4
Me kute katàt Metĩndjwỳnh kabẽn kôt amijo ba'ã kute memã karõ.
Ep 4.17; Kor 3.5
Kritu nhĩkumrẽx ne arỳm gwaj bapãnh tokry. Ar aje ja markam dja gar amikukãm mã amim,
—Badjwỳ dja ba kudjwa itokry, ane. Dja gar ã amim ane. Mỳkam? Bir, dja gwaj kudjwa batokryn arỳm amim Metĩndjwỳnh mar tỳx ne kam arỳm bajaxwe prãm kêtkumrẽx ne bamã mỳjja punu kĩnh kêt. Djãm me axwe kôt dja gwaj amidjwỳnhbito kĩnh kadjy amima, bamã mỳjja punu kĩnh kadjy amima? Kati:. Arỳm Kritu kudjwa batokrykam dja gwaj Metĩndjwỳnh kabẽn man kôt amijo baba kadjy amima.
Amrẽbê me kute Metĩndjwỳnh mar kêtja kôt gar amijo aban aprõ djwỳnh kupa'ã nàr amjên djwỳnh kupa'ã akurẽ aba. Ne amã mỳjja punu kĩnh. Ne kadjwati kangôkam* ajajbã. Ne me torkam abixaêr punu. Ne kadjwati kangôkam aben tỳx jabej. Ne mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêxmã amijarẽnho aba. Ja ne punu:re. Nhym Metĩndjwỳnh ar akam ngryk. Gar kam arỳm Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx ne tu amim markumrẽx.
Nhym kam me amakkre kêt arỳm ar ajã kabẽ:n. Me kute axweo ba tỳx rã'ãkam ar ajã kabẽn ne. Me abenmã kum,
—Je tô, mỳkam ne me arỳm gwaj bakôt bixaêr kêt? anen kam arĩk abenmã kum,
—Nãm gwaj ba kôt ar ba kêt. Axwe. Nãm me ã abenmã ar ajã ane.
Me wã dja me ĩ prĩne amijaxwe kôt Metĩndjwỳnhmã amijarẽ nhym arỳm memã axwe pãnh jarẽ. Kute memã axwe pãnh jarẽnh kadjy arỳm memã dja. Me tĩnmẽ me tykmẽ arỳm memã dja. Ẽ, me arỳm tykja me tĩnri ne me memã Kritu'ã ajarẽ. Mỳj kadjy? Bir, me tĩnri, pykakam ar bari kute amijaxwe mar ne kam arỳm tykkam Metĩndjwỳnhkôt tĩn ne ar ba kadjy ne me memã arẽ.
Me kunĩ kute aminhinomã amimẽnh djà nhõ akati bôx 'ỳr. Kam dja gar akrã mex kadjy amiman ajaxwe kêt kadjy amijãno djan kum akabẽno aba.
Ar aje Metĩndjwỳnhmã akabẽnkam amex. Nhym be, ar amã aben jabêkam gar arỳm ar amexo amũ amikamẽn arỳm ar amexti:re. Kam ar amã aben jabê:. Dja gar amã aben jabên arỳm aben jaxwe krãptĩo aknon mar kêt ne.
Dja gar abenmã anhũrkwã jarẽn abenkam aku. Kwãrĩk wãnh aben kàxã ar anhõ mỳjja'ã maje amim,
—Mỳj kadjy dja ba kum inhõ mỳjja jarẽ? anhỹr kêt. 10-11 Metĩndjwỳnh Karõ ne ar amã adjàpênh djà'ã karõ. Apỹnh ar anhĩ djàri ar amã 'ã karõ gar apỹnh adjàpênh djà maro aba.
Ar ajõ aje memã kabẽn jarẽnh'ã kute ar amã karõja, Metĩndjwỳnh kabẽnkumrẽx dja gar memã arẽ. Kwãrĩk wãnh memã kabẽn kajgo'õ jarẽnh kêt.
Ne ajte kute ar ajõmã aje meo djuw mex'ã karõja dja gar memã mỳjja nhõro aba ne me kadjy adjàpênhkumrẽx. Aje meo djuw mex kadjy Metĩndjwỳnh arỳm ar amã tỳx jadjà. Dja gar arerek kêt ne meo djuw mexo aba. Metĩndjwỳnh ne ukaprĩ:kumrẽx. Ar gadjwỳ dja gar adjukaprĩkumrẽx ne ar adjàpênh djà'ã adjukanga kêt ne memã adjàpênh ar aba. Memã adjàpênh kunĩkôt dja me arỳm Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽ. Ne kum,
—Ga ne ga adjukaprĩ:kumrẽx. Akabẽnkôt ne Jeju Kritu bôx. Ba arỳm tu amim markumrẽx, ane. Metĩndjwỳnh ne ra:x ne kute me kunĩo ba djwỳnh. Rax rã'ã: rã'ã ne. Ne ren me kunĩ kum rax jarẽ. Mrãmri. Tãm ne ja.
Me kum me kute amim Kritu marja kurê.
Mat 10.16; Dju r 16.1; Pir 1.29; Idja 12.3
12 Akmere, àpnhĩre ar, ba ar amã arẽ gar ama. Ga, me kute kuwykam kẽn karỳr jadjwỳrja pumũ. Me adjuw nhym ôr ne xêr nhym mỳjja punu kunĩ apôx. Ar gadjwỳ dja ar akaprĩ djà ar ajo ba gar atokry: ne. Birãm ar amãbit ne kute me kute amim Jeju marja tokry prãm kêt pyràk. Gar kam amim,
—Je tô ba ne ba ije amim Jeju maro iba nhym itokry ja ijo ba. Mỳkam? ane. Kwãrĩk wãnh amim ja jarẽnh kêt. 13 Be ga, Kritu tokryja pumũ. Me kute amim Kritu mar krãptĩdjwỳ kôt tokry. Ar gadjwỳ dja gar kôt atokry. Kwãrĩk wãnh kam akaprĩ kêt. Dja Kritu me:xkumrẽx ne uma:n arỳm bôx. Godja jakam kôt atokry jabej dja gar bôxkam akĩnhti:rekumrẽx.
14 Ar aje amim Kritu mar nhym me arỳm kam kum ar akurê. Djãm kam ar akaprĩ got? Ga, Metĩndjwỳnh Karõ ar amẽ amijo kajkepja pumũ. Karõ ra:xkumrẽx ar amẽ amijo kajkep. Kam te me kum ar akurê gar akĩnhkumrẽx. Me ta ne me Kritu'ã kabẽn punu. Nhym be, ar ga ne gar kum mextire jarẽ.
15 Nhym be, dja ar ajõ aje me par nhym me kôt ajo ajkẽ ga atokry. Nàr, adjàkĩnhĩ nhym me kôt ajo ajkẽ ga atokry. Nàr aje amim me kukjêr prãm nhym me kute amã amijarẽnh ga aje amũ memã me arẽnh prãm. Nhym me arỳm kôt ajo ajkẽ ga atokry. Nàr ajaxwe 'õ nhym me kôt ajo ajkẽ ga atokry. Djãm kam akĩnh? Kati. Ajaxwekam akaprĩkumrẽx. Kwãrĩk wãnh ã amijo anhỹr kêt.
16 Nhym be, aje mrãmri amim Kritu markumrẽx nhym me arỳm kôt ajo ajkẽ ga atokry. Kwãrĩk wãnh kam apijàm kêt. Dja ga kam Metĩndjwỳnhmã rax jarẽn kum,
—Djũnwã, ije amim Kritu markam ne me ijo ajkẽ ba itokry. Ba kam ikĩnhkumrẽx, ane.
17 Apỹnh gwaj baje marja Metĩndjwỳnh kute gwaj bajaxwe jabej amim gwaj bakukjêrmã. Õ akati gwaj bawỳr bôx 'ỳr. Gwaj bajo dja amim me kukjêrmo krax. Gwaj bajo kute memo kraxkam mỳj dja ĩ arỳm me amakkre kêtkam nẽ? Bir, dja me axwe jabej amim me kukij nhym me arỳm amijaxwe kôt kum amijarẽ. Nhym kam arỳm memã pãnh rax jarẽ. Me kute Kritu'ã ujarẽnh ny mar kêt pãnh tokry rax jarẽ. 18 Amrẽbê: ne me bakukãmãre ije ar amã arẽnhja kôt memã kum,
“Metĩndjwỳnh kute me katàt kute amijo baja pytàr ne tô, kam àpênh rax.
Nhym kam mã dja me axwemẽ me kute Metĩndjwỳnhbê amijo akẽxja mekam nẽ?
Bir, mrãmri dja memã pãnh jarẽ nhym me axwe pãnh tokrykumrẽx.”
Nãm me bakukãmãre ã memã ane.
19 Tãm ne ja. Metĩndjwỳnh kute ar ajã amim karõ kôt dja gar katàt ar amijo aban ajmã akute kêt ne ar aba. Ne te katàt amijo aban arỳm atokry jabej. Kum amijarẽ gê ta ar atokrykam ar apytà. Metĩndjwỳnh kute ar anhipêx djwỳnh kute ar amarkumrẽx ne ar ajã ukanga kêtkumrẽx. Kum amijarẽ gê ta ar ajo ba.
* 4:3 Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ.