3
Kute prõmẽ mjênmã abenã karõ.
Xit 2.2; Xim k 2.9, 3.11
Ẽ, ar apa, arỳm ar amjênwã, ar amã ne ba ikabẽn ne. Dja gar akrànmã amjên kabẽn maro aba. Ar ajõ amjên kute amim Metĩndjwỳnh kabẽn mar prãm kêt jabej ga dja ga katàt kabẽn kôt ar amijo aban ĩ arỳm 'ỳr o akẽx ne. Godja te amim Metĩndjwỳnh kabẽn mar kêt ne arỳm apumũ. Katàt aje amijo aban amã Metĩndjwỳnh rax pymakôt arỳm apumũ. Ne kam amex kôt arỳm Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx ne tu amim markumrẽx.
Be, mỳj dja ga amexkam akute nhym me kum akĩnh ne? Djãm akunhêrkam nàr djãm akĩ prĩne mex nàr djãm apỹnh anhõ kẽn karỳrkam nàr djãm aje akà mex jangjênhkam? Djãm akunhêr jabit ne arỳm kôt amex? Kati.
Bir, mỳj dja ga ga amexkam akute nhym me kum akĩnh ne? Bir, dja ga anhõkre kadjwỳnhbê akabẽn mexbit man memã aprĩren akrànmã memã abẽn rereko aba nhym me arỳm kum akĩnhkumrẽx. Nhym kam Metĩndjwỳnhdjwỳ kum akĩ:nhkumrẽx kute mrãmri ne me kum õ mỳjja pãnh ra:x kĩnh pyràk.
Amrẽbê ne me bakukãmãre nire kwỳ mextiren axwe kêt ne ar ba. Ne Metĩndjwỳnh kanàrràm ar ban arỳm kabẽn mexbit jarẽn akrànmã mjên kabẽn maro ba. Ga, Xara kute Abraão kabẽn marja pumũ. Nãm katàt kôt ar amijo ban kum rax jarẽnh ar o ba. Ar aje Xara tàmdjwỳ pyràk dja gar kudjwa amjên kabẽn man arỳm atĩn prãm kêt.
Ẽ, ar apa, arỳm ar aprõwã, ar amãdjwỳ ne ba ikabẽn ne. Kwãrĩk wãnh amidjwỳnhbit maro aba kêt ne prĩne amim aprõ maro aba. Ajitỳxo aje aprõ jakrenhkam kum aprĩ:ren amã abê. Djãm amã aprõ jabê kêt nhym Metĩndjwỳnh kute amarmã? Aje kum amijo adjà'wỳr nhym kute amarmã? Kati. Dja ga amã abê kêt nhym Metĩndjwỳnh arỳm amar kêt. Nhym be dja ga amã aprõ jabê nhym arỳm akabẽn ma. Djãm apydji ne Metĩndjwỳnhkôt atĩn ne ar abamã? Kati. Metĩndjwỳnh djukaprĩkôt ne ga aprõmẽ kôt ar atĩn ne ar abamã.
Me kute katàt amijo bamã.
Ep 4.1; Kor 1.10; Tex k 4.1; Ped k 2.12
Jakam ne ba ar akunĩmã ikabẽn. Gora ar akunĩ axikôt abenmã akabẽn jarẽ. Kwãrĩk wãnh amidjwỳnhbit maro aba kêt. Dja gar aben maro aba. Kute me kamy kum kamy jabê pyràk dja gar ã amã aben jabêo ane. Ar amã aben kaprĩn amijo angrin akàtàm ne ar abeno aba.
Kwãrĩk wãnh me'õ ar ajo ajkẽ gar amipãnh o abikẽnh kêt. Nàr, kwãrĩk wãnh me'õ ar amã akij gar amipãnh kum adjàkjêr kêt. Ate dja gar kum akabẽn mex jarẽn o djuw mex. Ar aje ã abenmã anhỹr kadjy ne Metĩndjwỳnh amiwỳr ar ajuw ne ar ajo ba. Ja dja gar aman ikabẽn kôt amijo ane nhym Metĩndjwỳnh ĩ arỳm ar amã akĩnh djà ngãn ar ajo djuw mex. 10 Amrẽbê: ne me bakukãmãre memã kum,
“Ar adjumar mex ne atĩn 'iryn ar abamã djãm ar amã ja kĩnh? Mỳj dja gar kadjy amijon?
Bir, kwãrĩk wãnh akabẽn punu'õ jarẽnh kêt. Aje me noo abiknor kadjy, kwãrĩk wãnh memã ajêx kêt.
11 Godja me arĩk ar ban axwe on memã akàx. Ar ga dja gar ajaxwe kêt ne amã me kaprĩ.
Ar akunĩ abenkam adjumar mex kadjy dja gar aben nêje aben jakren akabôt katin ar aba ne 'ã adjukanga kêt.
12 Mỳkam dja gar abenkam adjumar mex? Bir, Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute katàt me kute amijo baja pumũnh.
Ne kam me kute kum amijo à'wỳrkam arỳm kute me kabẽn marn kam kute me kabẽn kôt memã ipêx.
Nhym be, me axweja ne Metĩndjwỳnh arỳm mekam no kà nhàn ngryk ne arỳm mebê aptà”, ane.
Me kute amrẽbê: me bakukãmãremã anhỹrkam dja gar ã amexo ane.
