11
Metĩndjwỳnh kute amijo me anhybit pytàr.
Kam djãm arỳm ne Metĩndjwỳnh õ mebê idjaer kunĩ kanga? Arkati. Ga, badjwỳ ibê mebê idjaer 'õja pumũ. Nhym bê ne badjwỳ kute ikanga. Ibê Abraão tàmdjwỳ'õ. Tàmdjwỳ Bẽnjamĩn djô'ã ne ba ikato. Ba ibê idjaerkumrẽx nhym kute ikanga kêt. Metĩndjwỳnh ne me kunĩ kêtri amijo me kwỳ pytà. Kute amijo mebê idjaer kwỳ pytàr ja ne kute me kanga kêt. Me bakukãmãre Erij ne amrẽbê Metĩndjwỳnhmã mebê idjaer'ã kabẽn ne 'ã ajarẽ. Nhym me arỳm kabẽn'ã pi'ôk no'ôk. Erij kabẽn dja gar ama. Nãm arĩk amim,
—Arỳm ne me kunĩ Metĩndjwỳnh kanga, ane. Ne kam Metĩndjwỳnhmã kum,
“Bẽnjadjwỳr djwỳnh, arỳm ne me akukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kunĩ pa. Ne arỳm apỹnh anhõ ki djàri kungrà. Ba kam ipydjin ar iba nhym me kute badjwỳ ibĩnmã ijabej ar ba.”
Nãm ã Erij kum ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nhym mỳj ne Metĩndjwỳnh me bakukãmãre Erijmã arẽ? Bir, nãm kum,
“Ba ne ba amim me krãptĩ: pytà. Me'ã akre kubê 7.000 kute bajbit amim imarkam ne me Baaumã kõnkrão krĩ kêt ne kute kum amijarẽnh kêtkumrẽx ba arỳm amim me utà.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh me bakukãmãre Erijmã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Be ga, amrẽbê: mebê idjaer kwỳ kute amim Metĩndjwỳnh mar tỳxja pumũ. Me anhy kute amim mar tỳx. Ajbir jakamdjwỳ mebê idjaer janhy kute amim Jeju Kritu mar tỳx. Ta ne me kêtri tu kum me anhy kaprĩn amijo me utà nhym kam me kute amim mar tỳx. Djãm me ta kute katàt kabẽn mar ne kôt kute amijo ba pãnh ne Metĩndjwỳnh amijo me utà? Kati. Ta ne me kêtri tu kum me kaprĩn arỳm amijo me utà. Nãm ren me kute arỳm kum o pãnhkam ren amijo me utà djã ne ren kam tu kum me kaprĩ? Kati. Kam ren tu kum me kaprĩ kêt. Nhym be, kati. Tu kum me kaprĩkumrẽxkam ne me kute kum o pãnh kêt.
Mebê idjaer krãptĩ jamakkre kêt.
Kam, djãm gwaj baje amim,
—Metĩndjwỳnh ne arỳm õ mebê idjaer kanga, anhỹrmã? Kati. Mebê idjaer ta te kute Metĩndjwỳnhmã amijo mex jabej ar ban axwe rã'ã ne. Ne kam Metĩndjwỳnhmã mex kêt ne. Nhym be, Metĩndjwỳnh kute me kêtri amijo mebê idjaer kwỳ pytàr ja ne me arỳm Metĩndjwỳnhmã mex ne. Nhym kam mebê idjaer 'ã kàtàmja Metĩndjwỳnh arỳm me'ã amakkre kêt mẽ. Me bakukãmãre kute amrẽbê: me'ã pi'ôk no'ôk kôt Metĩndjwỳnh ã meo ane. Kamã ne me bakukãmãre memã kum,
“Metĩndjwỳnh ne me'ã kàptĩ mẽ. Nãm me te non no kêt. Te me amak krekren kute mar kêt.”
