14
Me kute Jeju mar rerekreja'ã memã ujarẽnh.
Mat 7.1; Rô 2.1; Xij 4.11
Me kwỳ kute amim Jeju mar rerekreja dja gar o anhõbikwa. Kwãrĩk wãnh mỳjja'õ mỳr jabej ar amã kurê kêt ne 'ã amim, “Axwe”, anhỹr kêt. Me kute ar amã,
—Dja gar ãm mry pumũ, anhỹro ba. Ga kam aje amim Jeju mar tỳxkam amim,
—Kati. Ba dja ba mỳjja kunĩ kuro iban kam Metĩndjwỳnhmã imex rã'ã, anhỹro aba. Nhym me kwỳ kute amim Jeju mar rerekren kum mry pyman djwỳbit kuro ba.
Kwãrĩk wãnh ar amã kurê kêt. Ar aje mỳjja kunĩ kuro abakam kwãrĩk wãnh ar amã me'õ kute djwỳbit kurja kurê kêt. Nàr ar akwỳ aje djwỳbit kurja kwãrĩk wãnh me kute mỳjja kunĩ kur'ã akabẽn kêt ne amim, “Me axwe”, anhỹr kêt. Mỳkam? Bir, Metĩndjwỳnh ta kute arỳm o krakam. Kwãrĩk wãnh mỳjja kur mỳr jabej ar amã aben kurê kêt. Me axwekam djãm ar ga dja gar memã axwe pãnh jarẽ? Kati. Metĩndjwỳnh dja memã axwe pãnh jarẽ. Nàr, me mexkam djãm ar ga dja gar memã kĩnh djà ngã? Kati. Metĩndjwỳnh dja memã kĩnh djà ngã. Djãm ar ga ne gar meo aba? Kati. Metĩndjwỳnh ne meo ban me axwebê memã tỳx jangjênho ba. Kam kwãrĩk wãnh ar amã kurê kêt.
Amrẽbê me bakukãmãre ne me kute apỹnh akati maro ba. Nhym ajbir jakam dja me kute amim Jeju mar kwỳ amim, “Akati punu ne ja”, anhỹro ba. Nhym ajtekam me kwỳ kute amim Jeju mar kute akati mar kêt ne amim,
—Kati. Akati kunĩ ne mex ne 'õ kute aben japanh kêt, anhỹro ba. Gê kam me kunĩ ta ĩ pỹnhkôt prĩne akatio amiman ta akati ma nàr ta mar kêt. Kwãrĩk wãnh akati'õ mỳr jabej ar amã aben kurê kêt.
Me'õ kute akati marja ta kute Bẽnjadjwỳr djwỳnh markam kute akati mar. Nàr, me'õ kute akati mar kêtja ta kute Bẽnjadjwỳr djwỳnh markam kute akati mar kêt. Ajte me'õ kute mỳjja kunĩ kurja ta kute Bẽnjadjwỳr djwỳnh markam kute kur. Ga, ta kute 'ã Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽnhkam kute kurja pumũ. Nàr, me'õ kute djwỳbit kurja ta kute Bẽnjadjwỳr djwỳnh markam kute djwỳbit kurja pumũ. Ga, kute djwỳbit kurkam kute 'ã Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽnh ne kute kurja pumũ.
Gwaj baje amim Jeju mar kunĩ djãm gwaj baje amidjwỳnhbit maro babamã? Kati. Dja gwaj Metĩndjwỳnh maro baban ajte gwaj babu'ã me ar baja maro baba. Gwaj batĩnri dja gwaj Metĩndjwỳnh maro baba nàr gwaj tyn Metĩndjwỳnh ma. Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne gwaj baje markumrẽx. Dja gwaj batĩn ne ar babari Bẽnjadjwỳr djwỳnh maro baba. Ne tyn Bẽnjadjwỳr djwỳnh ma. Kam dja gwaj batĩn ne ar baba jabej nàr batyk jabej. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne gwaj baje mar nhym arỳm gwaj bajo kra.
