16
Akubyn tĩn kadjy ne ja.
Mat 28.1; Ruk 24.1; Dju r 20.1
Nhym kam pi'ôk ràràr, me tyk djà kêt djà nhõ akati apêx nhym ar arỳm pi'ôk kaprĩ pãnh me tyk nhõ pĩdjỳ kwỳ by. Marij Madarenamẽ Marij kurũm Xijagu katorjamẽ Xirôwemẽ ne ar kadjy pĩdjỳ kwỳ by. Kẽnkre'ỳr tẽm ne kute o Jeju djymã ne ar kadjy kwỳ by. Nhym kry:ràm, pi'ôk kamrêkkam, kraxje akati mex kêtkam ar kẽnkre'ỳr tẽ. Tẽ: nhym arỳm myt kato nhym ar arỳm o rãm ne ja. O rãm ne jan arỳm abenmã kum,
—Mỳj me'õ dja gwaj bamã jãm ajkwa krekre'ã kẽnpoti dja? ane. Kẽn jabatànhkam ne ar ã abenmã ane.
Abenmã anen kam rĩt ne omũ nhym arỳm amijã kuta. Nhym kam ar 'ỳr tẽn arỳm kẽnkremã wadjà. Nhym kadjy mrãnh djwỳnh'õ kute me'õ jabatành ny pyràk ne nhỹ. Nãm inôkà jaka ryti jadjàn nõr djà djubôk'ãnh nhỹ. Nhym ar wadjàn arỳm omũ. Ne te umaje.
Nhym arkum,
—Kwãrĩk wãnh ikam ar atĩn prãm kêt. Jeju Nadjarekam abatành ja me kute pĩte'y'ã nhôr ne bĩnja ne gar abej tẽ. Jakam arỳm nõr kêt. Nãm akubyn tĩn ne kato. Gar nõr djà kaprỳja pumũ. Be, amũ ar tẽn kôt ba djwỳnhmã arẽ. Ne arkôt Pedrumã arẽ. Ne arkum, “Arỳm ne ar akukãm pykabê Garrêja'ỳr tẽmmã. Dja gar kam tẽn arỳm omũ”, ane. Dja gar ã arkum ane. Amrẽbê kute ar amã arẽnh kôt ba arỳm ar amã arẽ. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh ar niremã ane.
Nhym ar katon mã kẽnkre kurũm prõt ne. Te umaje tertetkam prõt ne. Tĩn prãmkam ne me'õmã kabẽn kêt ne tẽ.
Be, akubyn tĩnkam kryràm, pi'ôk kamrêkkam ne Jeju Marij Madarena kumrẽxmã amijo amirĩt ne. Be, me karõ punubê 7 ne Marijo ba nhym Jeju amrẽbê ano nhym kum ire. 10 Nãm Marijmã amijo amirĩt nhym arỳm kôt ba djwỳnh'ỳr tẽn ar'ỳr bôx. Nhym ar kaprĩ:ren mỳro nhỹ. Nhym arỳm ar'ỳr bôx ne arkum 'ã ajarẽ. 11 Nãm arkum Jeju tĩn jarẽn kute omũnh'ã ajarẽ. Nhym ar kuman arỳm abenmã kum, “Nãm 'êx”, ane.
12 Nhym kam ajte ar jamã kute amijo amirĩtmã tẽ. Nãm kôt ba djwỳnh amãnhkrut arwãmã tẽ. Tẽ nhym arỳm atemã aminhipêx. Ne kam kute atemã me'õ pyràk ne arkum amijo amirĩt ne arkôt tẽ. 13 Nhym kam ar akubyn Djeruxarẽ'ỳr tẽ. Kôt ba djwỳnh'ã kàtàmja'ỳr tẽn ar'ỳr bôx ne arkum 'ã ajarẽ. Nhym ar abenmã kum, “Kati, nãm ar 'êx”, ane. 14 Nhym kam ajte Ar kubê 11mã amijo amirĩt. Ar õ kwỳ krẽno nhỹ nhym arkum amijo amirĩt ne arkum bẽn tỳx ne arkum,
—Nãm ar akubyn itĩnkôt ipumũn ar amã ijã ajarẽ gar ar'ã abenmã kum, “Nãm ar 'êx”, ane. Tô mỳkam ne gar tu amim imarkumrẽx kêt? Djãm ar ajamakkreja kêt? ane.
15 Ne kam ajte arkum,
—Apỹnh me ba djà kunĩkôt dja gar mõn kàj bê me kunĩmã ijã adjujarẽnh ny jarẽnho mõ. 16 Dja me tu amim imarkumrẽx nhym me Metĩndjwỳnhmã ngômã me angij. Nhym arỳm me utà. Nhym be, me kute amim imar kêt dja Metĩndjwỳnh arỳm pãnh me kanga. 17 Nhym me kute tu amim ikamnhĩxkumrẽx dja me mỳjja pumũnh kêt nhipêx. Me kute Metĩndjwỳnh raxmã kator kadjy ipêx. Ne me karõ punu kute meo baja jano nhym me karõ memã ire. Dja me apỹnh me bajtem kabẽnkam kabẽn. 18 Godja me kangã djàkrê by. Me kute mar kêtkam kangã djàkrê by nhym arỳm ajmã meo kêt. Nàr, te mỳjja kanêo ikõ nhym ajmã meo kêt. Dja me me kanê krã'ã ikra jadjuw nhym me arỳm à kêt ne, ane.
19 Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju memã ane nhym Metĩndjwỳnh arỳm kàjkwamã amiwỳr o wabi. Nhym arỳm ra:x ne Metĩndjwỳnh djubôk'ãnh nhỹ. 20 Nhym kam kôt ba djwỳnh arỳm amũ mõn pyka kunĩkôt kàj bê memã 'ã ujarẽnh mõ. Nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnh mã arkum tỳx jangij nhym ar arỳm mỳjja pumũnh kêt nhipêxo mõ. Me kute ar'ã abenmã kum,
—Mrãmri ne djãm ar Metĩndjwỳnh kôt kabẽnkumrẽx? anhỹr kadjy ne ar mỳjja pumũnh kêt nhipêxo mõ.