Nãm ã me bakukãmãre memã ane nhym me jakam amakkre kêt rã'ã. Nhym me bakukãmãre Dawi ajte memã tãm jarẽ. Me amakkre kêt nhym 'ã memã kum,
“Me kute ate krãn àkur raxbit markam gê Metĩndjwỳnh me aêrbê memã axweo pãnh.
Gê me te: aminêje amijo ane. Kute mrãmri ne mrybê ka'ê aêrbê kute unênh pyràk, nhym kute kẽn me aêrbê kute me tok nhym me rôrôk pyràk.
10 Gê me amakkre kêt ne no kêt gê me kaprĩ pymaje ibôn mrãnh rã'ã: rã'ã ne.”
Nãm ã me bakukãmãre Dawi me amakkre kêt'ã memã ane.
Kute me'ã pidjô jakren 'ã memã ujarẽnh.
11 Ba kam ar amã arẽ. Mebê idjaer ne me kum Jeju kĩnh kêt ne arỳm axwe. Kute mrãmri ne kute kẽn me par tok nhym me rôrôk pyràk. Me kum kĩnh kêtkam djãm Metĩndjwỳnh tu kute me kangakumrẽxmã? Arkati.
Nhym be, arỳm me kum Jeju kĩnh kêtkam ne Metĩndjwỳnh arỳm me bajtem'ỳr akẽx ne arỳm amim me utàro dja. Mebê idjaer ne mebê idjaer kêtjamã me bajtem jarẽnho ba nhym Metĩndjwỳnh arỳm me'ỳr akẽx ne me utàro dja. Dja amim me bajtem pytàro dja nhym mebê idjaer arỳm omũ. Kute me bajtem pytàrkôt omũ:n arỳm amim ngryk ne. Me te ta kute me uràk prãmje amim ngryk ne. Ne amim,
—Je tô mỳkam ne ba me imã Jeju kĩnh kêt? Ga, Metĩndjwỳnh kute me bajtembit pytàrja pumũ, ane. 12 Nãm me kum Jeju kĩnh kêt nhym me kute Jeju mar arỳm amũ me bajtemjamã Jeju'ã ajarẽ. Apỹnh me ba djà kunĩkôt ne me memã arẽ nhym me arỳm tu amim markumrẽx. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm amim me utà. Nhym kam me arỳm kĩ:nhkumrẽx. Nhym be, mebê idjaer kum Jeju kĩnh kêtkam ne me kĩnh kêtkumrẽx.
Nhym be, mebê idjaer kute meo me bajtembit, me bajtembit ne Metĩndjwỳnh amim me utà. Kute amim me utàrkam ne me kĩ:nhkumrẽx. Kam godja mebê idjaer amim ngryk ne ĩ akubyn Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx jabej ne tu amim Jeju markumrẽx jabej. Me kute tu amim Jeju markumrẽxkam dja me kĩ:nhkumrẽx. Dja me kĩnho me bajtem jakrenh me:x ne.
13 Me abajtemmã ne ba ikabẽn. Kritu ne me abajtemmã ijano. Ije me amã Kritu'ã idjujarẽnh kadjy ijano. Ije me amã Kritu'ã idjujarẽnhkam ikĩnh ne mebê idjaermã me akam ikĩnh jarẽnh kume:x. 14 Nã bãm inhõ me wỳnhmã me ajarẽn memã kum,
—Ba me bajtemmã Kritu jarẽnho iba nhym me krãptĩ: arỳm tu amim markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm me krãptĩ: pytà, anhỹro iba. Ba ã memã anhỹro ibao ane. Nhym godja me te: ta kute me uràk prãmje amim,
—Ga, Metĩndjwỳnh kute arỳm ikangaja pumũ. Nãm me bajtembit me utàro ba. Jakam dja ba tu amim Jeju markumrẽx gê Metĩndjwỳnh arỳm amim ipytà, anhỹr jabej. Godja me amim ngryk ne arỳm tu amim Jeju markumrẽx jabej nhym Metĩndjwỳnh arỳm me utà.
15 Nhym be, jakam mebê idjaer kute amim Jeju mar kêt. Kam Metĩndjwỳnh arỳm me kanga. Nãm me bajtem'ỳr amijo akẽx ne arỳm amim me utàro ba. Me kute tu amim Jeju markumrẽxkam ne amim me utàro ba. Nhym be, godja mebê idjaer amim ngryk jabej ne tu amim Jeju markumrẽx jabej nhym Metĩndjwỳnh arỳm amim me utà. Kam, arỳm kute me utàrkam mỳj dja me kam nẽ? Bir, dja me kute mrãmri ne arỳm me tyk ne akubyn tĩn pyràk. Kam dja me kunĩ kĩnhkumrẽx.
16 Amrẽbê: ne me abenmã kum,
—Be, me kukãmãkjê kukràdjà kôt ne me kute Metĩndjwỳnh kumrẽxmã djwỳ kwỳ rênh ne kum õr. Godja djwỳ kumrẽx me kute kum rênhja kum mex jabej nhym kôt djwỳ kunĩdjwỳ kum mex. Nàr, godja pidjô jarê kum mex jabej nhym apỹnh padjwỳ kum mex, ane. Mrãmri ne me kute abenmã arẽnhkumrẽx. Me bakukãmãre Abraão ne kute uràk. Abraão arỳm Metĩndjwỳnhmã mex. Kam, dja ô'ã mebê idjaerdjwỳ Metĩndjwỳnhmã mex.
17 Ba me amã arẽ ga me ama. Mebê idjaer ne kute pidjô djujabê pa pyràk. Me abajtem ne ga me aje pidjô djujabê kêt pa pyràk. Mebê idjaer kute Jeju mar kêtkam ne Metĩndjwỳnh arỳm me kangan kam arỳm me abajtem pytàn me ajo aminhõ. Kute mrãmri ne me'õ kute pidjô bàrikam pa djujabê mok ne kute pãnh pa djujabê kêt jadjàr pyràk. Me ga ne ga me arỳm jakam tu amim Jeju markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm me apytàn me ajo aminhõn me ajo djuw mex. Me aje mrãmri ne pidjô djujabê kêt pa kute pidjô djujabê jarêkam kangô mex kaôro arijja pyràk. Mebê idjaer djwỳnh kwỳ kute amim Jeju marmẽ ro'ã ne Metĩndjwỳnh arỳm me ajo djuw mex. 18 Djãm me amã mebê idjaer kurêmã? Djãm me aje amijo adjàmran amim,
—Be, ga, Metĩndjwỳnh arỳm mebê idjaer kangan kum me bajbit ikĩnhja pumũ, anhỹrmã? Kwãrĩk wãnh amijo adjàmra kêt. Ga me abajtem dja ga me mrãmri amijã ikabẽn ma. Djãm ga ne ga Metĩndjwỳnhmã tỳx jangij got? Arkati. Ta ne amã tỳx jangij kute mrãmri ne pidjô jarê bàrimẽ pamã tỳx jangjênh pyràk.
19 Ga me ren amim,
—Be, Metĩndjwỳnh ne mebê idjaer kangan arỳm me ibajtembit ipytà. Nãm me kanga kute mrãmri ne me'õ kute pidjô djujabê pa mok ne kanga pyràk. Ne kam arỳm pãnh pidjô djujabê kêt pao tẽn pidjô djujabê bàrikam adjà. Nãm Metĩndjwỳnh ã me ijo ane, ane.
20-21 Mrãmri ne Metĩndjwỳnh arỳm amim me apytàro ba. Nhym be, kwãrĩk wãnh amijo adjàmra kêt ne amim,
—Te me ibajtem nhym Metĩndjwỳnh arỳm me ijo kra. Me bajbit kum me imexkumrẽx, anhỹr kêt. Kwãrĩk wãnh ã amijo adjàmrao anhỹr kêt. Dja ga amã Metĩndjwỳnh pyma. Mebê idjaer kute Jeju mar kêtkam ne Metĩndjwỳnh arỳm me kanga. Nãm me kanga kute mrãmri ne me kute pidjô pa djwỳnh mok ne kanga pyràk. Me ren Jeju kanga kêt nhym ren arỳm amim me utà. Me ga ne ga me tu amim Jeju markumrẽx nhym arỳm amim me apytà. Kam, dja ga me akubyn amijo tẽn amiman amidjwỳnho adjàmra kêt. Metĩndjwỳnh ta kum me akaprĩkam ne arỳm me apytà. Dja ga me amidjwỳnho amra nhym arỳm me gadjwỳ akanga.
