8
Kute mebê 4.000o djuw mex.
Mat 15.32-39
Nhym kam me krãptĩ: ajte Jeju'ã akuprõn 'ã akuprõn me'ã õ kwỳ krẽn djà kêt. Nhym kam arỳm amiwỳr kôt ba djwỳnh ar ku'uw nhym ar bôx nhym arkum,
—Imã me krãptĩ:ja kaprĩ. Me iro'ã krĩ'ã arỳm akati amãnhkrut ne ikjêkêt apêx. Ne kam arỳm me õ mỳjja kêt. Nok ba ren me kum prãmkam ren amũ me ũrkwãmã me ano nhym me ren pry konenh ren rerekre ne. Ren me rerekre nhym ren me tyk djà me kupa. Djãm jãnh got. Onĩj me ũrkwã. Nãm ã Jeju arkum ane.
Nhym kôt ba djwỳnh ar kum,
—Kapôt kukrit jakam ne gwaj te me krãptĩ:ja kadjy djwỳ kumex prãmje. Mỳj got gwaj me kadjy nẽ? ane.
Nhym Jeju arkum,
—Mỳj ne ar anhõ djwỳ kute? ane.
Nhym ar kum, “Djwỳbê 7”, ane.
Nhym kam me krãptĩmã kum,
—Pykabê dja ga me nhỹ, ane. Nhym kam me arỳm nhỹ. Nhym kam arỳm djwỳbê 7 jamỳn o Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Ne kam kokij ne mã kôt ba djwỳnh arkum kungã nhym ar mã me krãptĩmã adjuw. Nãm ar memã adjwỳro mõn kam arỳm adjwỳr pa.
Ne kam ar õ tepprãre ngrêre nhym o Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Ne kam arkum,
—Dja gar memã jadjwỳ jadjwỳ, ane.
Nhym kam ar memã adjwỳro mõn adjwỳr pa. Nhym kam me arỳm kukrẽn arỳm ajne. Nhym kam me arỳm aũm ngij ne 'ã akre nhym kaxnokai ipubê 7 'ã kàtàm. Be, me my kubê 4.000 ne õ kwỳ krẽ.
Nhym kam memã kum, “Aje, on me ajmà”, ane. 10 Ne on kôt ba djwỳnhmẽ ro'ã kàmã wadjàn nhỹ. Nhym ar arỳm nox ne rê:n kam arỳm pykabê Tamanu'ãnh kà djin wabi.
Kute kàjkwa kurũm mỳjja'õ nhipêxmã ne me kum 'ã à'wỳr.
Mat 16.1-4
11 Nhym mebê pardjêumẽ mebê xadjudjêumẽ Jeju'ỳr bôx ne kukij ne mrãmri kubê Metĩndjwỳnh Kra ne kute mỳjja pumũnh kêt'õ nhipêx jabej 'ã kum apnên kum,
—Goja kàjkwa kurũm mỳjja pumũnh kêt'õ nhipêx bar omũn kôt ama, ane.
12 Nhym amikadjwỳnhbê tyk djà mẽn memã kum,
—Je tô mỳkam ne ga me akamingrãnyre mỳjja'ã ijuw? Ije me amã mỳjja pumũnh kêt'õ nhipêx ga me aje omũnh prãm kêtkumrẽx. Mrãmri ne ba me amã ikabẽnkumrẽx, ane. 13 Ne kam arỳm mebê akẽx ne tẽn ajte kàmã wadjà. Wadjàn akàx nhikjêmã rêr kadjy arỳm nox ne.
14 Nhym kam djwỳ ar kumãnhkutã nhym kôt ba djwỳnh kute byrmãn arỳm o amak kêt kati. Nhym wãnh kàkam djwỳ pydjibit nõ. 15 Nhym kam Jeju me kute me kukràdjà kajgo mar kêt kadjy ne kôt kute ar amijo ba kêt kadjy arkum kabẽn ne arkum,
—Ga, me kute djwỳ nhigot djà djwỳ djômkam kapĩnja pumũ. Nhym arỳm djwỳ tỳx me:x ne. Ar gadjwỳ dja gar me kukràdjà man kôt ar amijo aban arỳm ajaxwe me:x ne. Mebê pardjêu kukràdjà nàr Erodji kukràdjà dja gar aman kôt ar amijo aban arỳm ajaxwe me:x ne. Ar amijã ano tỳx ne me kukràdjà mar kêt ne kôt ar amijo aba kêt, ane.