Mỳj kadjy ne Kritu tyn akubyn tĩn ne? Bir, kute me tykmẽ me tĩn kunĩmã Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne meo ba kadjy. Ja kadjy ne tyn akubyn tĩn ne.
10 Ga kam ar aje Jeju kukwakam me'õo ar akamyja mỳkam dja gar mỳjja'õ mỳr jabej ar akamymã axwe jarẽn ar amã kurêo aba? Djãm ar abê memã axwe pãnh jarẽnh djwỳnh got? Kati. Dja gwaj bakunĩ Kritu kabem dja nhym ta arỳm gwaj bamã bajaxwe pãnh jarẽnho nhỹ. Kwãrĩk wãnh ga akamymã axwe jarẽnh kêt. 11 Amrẽbê me bakukãmãre kute 'ã pi'ôk no'ôk kôt dja gwaj kabem djan amikôt kum amijarẽ. Nãm memã kum,
“Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne memã arẽn memã kum,
‘Itĩn ne ar iba. Djãm itĩn ne ar iba kêt ne ba ikabẽn kajgo? Itĩn ne ar ibakumrẽx ne ba me amã ikabẽn ne. Me kunĩ dja me ikabem kõnkrão nhỹn kunĩ amikôt imã amijarẽ.’
Nãm ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh ane.”
Nãm me bakukãmãre ã memã anen arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. 12 Ga, pi'ôk no'ôkja kôt gwaj banhĩ pỹnh kôt gwaj baje Metĩndjwỳnhmã amikôt amijarẽnhmãja pumũ.
13 Dja gar aje meo akamy kwỳja ma. Me kwỳ kute amim Jeju mar rerekreja ma. Kwãrĩk wãnh mỳjja'õ mỳr jabej ar amã kurê kêt. Dja gar atemã amijo tẽn ar akamy'ã amim,
—Ba on Metĩndjwỳnhmã amijangri tỳx. Ikamy ne ipumũnho ba. Nok ba ren tu ikamy nokrekam mỳjjao iban ren Metĩndjwỳnhbê ikamyo akẽx. Ba on amijangri tỳx. Ba ren kubê o akẽx ne ren kam ije mrãmri ne mỳjja kute me par tok nhym me rôrôk pyràk, ane. Dja gar ã amim anen ã ar akamy maro ane.
14 Nhym me kute mỳjja kurdjwỳ. Djãm me kute mỳjja'õ krẽn arỳm Metĩndjwỳnhmã axwe? Arkati. Ja ne ba ije Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju kabẽnkôt markumrẽx. Nhym be, dja ar akamy kwỳ mỳjja 'õ'ã amim,
—Dja ba kukrẽn Metĩndjwỳnhmã ijaxwe, anhỹro ba. Be, akamy jamã ne mrãmri mỳjja punu. 15 Ga kam tu akamy nokrekam mỳjja ja krẽ nhym kôt arỳm akam kaprĩre ne. Godja ajã amim,
—Nãm mỳjja punure krẽn arỳm Metĩndjwỳnhbê amijo ajkẽ, ane. Godja ã akamy anen arỳm kaprĩ:re ne. Djãm amã akamy kĩnhkam ne ga tu nokrekam mỳjja krẽ? Kati. Aje amidjwỳnhbit mar. Kritu kum akamy kĩnh ne kam kadjy ty. Gadjwỳ ga ren amã kĩnh ne ren nokrekam mỳjja krẽn kêt. Nhym be, kati. Ga amidjwỳnhbit man amã akamy kĩnh kêt ne tu nokrekam mỳjja krẽn arỳm akamyo ajkẽ. Kwãrĩk wãnh o anhỹr kêt. 16 Dja ga te mỳjja 'õ'ã amim,
—Kati. Imã ne mexkumrẽx, ane. Nhym me kute ajã, “Axwe”, anhỹr prãm kwãrĩk wãnh nõ. Dja ga ãm mỳjja pumũ gê me ajã anhỹr kêt.
17 Metĩndjwỳnh kute gwaj bajo bakam djã ne gwaj baje mỳjja kuro babaja mar tỳx? Nàr, djãm gwaj baje mỳjjao bakõm mar tỳx? Kati. Gwaj baje mar kajgo. Nhym be, kute gwaj bajo bakam gwaj baje bajaxwe kêt kadjy amimar. Gwaj badjumar mex kadjy baje amimar. Gwaj bakĩnh kadjy baje amimar. Gwaj baje Metĩndjwỳnh Karõ maro babakam ne gwaj bakĩnh kadjy baje amimar. Metĩndjwỳnh kute gwaj bajo bakam mỳjja mex ja kadjy gwaj baje amimar tỳxkumrẽx. 18 Mỳkam? Bir, me mỳjja mex jao ba ne me Kritumã àpênho ba ne arỳm kàjkwakam Metĩndjwỳnho kĩnh nhym pykakam me ar badjwỳ kum me kĩnh.
19 Gwaj abenmã bakabẽn mex ne badjumar mex kadjy amima. Gwaj abenmã Jeju'ã ajarẽn arỳm mar mexo amũ aben kamẽ. Ja kadjy dja gwaj amima. 20 Djãm ar aje me'õo akamyja mar kêt ne ar aje adjàkurbit mar ne o ar aje Metĩndjwỳnh bê o akẽxmã? Akamybê Metĩndjwỳnh nhõ àpênh. Kwãrĩk wãnh kubê o akẽx kêt. Mrãmri ne me kute mỳjja kunĩ kurkam Metĩndjwỳnhmã mex.
Nhym be, godja gar akamy mar kêt ne amidjwỳnhbit man arỳm tu nokrekam mỳjja'õ krẽ ne kam arỳm o Metĩndjwỳnh bê o akẽx. Aje kubê o akẽxkam arỳm ajaxwe. 21 Djãm aje tu mỳjjao aba ne aje tu mry'õ kuro abamã? Nàr djãm ar aje tu uba kangôo akõmo abamã? Nàr djãm ar aje apỹnh mỳjja 'õdjwỳo abamã? Nàr djãm ar aje mỳjjao abakôt ar amã Metĩndjwỳnh bê akamyo akẽx pyma kêt? Aje o abakôt aje o kubê o akẽx pymakam kwãrĩk wãnh o aba kêt. Dja gar akamy man kwãrĩk wãnh o aba kêt. Nàr djãm ar aje mỳjja 'õo abakôt ar aje akamymã kaprĩ jadjàr jabej nàr ar aje akamymã Metĩndjwỳnh mar rerekre jadjàr jabej? Kwãrĩk wãnh o aba kêt. Dja gar akamy ma. Kwãrĩk wãnh o aba kêt.
22 Apỹnh mỳjja'ã ne gar amim,
—Ije amim Metĩndjwỳnh markam ne mỳjja ja ajmã kute kêt. Ba ren o iba ne ren ijaxwe kêt, anhỹr jabej. Amimãbit dja gar arẽ gê Metĩndjwỳnhbit ama. Nok gar ren ar akamy mar kêt ne ren tu mỳjjao abao anen ren amim angryk ne ren amim,
—Mỳkam ne ba o iban Metĩndjwỳnh bê ikamyo akẽx? ane. Nhym be ar aje amikam ajaxwe'õ mar kêtkam dja gar adjumar mextire. 23 Godja me'õ kute mỳjja'õ krẽnmã amim,
—Kon. Dja ba kukrẽn arỳm ijaxwe jabej, anen atekam tu krẽn jabej. Djori kam mex? Kati. Arỳm axwe. Mỳkam? Bir, kute Metĩndjwỳnh mar kêt ne tu krẽnkam. Me kute mỳjjao ba kunĩkôt dja me kumrẽx o Metĩndjwỳnh ma. Ne kam arỳm o ba. Godja me Metĩndjwỳnh mar kêt ne tu mỳjjao ba jabej arỳm axwe.