15
Piratu kute we axwe jabej kukjêr.
Mat 27.1; Ruk 23.1; Dju r 18.28
Nhym kam me'ã akati, kryràm nhym apỹnh me rũnh djàri akuprõn arỳm aben kabẽn ma. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêtmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ me rũnh kunĩmẽ ne me Jejuo aben ma. Ne kam arỳm uwpren Piratu'ỳr o mõn 'ỳr o bôx. 'Ỳr o bôx ne kum kanga. Nhym kam Piratu arỳm kukij ne kum,
—Djãm abê mebê idjaer nhõ bẽnjadjwỳr rax? ane.
Nhym kum,
—Kôt ne ga aje arẽnhwã, ane.
Nhym kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr ar arĩk Jeju'ã axwe krãptĩ janhô. Nhym tu anhikrê. Nhym Piratu kum,
—Ẽ ama. Djãm ajaxwe krãre ne me amã arẽ? Djãm aje aminêje akabẽn'õ jarẽnh kêtkumrẽx? ane.
Nhym kum kabẽn 'õ jarẽnh kêtkumrẽx. Nhym Piratu te kute marmã kam no tyn nhỹ.
Be, me irôbê mrãnh nhõ akatija tãmkam ne mebê idjaer krãptĩ: arỳm aben pydji. Me kute aben kajmã'ã Metĩndjwỳnh me kukãmãre nhirôbê mrãnh mar kadjy ne me aben pydji. Amex kunĩkôt ne bẽnjadjwỳr raxbê Piratu akati jakam mebê ijê djà kurũm mebê ijê pỹnh ne meo pôx nhym me mã mrã. Me kute me'õ'ã à'wỳrja ne me kĩnh kadjy bõm kumẽ. Ajbir me'õbê ijê ne idjibê Baraba. Me kute kubê ijê kêtri ne me jakôt me bẽnjadjwỳr'ỳr prõt ne me kwỳ pa. Nhym kam me arỳm kubê ijê. Nãm Piratu Jeju kukjêro dja: nhym kam me krãptĩ: arỳm kàj bê Piratumã me'õbê ijê jarẽ ne kum,
—Aje mekbê ijêwã'õ kaba gê arek ar me ikôt ba, ane.
Nhym arỳm Jeju'ã memã kum,
—Me abê idjaer, we me anhõ bẽnjadjwỳr rax ne ja djãm ije me amã kum inhirermã? ane. 10 Be, Piratu kute memã ja jarẽnh kêtri ne arỳm me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr ma. Nãm ar'ã amim,
—Jeju'ã me krãptĩkam ne me rũnh 'ã ngryk ne imã kanga, ane. Ne kam bit kute kum irermã ã me krãptĩmã ane. 11 Nãm 'ã memã kum,
—Djãm ije me anhõ bẽnjadjwỳrmã inhirermã? ane. Nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr ar memã kum,
—Kwãrĩk wãnh me amã Jeju kĩnh kêt. Dja ga me kum Baraba jarẽ gê kaba, ane. Nhym me kàtàm krãptĩ Piratumã kum,
—Kwãrĩk wãnh Jejumã anhirer kêt. Baraba dja ga kaba, ane.
12 Nhym kam Piratu memã kum,
—Be, ga me abê idjaer, aje tãmwãmã anhõ bẽnjadjwỳr rax jarẽnhja mỳj dja ba kam on? ane.
13 Nhym me kàj bê kum, “Pĩte'y'ã anhô”, ane.
14 Nhym Piratu memã kum,
—Mỳkam? Mỳj ne ajmã o ne ba ije pĩte'y'ã nhôrmã? ane.
Nhym me kàj bê kum,
—Pĩte'y'ã anhô. Pĩte'y'ã anhô, ane.
15 Nhym kam me kĩnhmã Piratu Baraba kaba nhym arỳm arek ar mekôt ba. Nhym kam Piratu krãkamngônhmã Jeju jarẽ. Me kute kaprêprêk kadjy memã arẽ. Nhym me arỳm mrykà punuo kaprêprê:k ne. Kaprêprêk nhym Piratu arỳm memã kangan memã arẽ. Me kute pĩte'y'ã nhôr kadjy memã arẽ.
Krãkamngônh kute 'ã bẽno bikẽnh.
Mat 27.27; Dju r 19.2
16 Nhym kam me krãkamngônh amũ bẽnjadjwỳr nhõ kikretimã Jejuo mõn o wadjà. Kumoka'ê nhidjibê Pretorimã o mõn o wadjà. Ne kam me krãkamngônh kàtàm kunĩ jadjwỳ o akprõ nhym me kunĩ arỳm 'ã aben pydji. 17 Me kute 'ã bẽno bikẽnh kadjy ne me 'ã akuprõ. Ne kam inôkà ryti kamrêkja byn arỳm Jejumã adjà. Ne mrỳnhĩo kajkep ne ikãx ne kum kutu. Nãm me arĩk bẽnjadjwỳr rax krãdjê'ã mrỳnhĩ jakren ikãx ne arỳm kum kutu. 18 Ne kum kabẽno kute me rũnhmã me kabẽn pyràk ne kum,
—Ga we abê mebê idjaer nhõ bẽnjadjwỳr rax, gora kribêm atĩn 'iry, anhỹrkôt 19 po'êo krã môn kutôn parbê kõnkrão krĩ. Nãm me parbê kõnkrão krĩo kute me bẽnjadjwỳr rũnh parbê kõnkrão krĩja pyràk. 20 Ne kam arỳm 'ã bẽno ajkẽn inomã kumẽn arỳm kubê inôkà ryti kamrêkja kaban akubyn kum õ kubẽkà djwỳnhja jadjà. Ne kam kute pĩte'y'ã nhôrmã o katon o mõ.
Me kute pĩte'ykam nhôr.
Mat 27.32; Ruk 23.26; Dju r 19.17
21 Nhym me'õbê Ximão tẽ. Pykabê Xireni kra 'õ. Kute Arexãrimẽ Rupu ar ir. Arwã kurũm ne tẽn bit me'ãnh tẽmmã. Nhym me krãkamngônh arỳm Jeju nhõ pĩte'y'ã kum àpnênh tỳx. Kum 'ã àpnênh tỳx nhym arỳm kadjy kumỳn o mõ. 22 Nãm me krãnhrebê Gogota'ỳr Jejuo mõn 'ỳr o bôx. Me bakabẽnkam ne gu me ren krãnhremã me krã'i jarẽ. 23 Nhym kam me pidjô kangôkam pĩdjỳbê mirao akàn Jejumã kungã nhym arỳm kanga. 24 Nhym kam me pĩte'y'ã kunhô nhym wajêt. Nhym kam me apỹnh kute õ kubẽkà jamỳnh kadjy kẽn kryre rẽ. Me kute ari kẽn rẽnhkôt ne me amijo kubẽkà pytà.
25 Arỳm kàjmã myt nhỹrkam. 9 orakam ne me pĩte'y'ã kunhô. 26 Ne kam 'ã pi'ôk no'ôk ne. Pi'ôkkam ne me memã kum,
—Mebê idjaer nhõ bẽnjadjwỳr rax ne ja, ane. Me kunĩ kute omũnh kadjy ne me Jeju nhimõkri kunhô. Me kute we Jeju jaxwe 'õ pãnh pĩte'y'ã jêtja pumũnh ne kute mar kadjy ne me pi'ôk no'ôk ne imõkri kunhô. 27 Ne kam ar àkĩnhĩ amãnhkrutja Jeju nhikrebê pĩte'y'ã ar kunhô. Nhym arỳm ar wajêt. Jeju õkredjàkôt wajêt nhym aktã ar axweja ijên wajêt. 28 Amrẽbê: ne me bakukãmãre'õ memã ja jarẽn 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nãm memã kum,
“Dja me 'ã abenmã kum, ‘Nãm me o axwen me axwemẽ ro'ã kubĩ’, anhỹro dja.”
Nãm ã pi'ôkkam memã ane. Nhym kam me aben djô'ã arẽ. Arẽnho mõr tãmtã tũ:mràm arỳm 'ỳr o bôx. Me bakukãmãre kute memã arẽnh kôt ne me arỳm ar axwejamẽ ro'ã ar anhôrkumrẽx nhym me arỳm 'ã arẽnhkumrẽx. 29 Nhym me 'ãnh mõrja nokà nhàn kum kabẽn punu:re ne kum,
—Be, ga: ne ga we aje Metĩndjwỳnh nhõ kikreti ngrành ne akubyn ipêxmã. Nhym aje ipêxo adjãm'ã akati amãnhkrut ne ikjêkêt we aje ipêx parmã. 30 Goja amiptàn pĩte'y kurũm rwỳ, ane.
31 Nhym kam me rũnh arĩk 'ã bẽno ajkẽ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ ne me arĩk 'ã bẽno ajkẽn abenmã kum,
—Amũbit ne me utà. Ne kam te kute amiptàr prãmje. 32 Goja gê mrãmri kubê Kritukumrẽx jabej goja mrãmri kubê mebê idjaer nhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkatikumrẽx jabej on pĩte'y kurũm rwỳ. Gwaj goja kôt omũn arỳm tu amim markumrẽx. Nãm me rũnh ã abenmã ane. Nhym ar aktã pĩte'y'ã jêtjadjwỳ Jejumã àkjêro wajêt.