22 Dja ga me Metĩndjwỳnh kum me kaprĩja ma:ro aba. Ne uma:djwỳ ma:ro aba. Mebê idjaer ne me kute amim Jeju mar kêt ne arỳm Metĩndjwỳnhbê amijo akẽx. Kam ne arỳm mekam ngryk. Nhym be, me ga ne arỳm tu kum me akaprĩ. Dja ga me ukaprĩ ma:ro aba. Godja ga me ukaprĩja mar kêt jabej nhym arỳm me akanga. Dja me akanga kute mrãmri ne me kute pidjô pa mok ne wãnh kanga pyràk.
23 Mebê idjaer arỳm kute Jeju mar kêtdjwỳ godja me kwỳ arỳm Jeju'ỳr amijo akẽx jabej ne tu amim markumrẽx jabej. Metĩndjwỳnh dja ajte meo kran me utà mrãmri ne kute amim me abajtem pytàrja pyràk. Kute akubyn me utàr mar mexkumrẽx.
24 Ga, me abajtem Metĩndjwỳnh kute me apytàr ne ajo kraja pumũ. Nãm amim me apytà kute mrãmri ne me kute pidjô djujabê kêt paja pidjô djujabêkam adjàr pyràk. Kute ã kum me akaprĩo anhỹrkam djãm kum mebê idjaer kaprĩ prãm kêt? Kati. Mebê idjaer ne me kute mrãmri ne pidjô djujabê pa pyràk. Kum me kaprĩ prãmkumrẽx. Kum ajte meo kra prãmkumrẽx ne kum amim me utàr prãmkumrẽx. Kam dja me ajte kubê Metĩndjwỳnh krakumrẽx kute mrãmri ne amrẽbê me kukãmãrebê Metĩndjwỳnh krakumrẽxja pyràk.
Metĩndjwỳnh kute tũmràm mebê idjaer kunĩ pytàr.
25 Akmere ar, mebê idjaer kwỳ rax ne me amakkre kêt ba arỳm me amã me arẽ. Me aje mar kadjy ne ba me amã arẽ. Dja ga me aman arỳm amijo adjàmra kêt. Dja mebê idjaer djwỳnh amakkre kêt ar ba:. Nhym kam me bajtem Metĩndjwỳnh 'ỳr amijo akẽx ne kôt ar amijo ba. Metĩndjwỳnh ne me kêtri arỳm amijo me bajtem kwỳ pytà. Kute amijo me utàrja kunĩ dja 'ỳr amijo akẽx ne tu amim Jeju markumrẽx nhym arỳm me utà.
26 Dja me utà nhym kam mebê idjaerdjwỳ arỳm tu amim Jeju markumrẽx, kunĩ: tu amim markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm amim me kunĩ pytà. Ije me amã ja jarẽnh ne me kute mar kêtkumrẽx. Mar kêtkumrẽx ba arỳm me amã arẽ. Dja ga me aman arỳm amijo adjàmra kêt. Me bakukãmãre kute amrẽbê: 'ã pi'ôk no'ôk kôt dja ã me adjwỳnhdjwỳ pytàro ane. Kamã ne Metĩndjwỳnh memã kum,
“Dja me utàr djwỳnh krĩraxbê Xijão kurũm katon amim mebê idjaer pytà. Djako djô'ã ne mebê idjaer apôx. Dja amim me utà nhym me arỳm Metĩndjwỳnhmã axwe kêt.
27 Bamẽ mebê idjaer kukãmãremẽ ne bar aktã abenmã ikabẽn jarẽnh mãmdji. Nã bãm memã kum,
‘Ije memã ikabẽn jarẽnh kôt dja ba arỳm me axwe maro aknon arỳm me kam ingryk kêt ne.’