16 Nhym kam ar ari 'ã aben kukij. Ne kam arĩk abenmã kum,
—Gwaj baje djwỳ byr kêtkam ne ã ar imã ane, ane.
17 Be, Jeju kute me kukràdjà kajgo'ã djwỳ nhigot djà jakre nhym ar kute mar kêt. Nhym kam arỳm ar kabẽn man arkum,
—Mỳkam ne gar abenmã, “Gwaj baje djwỳ byr kêtkam ne ã ar imã ane”, ane? Djãm kraxje ar aje omũnh kêt rã'ã? Djãm kraxje ar aje mỳjja mar kêt rã'ã? Mỳj'ã ikabẽn kute amijakre ar aje mar kêt rã'ã? Djãm ar ajamakkreja kêt? 18 Jãm ne gar anon omũnh kêt ne. Jãm ne gar ajamak ne mar kêt ne. Be, ije djwỳ ngrireo me krãptĩo djuw mexja djã ne gar arỳm o ajamak kêt kati? 19 Akubyn amijo tẽn ije mebê 5.000mã djwỳ kubê 5 kokjêr'ỳr amijo bôx. Ar aje djwỳ janhyo atomkam mỳj ne kam kaxnokai ipu kute? ane.
Nhym ar Jejumã kum, “Kaxnokai ipubê 12”, ane.
20 Nhym ajte arkum,
—Ajte akubyn amijo tẽn ije mebê 4.000 kadjy djwỳbê 7djwỳ kokjêr'ỳr amijo bôx. Ar aje kam djwỳ jaũmo atomkam mỳj ne kam kaxnokai ipu kute? ane.
Nhym ar kum, “Kaxnokai ipu kubê 7”, ane.
21 Nhym kam arkum,
—Djãm djwỳ'ã ne ba ar amã arẽ? Djãm 'ã ne ba ar amã, “Ari amijã ano tỳx”, ane? Kati. Djwỳ'ã ne ba ije ar amã ja jarẽnh kêt. Mỳkam ne gar aje ja mar kêt rã'ã? ane.
Kute me'õ no rão mex.
22 Ne kam ar arỳm krĩraxbê Bexadamã tẽn bôx. Nhym kam me Jeju'ỳr me'õ no rão mõn o bôx ne kum, “Gop kupê gê mex”, ane.
23 Nhym arỳm me'õ no rã nhikra 'amỳn krĩ kurũm o katon atykmã o tẽ. Ne kam no kutôn 'ã ikra djin kukij ne kum,
—Djãm arỳm ga mỳjja'õ pumũ? ane.
24 Nhym kàjmã krãn kum,
—Arỳm ne me kute pĩ pyràk ne mrã ba omũ, ane.
25 Nhym ajte no'ã ikra djin kàjmã kum krã nhym arỳm no mex. No mex ne arỳm kute me kunĩ pumũnh mexkumrẽx. 26 Nhym kum,
—Aj mã. Dja ga katàt anhũrkwãmã tẽ. Kwãrĩk wãnh krĩmã atẽm kêt. Ne kwãrĩk wãnh krĩkam me'õmã ijarẽnh kêt, ane.
Pedru kute Jejubê Krituo amirĩt.
Mat 16.13-20; Ruk 9.18-21
27 Be, bẽnjadjwỳr raxbê Piripi nhõ krĩraxbê Xedjare bu'ã ne apỹnh me õ krĩ djàri. 'Ỳr ne Jejumẽ kôt ba djwỳnhmẽ ar mõ. 'Ỳr mõ nhym Jeju arỳm arkum,
—Ẽ, ar imã ijã me ujarẽnh jarẽ ba kuma, ane.
28 Nhym ar arỳm kum,
—Nãm me kwỳ ajã, “Ngômã me angjênh djwỳnhbê Djuão”, ane. Nhym me kwỳ ajã, “Me bakukãmãre Erij. Metĩndjwỳnh kukwakam ujarẽnh djwỳnh raxbê Erij”, ane. Nhym me kwỳ ajã, “Me bakukãmãrekam Metĩndjwỳnh kukwakam ujarẽnh djwỳnh ar 'õ.” Nãm me ã abenmã ajã ane. Nãm ã ar Jejumã ane.
29 Nhym ajte arkum,
—Ne ar gadjwỳ mã ne gar imar on? Mỳj'ã ne gar ijakre? ane.
