12
Me kute Metĩndjwỳnhmã aminhõr'ã memã karõ.
Kor 1.10; Tex k 4.1; Ped k 2.11
Akmere, àpnhĩre ar, Metĩndjwỳnh kum gwaj bakaprĩ:kumrẽx. Kum ar akaprĩ:kam dja gar kum amingã. Ga, Jeju kute Metĩndjwỳnhmã aminhõrja pumũ. Nãm kum amingãn pĩte'y'ã wajêt ne arỳm ty. Ar gadjwỳ dja gar kudjwa kum amingã. Djãm me kute abĩn ne kute kum anhõrmã? Kati. Ar ga dja gar atĩn ne prĩne kum amijã ma gê ar akam kĩnh ne ar ajo aminhõn ar ajo ba. Ã kum aminhõro anen kam arỳm katàt Metĩndjwỳnh kabẽn markumrẽx ne kôt amijo abakumrẽx. Ja ne mexkumrẽx.
Djãm me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kute ar ajo amipyràk ne amikukràdjà punu kôt kute ar ajo bamã? Kati. Kwãrĩk wãnh mekôt amijo aba kêt. Dja gar mebê adjumar djà nyn atemã akabẽn nybit ma. Mỳj kadjy? Bir, Metĩndjwỳnh ne arỳm ar ajã kabẽn mex jarẽ. Nãm amim ar ajã karõn kabẽn mex jarẽ. Dja gar atemã akabẽn nybit man arỳm amijã Metĩndjwỳnh kabẽn mexja ma. Ne kam kabẽn mex kôt ar amijo aban prĩne kum amex. Kum amex nhym arỳm akam kĩnhkumrẽx. Ja kadjy dja gar mebê atemã adjumar djà nyn atemã akabẽn nybit ma.
Ba ar akunĩmã ikabẽn jarẽ. Djãm amikukwakam ne ba ar amã arẽ? Kati. Metĩndjwỳnh ta ne tu kum ikaprĩn arỳm imã ikabẽn'ã karõ. Kôt ne ba ar amã ikabẽn jarẽ. Ar anhĩ pỹnhkôt ar amã arẽ. Ar gadjwỳ ne Metĩndjwỳnh arỳm ar amã adjàpênh djà'ã karõ. Ar aje adjàpênh djà markam dja gar mã amim Metĩndjwỳnh rax ma. Kwãrĩk wãnh arĩk amim, “Be, iraxkumrẽx”, anhỹr kêt. Dja gar katàt amim,
—Be, nã bãm tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx nhym arỳm imã idjàpênh djà ja'ã karõ ba kabẽnkôt maro iba, ane. Djã gãm me ã amimaro ane.
Ga, gwaj banhĩ pỹnhja pumũ. Gwaj banhĩ pỹnhkôt badjàpênh djà krãptĩ. Gwaj baparkam bamrãnh djà. Gwaj banhikrao baje mỳjja kupênh djà. Ne gwaj bakrãkam banhõ mỳjja mar djà. Ne gwaj banokam baje mỳjja pumũnh djà. Ne gwaj bajamakkrekam baje mỳjja mar ne kupênh djà. Gwaj banhĩkam badjàpênh djà krãptĩ. Ga, Kritudjwỳ. Te gwaj bakrãptĩ gwaj baje amim Kritu markam baje kumẽ banhĩ pydji pyràk. Djãm gwaj bamã aben jabê kêtmã? Djãm gwaj apỹnh ar babamã? Kati. Gwaj banhĩ pỹnhkôt abeno banhõbikwa.
Metĩndjwỳnh tu kum gwaj bakaprĩkam gwaj abeno banhõbikwan banhĩ pỹnhkôt apỹnh badjàpênh djà. Metĩndjwỳnh ta ne gwaj bamã badjàpênh djà'ã karõ gwaj maro baba. Gwaj banhĩ pỹnhkôt apỹnh Metĩndjwỳnhmã badjàpênh djàn kum badjàpênh ar baba.
Godja me'õ Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnhja mar jabej gê kute amim Metĩndjwỳnh mar kô:t memã arẽ. Nàr, godja me'õ me kadjy mỳjja 'õ kupênh mar jabej gê me kadjy kupê. Nàr, godja me'õ memã Metĩndjwỳnh kukràdjà jarẽnh mar jabej gê arẽ. Nàr, godja me'õ kute 'ã memã karõ mar jabej. Me kute amim Jeju mar rerekre jamã 'ã karõ mar jabej. Me kute amim mar tỳx'ã memã karõ mar jabej. Gê memã 'ã karõo ba gê me amim mar tỳx. Nàr, godja me'õ memã mỳjja nhõr jabej gê õdjành ne memã kungã. Nàr, godja me'õ kute meo ba mar jabej gê meo ba 'ãno djan 'ã ukanga kêt. Nàr, godja me'õ kum me kaprĩ mar jabej. Djãm nokre kaprĩn kum me kaprĩmã? Kati. Dja nokre kĩnh ne kum me kaprĩ.
