—Je tô mỳkam ne arỳm me kudjỳ djào ajkẽ? Gwaj ren pi'ôk kaprĩ kadjy ren memã kungã ne ren pãnh pi'ôk kaprĩ rax ne ren kuby. Ren 'ã akrekam pãnho denarju kubê 300 jakre. Gwaj ren pi'ôk kaprĩ rax byn ren me õ mỳjja kêtmã kungrà. Mỳkam ne arỳm o ajkẽ? ane.
Nãm ar anen nijamã akij. Nhym Jeju arỳm tu ar kabẽn man arkum,
—Kwãrĩk wãnh rã'ã. Mỳkam ne gar kum kaprĩ jadjà? Djãm kute ijã kapĩnkam punu got? Kati, mexkumrẽx. Be, akati kunĩkôt ne ar abu'ã me õ mỳjja kêt ar ba rã'ã. Ar aje memã mỳjja nhõr prãm tu memã angã. Nhym djãm arek gwaj baro'ã ar baba rã'ãmã? Ba ar amã arẽ gar ama. Dja ba ty nhym me arỳm ijadjà. Me kute ijadjàrmã ne nija kuma. Kuman arỳm kum ikaprĩn ijã me kudjỳ djà kapĩ. Nãm te kute mỳjja mexo kute imex pyràk ne kute imã õrmãn arỳm tu ijã me kudjỳ djà kapĩ. Ba ar amã arẽ gar ama. Dja me kàj bê pyka kunĩkôt mã memã ijã ujarẽnh ny jarẽn mã nijadjwỳ 'ã ajarẽ. Kute ijã me kudjỳ djà kapĩn'ã ajarẽ. Gêdja me kam aben djô'ã nija mar rã'ã ne. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx. Nãm ã Jeju arkum ane.
10 Nhym kam Djuda Ikadji, Jejukôt ba djwỳnhbê 12 'õ ne me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr ar'ỳr tẽ. Kute arkum Jeju kanga kadjy ne tẽ. 11 Ar'ỳr tẽn ar'ỳr bôx ne arkum,
—Arỳm ba ije ar amã Jeju kangamã. Nãm ã arkum ane nhym ar kuman arỳm kĩnhkumrẽx ne. Ne arỳm kum kabẽn jarẽnh mãmdjin kum,
—Dja ga ã Jejuo ane bar kam arỳm amã pãnh pi'ôk kaprĩ ngã, ane. Nhym kam amim,
—Mỳj dja ba ije arkum Jeju kanga kadjy on? Nãm ã Djuda amim anhỹro ba.
Ar kute ro'ã õ kwỳ krẽno ino rer.
Mat 26.17; Ruk 22.7
12 Nhym kam mebê idjaer kukràdjàkôt me kute djwỳponhbit kur nhõ akati arỳm kutewa. Kam ne me apỹnh ũrkwãkam Metĩndjwỳnhmã mrykĩ'ãtomti pan kuku. Amrẽbê: Metĩndjwỳnh me irôbê mrãnhja ne me kute kôt mar kadjy ã o ane. Nhym kôt ba djwỳnh ar Jejumã kum,
—Metĩndjwỳnh me irôbê mrãnh nhõ akatikam gwaj banhõ kwỳ krẽn kadjy jãm dja bar tẽn ar akutêp gwaj banhõ kwỳ krẽn djà jadjwỳr mex? ane. 13 Nhym arỳm kôt ba djwỳnh amãnhkrutmã 'ã karõn arkum,
—Dja gar krĩraxkam tẽ. Nhym arỳm me'õ ngyo ngônhkam ngô mỳn o tẽ gar omũ. 14 Nhym arỳm kikremã wadjà gar kôt tẽn wadjà. Wadjàn õ kikre djwỳnhmã kum, “Ujarẽnh djwỳnh ne amã kabẽn ne amã, ‘Bamẽ ikôt ba djwỳnhmẽ ne bar inhõ kwỳ krẽnmã. Nãr kadjy inhõ kumoka'ê? Aje me bôx nymã kumoka'ê jarẽnhja, nãr? Dja bar Metĩndjwỳnh me irôbê mrãnh nhõ akati mar kadjy mrykĩ'ãtomti krẽ.’ Nãm ã Bẽnjadjwỳr amã ane”, ane. Be, dja gar ã õ kikre djwỳnhmã ane. 15 Nhym kam kôjrũm kumoka'ê jabatành'ỳr ar ajo tẽn ar amã akre. Kam ne gwaj bakutêp mỳjja kunĩ nõr pro. Dja gar kam ikutêp gwaj banhõ kwỳ krẽn djà jadjwỳr mex. Nãm ã Jeju arkum 'ã karõo ane.
