15
Me kute Jeju mar rerekreja'ã memã ujarẽnh rã'ã.
Mak 10.45; Kô k 10.24; Pir 2.4
Kam, gwaj baje amim Jeju mar tỳx jabej ne gwaj ren me kute amim mar rerekre jamã baprĩre. Djãm gwaj baje amidjwỳnhbito bakĩnho babamã? Kati. Gwaj meo kĩnh. Gwaj bakunĩ banhĩ pỹnhkôt amibu'ã meo kĩnh. Mỳj kadjy? Bir, me mexmã. Me kute Jeju mar mexo kute amũ amikamẽnh ne mar raxmã.
Ga, Kritudjwỳ kute amidjwỳnho kĩnh kêtja pumũ. Kute amidjwỳnho kĩnh kêt kôt ne me bakukãmãre Kritu kabẽn jarẽ. Nãm Kritu Bãmmã kum,
“Me kum akurê kôt ne me kum ikurê.”
Nãm ã Kritu Bãmmã ane nhym me bakukãmãre memã arẽ nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nhym kam tũ:mràm me bakamingrãnyrekam Kritu katon ar ba nhym me arỳm kum kurê. Kum kurê nhym arỳm amidjwỳnho kĩnh kêt. Gwaj badjwỳ kwãrĩk wãnh amidjwỳnhbito kĩnh kêt.
Metĩndjwỳnh ne mã me bakukãmãreo djuw mexo ba nhym me mã me'ã ajarẽn mã me'ã pi'ôk no'ôko ba. Mỳj kadjy? Bir, dja gwaj pi'ôk jarẽn mã amijã kabẽn kunĩ maro baba. Ja kadjy ne me 'ã pi'ôk no'ôk ne. Dja gwaj amijã kabẽn kunĩ man arỳm tu amim Jeju mar tỳx ne. Nhym kam te apỹnh gwaj bakaprĩ djàri gwaj bajo ba gwaj tu amim Jeju mar tỳx rã'ãn 'ã badjukanga kêt. Ne kam mã amijã kabẽn kunĩ man te bakaprĩn akubyn bakĩnh ne. Bakĩnh ne arỳm amiwỳr kamnhĩx tỳx. Ja kadjy ne me me bakukãmãre'ã ajarẽn me'ã pi'ôk no'ôk ne.
Metĩndjwỳnh ne kute amijamãr 'iry ne kute memã tỳx jangjênh nhym me kute amim mar tỳx ne kĩnh. Nã bãm mã kum ar ajo a'uw gê ar amã akabẽn mextire jadjà. Ar aje Jeju Kritu kôt ar amijo abakam gê ar amã akabẽn mextire jadjà gar axikôt abenmã akabẽn mextire jarẽ. Ne kam axikôt anhõkre kadjwỳnhbê Metĩndjwỳnh ra:x ne uma:ja man arỳm me kunĩmã arẽnho amirĩt ne. Ja kadjy ne ba ã Metĩndjwỳnhmã ar ajo idjà'wỳro ane. Metĩndjwỳnhbê ne Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu Bãm.
Metĩndjwỳnh kum me bajtemdjwỳ kĩnh.
Kar 10.34; Rô 9.24; Gar 3.28; Ep 2.16
Kam dja gar abeno anhõbikwa kute Kritu gwaj bajo õbikwa pyràk. Ar aje memã Metĩndjwỳnh raxo amirĩt kadjy ar abeno anhõbikwa.
Ba kam ajte ar amã arẽ gar ama. Kàjkwakam Metĩndjwỳnh ne amrẽbê mebê idjaer kukãmãremã mỳjja jarẽ. Me my kà rênhjamã arẽ. Nãm memã apỹnh mỳjja jarẽnh mãmdji. Nhym kam kôt Jeju Kritu nã kurũm katon ar ba. Me bakamingrãnyrekam ar ba. Ar ba:n arỳm mebê idjaermã àpênh ar ba. Metĩndjwỳnh kute me bakukãmãremã apỹnh mỳjja jarẽnh kôt ne memã àpênh ar ban mỳjja nhipêxo ba. Nhym me arỳm omũn amim,
—Mrãmri ne Metĩndjwỳnh kabẽnkumrẽx. Ga, Jeju arỳm kôt memã àpênh ar baja pumũ. Metĩndjwỳnh kute me bakukãmãremã arẽnh kôt àpênh ar baja pumũ. Nãm me Jeju pumũn arỳm ã amim ane.
