9
Metĩndjwỳnh ta kute amijo me utàr.
1-2 Djãm gwaj baje Môjdjê kukràdjà mar ne kôt baje amijo babakam ne Metĩndjwỳnh kute gwaj bamã axwe kêt jarẽnh gwaj arỳm kum bamex ne? Kati. Nã gwãm tu amim Jeju markumrẽx nhym arỳm gwaj bamã axwe kêt jarẽ gwaj arỳm kum bamex ne. Nhym be, inhõ me wỳnh, inhõbikwabê mebê idjaer djãm me kute tu amim Jeju markumrẽx? Kati. Me kute amim Jeju mar kêt. Nãm me amim,
—Ba Môjdjê kukràdjà man kôt ar amijo iba nhym Metĩndjwỳnh arỳm imã ijaxwe kêt jarẽ ba arỳm kum imex, ane. Me kute amim Jeju mar kêtkam dja Metĩndjwỳnh arỳm pãnh me kanga. Kam ne ba ikadjwỳnhbê ikaprĩn iban imỳr rã'ã: ne. Kritu kôt ne ba katàt ikaprĩ'ã ar amã amijarẽnhkumrẽx. Metĩndjwỳnh Karõ ta ne ajte idjumar djà kadjwỳnhbê imã,
—Mrãmri 'ã ajêx kêtkumrẽx, ane. Mrãmri ikaprĩkumrẽx. Inhõ me wỳnh, inhõbikwabê mebê idjaer ne me kute amim Jeju mar kêt. Ba ren me kadjy Metĩndjwỳnhmã kum,
—Kwãrĩk wãnh mebê idjaer kanga kêt. Ba dja ga me pãnh ikanga, ane. Nhym ren me kam arỳm tu amim Jeju Kritu markumrẽx ba ren arỳm ã Metĩndjwỳnhmã ane. Nhym be, kati. Me kute amim Jeju mar kêt. Kam ne ba mekam ikaprĩ:re. Mebê idjaerkumrẽx. Metĩndjwỳnh ne amrẽbê meo kra nhym Metĩndjwỳnh rax djô'ã me ra:x. Ne kam ajmã kuten amim Jeju mar kêt ba arỳm mekam ikaprĩre ne. Metĩndjwỳnhmẽ ne me kute aktã abenmã amijarẽnh mãmdji nhym arỳm memã kum,
—Ba dja ba me ajo djuw mex rã'ã: rã'ã ne, ane. Ne arỳm memã Môjdjê kukràdjà jarẽ nhym me o ba. Ne kukràdjà kôt kum apê ne kum amijarẽnho ba. Nhym kute memã mỳjja jarẽnh mãmdji. Me kukãm apỹnh mỳjja mex apôxmã kute memã arẽnh mãmdji. Nhym me ajmã ne Jeju mar kêt ne ar ba. Ba kam mekam ikaprĩre ne.
Me bakukãmãre ne me me babê idjaer kukãmãrekumrẽx nhym Jeju Kritu arỳm mekam amijo ĩ ne kato. Kubê ne apỹnh me ba djà kunĩkôt me kunĩ, mỳjja kunĩ Tĩndjwỳnh. Pydji ne me:xkumrẽx ne ra:x. Mex ne rax rã'ã: rã'ã ne. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx. Jeju Kritu me ibê idjaer kurũm kato nhym kam me ajmã ne Jeju mar kêt ne ba. Ba kam mekam ikaprĩ:re ne imã me kaprĩ:kumrẽx.
Metĩndjwỳnh kute mebê idjaero kran kute memã, “Me abê ikra”, anhỹrkam ne me kwỳ arỳm kanga. Me kwỳ kute kangakam djãm arỳm kam Metĩndjwỳnh kabẽn kajgo? Kati. Metĩndjwỳnh kabẽnkôt me kwỳbê Metĩndjwỳnh krakumrẽx. Djãm mebê idjaer kunĩ ne Metĩndjwỳnh kute meo kra? Kati. Me kwỳbit. Nàr, djãm Abraão djô'ã me ar ba kunĩ ne Metĩndjwỳnh kute memã,
—Me abê Abraão tàmdjwỳkumrẽx, anhỹro ba? Kati. Me kwỳmãbit. Nãm Abraãomã kum,
—Idjak kurũm dja atàmdjwỳ apôx, ane.
Mỳj'ã ne gwaj kabẽn ja ma? Bir, amrẽbê: me bakukãmãre Abraão ta ne amikabẽnkôt õ àpênh kajgomã Imaêr dji nhym kato. Djãm kra Imaêrmẽ ô'ã tàmdjwỳ apôxmẽ djã ne Metĩndjwỳnh me jao krakumrẽx? Kati. Metĩndjwỳnh kute kabẽn pydjin arẽnh kôt ne prõkumrẽxmã Idjak dji nhym arỳm kato. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm o krakumrẽx. Kra Idjakmẽ kam tàmdjwỳ apôxmẽ ne Metĩndjwỳnh meo krakumrẽx. Arỳm ne Abraãomã kum,
—Dja ba ĩ bôx nhym Xara arỳm kra, ane. Metĩndjwỳnh kute kabẽn pydjin arẽnh ne ja. Nhym kam arỳm kra kato nhym Metĩndjwỳnh amikabẽnkôt arỳm o kra.
10 Nhym ajtekam me banhingêt Idjak Rebekamã kra ar kudji nhym tujarô rã'ãkam Metĩndjwỳnh arỳm kra ar'ã amim karõ. 11-13 Ar rwỳk kêtri. Ar mex nàr ar axwe kêtri ne arỳm ar'ã amim karõn Rebekamã kum,
“Kutewa dja kutapumã apê”, ane.
Pi'ôkkam kute me bakukãmãremã ar arẽnh kôt ne ã Rebekamã ane. Ne memã kum,
“Imã Djako kĩnh. Nhym be, imã Ixau kĩnh kêt”, ane.
Djãm mexkam ne kum Djako kĩnh? Kati. Djãm axwekam ne kum Ixau kĩnh kêt? Kati. Kute ar'ã amim karõ kôt kum Djako kĩnh ne kum Ixau kĩnh kêt. Idjujarẽnhja ne me kunĩ'ã amijakre. Mỳj dja gwaj me kunĩ'ã amim arẽn kuma? Bir, dja gwaj amim,
—Be, Metĩndjwỳnh ne amikabẽn kôt arỳm amijo me utà. Kute me kêtri me'ã amim karõ kôt ne arỳm amijo me utà. Djãm me ta mexkôt ne amijo me utà? Kati. Amikabẽn kôt. Kute amiwỳr me 'wỳr djwỳnh ta amikabẽn kôt ne kute amijo me utàr, ane. Tãm dja gwaj idjujarẽnh ja markam amim arẽn maro baba.
14 Metĩndjwỳnh ta kute amijo me utàr. Me kator kêtri kute amijo me utàr. Kute amim me'ã karõ kôt kute amijo me utàr. Djãm kam gwaj ba baje amim,
—Be ga, Metĩndjwỳnh kute katàt amijo ba kêtja pumũ, anhỹrmã? Arkati. Metĩndjwỳnh katàt ry tipdji. 15 Ga, Metĩndjwỳnh amrẽbê: me bakukãmãre Môjdjêmã kum,
“Ba dja ba amim me'õ'ã karõn tu imã kaprĩ. Ba dja ba amim me'õ'ã karõn tu imã kĩnh.”
Nãm ã Metĩndjwỳnh me bakukãmãremã ane.
16 Mỳj ne gwaj kabẽn ja burũm kuma? Bir, djãm me'õ ta kum kĩnh nhym kum kaprĩ? Kati. Nàr, djãm me'õ ta kum apê nhym kum kaprĩ? Kati. Metĩndjwỳnh ta ne tu kum me kaprĩ. Tãm ne gwaj Metĩndjwỳnh kabẽnja burũm kuma. 17 Amrẽbê: me bakukãmãre ar bari ne Metĩndjwỳnh Parao'ã amakkre kêt mẽn ajte o bikẽnho dja. 'Ã amakkre kêt mẽnho ãmri ne kum,
“Mỳj kadjy ne ga anã kurũm ruw ba ajo ikato? Bir, ije ajã ajamakkre kêt mẽnh ne ajo ibikẽnh kadjy. Ije me kunĩmã akam itỳxo amirĩt kadjy ne ba ajo ikato.
Apỹnh pyka kunĩkôt dja me iraxmã katon abenmã irax ne ipyma jarẽ. Ja kadjy ne ba ajo ikato. Me kute ipyma: mar kadjy. Kadjy ne ba ajo ikato.”
Nãm ã Paraomã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. 18 Arỳm ne ba Rebeka'ã ajarẽn ajte Môjdjê'ã ajarẽn ajte Parao'ã ajarẽ.
Mỳj dja gwaj Metĩndjwỳnh kute kam arkum kabẽn jarẽnh burũm kuma? Mỳj'ã ne amijakre? Bir, Metĩndjwỳnh ta ne amim me'ã karõ. Ne kam amikabẽnkôt arỳm tu kum me kwỳ kaprĩ. Tãm ne gwaj kute Rebekamã kabẽn jarẽnh ne ajte Môjdjêmã kute kabẽn jarẽnh burũm kuma. Ba kam ajte Parao'ã ajarẽ. Mỳj dja gwaj Metĩndjwỳnh kute kum kabẽn jarẽnhja burũm kuma? Bir, Metĩndjwỳnh ta ne amim me'ã karõ. Ne kam ta amikabẽnkôt ajte tu me kwỳ'ã amakkre kêt rẽ. Tãm dja gwaj Paraomã kabẽn burũm kuma.
19 Djãm ar ajõ imã,
—Metĩndjwỳnh kute ã amim me'ã karõo anhỹrkam mỳj me'õ ne kubê àptàrmã? Arkati. Metĩndjwỳnh ta kute me'ã amakkre kêt mẽnhkam ne ren memã axwe jarẽnh kêt. Mỳkam ne memã axwe jarẽ? ane. Djãm aje ã imã anhỹrmã? 20 Kati. Kwãrĩk wãnh mỳjwã wã jarẽnh kêt. Pykabê ne ga ar aban angri:re ga we ajte akabẽno aje Metĩndjwỳnh japanhmã. Nã bãm me bakukãmãre kabẽn kôt amã ane. Amrẽbê ne me memã kum,
“Djãm arỳm mỳjja nhipêx kute ipêx djwỳnhmã kum,
‘Mỳkam ne ga ga inhipêx prãm ne kam ã ijo ane’? anhỹrmã? Kati.”
Nãm ã me bakukãmãre memã ane. Mrãmri ne me bakukãmãre memã arẽnhkumrẽx. 21 Ga, ngyo ngônh nhipêx djwỳnh ta kute amim 'ã karõ kôt kute ngy kajgo jamỳnh ne o ngônh nhipêxja pumũ. Ta mỳjja mex kadjy ngônh nhipêx. Nàr, ajte ta mỳjja punu kadjy ngônh nhipêx. Metĩndjwỳnhdjwỳ, kute me ipêx djwỳnh ta amikabẽnkôt tu ã meo ane. Djãm kam gwaj baje bakabẽno apanhmã? Kati.
22 Ta amikabẽnkôt tu ã meo ane. Mekam ngryk ne tu kute meo biknorkumrẽx kadjy ne me ipêx. Me kwỳ ja'ã ne ta amim karõn amim,
—Dja ba ĩ me kwỳkam ingryko amirĩt ne. Nhym me kunĩ ipumũn arỳm 'itỳx ma, ane. Ne kam ajte amijã ngryk nên amiwỳr me amãr 'iry.
23 Ne kam mekam ukaprĩ kadjy me kwỳ nhipêx. Amrẽbê: ne ta me'ã amim karõn amim,
—Me ja dja ba amimexo meo me:xkumrẽx. Ne me kunĩmã mekam idjukaprĩo amirĩt. Me kunĩ dja me 'ã ipumũn ime:xkumrẽx ma. Ja kadjy dja ba amimexo meo me:xkumrẽx, ane. Djãm ta kute amim me'ã karõn ajte ã me ipêxo anhỹrkam djãm katàt kute amijo ba kêt? Kati. Katàt ne amijo ba. 24 Ta ne tu ã gwaj badjwỳ gwaj bajo mexo ane. Ta ne amiwỳr gwaj bajuw ne gwaj bajo ba. Djãm me ibê idjaerbito ba? Kati. Me abajtemdjwỳo ba.
25 Metĩndjwỳnh ta ne amim me'ã karõ. Ne kam ta amikabẽnkôt arỳm amijo me utàn ar meo ba. Me bakukãmãre Ôdjêja amrẽbê: ja jarẽ. Metĩndjwỳnh ta amikabẽnkôt kute amijo me kwỳ pytàrja jarẽ. Metĩndjwỳnh ne Ôdjêjamã kabẽn jarẽ nhym me bakukãmãremã kum,
“Metĩndjwỳnh ne me amã,
‘Amrẽbê ije me kwỳo inhõ kêt. Nhym be, jakam dja ba memã inhõ me ja jarẽ.
Me kwỳ amrẽbê imã me kĩnh kêt. Nhym be, jakam dja ba imã me kĩnh.’
Nãm ã Metĩndjwỳnh me amã ane.”
Nãm ã me bakukãmãre Ôdjêja memã ane nhym me arỳm kabẽn'ã pi'ôk no'ôk ne. Ga, Metĩndjwỳnh ta kute amijo me bajtem kwỳ pytàrja pumũ. 26 Nhym kam ta ajte memã kum,
“Metĩndjwỳnh ne me amã,
‘Pyka 'õkam me'ã ne ba memã kum,
Ije meo ikra kêt ne ja, ane. Pyka tãmkam dja me ĩ memã kum,
Me abê Metĩndjwỳnh tĩn ne ar baja kra ar, ane. Dja me ĩ ã memã ane’, ane.
Metĩndjwỳnh ã me amã ane.”
Nãm ã me bakukãmãre Ôdjêja memã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ga, ajte Metĩndjwỳnh ta kute amijo me bajtem kwỳ pytàrja pumũ.
27 Nhym kam me bakukãmãre Idjaij ajte amrẽbê: tãm jarẽ. Metĩndjwỳnh ta amikabẽnkôt kute amijo me kwỳ pytàrja jarẽ. Idjaij mebê idjaer'ã kàj bê memã kum,
“Dja mebê idjaer krãptĩ: kute mrãmri ne ngô raxbê pyka kêtkam pykati 'ykà krãptĩ pyràk.
Dja te me krãptĩ nhym arỳm amim me ngrêrebit pytà. Me anhybit me utà. Me kute amim mar me utà.
28 Nhym me kute Metĩndjwỳnh mar kêtdjwỳ. Mỳj dja me on?
Bir, Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Metĩndjwỳnh kute pykabê me axwemã pãnh jarẽnhmã. Dja meo kukrà kêtkumrẽx ne katàt memã pãnh jarẽnhkumrẽx ne on inomã kumẽ.”
Nãm ã me bakukãmãre Idjaij memã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ga, ajte Metĩndjwỳnh ta kute amijo me kwỳ pytàrja pumũ.
29 Nhym kam Idjaij ajte tãm'ã ajarẽn memã kum,
“Bẽnjadjwỳr djwỳnh 'itỳxo kubê kumkati amrẽbê: me axwe raxkam arỳm krĩraxbê Xôtômamẽ krĩraxbê Gomora gan pyka mẽ o amrà.
Ne ren kum me bajã ma kêt gu ren me badjwỳ arỳm mekôt bakêt. Nhym be, kati. Nãm kum me bajã ma nhym kam me badjô'ã me anhy rã'ã, me kwỳ rã'ã ne.”
Nãm ã me bakukãmãre Idjaij memã ane. Ga, me bakukãmãre kabẽnja kunĩ kôt Metĩndjwỳnh ta amikabẽnkôt kute amijo me kwỳ pytàr ne meo baja pumũ.
Mebê idjaer kute Kritu mar kêt.
30 Mỳj dja gwaj jakam abenmã arẽ? Bir, me bajtem ne me amrẽbê kute Metĩndjwỳnhmã amijo mex jabej kêt. Nãm me te kum amijo mex jabej kêt nhym Metĩndjwỳnh ta arỳm kum me kaprĩn memã axwe kêt jarẽ. Me tu amim Jeju Kritu markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm tu memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne.
31 Nhym be, mebê idjaer kute Metĩndjwỳnh kukràdjà marn kôt amijo bakam djãm me arỳm kum axwe kêt? Kati. 32 Mỳkam? Bir, me kute amim Kritu mar kêtkam. Me kute amim,
—Djãm ba dja ba amim Jeju ma got? Ba Môjdjê kukràdjà man kôt ar amijo iban arỳm Metĩndjwỳnhmã ijaxwe kêt, ane. Me kute amim anhỹro bakam ne me axwe rã'ã ne. Kam ne me kute kẽn me par tok nhym me rôrôk pyràk. Me kute amim Jeju mar kêt. 33 Metĩndjwỳnh ne amrẽbê me bakukãmãremã kum,
“Ota, ba Xijãokam kẽn'õ nhỹr. Kẽn wã kute me par tokkam me rôrôk prãmkumrẽx. Kam dja me kum kẽn wã kurê.
Nhym be, dja me kwỳ ĩ pỹnhkôt tu amim markumrẽx ne arỳm pijàm kadjy kêtkumrẽx.”
Nãm Metĩndjwỳnh ã memã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Kritu'ã ne kẽn jakren arẽ nhym me kum kurêmã. Nhym kôt mebê idjaer ã kum kurên mar kêto ane.