13 Ar amex prãmkam djãm me kute ar ajo bikẽnh prãm? Kati. 14 Nàr gar katàt ar amijo aba nhym me kôt ar ajo bikẽnh jabej gar arỳm atokry. Atokry japôkmã akĩnh. Akĩnh ja dja gar ama. Kwãrĩk wãnh kam ar amã me uma kêt ne atĩn prãm kêt.
15 Ne ate Bẽnjadjwỳr djwỳnh, Metĩndjwỳnh ma. Ne mexo umatija ma. Ne ano tỳx. Amikôt aje memã amijarẽnh kadjy ano tỳx. Dja me abej akukij ne amã,
—Mỳj ne ga aman arỳm, “Dja ba Metĩndjwỳnh kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne”, anhỹro aba? Mỳj ne ga ama? ane. Dja me ã abej akukjêro ane ga kam amikôt memã amijarẽn memã kum,
—Kritu ikadjy ty. Ba arỳm tu amim markumrẽx. Kam dja ba Metĩndjwỳnh kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Kwãrĩk wãnh memã bêx kêt. Metĩndjwỳnh mexo uma dja gar aman memã aprĩren memã amijarẽ.
16 Dja gar katàt ar amijo aban amikam ajaxwe'õ mar kêt nhym me arỳm ar ajã 'êx ne memã kum,
—Djãm tãmwã katàt kute amijo ba got? Kati, axwe, anhỹro ba. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Dja te me ar ajã anhỹro ba, ar ga dja gar katàt amijo aba rã'ã. Ne katàt amijo aba tãmtã: nhym kam me arỳm ar akatàtkumrẽx kôt ar apumũn arỳm amikam pijàm ne. Me amikam pijàmmã dja gar katàt amijo ar aba rã'ã.
17 Mỳkam ne me ar ajã kabẽn punu? Bir, godja Metĩndjwỳnh ar atokry'ã amim karõ jabej. Kute ar ajã amim karõ kôt ne me ar ajã kabẽn punu gar arỳm atokry. Ajaxwe kêt ne atokry. Ne te atokry ne Metĩndjwỳnhmãbit amexkumrẽx. Nhym be, me kwỳ axwekumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe jarẽ nhym me arỳm tokry:. Nhym be, ga te ajaxwe kêt ne atokry, ja ne mex.
18 Be ga, Kritudjwỳ tokryja pumũ. Gwaj bajaxwekôt tokry. Gwaj bajaxwekumrẽx nhym ta axwe kêtkumrẽx ne arỳm gwaj bajaxwe pãnh tokry. Kute Metĩndjwỳnh'ỳr gwaj bajo akẽx kadjy tokry. Nãm me kubĩ. Kritu nhĩkumrẽx nhym me kubĩ. Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõ akubyn o tĩn ne.
19 Amrẽbê: Nôwe me bakukãmãremẽ ro'ã ar bakam ne ngô me imex nhym me arỳm ty. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm me karõbê ijê. Me tĩn ne ar bari ne Metĩndjwỳnh arỳm Nôwemã Karõ jano nhym arỳm kum arẽ. Kum arẽ nhym kuman arỳm kàj bê me akren memã kum,
—Ar ajaxwe:. On wãnh ajaxwemã anhire. Nãm ã memã anhỹro ba. Kute kà raxo ãmri ne ã memã anhỹro ba.
20 Nôwe te memã ane nhym me axwe rã'ã ne. Nhym kam Metĩndjwỳnh ngryk tô:n te me kute amijaxwe krã'yrmã kam ama:. Nhym kam ngô arỳm me imex nhym me arỳm ty. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm me karõbê ijê. Nhym be, me ngrêrebit arỳm amim kabẽn ma. Ar kubê 8bit arỳm amim kabẽn man arỳm wãnh axwemã ire. Ne kam arỳm kàmã wadjàn kam tyk kêt. Ga, ar kute amim Metĩndjwỳnh mar ne arỳm kàkam ỹrja pumũ. Kam Metĩndjwỳnh arỳm ngôkam ar utàn ar aro ba.
21 Gwaj badjwỳ ne gwaj tu amim Kritu markumrẽx nhym me arỳm ngômã gwaj bajangij. Mỳj'ã ne ngô kurũm bajapôxja amijakre? Bir, Jejumẽ ro'ã akubyn batĩn'ã ne amijakre. Gwaj Jejumẽ ro'ã akubyn batĩnkam ne gwaj arỳm Jejukôt katàt ar amijo baba. Djãm mỳjja punu'õ gwaj banhĩ'ã atom nhym me gwaj bajã ku'õ? Kati Gwaj katàt ar amijo baban arỳm amim,
—Metĩndjwỳnh ne katàt ije amijo ibakôt kute imar, anen arỳm bakĩnhkumrẽx ne. Ja'ã ne ngô kurũm bajapôxja amijakre.
22 Mrãmri ne Jeju akubyn tĩn kàjkwamã wabin arỳm Metĩndjwỳnh djubôk'ãnh nhỹ. Bẽnjadjwỳr rax ne memã nhỹ ne kute raxo, umao mỳjja kunĩ, me kunĩ jakrenh. Kute kadjy mrãnh djwỳnhmẽ me bẽnjadjwỳrmẽ me 'itỳx kunĩ jakrenh mex ne kabẽno me anoro nhỹ.