Me kum me abê'ã memã karõ.
Dju r 13.34; Xim k 1.5; Idja 13.1
Dja gar amã me abê. Kwãrĩk wãnh amijo ajêx kêt. Dja gar mrãmri amã me abê katàtkumrẽx.
Godja me abenkam axwe nàr amijo axweo ba, ar ga dja gar amã axwe kĩnh kê:tkumrẽx. Nàr, godja me abenkam mex nàr amijo ba mex ar ga dja gar amã mex kĩnh ne 'ã angrà: ne.
10 Kute ar amã akamy jabê pyràk ne abenmã aprĩ:ren amã aben jabê.
Kwãrĩk wãnh gar me'ã amim,
—Gê me kumrẽx imã imex jarẽ. Ba kam amipãnh ã memã mex jarẽnho ane, anhỹr kêt. Ar ga akumrẽx dja gar memã wan tu memã mex jarẽnho aba. Memã mex jarẽnho aban kàjmã memã rax kamẽnho aba.
11 Metĩndjwỳnh kadjy mỳjja'õo aba'ã ar adjukanga kêt ne atỳx. Dja gar Karõ man kôt amã Metĩndjwỳnh jabê:n arek kadjy mỳjjao aba.
12 Dja gar amiwỳr Metĩndjwỳnh nhõ mỳjja mexja kamnhĩxkumrẽx. Aje amiwỳr kamnhĩxkôt akĩnhkumrẽx.
Dja te apỹnh ar akaprĩ djàri ar ajo ba arek amim Jeju mar tỳx rã'ãn 'ã adjukanga kêt. 'Ã adjukanga kêt ne Metĩndjwỳnhmã amijo adjà'wỳr rã'ã ne.
13 Godja Jeju nhõ me ja õ mỳjja kêt jabej ar amã me kaprĩn amikutã memã mỳjja kwỳ ngã.
Gê me ar awỳr wangjê gar meo djuw mex. Ja dja gar amã kĩnh.
14 Godja me'õ ar ajo bikẽnh jabej gar Metĩndjwỳnhmã o a'uw ne kum,
—Dja ga o djuw mex, ane. Ã kadjy kum ane. Kwãrĩk wãnh kum,
—Dja ga ijo angryk ne o ajkẽ, anhỹr kêt.
15 Godja me'õ kĩnh jabej ar gadjwỳ kôt akĩnh.
Godja me'õ muw ar gadjwỳ kôt akaprĩn muw.
16 Dja gar axikôt akabẽn man axikôt arẽ.
Kwãrĩk wãnh amijo araxmã amijo adjàmra kêt. Ar amã me kajgo kĩnh ne ro'ã ar aba.
Kwãrĩk wãnh amim,
—Ba ne ba ijamak mex'ã ipydji, anhỹr kêt.
17 Godja me'õ ar ajo ajkẽ kwãrĩk wãnh amipãnh o abikẽnh kêt.
Dja gar akabẽn katàt ne katàt amijo aba gê me amim ajã,
—Be, mrãmri, tãmwã ne katàt kute amijo bakumrẽx, ane.
18 Ar ga dja gar me kunĩmẽ abenmã akabẽn mexkumrẽx jarẽ ne 'ã adjukanga kêt. Nàr gar te me'õmã akabẽn mex jarẽ nhym tu ar ajapa. Kwãrĩk wãnh rã'ã.
19 Akmere, àpnhĩre ar, imã ar akĩnhkam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ. Kwãrĩk wãnh amipãnh kêt. Dja gar Bẽnjadjwỳr djwỳnhkam ama gê ta ar ajo ngryk.
Metĩndjwỳnh ne amrẽbê: me bakukãmãremã kum,
“Ba ne ba ibê memã o pãnh djwỳnh. Ba dja ba ajo ingryk ne o pãnh. Kwãrĩk wãnh amipãnh kêt.”
Nãm ã Bẽnjadjwỳr djwỳnh memã ane. Kam dja gar kam ama. 20 Nhym kam ajte memã kum,
“Kam godja akurê djwỳnh kum prãm jabej ga kum mỳjja ngã gê kukrẽ. Godja kum kôr jabej ga kum ngô ru gê o ikõ.
Dja ga ane nhym ta arỳm amiman amim ngryk jabej ne ajo õbikwa jabej.”
Nãm Bẽnjadjwỳr djwỳnh ã me bakukãmãremã ane. Kam kwãrĩk wãnh amipãnh kêt.
21 Me kute ar ajo bikẽnhkam djãm mekôt ajaxwemã? Kwãrĩk wãnh mekôt ajaxwe kêt. Ar ga dja gar adjukaprĩo meo djuw mex.