Jeju memã mỳjja pumũnh kêt nhipêxo ba:, me punuo mexo ba: nhym me bajtemdjwỳ arỳm omũ. Me kute Metĩndjwỳnh raxmã kator ne abenmã kum,
—Djãm Metĩndjwỳnh ukaprĩ ngri got? Mrãmri ne ukaprĩ:kumrẽx, anhỹr kadjy. Ja kadjy ne me bajtemdjwỳ arỳm mỳjja pumũnh kêt kwỳ pumũ:. Djãm mebê idjaerbit ne me kute Metĩndjwỳnh raxmã katorn kum rax jarẽnhmã? Kati. Me bajtemdjwỳ ne me kute raxmã katorn kum rax jarẽnhmã. Me bakukãmãre ne amrẽbê: ja jarẽ. Me bajtem kute Metĩndjwỳnhmã rax jarẽnhja jarẽ. Kritu kàjkwakam Bãmmã amijarẽn kum,
“Me bajtem nhipôkri dja ba memã ajã idjujarẽnho amirĩt ne apyma'ã ngre.”
Nãm ã Kritu Bãmmã me bajtem jarẽnho ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. 10 Nhym kam me bakukãmãre 'õdjwỳ me bajtemmã kum,
“Me abajtem, me on õ me wỳnh kôt akĩnhkumrẽx.”
Nãm ã memã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. 11 Nhym kam me bakukãmãre 'õdjwỳ me bajtemmã kum,
“Me abajtem kunĩ dja ga me Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã mextire jarẽ.
Apỹnh me aba djà kunĩkôt ar abaja kum mextire jarẽ.”
Nãm ã me bajtemmã ane nhym me ajte 'ã pi'ôk no'ôk ne. 12 Nhym kam Idjaijdjwỳ me bakukãmãremã me ajarẽ. Nãm Kritu'ã arê nhingrõt jakren memã kum,
“Dja me bakukãmãre Djexe tàmdjwỳ'õ kato. Tũ:mràm me kamingrãnyrekam kato. Me kute mrãmri ne pĩ 'yr nhym tũmràm ajte arêkam ingrãn abatành pyràk.
Dja ã tàmdjwỳ'õ katorn ar bao anen arỳm kubê Bẽnjadjwỳrbê kumkati. Ne kam arỳm apỹnh me ba djàri meo ba. Nhym kam me bajtem arỳm tu amim kamnhĩxkumrẽx.”
Nãm ã Idjaij me bakukãmãremã ane. Me bakukãmãreja kunĩ ne me me bajtem jarẽ. Metĩndjwỳnh kum me kaprĩ nhym me kute kum rax jarẽnhmãja jarẽ.
13 Metĩndjwỳnh ne kute memã amak bônh nhym me kute amiwỳr õ mỳjja mex kamnhĩxo ba. Gê ar amã ajamak bô gar tu amim Kritu markumrẽx. Ne kam arỳm kôt ar akĩnhti:ren ar adjumar mexti:re. Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõ ar amã atỳx jadjà gar amiwỳr kamnhĩx tỳx ne. Ja kadjy ne ba ã kum ar ajo idjà'wỳro ane.
Paur kute me bajtem kadjy àpênh'ã amijarẽnh.
14 Akmere, àpnhĩre ar, djãm ar amex kêt ne ba ar amã ikabẽn? Kati. Ar ga ne gar arỳm amextire ne ar aje Metĩndjwỳnh mar mexkumrẽx. Ne kam aje abenmã 'ã karõ mar mexkumrẽx. Tãm ne ba arỳm ije markumrẽx. 15 Ije ar amã pi'ôk no'ôkkam ne ba itỳx ne ar amã 'ã karõ. Te ar aje arỳm ikabẽn mar jabej ba akubyn ar amã arẽ gar ajte ama. Metĩndjwỳnh ne tu kum ikaprĩn tu imã idjàpênh djà'ã karõ ba arỳm kabẽn kôt ar amã ikabẽn jarẽ.
16 Ije me bajtemmã Metĩndjwỳnh'ã ujarẽnh ny jarẽnho iba kadjy ne imã Kritu Jejumã idjàpênh'ã karõ. Mỳj kadjy? Bir, ije Metĩndjwỳnho kĩnh kadjy. Ije 'ỳr me bajtemo akẽx nhym me kum mexmã. Dja me tu amim Jeju markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh Karõ arỳm meo mex. Tãm dja Metĩndjwỳnho kĩnhkumrẽx.
17 Kritu Jeju kute imã tỳx jadjàrkam ne ba me bajtemmã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho iba. Idjàpênh djà jakam ne ba ikĩnhkumrẽx ne ar amã 'ã amijarẽnho amirĩtkumrẽx. 18 Kum idjàpênhkam ne ba Kritu kukwakam mỳjja pumũnh kêt kumex nhipêx. Kritu kukwakam ije mỳjja nhipêxbit dja ba 'ã amijarẽ. Me bajtem kute kabẽn mar ne kôt amijo ba kadjy ne ba memã kabẽn jarẽ. Nã bãm memã kabẽn jarẽn kôt mỳjja kwỳ nhipêx nhym me arỳm omũ. Omũn arỳm kabẽn man kôt ar amijo ba.
19 Metĩndjwỳnh Karõ 'itỳxkôt ne ba mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêx. Ne me punuo mex. Nhym me karõ punu meo ba ba me nêje me ano nhym me arỳm memã ire. Nã bãm mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêx nhym me te kute marmã kam no tyn kume:x ne arỳm Metĩndjwỳnh raxmã kato. Ba kam kàj bê memã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnho iba:. Djeruxarẽkam arẽnho iba:n amũ apỹnh pykakam me ba djàri kunĩ kôt o iba:n o inhipôk ne. Ne arẽnho iba:n arỳm pykabê Irrij'ỳr arẽnho bôx.
20 Ba ne ba me kute Kritu mar kêtjamã arẽ. Me kute memã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnh kêtjamã ne ba ije kàj bê memã arẽnh prã:mkumrẽx. Me'õ kumrẽx kute memã 'ã ujarẽnh ny jarẽnh nhym me arỳm kute mar. Me jamã ne ije arẽnh prãm ngrire. Me ujarẽnh nhiby ije ajte memã arẽnh prãm ngrire. Amũ me kute mar kêt jamãbit ije kàj bê memã arẽnh prãmkumrẽx. Ga, me'õ arỳm kute kikre nhipêxmo kraxja pumũ. Nhym kam me'õdjwỳ arỳm 'ỳr bôx ne omũ. Omũn ajte iby ipêx prãm kêt. Badjwỳ ije me arỳm kute mar jamã ajte arẽnh prãm ngrire. Me kute mar kêt jamãbit ne ije arẽnh prãmkumrẽx. 21 Ije me amã ja jarẽnh kôt ne me amrẽbê: me bakukãmãremã arẽn memã kum,
“Me kute memã 'ã ujarẽnh kêt jamã dja me memã 'ã ajarẽ nhym me arỳm kuma.
Me kute mar kêt ja dja me arỳm kraxkôt prĩne amijã kuma.”
Nãm me ã me bakukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ba 'ã pi'ôk no'ôk pumũn arỳm ije me kute mar kêt jamã arẽnh prãmkumrẽx. 22 Me kute memã arẽnh kêt jamã ije arẽnh prãmkam ne ba pyka jakam amikrà ar o iban te ar awỳr ikrà krãptĩ ne.
Me õ krĩraxbê Rôma'ỳr tẽm kadjy kute memã amijarẽnh.
23 Nhym be, jakam arỳm ne ba pyka ja kunĩkôt memã Kritu'ã ajarẽn arỳm inomã kumẽ nhym me arỳm kuma. Amrẽbê ne ba ar awỳr ikrà nhym ijã amex krãptĩ apêx. Jakam dja ba wãm ar awỳr tẽn bôx ne 24 ar akam dja. Dja gwaj kam abeno bakĩnho bakrĩ:n bakrĩ kàjbê 'iry.
Ba kam arỳm amũ pykabê Êpanha'ỳr tẽ. Êpanha'ỳr itẽm kadjy dja gar ikôt o kangõn 'ỳr ijano. Ba kam arỳm 'ỳr tẽ. Ja kadjy ne ba amima. 25 Nhym be, ajbir jakam dja ba Djeruxarẽ'ỳr itẽm ne ibôx kumrẽx ne Jeju nhõ me jamã pi'ôk kaprĩ ngã.
26 Matenimẽ Akajakam Jeju nhõ me ja ne me kute amũ memã õ pi'ôk kaprĩ kwỳ janormã. Djeruxarẽkam me kute amim Jeju mar kwỳ ne me õ mỳjja kêt ne ar ba nhym me kute memã anormã. 27 Me ta ne me kute memã anormã. Mrãmri me kute memã õr prãmkam mexkumrẽx. Djeruxarẽkam me kute amim Jeju mar ja ne me kumrẽx Kritu'ã ujarẽnh nyo ban amũ me bajtemmã arẽ. Mebê idjaer ne me amũ me bajtemmã Kritu jarẽ nhym me arỳm tu amim markumrẽx ne kĩnhkumrẽx. Ne kam me kute amikutã memã õ pi'ôk kaprĩ janor prãmkumrẽx.
28 Dja ba me'ỳr pi'ôk kaprĩo bôx ne memã kungã. Me kĩnh djà ja memã kungãn arỳm akubyn tẽ. Akubyn pykabê Êpanha'ỳr tẽ. 'Ỳr tẽ:n krĩraxbê Rôma kumrẽxkam ar akam bôx. Ne kam amũ pykabê Êpanha'ỳr tẽ. 29 Ije Kritu mar raxkôt ikĩ:nhkumrẽx. Ar akam ibôx ne ije prĩne ar amã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnhkam dja gar ikudjwa akĩnhkumrẽx. Tãm ne ba arỳm kuma.
30 Akmere, àpnhĩre ar, Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu kabẽnkôt, Metĩndjwỳnh Karõ kum gwaj bajabêja kabẽnkôt ne ba ar amã arẽ. Dja gar Metĩndjwỳnhmã ijo adjà'wỳr 'ãno dja. Ba ne ba idjàpênh tỳx ar iba. Kum ijo adjà'wỳr 'ãno djan o iro'ã apên ikôt o kangõ.
31-32 Dja gar kum,
—Djũnwã, arỳm Paur pykabê Djudêjakam tẽmmã. Kam me kwỳ kute amar kêt ne ar ba. Dja ga mebê utà. Gêdja krĩraxbê Djeruxarẽkam tẽn Jeju nhõ me jamã me õ pi'ôk kaprĩ ngã. Dja ga memã kĩnh jadjà gê me kum me kĩnh ne amim me õ pi'ôk kaprĩ by. Djũnwã, aje mrãmri Paur ar ikam bôx'ã amim karõ jabej amrẽ ar iwỳr ano gê kĩnh ne ar ikam bôxkumrẽx. Dja bar kam Paur kôt abenmã tỳx jangijn Jeju kôt ar amijo iban 'ã idjukanga kêt, ane. Dja ga ã kum ijo adjà'wỳro ane. 33 Metĩndjwỳnh ne kute memã umar mex jangjênh djwỳnh. Jakam ba kum ar ajo a'uw gê ar akunĩ mẽ amijo kajkep rã'ã ne. Tãm ne ja.