Tyk kadjy ne ja.
Mat 27.45; Ruk 23.44; Dju r 19.28
33 Nhym arỳm kàjkwa nhipôkri myt nhỹ. Nhym kam tu akamàt kô tyk ne. Pyka kunĩkôt me'ã akamàt kô tyk ne. Nãm me'ã akamàt kô tykkam myt kyn kyn kyn ky: nhym 3 orakam, amykrykambit arỳm ajte myt no pôt ne. Arỳm ajte myt kato. 34 Kato nhym mebê idjaer kabẽnkam Jeju kàj bê kabẽn ne Bãmmã kum,
—Eroi: Eroi: rama xabatani, ane. Nãm ren me bakabẽn kam kum,
—Inhõ Metĩndjwỳ:nh, inhõ Metĩndjwỳ:nh, mỳkam ne ga arỳm ikanga? ane.
35 Nhym parbê me ku'êja kabẽn man arĩk abenmã kum, “Ẽ, Erijmã ne kabẽn”, ane.
36 Nhym kam me'õ prõt ne ngônh puror põnh djà jakritaja byn pidjô kangô kadjàmã adjà. Nhym kam kangô ipu nhym pĩ nhidjamã adjàn kàjmã kum kungã, kute kaôr kadjy. Nhym me'õ ar kum,
—Adjỹm, gê goja me bakukãmãrebê Erij 'ỳr bôx ne goja o rwỳk jabej, ane.
37 Nhym kam Jeju kàj bê kabẽn ne ate ty.
38 Be, nhym kam arỳm Metĩndjwỳnh nhõ kikreti kadjwỳnhbê kubẽkàtija ta amikadjô. Nãm nhôr djà'ãnh amikrax ne e y: ne kraxmã amimẽ.
39 Nhym krãkamngônh krãptĩ: kubê 100 nhõ bẽnjadjwỳr pĩte'y parbê dja. Nhym Jeju kàj bê kabẽn ne ty nhym arỳm omũ. Omũn arỳm memã kum,
—Be, mrãmri ne me'õ jabê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, ane.
40 Nhym me niredjwỳ amybỳm omũnho dja. Nhym Marij Madarenamẽ Marij, kurũm Jôdjemẽ Xijagu ar apôxjamẽ Xirôwemẽ ne ar me ikô'ã dja. 41 Amrẽbê, Jeju pykabê Garrêjakam ar bari ne ar nireja mã kôt ajkamẽn o djuw mexo ba. Nhym ar ja bu'ã me nire krãptĩdjwỳ amybỳm omũnho dja. Jeju ajbir krĩraxbê Djeruxarẽ'ỳr tẽmkam ne me nireja kôt mõn bôx.
Arỳm adjàr kadjy ne ja.
Mat 27.57; Ruk 23.50; Dju r 19.38
42 Jeju ty. Ty nhym kam amykry mex ne. Amykry mex nhym me arỳm no katon õ mỳjja kupênho kumex. Pi'ôk ràràr djwỳnhràm õ mỳjja kupênho kumex. 43 Nhym Jôdje arỳm bôx. Krĩraxbê Armatêkam ne Jôdje abatành djà. Nãm me rũnh bikprõnh djàkam mekôt rax nhym me kum kĩnh. Nãm amiwỳr Metĩndjwỳnh kamnhĩx ne. Metĩndjwỳnh bôx ne me kadjy bẽnjadjwỳr ne kute ar meo bamã ja ne amiwỳr kamnhĩx ne. Jôdje kum Piratu pyma kêt ne 'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne Jeju 'ã kuma. 44 Nhym arỳm kam no tyn nhỹn kum, “Je, djãm arỳm ne ty”? ane. Ne kam amiwỳr krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr 'uw nhym bôx. Bôx nhym arỳm kukij ne kum, “Djãm arỳm ne ty”? ane. 45 Nhym kum, “Nà”, ane. Nhym kam arỳm Jôdjemã Jeju jarẽ. 46 Nhym kam rinhuo kubẽkà 'õ byn 'ỳr o tẽ. 'Ỳr o tẽn 'ỳr o bôx. Ne kam arỳm pĩte'y kurũm Jejuo ruw. O ruw ne arỳm kubẽkào kupun kam kẽnkre'ỳr o tẽ. Me kute kẽnkre kakrwỳnhja'ỳr o tẽn kam arỳm kam adjà. Ne kam kẽnpoti ajkwa krekre'ã kudja. 47 Nhym Marij Madarenamẽ Marij kurũm Jôdje katorja arỳm omũ.