16
Kute apỹnh õbikwamã kute amikabẽn mex janor.
Gwaj bakanikwỳnh Bebi ije ar amã arẽnhmã. Bebi ne mexkumrẽx ne krĩraxbê Xekrerekam me kute amim Jeju mar kadjy àpênh ba. Me kute Jejukôt ar aben pydjio baja kadjy àpênh ba. Dja gar amã kĩnh ne kum akabẽn mex jarẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju nhõ me ja ne me kum aben jabê. Dja gar me kudjwa amã Bebi jabê. Godja gar àpênh'õ'ã omũ nhym Bebi kum ar aje kôt o kangõnh prãm jabej tu kôt o kangõ. Ta ne me krãptĩ:kôt o kangõ. Badjwỳ ikôt o kangõ. Dja gar pãnh kôt o kangõ.
Ne ajte amũ Prixiramẽ Akwire arkum ikabẽn mex jarẽ. Nãm ar iro'ã Kritu Jejumã àpênh ba. Ar ta ne ar inêje memã kabẽn. Nãm me te umati tã nhym arkum amijã ma kêt ne tu me'ỳr tẽn inêje memã kabẽn. 'Ã ne ba arkum ukaprĩ: jarẽ. Me bajtem kute amim Jeju mar kunĩ, apỹnh me kute Jejukôt ar aben pydjio ba djàri ne me ajte arkum ukaprĩ jarẽ.
Ar õ kikrekam me kute amim Jeju mar ne ar aben pydjio bawãdjwỳ. Me wãmãdjwỳ dja gar ikabẽn mex jarẽ. Wãkam imã inhõbikwa kĩnh. Kubê Epenexu. Dja gar kum ikabẽn mex jarẽ. Pykabê Adjijkam ne Epenexu kumrẽx Kritu'ỳr amijo akẽx.
Dja gar ajte Marijmã ikabẽn mex jarẽ. Marij ne gwaj bakadjy àpênh rax.
Dja gar ajte wãkam inhõbikwa Tônikumẽ Djunijmẽ arkum ikabẽn mex jarẽ. Ar wã ne me ar iro'ã ar ibê ijê. Jeju kute ar anorja ne ar abenmã Tônikumẽ Djunij ar arẽ:n kute ar mar tỳx. Ar kumrẽx Kritu'ỳr amijo akẽx. Ba kam badjwỳ 'ỳr amijo akẽx.
Ãpritumẽ ne bar imã Bẽnjadjwỳr djwỳnh jabê. Kam imã Ãpritu jabê. Ar kum ikabẽn mex jarẽ.
Ne ajte Ubanumã ikabẽn mex jarẽ. Ubanu Kritu kadjy gwaj bakôt àpênh ar ba. Etakidjwỳ imã kĩnh. Dja gar ajte kum ikabẽn mex jarẽ.
10 Ne ajte Aperimãdjwỳ ikabẽn mex jarẽ. Aperi ne Kritumã àpênh mexkumrẽx nhym me arỳm kôt kuma. Dja gar ajte Artobur nhõ kikrekam ar wãdjwỳmã ikabẽn mex jarẽ.
11 Ne ajte inhõbikwa Erodjiãomã ikabẽn mex jarẽ. Ne Naxixu nhõ kikrekam ar kute Bẽnjadjwỳr djwỳnh marjamã ajte ikabẽn mex jarẽ.
12 Gwaj bakanikwỳnh Kripenamẽ bakanikwỳnh Kripodjamã dja gar ajte arkum ikabẽn mex jarẽ. Nãm ar Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã àpênh ar ba. Dja gar ajte Pexirmã kum ikabẽn mex jarẽ. Me kum me bakanikwỳnh kĩnh. Pexir ne Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã àpênh ra:x.
13 Nhym Rupumẽ nã ar. Badjwỳ ne ba o inã. Dja gar ajte arkum ikabẽn mex jarẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne amijo Rupu pytàn ar o ba.
14 Dja gar ajte Axikritumẽ Prekõtimẽ Erimanhmẽ Patubamẽ Erimijmẽ ar ro'ã gwaj baje aro bakamyja arkum ikabẽn mex jarẽ.
15 Ne Pirogumẽ Djurijmẽ Nerumẽ Neru kanikwỳnhmẽ Orĩpamẽ ar ro'ã Jeju nhõ me ja kunĩmẽ dja gar arkum ikabẽn mex jarẽ.
16 Ne abenwỳr bôx ne abeno arôrôk ne aben pa krij. Apỹnh me kute amim Kritu mar ne kôt ar aben pydjio ba djàri ne me ar amã kabẽn mex jarẽ.
