13
Me kute me bẽnjadjwỳr kabẽn kôt amijo ba'ã memã karõ.
Xit 3.1; Ped k 2.13
Pykakam me bẽnjadjwỳr rũnh me kute katàt amijo ba'ã kute memã karõkam dja gar me kabẽn mar tỳx ne kôt ar amijo aba. Nhỹnh ne bẽnjadjwỳr'õ Metĩndjwỳnh kute ar kêt. Nãm me bẽnjadjwỳr kunĩ pumjuw. Gêdja me'õ kum õ bẽnjadjwỳr kurê jabej. Djãm õ bẽnjadjwỳr kajgo ne kum kurê? Kati. Kajgo kêt. Metĩndjwỳnh ne 'ã bẽnjadjwỳr mẽ. Me kum kurê dja Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe pãnh jarẽ.
Djãm me mexkam kum krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr pyma? Kati. Me axwekambit kum uma. Ar amã uma kêt kadjy mỳj dja gar nẽ? Bir, dja gar amextiren ar aba nhym arỳm ar amã mextire jarẽ. Mỳj kadjy dja gar kabẽn ma? Bir, ar amextiren ar aba kadjy ne me ar amã krĩ. Metĩndjwỳnh ne ar akadjy me'ã õ àpênh rẽ nhym me ar amã krĩ. Nhym be, godja gar ajaxwe jabej on atĩn prãm. Djãm kute amijã kàxdjwa kajgo nhôrn kute o ba kajgo? Kati. Metĩndjwỳnh ne me àpênh'ã me kurẽ kute kukwakam àpênhmã, me badjumar mex kadjy àpênhmã. Kam dja me'õ axwe nhym arỳm kam ngryk nhym arỳm tokry. Kadjy ne me bẽnjadjwỳr nhõ kàxdjwa kajgo.
Kam dja gar tu me kabẽn ma. Djãm ar amã umakambit? Djãm kambit dja gar kabẽn ma? Kati. Ar ga ne gar aje anhõkre kadjwỳnhbê 'ã amim,
—Pykakam anhõ bẽnjadjwỳr kabẽn ma, anhỹro aba. Ar akabẽnja kôt dja gar me bẽnjadjwỳr kabẽn ma.
Kam dja gar ajte amikutã me bẽnjadjwỳrmã ar anhõ pi'ôk kaprĩ kwỳ ngã. Me kute ar amã ĩpôxu'ã karõ kôt memã kwỳ ngã. Mỳkam? Bir, me mã ar akadjy bẽnjadjwỳrkam àpênhkam. Metĩndjwỳnh ne me'ã õ àpênh djwỳnh rẽ. Gora ar memã angã. Me kute 'ã ar amã karõ kôt ar anhõ bẽnjadjwỳrmã angã. Ar aje adjàpênh pãnh pi'ôk kaprĩ jamỳnhja ar aje kum kwỳ nhõrmã. Aje me kabẽnkôt amikutã kwỳ ngriren 'yr ne aje kum õrmã. Kwãrĩk wãnh kubê nê kêt. Ar kum angã. Nàr, gar pi'ôk kaprĩ pãnh me'õbê nêkrêx jamỳ. Nhym me ar amã,
—Ar aje nêkrêx jamỳnh pãnh'ã akreja kôt dja gar pi'ôk kaprĩ kwỳ ngã. Amikutã me bẽnjadjwỳrmã kwỳ ngã, ane. Kwãrĩk wãnh kubê nê kêt. Ar kum angã. Nàr, dja me ar amã,
—Dja gar amã me bẽnjadjwỳr pyma, ane. Tu ar amã uma. Nàr, dja me ar amã,
—Dja gar kàjmã me bẽnjadjwỳrmã rax kamẽ, ane. Tu kàjmã kum rax kamẽ.
Akubyn bôxkam amakbê me kum aben jabê'ã memã karõ.
Mat 22.39; Dju r 15.12; Ped k 1.22
Ar aje amikutã memã anhõ mỳjja'õ nhõrmã kwãrĩk wãnh mebê nê kêt. Ar amã me abêmãdjwỳ kwãrĩk wãnh mebê aminê kêt. Dja gar mrãmri amã me abêkumrẽx ne arỳm aje Metĩndjwỳnh kukràdjà marn kôt amijo aba mexkumrẽx. Me kute katàt amijo ba'ã kute memã karõkôt kukràdjà kôt gar arỳm amijo aba mexkumrẽx.
Me bakukãmãre ne Metĩndjwỳnh kukwakam memã kabẽn kukràdjà jarẽn memã kum,
“Kwãrĩk wãnh mebê prõ nàr mjêno adjàkĩnh kêt.
Kwãrĩk wãnh me'õnh bĩn kêt. Kwãrĩk wãnh adjàkĩnhĩ kêt.
Kwãrĩk wãnh me'ã ajêx kêt.
Kwãrĩk wãnh me amã me'õ nhõ mỳjja puro kĩnh ne 'ã amim karõ kêt.”
Nãm ã memã anen kam ajte memã kum,
“Me amã amibu'ã me ja jabê. Kute mrãmri ne ga me amã amijabêja pyràk dja ga me ã amã amibu'ã me ja jabêo ane.”
Nãm ã memã ane. Ja dja gar aman ar amã me abê. Ar amã me abêkam ne gar tu Metĩndjwỳnh kukràdjà kôt amijo aba mex. Me kute katàt amijo ba'ã kute memã karõkôt kukràdjà kunĩkôt gar tu amijo aba mex. Kukràdjà 'õ ne 'ã kàtàm kêt. Ar amã me abêkam gar aje kukràdjà kunĩ marn kôt amijo aba mexkumrẽx.
10 Nhym bê ne me kum me abêkam kute meo bikẽnh. Kati. Dja gar mã amã me abêjabit man arỳm urokam Metĩndjwỳnh kabẽn kukràdjà kunĩkôt amijo aba mexkumrẽx.
11 Kam, ba ajte ar amã arẽ. Arỳm 'ỳr. Mỳkam ne gar ate akrã? Ar aje mrãmri ne me õto nõr pyràk. On ar ano tỳx. Gwaj baje tu amim Kritu kamnhĩxkumrẽxmo kraxkam akubyn bôxja kute onĩj pyràk. Nhym be, kati. Gwaj bawỳr bôx ne kute amim gwaj bapytàr nhõ akatija arỳm 'ỳr.
12 Arỳm akamàt kêt 'ỳr. Me axwe kumexkam kute pykakam akamàt pyràk. A'u ne gwaj bajo rãm ne ja. Dja Kritu bôx nhym arỳm me mexkumrẽx. Me mexkumrẽxkam dja kute pykakam a'u pyràk. Kam gwaj on wãnh badjàpênh punu kute akamàt kô tyk pyràk ja kanga. Kute mrãmri ne me krãkamngônh kute amipytàr kadjy õ kàxo kubẽkà jangjênh pyràk. Gwaj Kritu kukwakam batỳx ne katàt ar amijo baba. Kritu kute gwaj bajaxwebê bamã tỳx jadjàr. Dja gwaj bamã tỳx jadjà gwaj arỳm katàt ar amijo baba. Kukwakam katàt ar amijo baba ne arỳm baje mrãmri ne me kute a'ukam mrãnh pyràk.
13 Gwaj memã katàt ar amijo baba kute a'uri me katàt ba pyràk. Djãm mekôt ar abixaêr punumã? Djãm kadjwati kangôkam* ar abibãnhmã? Djãm mekôt aprõ kupa'ã, amjên kupa'ã akurẽ abamã? Djãm mekôt ar abixaêr tỳ:x ne tu apunu raxmã? Djãm ar aje abenmã akabẽn punu abamã? Djãm ar aje aben nhõ mỳjja puro'ã angrykmã? Kati. Kwãrĩk wãnh. 14 Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu mextire kôt dja gar amextiren ar aba. Ar amex ja dja gar ama. Kwãrĩk wãnh ar aje amidjwỳnhbito kĩnh kadjy ar ajaxwe aba kêt.
* 13:13 Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ.