10
Akmere, àpnhĩre ar, imã mebê idjaer kĩ:nh. Mebê inhõbikwakam imã me kĩnh. Metĩndjwỳnh ren amim mebê idjaer kunĩ pytà ba ren mekam ikĩnhkumrẽx. Nã bãm mã Metĩndjwỳnhmã kum,
—Gop amim me utà. Gop amim me utà, anhỹro iba.
Ba ne ba amrẽbê mekam ar iban prĩne me omũ. Kam djãm me Metĩndjwỳnhmã àpênh prãm ngri got? Me kum àpênh prã:m. Me te kum àpênh prãm ne kute Metĩndjwỳnh mar kêt. Me arĩk ar kupa'ã ba. Metĩndjwỳnh ta ne memã kum,
—Me kute amim Kritu markam dja ba memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm imã mex ne, ane. Nhym me atekam ajte mar kêt ne amim,
—Djãm ba ije amim Jeju marmã got? Kati. Ba dja ba ijaxwe kêt. Ba dja ba Môjdjê kukràdjà man kôt ar amijo iban arỳm ijaxwe kêt ne Metĩndjwỳnhmã imex ne, anhỹro ba.
Djãm gwaj ba baje amim,
—Djãm ba ije amim Jeju marmã got? Kati. Ba dja ba Môjdjê kukràdjà man kôt ar amijo iban arỳm Metĩndjwỳnhmã ijaxwe kêt, anhỹrmã? Djãm gwaj baje ã amim anhỹrmã? Kati. Kritu ta ne gwaj bakadjy prĩne kukràdjà man kôt amijo ba me:xkumrẽx. Gwaj baje Kritubit mar ne tu amim markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm tu gwaj bamã axwe kêt jarẽ gwaj arỳm kum bamex ne.
Mỳj dja me nẽn arỳm axwe kêt?
Me bakukãmãrebê Môjdjê ne amrẽbê: memã kum,
“Dja me katàt kukràdjà man kôt amijo ban kam arỳm tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne”, ane.
Kute memã ja jarẽnhkam mỳj dja me nẽn arỳm axwe kêt? Bir, dja me katàt kukràdjà man kôt ar amijo ban arỳm axwe kêt. Ja ne Môjdjê amrẽbê memã arẽ. Nhym be, ajbir jakam me kute tu amim Jeju markumrẽx, nhym Metĩndjwỳnh arỳm tu memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne. Gar akwỳ ne gar arĩk amim,
—Mỳj me'õ godja kàjkwa djwỳnhmã wabi? Ne ren me'õ kàjkwamã wabin ren iwỳr Krituo ruw ba ren kôt omũn tu amim markumrẽx, ane. Kwãrĩk wãnh ja jarẽnh kêt. Gar akwỳ ajte arĩk amim,
—Mỳj me'õ godja me tyk ba djàkam ruw? Ne ren me'õ me tyk ba djàkam Kritu'ỳr ruw ne ren iwỳr o wabin iwỳr o bôx ba ren tu amim markumrẽx, ane. Kwãrĩk wãnh ja jarẽnh kêt. Mỳkam dja gar ja jarẽnh kêt? Bir, arỳm ne me ar amã Kritu'ã ajarẽ gar arỳm ama. Ne kam ajte tu amim markumrẽx kêt. Metĩndjwỳnh ne me bakukãmãremã kum,
“Djãm onĩj ikabẽn nõ? Kati, arỳm ne akadjwỳnhbê nõ. Ajajkwa kôt ne ga memã arẽ nhym ajajkwakam nõn adjumar djà kadjwỳnhbê nõ”, ane.
Kabẽn ja ne bar kàj bê memã arẽ. Dja me kwỳ tu amim kabẽnja mar ne amim Kritu markumrẽx. Ja kadjy ne bar memã kabẽn ja jarẽ. Nã bãm ar memã kum,
—Dja gar amibu'ã memã amijarẽn memã kum, “Mrãmri Jejubê inhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhkumrẽx”, anen ajte ar adjumar djà kadjwỳnhbê amim, “Mrãmri ne Metĩndjwỳnh akubyn Jejuo tĩnkumrẽx”, ane nhym arỳm amim ar apytà, ane. Ar ikabẽn ja ne bar memã arẽ. 10 Mỳkam? Bir, me umar djà kadjwỳnhbê ne me tu amim markumrẽx nhym arỳm tu memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne. Ne kam amibu'ã memã amijarẽn memã kum,
—Arỳm ba tu amim Jeju markumrẽx, ane nhym arỳm amim me utà. 11 Me bakukãmãre kabẽn kôt ne ba ar amã ikabẽn ja jarẽ. Amrẽbê: ne me bakukãmãre memã kum,
“Djãm me kute tu amim markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh kute amim me utàr kêt nhym me arỳm pijàm? Kati.
Djãm me kute amim, ‘Ba arỳm tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx nhym arỳm ibê kajgo’, anhỹrmã? Kati. Me kwỳ ĩ pỹnhkôt kute tu amim markumrẽxja dja Metĩndjwỳnh arỳm me utàrkumrẽx.”
Nãm ã me bakukãmãre memã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ga, me kute tu amim markumrẽx nhym kute amim me utàrja pumũ. Mrãmri me kabẽnkumrẽx. Ba kôt ar amã ikabẽn jarẽ.
12 Djãm kam kute mebê idjaerbit pytàr ne kute amũ me bajtembê kreguja pytàr kêt? Kati. Kute me bajtemdjwỳ pytàr. Mỳkam? Bir, Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne pydji:n me kunĩmã bẽnjadjwỳr rax. Mebê idjaermã Bẽnjadjwỳr ra:xi. Me bajtemmã Bẽnjadjwỳr ra:xi. Me ĩ pỹnh kôt me kute kum amijo à'wỳrja ne Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute apỹnh meo djuw mex. Õ mỳjja kume:xo meo djuw mex. 13 Me bakukãmãre ne me amrẽbê: ã memã ane. Nãm me memã kum,
“Me kwỳ ĩ pỹnhkôt dja me Bẽnjadjwỳr djwỳnhmã amijo a'uw ne kum, ‘Ipytà’, ane nhym arỳm me utà.”
Nãm ã me bakukãmãre memã ane. Ga, me bajtemdjwỳ kute tu amim Jeju markumrẽxja pumũ. Metĩndjwỳnh kute amim me adjwỳnhdjwỳ pytàrja pumũ. Mrãmri ne me kabẽnkumrẽx ba me amã arẽnhkumrẽx.
14 Nhym be, me kute amim Jeju kamnhĩx kêtkam djãm me kute kum, “Jeju ipytà”, anhỹrmã? Kati. Ne ajtekam me kute Jeju'ã ujarẽnhja mar kêtkam djãm me kute amim kamnhĩxmã? Kati. Ne ajtekam kraxje me kute memã Jeju'ã ujarẽnh kêtkam djãm me kute marmã? Kati. 15 Ne ajtekam me kute me'ỳr me anor kêtkam djãm me kute memã Jeju'ã ujarẽnhmã? Kati. Nhym be, Metĩndjwỳnh arỳm me'ỳr me kwỳ jano nhym me arỳm kàj bê memã 'ã ajarẽ nhym me kum kĩ:nhkumrẽx. Me bakukãmãre kabẽn kôt ne ba ar amã ja jarẽ. Amrẽbê: me bakukãmãre memã kum,
“Kritu'ã ujarẽnh ny, kôt me umar mexja. Apỹnh mỳjja mex'ã me ujarẽnh nyja. Ujarẽnhkam me kĩ:nhkumrẽxja. Djãm kute memã 'ã ujarẽnh ny jao mrãnh djwỳnh mex ngri got? Me'ỳr bôxkam me kum kĩ:nhkumrẽx.”
Nãm ã me bakukãmãre memã ane. Ga, me kwỳ kum kĩnhkumrẽxja pumũ. Mrãmri me kabẽnkumrẽx.
16 Nhym be, djãm mebê idjaer kunĩ ne me arỳm Kritu'ã ujarẽnh ny ma? Djãm me kunĩ arỳm Krituo aminhõ? Kati. Mebê idjaer kunĩ kute Krituo aminhõ kêt. Me bakukãmãre Idjaij ne amrẽbê: me arẽ. Me kute amim mar kêtja jarẽ. Nãm memã kum,
“Nhỹnh got me'õ kute tu amim ar ikabẽn markumrẽx?”
Nãm me bakukãmãre ã mebê idjaer jarẽnho ane. Ga, me kute amim mar kêtja pumũ. 17 Bir be, kam me kute memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnhkambit ne me arỳm kuman tu amim markumrẽx. 18 Djãm arỳm ne me mebê idjaermã 'ã ujarẽnh ny jarẽ nhym me arỳm kuma? Nà, arỳm. Amrẽbê: ne me bakukãmãre memã arẽ nhym me arỳm kuma. Nãm me memã kum,
“Apỹnh me ba djà kunĩkôt ne me me kabẽn ma. Djãm jakambit ne me kuma? Kati. Orĩ:nãdjwỳ ne me arỳm kuma.
Apỹnh me ba djà kunĩkôt ne me arỳm me'ỳr kabẽno bôx ne arỳm memã arẽ nhym me arỳm kuma.”
Nãm me bakukãmãre ã memã ane. Ga, mebê idjaer arỳm kute Kritu'ã ujarẽnh ny marja pumũ. 19 Ba ajte me amã arẽ. Mỳj'ã ujarẽnh ny kute amijakreja djãm me kute mar? Nà. Me kute mar. Ne kam me kute mar kajgo. Metĩndjwỳnh ne amrẽbê mebê idjaermã amikabẽn jarẽ. Me bajtem'ã memã amikabẽn jarẽ. Nhym Môjdjê arỳm kabẽn man amũ Metĩndjwỳnh kukwakam me bakukãmãremã arẽn memã kum,
“Metĩndjwỳnh ne me amã,
‘Me aje me'ã, Me kakrit, anhỹrja. Me ja dja ba amim me utà. Dja ga me kam te ga aje me uràk prãmje angryk ne. Ne aje me'ã, Me no kêt, anhỹr ja. Me ja dja ba amim me utà. Dja ga me kam te ga aje me uràk prãmje amim angry:k ne.’
Nãm ã Metĩndjwỳnh me amã ane.”
Nãm ã me bakukãmãre Môjdjê mebê idjaermã ane. 20 Ne kam me bakukãmãre Idjaijdjwỳ kum mebê idjaer pyma kêt ne ajte me bajtem'ã memã ajarẽ. Metĩndjwỳnh ne kum amikabẽn jarẽ nhym kukwakam arỳm me bakukãmãremã kum,
“Metĩndjwỳnh ne me amã,
‘Me kute ijabej kêt ja ne me arỳm imã kato. Ba ne ba memã amijo amirĩt nhym me arỳm imã kato. Me kute ijabej me kukjêr kêtjamã ne ba amijo amirĩt.’
Nãm ã Metĩndjwỳnh me amã ane.”
Nãm ã Idjaij me bajtem'ã mebê idjaermã ane. 21 Nhym Metĩndjwỳnh ajte mebê idjaer'ã memã kum,
“Me kute aminhirôbê ikabẽn rẽnh ne amakkre kêt. Me jamã ne ba kryràm te ipa koror ne amiwỳr me kam amako iku'ê: nhym ijã akamàt nhym me kute imar kêtkumrẽx.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh mebê idjaermã ane. Be ga, mebê idjaer arỳm kute Kritu'ã ujarẽnh ny mar ne mar kajgoja pumũ.