Me kute aminêje me 'ãno ãm'ã memã karõ.
17 Akmere, àpnhĩre ar, gora ikabẽn ma. Arỳm ne gar aje Metĩndjwỳnh kabẽn kukràdjà mar katàt. Dja me'õ ar bôx ne kupa'ã ajte ar amã atemã mỳjja'õ jarẽ. Ne abenbê ar ajo bikjêr prãm ne Metĩndjwỳnhbê ar ajo akẽx prãm. Gora ar aminêje me 'ãno djan memã akàx. 18 Mỳkam? Bir, djãm me wã ne me gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Kritumã apê? Kati. Nãm me amidjwỳnhbit man mã axwe. Ne kute me noo biknor kadjy prĩne memã me kabẽno irô mex. Ne memã 'êx ne kabẽn mexkumrẽx. Nhym me no rerekreja kum me kabẽn kĩnhkumrẽx.
19 Nhym be ar ga ne gar aje Metĩndjwỳnh mar mex nhym me kunĩ kute abenmã ar ajarẽnho ipôk ba ar ama. Ne kam ar akam ikĩnhkumrẽx. Kam, dja gar mỳjja mexbit ma. Kwãrĩk wãnh mỳjja punu mar kêt.
20 Metĩndjwỳnhkôt me umar mexkumrẽx. Ta dja ar amã tỳx jadjà nhym Xatanaj te ar amã apnê. Kôt ar ajaxwemã te ar amã apnê gar amijãno dja. Arỳm aje Xatanajmã rerek jadjàrmã. Aje mrãmri ne aparo Xatanaj krã kajyr pyràk. Arỳm aje Xatanajmã rerek jadjàr 'ỳr.
Gê Bẽnjadjwỳrbê Jeju tu kum ar akaprĩn ar ajo ba. Tãm ne ja.
21 Ximoxi ikôt àpênhja ne ar amã kabẽn mex jarẽ. Inhõbikwa Juxumẽ Djaxõmẽ Xopatudjwỳ ar amã kabẽn mex jarẽ.
22 Ba ibê Texu ne ba Paur kukwakam pi'ôk ja no'ôk. Nã bãm tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh markumrẽx. Ne amũ ar amã ikabẽn mex jarẽ.
23 Gajudjwỳ ne ar amã kabẽn mex jarẽ. Jakam ar ije amim Jeju mar ne kôt ar aben pydjio ibaja kunĩ ne bar mã Gaju nhõ kikrekam bôx nhym mã ar ikunĩo djuw mex.
Eraxumẽ gwaj bakamy Kwatu ar amã kabẽn mex jarẽ. Eraxu ne kute krĩrax jakam bẽnjadjwỳrmã pi'ôk kaprĩ pumũnh djwỳnh. 24 Gê Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu tu kum ar akunĩ kaprĩ:kumrẽx ne ar ajo ba.
25 Dja ar amã tỳx jadjà. Amrẽbê ne ba kàj bê memã Jeju Kritu'ã ajarẽ nhym 'ã ujarẽnh arỳm ar awỳr bôx gar tu amim markumrẽx. Ar aje tu amim markumrẽxkam dja ar amã tỳx jadjà gar kôt ar amijo aban 'ã adjukanga kêt. Amrẽbê ne Kritu'ã ujarẽnh nyja me bakukãmãrebê bipdjur tũm. Nhym kam me kute arẽnh kêtkumrẽx. 26 Nhym kam ajbir jakam Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã Kritu'ã ujarẽnho amirĩtkumrẽx. Amrẽbê: ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh Kritu'ã pi'ôk no'ôk gwaj jakam, 'ãtũ:mkam amim arẽn arỳm kuma. Metĩndjwỳnh tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne. Kabẽn kôt ne gwaj apỹnh pyka djàri kunĩkôt memã Kritu'ã ajarẽ nhym kunĩkôt me arỳm 'ã ujarẽnh ma. Dja me kwỳ tu amim Kritu markumrẽx ne kabẽn markumrẽx ne kôt ar amijo ba. Ja kadjy ne gwaj memã 'ã ajarẽ.
27 Metĩndjwỳnh pydji ne amak me:xkumrẽx ne no me:xkumrẽx. Ba kum meo a'uw gê memã amak bô. Me kute tu amim Jeju Kritu markumrẽxkôt gê memã amak bô. Dja memã amak bô nhym me kunĩ arỳm kum rax jarẽnh rã'ã: rã'ã ne. Tãm ne ja.