8
Me kute Metĩndjwỳnh Karõ marja tĩn.
Kritu Jejumẽ gwaj batipdji nhym arỳm kute gwaj bakadjwỳnhbê bajaxweo apêxmã. Kam, Metĩndjwỳnh kute gwaj bamã bajaxwe pãnh jarẽnh kêt gwaj me biknor tokry djàkam babiknor kêtkumrẽx. Baje amidjwỳnhbito kĩnh kadjy bajaxweo baba kêtja, baje Metĩndjwỳnh Karõ kôt amijo babaja, gwaj ba dja gwaj me biknor tokry djàkam babiknor kêtkumrẽx.
Mỳkam? Bir, gwaj mã bajaxwekam arỳm me biknor tokry djàkam batẽmmã. Nhym be, gwaj arỳm tu amim Kritu Jeju markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh Karõ gwaj babê bajaxwe kurên kubê gwaj bamã tỳx jadjà gwaj kam arỳm katàt amijo baba kadjy batỳx. Ne kam babiknor kêtkumrẽx ne Metĩndjwỳnhkôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã ne. Bir, gwaj baje amidjwỳnhbito kĩnh kadjy bajaxweo babakam ne gwaj te: katàt baje amijo baba prãmje ne te baje Môjdjê kukràdjà mar ne te kôt baje amijo baba mexmã. Nhym kam Metĩndjwỳnh pykamã ta Kra pydji jano nhym ta amijo kute me axwe nhĩ pyràk ne ar ba. Nãm aminhĩ tã pĩte'y'ã wajêt nhym Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã tỳx jadjà. Katàt baje amijo baba kadjy arỳm gwaj bamã tỳx jadjà nhym gwaj bajaxweja arỳm gwaj bamã rerekren ajte kute gwaj bajo ba kêt.
Dja gwaj amidjwỳnhbito kĩnh kêt ne bajaxweo baba kêt ne Metĩndjwỳnh Karõ man kôt ar amijo baba. Nhym kam arỳm gwaj bamã tỳx jadjà. Gwaj bajaxwe kêt kadjy bamã tỳx jadjà. Gwaj kam arỳm kum bajaxwe kêt ne katàt ar amijo baba. Ne kam arỳm tu Môjdjê kukràdjà kôt katàt ar amijo baba.
Me ta kute amidjwỳnhbito kĩnh.
Gar 5.16
Bir, me ta kute amidjwỳnhbito kĩnhja ne me kum axwe mar prãm. Nhym be, me kute Metĩndjwỳnh Karõ kôt amijo baja ne me kum Karõ mar prãm. Nhym me mã kum axwe mar prãm ja dja me me biknor tokry djàkam akuno. Nhym be, me kum Karõ mar prãm dja me Metĩndjwỳnhkôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne umar mexkumrẽx.
Mỳkam ne me mã: kum axwe mar prãm akuno? Bir, me kum Metĩndjwỳnh kurêkam. Me ja ne me kute Metĩndjwỳnh kukràdjà kôt amijo ba prãm kêt. Nãm me te: kôt amijo ane. Me ja, me kute amidjwỳnhbito kĩnh kadjy axweo ba prãmja ne me te kute Metĩndjwỳnho kĩnhmã.
Me kum Metĩndjwỳnh Karõ mar prãm'ã ujarẽnh.
Dju r 7.38
Nhym be, djãm ar ga ne gar amã ajaxwe maro aba prãm? Kati. Ar ga ne gar amã Karõ mar prãm. Mrãmri ar akam Metĩndjwỳnh Karõ ỹrkumrẽx jabej ar amã Karõ mar prãm. Nhym be, me'õkam Kritu Karõ ỹr kêtja Metĩndjwỳnh kute o aminhõ kêtkumrẽx.
10 Nhym be, mrãmri Kritu ar akam ỹrkumrẽx jabej ar anhĩbit dja ty. Me axwe djô'ã me batykjakam dja ar anhĩbit ty. Nhym be, Metĩndjwỳnh kute ar amã axwe kêt jarẽnh nhym Karõ kute ar ajo bakam dja gar kôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne. 11 Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm Karõo akubyn Jejuo tĩn. Karõ ja ar akam ỹr jabej dja ar gadjwỳ ar ajo tĩn. Krituo tĩn djwỳnh ar ajo tĩn. Dja gar te arỳm ty nhym akubyn ar gadjwỳ ar ajo tĩn. Ar akam Karõ ỹr jao akubyn ar ajo tĩn.
12 Kam, djãm gwaj baje amidjwỳnhbito kĩnh kadjy mã bajaxweo babamã? Kati. 13 Dja gar arek ajaxweo aban arỳm akuno. Me biknor tokry djàkam akuno. Nhym be, dja gar apỹnh ajaxwe krãta. Aparo ajaxwe'ỳr amrãnh, anhikrao aje ajaxwe nhipêx, anoo aje ajaxwe pumũnh, adjumar djàkam aje ajaxwe mar, ajajkwao aje mỳjja punu jarẽnh ajaxweja kunĩ krãta kute mrãmri ne me kute mỳjja bĩnkam arỳm àpênho krã'yr pyràk. Dja gar Metĩndjwỳnh Karõ maro ajaxwe krãtan arỳm Metĩndjwỳnhkôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne.
14 Mỳkam? Bir, me kute Metĩndjwỳnh Karõ maro ba nhym kute meo baja ne me mrãmri kubê Metĩndjwỳnh krakumrẽx. 15 Karõ kute ar ajo bakam djãm Metĩndjwỳnh ar ajo õ àpênh kajgon kum ar akurên ar ajo ajkẽ gar amã uma: ar aba? Kati. Karõ kute ar ajo bakam Metĩndjwỳnh arỳm ar ajo krakumrẽx gar amã kĩ:nhkumrẽx. Ne kam kum, “Djũnwã”, ane. Mebê idjaer kabẽnkôt ne me kum, “Aba”, ane. Nhym be, me bakabẽnkôt ne gwaj kum, “Djũnwã”, ane.
16 Metĩndjwỳnh Karõ ta ne gwaj bakadjwỳnhbê gwaj bamã,
—Be, omũ. Mrãmri abê Metĩndjwỳnh krakumrẽxja pumũ, anhỹro ba. Kam, gwaj babê Metĩndjwỳnh krakumrẽx. Tãm ne gwaj baje markumrẽx. 17 Arỳm gwaj babê krakam dja gwaj arỳm Metĩndjwỳnh nhõ mỳjjao aminhõ. Kritumẽ ro'ã dja gwaj õ mỳjjao aminhõn ar o baba. Kôt batokry jabej o aminhõ. Kritukôt mrãmri batokry jabej dja gwaj õ mỳjjao aminhõn arỳm ro'ã bame:xkumrẽx.
Me kute amimexkumrẽx kam amak.
Dju r 17.22; A Kô 4.17; Kor 3.4
18 Bir, mỳj dja gwaj batokry jakam kuma? Bir, 'ã dja gwaj amim,
—Jakam ba itokry ne kute itokry rax pyràk. Nhym be, dja ba ĩ Kritumẽ ro'ã ime:xkumrẽx nhym me kunĩ arỳm ipumũ. Dja ba kam ikĩnh. Ne ikĩnhkam ajbir itokry ja mar kêt, ane. Gwaj ã batokry'ã amim ane. 19 Dja gwaj babê Metĩndjwỳnh krakôt bakato. Dja amrẽ õ akati bôx gwaj kam arỳm bakato. Djãm kam dja gwaj bapunu: got? Kati. Dja gwaj kam bame:xkumrẽx. Mỳjja kunĩ Metĩndjwỳnh kute ipêx ja ne amiwỳr gwaj bakatorkam ama:. Mrymẽ bàmẽ pykamẽ mỳjja kunĩ amiwỳr gwaj bakatorkam ama:.
20 Mỳkam ne amiwỳr gwaj bakam ama:? Bir, Metĩndjwỳnh kute mỳjja kunĩ nhipêx ja ne amrẽbê amijo ajkẽn arỳm punu. Pykakam 'ê kumex ne mỳjja djàkrê kumex kato. Djãm mỳjja ta ne amijo ajkẽ? Kati. Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ne ã mỳjja amijo bikẽnho ane. Nhym be, ajmãkam dja mỳjja kunĩ mexkumrẽx. Mỳjja kunĩ amiwỳr amimexkam ama:.
21 Mỳkam? Bir, jakam ne mỳjja punu prãm, kà rerek prãm, kro prãm, apôk prãm. Nhym be, mỳjja kute amijo mexkam dja punu prãm kêt, kà rerek prãm kêt, kro prãm kêt, apôk prãm kêtkumrẽx. Gwaj babê Metĩndjwỳnh kramẽ ro'ã dja mỳjja me:xkumrẽx ne kĩ:nhkumrẽx. Dja ĩ gwaj babê Metĩndjwỳnh kra amirĩt. Ne kam bamexkumrẽx ne bakĩnhkumrẽx. Nhym kam me baro'ã mỳjja kunĩdjwỳ mexkumrẽx. Kam ne mỳjja kunĩ amiwỳr amimexkam ama:.
22 Jakam ne mỳjja kunĩ: tokry pymaje kangãngã. Kute mrãmri ne me nire kra àn tokry pymaje kangãngã pyràk ne kute kra bixadjwỳrkam ama:k pyràk. Amrẽbê: ne mỳjja kangãngãn jakam kangãngã rã'ã ne.
23 Gwaj badjwỳ ne gwaj banhĩ nykam ama:. Gwaj badjwỳ baje arỳm amijã Metĩndjwỳnh Karõ kakinhja ne gwaj banhĩ nykam ama:. Dja gwaj babê Metĩndjwỳnh krakumrẽx amirĩt. Nhym akubyn bôxkam dja gwaj bamã banhĩ ny ngã. Dja gwaj banhĩ nyja rerek prãm kêt ne apêx prãm kêt ne ny rã'ã. Banhĩ nykam amakbê bakangãngã. Banhĩja punu prãmkam batokry pymaje bakangãngã.
24 Gwaj amiwỳr banhĩ ny kam ama: nhym arỳm Metĩndjwỳnh amim gwaj bapytà. Nhym be, djãm arỳm ne gwaj banhĩ nyja pumũ? Kati. Gwaj ren arỳm banhĩ ny pumũn ren amiwỳr kam amak kêtkumrẽx ne ren ate bakrãn ar baba. 25 Nhym be, kati. Kute gwaj bamã banhĩ ny jadjàr kêtri ne gwaj amiwỳr kam ama:n kam akrànmã amiwỳr amãr 'iry.
26 Gwaj banhĩ nykam amakbê Metĩndjwỳnh Karõ kum gwaj bakaprĩ:. Gwaj bakaprĩn barerekrekam ne Karõ kum gwaj bakaprĩ:. Ne Metĩndjwỳnhmã gwaj bajo a'u:w. Gwaj bakaprĩn barerekrekam dja gwaj amim,
—Mỳj dja ba ikaprĩkam Metĩndjwỳnhmã ikabẽn jarẽnh on? anen te baje Metĩndjwỳnhmã amijarẽnhmã. Nhym kam Karõ kute pykakam gwaj bajo ba arỳm gwaj bama. Gwaj baman arỳm kum gwaj bakaprĩ:. Kum gwaj bakaprĩn arỳm amũ kàjkwakam Metĩndjwỳnhmã gwaj bajo a'u:w. Djãm gwaj bakabẽnkam ne gwaj bajo a'uw? Kati. Ta kabẽn mar kêtkam. Kum gwaj bakaprĩ:kam ne kabẽno kangãngãn gwaj bajo a'u:w. Nãm ã Karõ amybỳm amũ kàjkwakam Metĩndjwỳnhmã gwaj bajo à'wỳro ane.
27 Metĩndjwỳnh ne kute me kunĩ djumar djàkam me kabẽn mar mexkumrẽx ne kam arỳm kute prĩne Karõ kabẽn mar mex. Karõ ta ne arỳm kute gwaj bajã Metĩndjwỳnh kabẽn mar. Kute gwaj bajã amim karõkam kabẽn ja kute mar ne kabẽn kôt kute kum gwaj bajo à'wỳr. Jeju kute arỳm gwaj bajo õ me ja, Karõ kute Metĩndjwỳnhmã gwaj bajo à'wỳr. Metĩndjwỳnh kabẽn kôt kute kum gwaj bajo à'wỳr. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm kute prĩne kabẽn mar mex.
Kra mex kôt me mex.
Rô 8.37; Pir 1.12; Ped k 5.10
28 Be, nhym apỹnh mỳjja kute gwaj bajo baja. Mỳjja kunĩkôt. Apỹnh gwaj bakaprĩ djàri nàr apỹnh gwaj bakĩnh djàri kute gwaj bajo baja. O ne Metĩndjwỳnh amim gwaj bajo mexo tẽ. Gwaj bamã abêja ne gwaj bajo mexo tẽ. Metĩndjwỳnh ne amrẽbê: gwaj bakukãm amim gwaj bajã karõn arỳm kôt amiwỳr gwaj bajuw ne ar gwaj bajo ba. Ne kam arỳm apỹnh mỳjjao gwaj bajo mexo tẽ. Ja ne gwaj arỳm baje mar.
29 Mỳj kadjy ne gwaj bajo mexo tẽ? Bir, Kra mex kôt gwaj bamex kadjy. Mỳjja kunĩ kêtri ne kute me kukãm õ me ja kunĩ mar ne arỳm amijo me utà. Kra mex kôt kute meo mex kadjy ne amijo me utà. Krakôt kute õ me ja kunĩo mexo tẽmkam ne kute mrãmri ne me kra kutewa apôx nhym kôt aben nhitepã kamy kunĩ apôx pyràk. Kra kute kamy krãptĩ:mã wa kadjy ne Kra mex kôt gwaj bajo mexo tẽ. 30 Kute amijo me utàr ja ne amiwỳr me ku'uw ne meo ba. Kute amiwỳr me 'wỳr ja ne memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne. Kute memã axwe kêt jarẽnh ja dja meo me:xkumrẽx. Nhym me arỳm kàjkwakam Kra mex kôt mrãmri me:xkumrẽx. Dja gwaj kàjkwakam kôt arỳm bame:xkumrẽx.
Metĩndjwỳnh kum me abê ne me'ã ukanga kêt.
31 Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã axwe kêt jarẽ. Ne kam dja ĩ Kra kôt prĩne gwaj bajo mex. Kam, djãm me'õ kute Metĩndjwỳnh bê gwaj bajo akẽx gwaj kôt bajaxwemã? Kati. Metĩndjwỳnh ã kum gwaj bajabêo anhỹrkam dja me'õ kubê gwaj bajo akẽx kêtkumrẽx. 32 Nãm amijã Kra djwỳnh pydji nê kêt ne gwaj bakunĩ kadjy kanga nhym arỳm gwaj bapãnh ty. Djãm kute gwaj bakadjy Kra kangakam kute gwaj babê mỳjja mex'õ nêmã? Arkati. Kute gwaj bamã mỳjja mex kunĩ nhõrmã.
33 Mỳj me'õ dja gwaj bamã axwe jarẽ? Kati. Metĩndjwỳnh kute amijo gwaj bapytàrja dja gwaj bamã axwe jarẽnh kêt. Ta ne arỳm gwaj bamã axwe kêt jarẽ gwaj arỳm kum bamex ne. Kam dja te me'õ kute gwaj bamã axwe jarẽnhmã.
34 Mỳj me'õ dja gwaj bamã me biknor tokry djàkam babiknormã arẽ? Kati. Kritu Jeju ne tyn akubyn tĩn ne ajte Metĩndjwỳnh djubôk'ãnh nhỹ. Metĩndjwỳnh djubôk'ãnh nhỹn ajte gwaj banêje kum kabẽno nhỹ. Kam dja te me'õ kute gwaj bamã babiknormã arẽnhmã. 35 Kritu kum gwaj bajabê:.
Dja te me'õ gwaj bajo ajkẽ nhym Kritu kum gwaj bajabê rã'ã:n gwaj bajo ba rã'ã: ne.
Dja te apỹnh gwaj bakaprĩ djàri ajte gwaj bajo ba nhym Kritu kum gwaj bajabê rã'ã.
Dja te apỹnh mỳjja tỳx ajte gwaj bajo ba.
Dja te me ajte kum gwaj bakurê. Kritumã badjàpênhkam te kum gwaj bakurê.
Dja te ajte gwaj bamã prã:m.
Dja te ajte gwaj bakà kêtkam bamã kry:.
Dja te apỹnh mỳjja pyma ajte gwaj bajã apôx.
Dja me ajte te kàxo gwaj bapa. Nhym Kritu mã: kum gwaj bajabê rã'ã:n gwaj bajo ba rã'ã: ne.
36 Apỹnh gwaj bakaprĩ djàri kute gwaj bajo ba kôt ne me bakukãmãre amrẽbê: Metĩndjwỳnhmã amijarẽn kum,
“Be, amã ar idjàpênhkam ne me kute ar ibĩn pyràk. Myt kunĩkôt ne me kute ar ibĩn pyràk. Nãm me ar ijo mrykĩ'ãtomti pyràk ne kum ar ibĩn prãm.”
Nãm ã me bakukãmãre Metĩndjwỳnhmã anen arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Kam gwaj badjwỳ bakamingrãnyre dja gwaj mrãmri mekôt ã apỹnh bakaprĩ djàri maro ane. Jejumã badjàpênhkam ã apỹnh bakaprĩ djàri maro ane.
37 Jeju ne gwaj bajã ukanga kêt ne kum gwaj bajabê rã'ã:. Kam te apỹnh mỳjja pymaja gwaj bajo ba gwaj amim Jeju mar tỳx ne arỳm kubê amijo akẽx kêtkumrẽx.
38 Djãm gwaj batykkam kum gwaj bajabê kêt ne gwaj bajã ukangamã? Kati.
Nàr, djãm gwaj batĩn ne ar babakam kum gwaj bajabê kêt ne gwaj bajã ukangamã? Kati.
Nàr, djãm kadjy mrãnh djwỳnh 'õ kute gwaj bajo bikẽnh nhym kum gwaj bajabê kêt ne gwaj bajã ukangamã? Kati.
Nàr, djãm me karõ punu,
nàr djãm jakam apỹnh mỳjja apôx,
nàr djãm amrẽ apỹnh mỳjja apôx mõr,
nàr djãm apỹnh mỳjja 'itỳx gwaj bajo bikẽnh nhym kum gwaj bajabê kêt ne gwaj bajã ukangamã? Kati.
39 Nàr, djãm kàjkwa kurũm mỳjja apôx,
nàr djãm pyka krakri mỳjja apôx,
nàr djãm Metĩndjwỳnh kute amũ apỹnh mỳjja kunĩ nhipêx'õ kute gwaj bajo bikẽnh nhym kum gwaj bajabê kêt ne gwaj bajã ukangamã? Arkati.
Apỹnh mỳjja pyma te gwaj bajo ajkẽ nhym Metĩndjwỳnh kum gwaj bajabê:n gwaj bajo ba rã'ã:.
Nãm ã kum gwaj bajabêo ane. Gwaj baje Kritu Jejuo banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhkôt ã kum gwaj bajabêo ane. Tãm ne ba tu amim markumrẽx.