Nã bãm ã memã ane.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh me bakukãmãremã ane. Ga, kute mebê idjaerdjwỳ pytàrmãja pumũ.
28 Nãm me mebê idjaermã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽ nhym me kum kĩnh kêt. Me kum kĩnh kêtkam ne me arỳm Metĩndjwỳnho kurê djwỳnh. O kurê djwỳnh nhym arỳm mebê amijo akẽx ne arỳm amim me utàr kêt. Nãm mebê amijo akẽx ne arỳm amim me bajtem pytà. Nhym be, kum me ikukãmãre kĩnh. Kum me kĩnh kôt ne kum me ibê idjaer kwỳ kĩnh rã'ã ne. Kute me kêtri amijo me ipytàrja kum me ikĩnh rã'ã.
29 Amrẽbê ne me bakukãmãremã apỹnh mỳjja jarẽ. Ne ajte kute meo ba kadjy amiwỳr me ku'uw. Djãm kute kabẽn jarẽnh ne ajte atemã kabẽn 'õ jarẽnhmã? Kati. Djãm kute kabẽn tũm japanh ne o biknormã? Kati. Mrãmri ne tu kabẽn jarẽnhkumrẽx. Kam ne kum mebê idjaer kwỳ kĩnh rã'ã.
30 Ga me abajtem ne ga me amim Metĩndjwỳnh mar kêt. Amim mar kêt nhym kam arỳm tu kum me akaprĩn amim me apytà. Mebê idjaer ne me amim mar kêt nhym kam arỳm mebê amijo akẽx ne arỳm tu kum me akaprĩn amim me apytà. 31 Nà, mebê idjaerdjwỳ ne me kute jakam amim mar kêt. Dja me amim mar kêt nhym Metĩndjwỳnh kum me akaprĩ kôt ajte kum me kaprĩ. 32 Nãm mebê idjaermẽ me bajtemmẽ arỳm axikôt amakkre kêt. Amrẽbê: ne me Metĩndjwỳnh kabẽnkôt amakkre kêt ne ta te amak mexmã. Mỳj kadjy ne me amakkre kêt? Bir, Metĩndjwỳnh kum me kunĩ kaprĩ kadjy ne me amakkre kêt.
Metĩndjwỳnh rax'ã ujarẽnh.
Ep 3.20; Kor 1.16
33 E kum, Metĩndjwỳnh ne kute mỳjja mar me:xkumrẽx. Kute amim me'ã karõ mar me:xkumrẽx. Kute me mar mexo me barer me:x ne. Mỳj me'õ ne kute kum kator ne kute mar? Djãm me'õ amak mexo 'ỳr bôx? Ari:kati. Umaro memã kre ra:x ne me'õ umaro 'ỳr bôx kêtkumrẽx. Kute me kunĩo ba me:xkumrẽx. Mỳj me'õ ne kute uràk? Ari:kati. 34 Me bakukãmãre ne me amrẽbê: Metĩndjwỳnh djumar'ã ajarẽn memã kum,
“Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute apỹnh mỳjja marja djãm arỳm ne me'õ kute mar? Djãm arỳm ne me'õ kumrẽx kum mỳjja'ã karõ nhym arỳm kôt kute mar? Ari:kati.”
35 “Nàr djãm Metĩndjwỳnh we me'õmã kum,
‘Ga ne ga akumrẽx imã angã. Dja ba kam amã o pãnh ne’, ane? Ari:kati.”
Nãm ã me bakukãmãre Metĩndjwỳnh djumar'ã ujarẽnho ane. 36 Ta ne kumrẽx amim mỳjja kunĩ'ã karõ nhym kôt mỳjja kunĩ apôx. Ta ne mỳjja kunĩ nhipêx nhym apôx. Amikadjy ne ipêx ne. Gê me kunĩ 'ã kum rax jarẽnh rã'ã: rã'ã ne. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx.