7
Tu mỳjja krẽn'ã ujarẽnh.
Mat 15.1-9
Ne kam mebê pardjêumẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnh kwỳ krĩraxbê Djeruxarẽ kurũm mõn Jeju'ã akuprõ. Nhym Jejukôt ba djwỳnh kwỳ tu ikra põnh kêtkam õ kwỳ krẽ nhym me arỳm ar omũ. Ne ar'ã kabẽn ne Jejumã kum,
—Mỳkam ne akôt ba djwỳnh me bakukãmãkjê kukràdjà kupa'ã ikra punu rã'ã tu àkur ba? Dja me o ane nhym Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe jarẽ, ane.
Bir, mebê pardjêumẽ mebê idjaer kunĩ ne me mã me kukãmãkjê kukràdjà'ã no tỳx ne kam arĩk abenmã kum,
—Me kute prĩne aminhikra põnhkambit dja me aku. Kambit dja Metĩndjwỳnh memã axwe kêt jarẽ, ane. Ne me me õ djwỳ jamỳnh djà kurũm ban bôx. Ne kam kute ngôo amiku'õnhkambit aku. Be, apỹnh me kukãmãkjê kukràdjà kajgo kute ja pyràk ne krãptĩ. Nhym me 'ã no tỳx ne mã apỹnh mỳjja ku'õ. Ngônhkrãmẽ ngyo ngônhmẽ ngônh tykmẽ ne me mã ku'õn arĩk amim,
—Dja ba o ane nhym Metĩndjwỳnh imã imex jarẽ, ane.
Kamã ne mebê pardjêumẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ Jejumã kum,
—Mỳkam ne akôt ba djwỳnh me bakukãmãkjê kukràdjà kupa'ã ikra punu rã'ã àkur ba? ane.
Nhym memã kum,
—Me ga ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aba. Mrãmri ne Idjaij Metĩndjwỳnh kukwakam me ajã pi'ôk no'ôkkumrẽx. Nãm me bakukãmãremã kum,
“Metĩndjwỳnh ne me amã,
‘Be, me ja ne me arĩk 'êx ne ajkwa kajgokam imã imex jarẽnho ban jãm ate ibê krãn ban
imã irax jarẽnh kajgoo ban kam ta kukràdjào ikukràdjàn memã arẽnho ba. Ne kam ta kukràdjà'ã memã kum, Metĩndjwỳnh kukràdjà, anhỹro ba.’
Nãm ã Metĩndjwỳnh me amã ane.”
Nãm ã Idjaij me ajã ane. Ga me akamingrãnyre arỳm akabẽn kajgoo Metĩndjwỳnh kukràdjàn memã arẽnho aba. Mrãmri ne me ajã arẽnhkumrẽx. Be, Metĩndjwỳnh ne me kute katàt amijo ba'ã memã karõ ga me kam kubê amijo akẽxo aba. Ne kam mã me akukãmãkjê kukràdjà'ã ano tỳx ne ar o aba. Ne kam ngyo ngônhmẽ ngônhkrã ku'õ. Apỹnh me akukràdjà kajgo kute ja pyràk krãptĩ ga me 'ã ano tỳx ne ar o aba. Ne kam arĩk 'ã abenmã kum, “Dja Metĩndjwỳnh kôt imã ijaxwe kêt jarẽ.” Nãm ã Jeju memã ane.
Ne kam ajte memã kum,
—Be, Metĩndjwỳnh kute katàt amijo aba'ã me amã karõ ga me arỳm kabẽn ma. Djãm mrãmri Metĩndjwỳnh kukràdjà kôt ne ga me akukãmãkjê kukràdjà jarẽ? Kati. Atemã. Atemã ne ga me akukãmãkjê kukràdjà ja'ã ano tỳx ne Metĩndjwỳnh kukràdjà mar kêt ne arỳm o abikẽnho aba. Djãm kam me ano mex got? 10 Ba me amã arẽ ga me ama. Môjdjê ne Metĩndjwỳnh kukwakam me bakukãmãremã karõn memã kukràdjà jarẽn memã kum,
“Me amã abãmmẽ anã jabên ar kabẽn ma”, ane.
Ne ajte memã kum,
“Me'õ arỳm bãm'ã nàr nã'ã, ‘Gê Metĩndjwỳnh o ajkẽ’, anhỹr jabej gê me tu kubĩ”, ane.
Me kum bãmmẽ nã ar abêmã ne Metĩndjwỳnh ã me bakukãmãremã ane.
11 Nhym be, djãm me ga ne ga me amã abãmmẽ anã jabê? Kati. Ga me akukràdjà kôt arĩk memã kum, “Me ajõ godja anã nàr abãm mỳjja'ã ajwỳr ga aje kubê anhõ mỳjja nê prãm jabej. Ne kum, ‘Be, ba te ije amã õrmã. Aje mỳjja 'ã ijwỳr ba arỳm o Metĩndjwỳnh nhõ mỳjja. Kam ba te ije amã õrmã’, ane. Dja ga me ã kum anen arỳm kubê nê nhym kam arỳm pijàm ne akubyn 'ã ajwỳr kêt”, ane. 12 Ga me aje ã memã 'ã karõo anhỹrkam arỳm me nãmẽ bãmbê õdjỳ'ã memã adjàpnênh aba. 13 Me kum ar abê kêt'ã memã adjàpnênho aba. Metĩndjwỳnh te memã kum,
“Me amã abãmmẽ anã jabên ar kabẽn ma”, ane
ga me arỳm Metĩndjwỳnh kabẽno me kukràdjà kajgon akukràdjào arỳm nãmẽ bãmbê õdjỳ'ã memã adjàpnênho aba. Aje Metĩndjwỳnh kukràdjào me kukràdjà kajgo ne ajte kupa'ã memã akukràdjà punu ja jarẽ. Nãm ã Jeju memã ane.
14 Ne kam ajte amiwỳr me kunĩ 'uw ne memã kum,
—Ẽ, dja ga me akunĩ imaro nhỹn ikabẽn markumrẽx. 15 Me kute apỹnh mỳjja'ã memã kum, “Ja dja ga ãm omũ. Dja ga krẽn arỳm ajaxwe”, anhỹro ba. Nhym be, Metĩndjwỳnh, djã ne me mỳjja 'õ krẽ nhym arỳm kum, “Ja ne ga krẽn arỳm ajaxwe”, ane? Kati. Me kabẽn punukam ne memã axwe jarẽ. Me àkĩnhĩkam ne memã arẽ. Me ari prõ, mjên kupa'ã kurẽ bakam ne memã arẽ. Me 'êxnhĩkam ne memã arẽ. Axwe'õkambit ne Metĩndjwỳnh memã axwe jarẽ. 16 Gop me ajamak mex jabej tu amim ikabẽn markumrẽx. Nãm ã Jeju memã ane.
17 Ne kam arỳm mebê kikremã wadjà. Nhym kôt ba djwỳnh arỳm kukij ne kum,
—Nã gãm ar imã, “Djã ne me mỳjja 'õ krẽ nhym Metĩndjwỳnh kum, ‘Ja ne ga krẽn arỳm ajaxwe’, ane? Kati”, ane. Tãm ne ga arẽ nhym ar ibê bipdjur rã'ã ne, ane. 18 Nhym kam arkum,
—Je tô djãm ar gadjwỳ ajamakkre kêt? Be, mrãmri ne me kute mỳjja'õ krẽnkôt Metĩndjwỳnh memã axwe jarẽnh kêt. Djãm ar aje ja mar kêt? 19 Be, aparmã ne mỳjja mrãn me tikkremãbit wangij. Mỳjja'õ kurja ne me kute amim mỳjja'ã karõ djàkam ngjêx kêtkumrẽx. Me tikkremãbit ne wangij ne kam atykmã arỳm apôx. Me kute amim mỳjja'ã karõ djàmã ngjêx kêtkam Metĩndjwỳnh kute kôt memã axwe jarẽnh prãm kêt, ane. Jeju kute ã arkum anhỹro arỳm me õ mỳjja krẽnja kunĩ mex jarẽ.
20 Ne kam ajte arkum,
—Me kurũm me kabẽn punu apôx ne me àpênh punukam ne Metĩndjwỳnh memã axwe jarẽ. 21 Me kadjwỳnhbê, me amim mỳjja'ã karõ djàkam ne me amim axwe'ã karõ nhym arỳm me kurũm apôx. Me kute amim axwe'ã karõkam ne
me kute me prõ puro nàr me mjên puroo àkĩnh ne ro'ã ikwãja'ã amim karõ.
Ne prõ djwỳnh nàr mjên djwỳnh kupa'ã kurẽ'ã amim karõ.
Ne kute me par'ã amim karõ.
22 Ne kute mebê mỳjjao àkĩnh'ã amim karõ.
Ne kute mỳjjao atom rũnh'ã amim karõ.
Ne kute meo bikẽnh'ã amim karõ.
Ne memã 'êx ne kute me noo biknor'ã amim karõ.
Ne kurẽ ba'ã amim karõ.
Ne te ta kute me uràk prãmje ngryk.
Ne me'ã kabẽn punu'ã amim karõ.
Ne amijo àmrati.
Ne bẽn kati.
Me kute amim axwe'ã karõ ne ja. 23 Me axweja kunĩ ne me kurũm apôx. Nhym kam kôt Metĩndjwỳnh memã axwe jarẽ. Nãm ã Jeju kôt ba djwỳnh arkum ane.
Me'õ nire bajtem kute tu amim kamnhĩxkumrẽx.
Mat 15.21-28
24 Ne kam arỳm mebê tẽ. Tẽ:n kam krĩraxbê Xirumẽ krĩraxbê Xidõ kuri pykaja'ỳr bôx. Ne kam arỳm kikre'õmã wadjàn nhỹ. Ne bit kute me'õmã amijo amirĩt kêtmã. Ne kam te kute mebê amijo bipdjurmã. 25 Nhym me'õ nire arỳm arẽnh ma. Kubê ne me bajtembê kregu'õ. Pykabê Xirij Penixijkam ne rwỳk djà. Me karõ punu ne kra prĩtio ba. Nãm arẽnh man arỳm 'ỳr tẽn parbê ibôn nhỹ. 26 Ne arỳm Jejumã krao a'uw ne kum,
—Amrẽ tẽn me karõ punu kute ikra prĩtio baja jano gê kum ire, ane.
27 Bir, Jeju ne jakam me bajtemo mex prãm kêt. Nãm kute õ mebê idjaerbit kumrẽx o mexo bamã. 'Ã kute kum ujarẽnh nhym kôt kute marmã ne õ mebê idjaer'ã me prĩre jakren kum,
—Gê me prĩre kumrẽx djwỳo amitỳxmã. Nok ba ren me prĩre nhõ djwỳ rop kraremã kurẽ nhym ren kam punure, ane. Djãm mrãmri ne djwỳ'ã ajarẽ? Kati. Kute meo mex'ã ne djwỳ jakren kum 'ã ajarẽ. Nãm,
—Nok ba ren me prĩre nhõ djwỳ rop kraremã kurẽ nhym ren kam arỳm punure, ane.
28 Nhym nija arỳm amim,
—Ijã ne rop krare jarẽ, anen arỳm kum,
—Tukwa, mrãmri Bẽnjadjwỳr djwỳnh. Kôt ne ga arẽ. Nhym be, godja wãnh pĩponh krakri djwỳ jaũm rôrôk. Aũmbit dja rop krare arỳm kukrẽ. Kam gop badjwỳ ibê rop krare pyràk tu imã ikrao mex, ane.
29 Nhym kôt kum,
—Be, aje imã akabẽn wã jarẽnhkam adjumar mex ne tẽ. Arỳm ne me karõ punu akramã ire, ane.
30 Nhym kam arỳm ũrkwãmã akẽx ne 'ỳr bôx. Nhym wỳnhràm me arỳm me ikwã djàkam kra prĩti dji nhym nõ. Me karõ punu arỳm kum ire nhym arek nõ nhym arỳm omũ.
Kute me'õ jamakkre kêt ne kabẽn tôo mex.
31 Nhym kam krĩraxbê Xirumẽ Xidõkuri pykaja kurũm tẽ. Tẽ:n kam amũ pyka nhidjibê Krĩraxbê 10jakôt tẽ. Ne tẽ:n kam arỳm imôtibê Garrêja'ỳr bôx. 32 Nhym wãnh me'õ jamakkre kêt ne kabẽn tôja. Nhym me arỳm 'ỳr o bôx ne kum, “Gop 'ã anhikra dji”, ane.
33 Nhym ate kute o ãm kadjy amũ me krãptĩ bê o tẽ. Ne kam aktã amakkremã aminhikra'i jadjàn aptôn õtodjwỳ kupê. 34 Ne kàjkwa jabẽn kum kaprĩkam arỳm amityk djà mẽ. Ne kum, “Epata”, ane. Nãm ren me bakabẽnkam kum, “On ajamakkre kajrer”, ane. 35 Nãm kum ane nhym arỳm amakkre kajrer ne kabẽn mex ne. Nhym kam akubyn me'ỳr o bôx.
36 Ne memã 'ã karõn memã kum, “Gora ipudju”, ane. Be, nãm te mã: memã anhỹro ba nhym me ate mã: pyka kunĩkôt abenmã arẽnho ba. 37 Nãm me'õo mex nhym me te kute marmã kam no tyn ku'ê ne abenmã kum,
—Nãm apỹnh me kanê djàri me kunĩo mexkumrẽx. Nãm me umar kêto mex nhym arỳm akubyn amak mex ne. Nãm me kabẽn kêtdjwỳo mex nhym arỳm akubyn kabẽn mex ne, ane.