16 Nhym kam kôt ba djwỳnh 'ỳr tẽ. Ne Jeju kute arkum kabẽn kôt arỳm mỳjja kunĩmã katon arỳm kam mrykĩ'ãtomti gan õ kwỳ krẽn djà jadjwỳr mex.
17 Nhym arỳm ar'ã para nhym Jejumẽ Ar kubê 12 ro'ã kikre'ỳr tẽn 'ỳr bôx. 18 Ne kam arỳm nhỹ. Àkuro nhỹ nhym kam Jeju arkum,
—Ar ajõ ikôt adjàkuro anhỹrja dja ga ikurê djwỳnhmã ikanga. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx, ane.
19 Nhym kam ar arỳm kaprĩren apỹnh ar ĩ djàri aben totokmã kum,
—Djãm ba? Djãm ba? ane.
20 Nhym arỳm arkum,
—Be, ar abê 12ja 'õ, aje ikôt ngônhkrãtikam mry kangômã djwỳ jadjàro anhỹrja'õ dja ga memã ikanga. 21 Be, ba ije amijo inhĩ ne amrẽbê me bakukãmãre ijã Metĩndjwỳnh kabẽn no'ôk nhym pi'ôkkam me kute ijo anhỹrmã arẽnh kôt ne me arỳm jakam ar ã ijo anhỹro ba. Nhym be, kute ikurê djwỳnhmã ikanga djwỳnhja dja ĩ kute memã ikanga pãnh tokry rax ne. Ỹ, watĩ:re. Tãmja ne ren rwỳk kêt ne. Nãm ã Jeju arkum ane. 22 Nhym ar àkuro nhỹ: nhym Jeju arỳm djwỳ'õ byn kam o Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽ. Kum mextire jarẽn arỳm kokij ne apỹnh arkum kungã. Ne kam aminhĩ'ã djwỳ jakren arkum,
—Inhĩ ne ja. Ar abyn krẽ, ane.
23 Ne kam ngônhkrãkam pidjô kangôjadjwỳ byn kam o Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽn arkum kungã. Nhym ar kunĩ o ikõ. 24 Nhym kam amikamrô'ã pidjô kangô jakren arkum,
—Ikamrô ne ja. Me krãptĩ kadjy dja ikamrô prõt. Metĩndjwỳnh ne arỳm ikamrô prõt'ã memã kabẽn ny jarẽnh mãmdji, ane.* 25 Ba ar amã arẽ gar ama. Ije pidjô kangôo ikõmo krã'yr ne ja. Metĩndjwỳnh kute amim õ me ja kunĩ pytàr ne kute meo bakambit dja ba pidjô kangô nyo ikõ. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx. Nãm ã Jeju arkum ane.
26 Nhym kam ar ngre. Ngren arỳm o ino re. Ngrero ino ren arỳm amũ krãnhbê Oriwêre'ỳr mõ.
Pedru 'êx kukãm kute kum arẽnh.
Mat 26.31; Ruk 22.31; Dju r 13.37
27 'Ỳr mõ: nhym Jeju arkum,
—Be, akamàtja tãmkam dja me ijo ajkẽ gar me umaje aprõt ne ajmà. Amrẽbê: ne me bakukãmãre ar aprõt ne ar abimành'ã ajarẽ. Metĩndjwỳnh kukwakam ne me ar ajã ajarẽn memã kum,
“Be, dja ba mrykĩ'ãtomtio ba djwỳnh titik nhym mry umaje prõt ne ajmà.”
Nãm me ã ar ajã ujarẽnho anen arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Be, akamàtja tãmkam dja gar me umaje aprõt ne ajmà. Me bakukãmãre kute ar ajã ujarẽnh kôt dja gar aprõt ne ajmà. 28 Nhym kam me arỳm ibĩ. Ba ityk ne akubyn itĩnkam dja ba ar akukãm pykabê Garrêjamã tẽ, ane.
29 Nhym Pedru kum,
—Godja ar kunĩ prõt ne bimành jabej ba dja ba arkôt iprõt ne imàt kêt ne, ane.
30 Nhym Jeju kum,
—Kati, mrãmri dja ga arkôt aprõt. Ba amã arẽ ga ama. Akamàtja tãmkam õkrẽn'ãnh kàr kêtri dja ga amijã maje ajêx pydji, nhym arỳm kà. Ga kam ajte amijã maje ajêxo amãnhkrut ne ijã memã kum, “Kati, ije me'õwã pumũnh kêtkumrẽx”, ane. Nhym ajte kà. Dja ga ã ijã memã ane. Mrãmri ne ba amã arẽnhkumrẽx. Nãm ã Jeju kum ane. 31 Nhym Pedru kàj bê ajte kum,
—Gê me gu baro'ã gu babĩn jabej ba ije amijã maje ijêx prãm kêtkumrẽx, ane. Nhym kam ar kunĩ ã kum ane.
Pidjôkôkam Bãmmã amijo à'wỳr.
Mat 26.36; Ruk 22.40
32 Ne kam mõ:n kam Jeju kôt pidjôkôbê Djexema'ỳr bôx. Nhym kam kôt ba djwỳnhmã kum,
—Jakam dja gar ikutêp nhỹ. Ba 'ỳr Metĩndjwỳnhmã amijo a'wỳ, ane. 33 Ne kam Pedrumẽ Xijagumẽ Djuão ar aprôn aro mõ. Ne kam madjà kreti:n arỳm kaprĩ rax ne. 34 Ne kam arkum,
—Ikaprĩ:re. Arỳm ikaprĩ kute ibĩn 'ỳr. Jãnh mãn ar idjêje nhỹ gwaj baro'ã aminêje barĩto nhỹ, ane.
35 Ne kam amũ tẽ. Tẽmo rãm ne ja ne tu mỳrbê tỹm. Tỹm ne arỳm Metĩndjwỳnhmã amijo a'uw. Kute tokry, kaprĩbê utàr prãm jabej kum amijo a'uw. Tokry 'ỳr bôx kêt jabej kum amijo a'uw. 36 Ne kum,
—Djũnwã, djãm abê mỳjja'õ bipdjur? Kati. Aje mỳjja kunĩ nhipêx mar. Itokry, ikaprĩjabê ipytà. Nàr kon, kwãrĩk wãnh rã'ã ba tu itokry. Djãm ba ne ba amimarkôt ar amijo iba? Kati, akabẽnkôt ne ba ar amijo iba, ane.
37 Ne kam kàjmã djan ar amãnhkrut ne ikjêkêtja'ỳr akẽx ne tẽn ar'ỳr bôx. Nhym arek ar õto ikwã. Nhym Pedrumã kum,
—Je, Ximão, djã nã gãm arek anhõto nõ? Kraxje kô 'iry kêt ne ga anhõto nõ, ane. 38 Ne ar kunĩmã kum,
—Ar aminêje rĩt ne Metĩndjwỳnhmã amijo a'wỳ. Gêdja me te axwe'ã ar amã apnê gar mekôt ajaxwe kêt. Ja kadjy dja gar kum amijo a'wỳ. Be, ar anhõkre kadjwỳnhbê ne gar amã ikabẽnja kĩnh. Nhym be, ar aminêje arĩtbê ne gar arerekren anhõtdjwa ne, ane.
39 Ne kam ajte amũ tẽn Metĩndjwỳnhmã amijo a'uw ne kute õbê kum kabẽn jarẽnhja kôt ajte kum tãm jarẽ. 40 Ne kam ajte akubyn ar'ỳr akẽx ne tẽn ar'ỳr bôx. Nhym ar nokà bã mex ne. Ajte arek õto ikwã. Rerek mex ne arek õto ikwã nhym ar tok nhym ar te kute kum kabẽnmã umaro nhỹ.
41 Nhym kam ajte amũ tẽn Metĩndjwỳnhmã amijo a'uw. Kum amijo a'uw ne ajte ar'ỳr akẽx ne ar'ỳr tẽn ar'ỳr bôx. Ne arkum,
—Je, djãm arek ar anhõto anhikwã rã'ãã, akôkam kôto anhĩkwã? Aj, arỳm itokry djà iwỳr bôx 'ỳr. Ota, arỳm kute me axwemã ikangamã, ije amijo inhĩja ne kute memã ikangamã. 42 Kàjmã ar dja. Gwaj on me'ỳr. Ota, arỳm kute memã ikanga djwỳnh bôx, ane.
Me kute Jejuo tỹm.
Mat 26.47; Ruk 22.47; Dju r 18.3
43 Ne kute arkum anhỹro ãm rã'ã nhym Djuda arỳm 'ỳr bôx. Jeju kôt ba djwỳnhbê 12 'õ ne kubê Djuda. Nãm 'ỳr bôx nhym me krãptĩ me:x ne kôt mõn 'ỳr bôx. Nãm me kàxdjwa kajgomẽ kô jamỳn kadjy o mõn o bôx. Me rũnh ne me me ano. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêtmẽ ne me me ano nhym me 'ỳr bôx. 44 Me 'ỳr mõr kêtri ne kute memã kanga djwỳnhbê Djudaja memã kum,
—Be, ije me'õ nhine kaôrkôt dja ga me omũn arỳm o tỹm ne pa 'amỳ. Nãm Djuda arỳm ã memã ane. 45 Ne kam 'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne kum, “Ujarẽnh djwỳnh”, anen arỳm ine kaô.
46 Nhym kam me arỳm 'ỳr mõn 'ỳr bôx ne o tỹm ne arỳm pa 'amỳ. 47 Nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr raxja nhõ àpênh mekôt tẽ. Nhym bu'ã me ku'êja 'õ ne arỳm õ kàxdjwa kajgo kaban o me'õjamã akabên amak ta, bẽnjadjwỳr nhõ àpênhja jamak ta.
48 Nhym kam Jeju me krãptĩjamã kum,
—Je djãm idjàkĩnhĩ ne ga me aje ijo atỹm kadjy iwỳr anhõ kômẽ anhõ kàxdjwa kajgomẽo mõ? Myt kunĩkôt ne ba ar Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam ikrĩ, ar memã idjujarẽnho ikrĩ ga me kam kam ijo atỹm kêt ne. 49 Mỳkam ne ga me ijo tỹm? Bir, amrẽbê: ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh me bakukãmãremã me ajã ajarẽ. Me aje ijo atỹm'ã ajarẽn arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nhym me arỳm aben djô'ã arẽnho mõ:. Arẽnho mõr tãmtã arỳm iwỳr o bôx. Tũ:mràm me bakamingrãnyrekam arỳm iwỳr o bôx. Ba ar iba: ga me arỳm jakam ã ijo ane. Me kute me bakukãmãremã me ajã ujarẽnh kôt ne ga me arỳm jakam ã ijo atỹmo ane. Nãm ã Jeju me krãptĩmã ane.
50 Nhym kam kôt ba djwỳnh kunĩ mã amijã maje prõt ne. 51 Me'õ abatành ny ne kute kubẽkà pydjio amikupuja Jeju kôt tẽ. Rinhuo ne kubẽkà. Nhym me kwỳ adjwỳnhdjwỳo tỹm ne kubê kubẽkà 'amỳnh tỳx. 52 Nhym arỳm amikaban amikôt kubẽkàmã iren tu kajgo mã prõt ne.
Me kute axwe jabej kukjêr.
Mat 26.57; Ruk 22.66; Dju r 18.12
53 Nhym me arỳm Jejuo mõ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax'ỳr ne me o mõ. Nhym arỳm me rũnh kunĩ abeno akuprõ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêtmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ ne me arỳm akuprõ. Nhym me Jejuo mõn o bôx ne arỳm me rũnh kabem kudja. 54 Nhym be, Pedru ne Jeju kôt tẽ, nĩjar kum kre rax ne tẽ. Nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax nhõ kikre nhipôkri kênh ngrire nhym Pedru arỳm Jejukôt wadjà. Ne arỳm bẽnjadjwỳr nhõ krãkamngônhmẽ ro'ã ànhũnho nhỹ.
55 Nãm me me'ỳr Jejuo bôx nhym kam me rũnh arỳm me 'êxnhĩ jabej. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêtmẽ me rũnh kunĩ ne me me 'êxnhĩ jabej. Dja me amãnhkrut Jeju'ã 'êx ne memã kum,
—Ba ne ba axwe kôt omũ. Nãm ã ane ba omũ, ane. Dja me ane nhym me arỳm me kabẽn man arỳm we axwe'õ pãnh kubĩ. Kadjy ne me me 'êxnhĩ jabej. Ne te abejo dja. Me'õ ar amãnhkrut kute axikôt 'ã kabẽnja ne me te abejo dja:. 56 Nhym me 'êxnhĩ krãptĩ ne me kàjmã ku'ên arĩk aben kupa'ãbit axwe jarẽnho kumex.
57 Nhym kam me'õ ar ja arỳm kàjmã djan 'êx ne 'ã kabẽn jarẽn memã kum,
58 —Tãmwã ne memã kum, “Be, me kute ikrao Metĩndjwỳnh nhõ kikreti nhipêxja dja ba kungrà. Ne kam Metĩndjwỳnh nhõ kikreti 'õdjwỳ nhipêx. Me kute ikrao ipêx kêtja'õ dja ba ipêx. Nhym ije ipêxo idjãm'ã akati amãnhkrut ne ikjêkêtbit apêx ba ipêx pa.” Nãm ã Jeju memã ane bar arỳm kuma, ane. 59 Ne kam ar jadjwỳ kute memã arẽnhkam axikôt Jeju'ã kabẽn jarẽnh kêt ne arĩk aben kupa'ãbit arẽ.
60 Nhym kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr raxja arỳm kàjmã djan me ipôkri djan Jeju kukijn kum,
—Ga, ar kabẽnja ma. Djãm aje aminêje akabẽn'õ jarẽnh prãm kêtkumrẽx? On imã amikôt amijarẽ, ane. 61 Nhym tu anhikrê.
Nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax ajte kukijn kum,
—Djãm abê me babê idjaer nhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati, nẽn? Djãm mrãmri abê Kritu? Djãm abê Metĩndjwỳnh Kra? ane.
62 Nhym Jeju kum,
—Kôt ne ga imã arẽ. Ba ar amã arẽ gar ama. Gêdja ba ĩ Metĩndjwỳnh pymati djubôk'ãnh nhỹ. Ba ije amijo inhĩ gêdja ba ubôk'ãnh nhỹ. Ibẽnjadjwỳr raxkam ubôk'ãnh nhỹ gar ipumũ. Ne kam ajte kakrãkôt amrẽ kàjkwa kurũm itẽmkôt ipumũ, ane.
63 Nhym kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax kute memã amingryko amirĩt kadjy arỳm amibê kà kadjô. Amibê kà kadjôn arỳm memã kum,
—Ẽ, arỳm ne Metĩndjwỳnh japrỳ. E kum kwãrĩk wãnh gwaj ijukri me'õ kute axwe kôt omũnhja jabej kêt. 64 Gwaj bakunĩ ne gwaj arỳm kute Metĩndjwỳnh japrỳja ma. Ta ne amijo Metĩndjwỳnh rax pytàn arỳm o aprỳ gwaj kuma. Kute gwaj bamã, “Metĩndjwỳnh djubôk'ãnh inhỹrkôt dja gar ipumũ”, anhỹrkôt ne gwaj arỳm kuma. Arỳm ne gar ama. Mỳj dja gwaj nẽ? ane.
Nhym me kupãnhtã 'ã kum,
—Gê me on kubĩ. Gê me on kubĩ, ane.
65 Nhym kam me kwỳ nokre kutôn rĩtbê nokre'ã pron ajte nokrebê tak ne. Ne kute takmẽ ro'ã kum,
—Nhym ne akurwa? Goja me'õ pumũn imã arẽ, ane. Nhym krãkamngônh arỳm 'ã akuprõn tako kumex.
Pedru aminêje 'êx.
Mat 26.69; Ruk 22.55; Dju r 18.15
66 Nhym wãnh Pedru kikreti parbê ànhũnho nhỹ. Ànhũnho nhỹ: nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax nhõ àpênh nija arỳm 'ỳr bôx. 67 Ne omũn prĩne omũnh mex ne kum,
—Tukwa, gadjwỳ ne ga Jeju kôt ar aba. Krĩraxbê Nadjarekam Jejukôt ar aba, ane.
68 Nhym aminêje 'êx ne kum,
—Kati, ije akabẽnwã mar kêtkumrẽx, ane. Ne kam tẽn kre tã dja nhym kôt arỳm õkrẽn'ãnh kà. 69 Nhym bẽnjadjwỳr nhõ àpênh nija ajte omũn bu'ã me ku'êmã kum,
—Tãmwãdjwỳ ne kôt ar ba, ane. 70 Nhym ajte aminêje 'êx ne kum, “Kati”, ane. Nhym kàjbê 'ãtũm nhym bu'ã me ku'êja kum,
—Be, mrãmri ne ga kôt ar aba, ane. Abê pykabê Garrêja kra'õ. Garrêjakam me kabẽn kôt akabẽnja ma. Bar kôt aman arỳm amã ikato, ane. 71 Nhym memã kum,
—Kati. Mrãmri ije me'õwã pumũnh kêtkumrẽx. Aje me'õ jarẽnhwã ije omũnh kêt, ane. Ne kam me'õ kute kum anhỹr kêtmã amikangrôn memã kum,
—Dja ba ijêxnhĩ jabej gê Metĩndjwỳnh pãnh ijo akno. Ta ne arỳm ijêxnhĩ kêtkôt ima, ane. 72 Nãm ane nhym totokbê ajte õkrẽn'ãnh kà. Nhym kam Pedru akubyn amijo tẽn amrẽbê Jeju kute kum kabẽn jarẽnhja ma. Kute kum,
—Õkrẽn'ãnh kàr kêtri dja ga amijã maje ajêx pydji nhym arỳm kà. Ga kam amijã maje ajêxo amãnhkrut ne ijã memã kum, “Kati, ije tãmwã pumũnh kêt”, ane nhym ajte kà, anhỹrja ne arỳm kuma. Nãm maro dja nhym arỳm rerekre 'ỳr bôx. Rerekre 'ỳr bôx nhym arỳm mu:w.
* 14:24 Mrãmri ne Jeju kamrô prõt nhym Metĩndjwỳnh arỳm 'ã memã kum, “Arỳm ne ikra tyn kamrô prõt. Jakam dja me tu amim ikra markumrẽx ba kam arỳm me axwe maro aknon mekam ingryk kêt ne.” Nãm ã Metĩndjwỳnh memã ane.