Nhym Pedru kum,
—Abê ne Kritu. Abê me inhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati, Metĩndjwỳnh tĩn ne ar bakumrẽxja Kra. Amrẽbê ne me bakukãmãremã ajarẽ. Aje me ipytàr ne aje ar me ijo abamã ajarẽ. Amrẽbê me imã ajarẽ ba me akam amako iba nhym arỳm Metĩndjwỳnh ajano ga arỳm bôx, ane.
30 Nhym arkum,
—Kwãrĩk wãnh me'õmã ja jarẽnh kêt, ane.
Kute amikukãm me kute bĩn'ã amijarẽnh.
Mat 16.21-28; Ruk 9.22-27
31 Ne kam amijã arkum ajarẽn arkum,
—Ba ije amijo inhĩ ne ar awỳr irwỳkja ije mrãmri itokry kumex mar kadjy ne Metĩndjwỳnh ijano ba tẽ. Dja me rũnh ikanga. Mebêngêtmẽ me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ dja me memã ikanga nhym me arỳm ibĩ. Nhym ijã akatin akatin akati ba akubyn itĩn ne, ane. 32 Nãm Jeju arkum ja jarẽnho amirĩtkumrẽx. Nhym Pedru arỳm Ar kubê o tẽn ar kàxã nêje kum bẽn tỳxmo krax.
33 Nhym kam arỳm kôt ba djwỳnh'ỳr akẽx ne ar omũn Pedrumã bẽn tỳx ne kum,
—Arỳm akabẽn kute Xatanaj kabẽn pyràk. Amũ imã akre rax ne dja. Ga Metĩndjwỳnh kôt adjumar kêt. Me kàtàm kôt ari adjumar, ane.
34 Ne kam me krãptĩ:mẽ kôt ba djwỳnhmẽ amiwỳr me ku'uw. Nhym me arỳm 'ỳr bôx nhym memã kum,
—Gêdja ga me ajõ mã ikôt abikamẽnh prãm jabej kwãrĩk wãnh amidjwỳnhbit mar kêt ne mã amim, “Djãm ba ije amijo kĩnhmã? Kati”, ane. Dja ba ityk kadjy inhõ pĩte'y mỳn itokry:. Dja ga ijã amijakren aje anhõ pĩte'y mỳnh mãn pràbê amã atokry pyma kêt ne amã ijabê rã'ã ne mã ikôt ajkamẽ. 35 Me kute amidjwỳnhbit mar ne me kum tokry pyma. Me tãm gêdja me tyn kam ijukri me biknor tokry djàkam tẽ. Nhym be, me kum ijabêkumrẽx ne kute amidjwỳnhbit mar kêt nhym me kute me bĩn jabej me tãm gêdja me amiptàn ar tĩn ne ba rã'ã: rã'ã ne. 36 Nhym ren me'õ pykabê mỳjja mexja kunĩ, nêkrêx kunĩja ari o atom ne o ban kam ren ty, je mã dja kam nẽ? Kati, nãm ren ty nhym ren õ nêkrêxja ren wãnh kumex. 37 Nhym mỳj pãnh ne ne ren Metĩndjwỳnhmã arẽ nhym ren akubyn o tĩn nhym ren kum amijo pãnh ne? Arkati. Dja ga te kum pãnh jarẽ nhym akubyn ajo tĩn prãm kêtkumrẽx ne.
38 Be, me kamingrãny ja ne me axwe:kumrẽx ne ari mỳjjakôt ibê amijo akẽxo ba. Ga, me kwỳ kum prõ djwỳnh kĩnh kêt ne mebê prõo àkĩnho baja pumũ. Me jadjwỳ ne me kum ikĩnh kêt ne ate ibê jãm krã. Kam godja me'õ ikam pijàm ne ikukràdjàkam pijàm jabej ba badjwỳ gêdja ba amipãnh kam ipijàm. Ba ije amijo inhĩ ne me awỳr irwỳk dja ba Ibãm jadjênhmẽ umao ipyma:n ar awỳr bôx. Kadjy mrãnh djwỳnh pyma:mẽ ro'ã ar awỳr bôx. Ibê kumkatio bôx nhym tãmja ikam pijàmja ba badjwỳ arỳm amipãnh kam ipijàm ne. Nãm ã Jeju me krãptĩmã ane.