7
Me kute Kritubit marn kôt amijo bamã kute arẽnh.
Rô 8.2; Gar 4.1; Ep 2.2; Kor 3.7
Akmere, àpnhĩre ar, Metĩndjwỳnh kute Môjdjêmã kukràdjà jarẽnh gar aje mar mexja, ar amã ne ba ikabẽn. Me tĩnri ne me kute kukràdjà mar ne kôt kute amijo anhỹro bamã. Nhym be, djãm me arỳm tykkam kute kôt amijo bamã? Kati. Arỳm me tykkam me kute kôt amijo ba kêt. Djãm ar aje ja mar kêt got?
Ba ar amã arẽ. Me'õ nire arỳm mjênkam dja arek mjên'ã ngrà. Metĩndjwỳnh kukràdjàkôt arek mjên'ã ngrà. Mjên tĩnri 'ã ngrà. Godja mjên'ã ngrà kêt jabej arỳm Metĩndjwỳnh kukràdjàkam amikràn arỳm axwe. Nà, dja mjên tĩnri 'ã ngrà. Nhym be, arỳm kubê mjên tykkambit dja arỳm 'ã ngrà kêt.
Godja mjên tĩnri me'õdjwỳ'ỳr mõr jabej nhym me arỳm kum mjênkam axwe jarẽ. Arỳm ne me'õjao akĩ. Nhym be, godja mjên arỳm kubê ty nhym my 'õmẽ arkum aben kĩnh kwãrĩk wãnh ar abenwỳr mõ. Djã ne kam ar Metĩndjwỳnh kukràdjàkam amikrà? Kati. Arỳm mjên kubê tykkam nhym ar kute abenwỳr mõrkam kute kukràdjàkam amikrà kêt. Me kute kum mjênkam axwe jarẽnh prãm kêtkumrẽx. Tãm dja gar ama.
Mjên tykkam kukràdjàja mỳj'ã ne ba ar amã arẽ? Mỳj ne gar aje kam marmã? Bir, amrẽbê ne gwaj Metĩndjwỳnhmã bamex kadjy Môjdjê kukràdjà man kôt amijo anhỹro baba. Tãm ne kute mrãmri ne gwaj bamjên arỳm tyk pyràk. Jakam ne gwaj baje kukràdjà kôt amijo baba prãm kêt. Jakam arỳm Kritu tyn akubyn tĩn ne. Kritumẽ batipdjikam ne gwaj baje Môjdjê kukràdjà marn kôt amijo anhỹro baba prãm kêt. Kam Metĩndjwỳnhmã bamex kadjy gwaj Kritubit man kôt ar amijo baba. Ja'ã ne ba ar amã mjên tykkam kukràdjà jarẽ. Kritu tyk ne akubyn tĩnjamẽ batipdji kadjy ne gwaj Kritu man kôt ar amijo baba. Metĩndjwỳnhmã bamexkumrẽx kadjy gwaj Kritu man kôt ar amijo baba.
Amrẽbê gwaj ba baje amidjwỳnhbit o kĩnh prãmkam ne gwaj tu bajaxwe:. Me te Môjdjê kukràdjào gwaj bajaxwe nêje gwaj bajakre gwaj bajamakkre kêt ne kam bajaxwe: ne. Metĩndjwỳnhkam bajaxwe: ne. Nhym bit kute me biknor tokry djàkam gwaj bamẽnhmã. Amrẽbê ne gwaj baje te Môjdjê kukràdjà marn te kôt amijo anhỹro baba. Ne amim,
—Dja ba Môjdjê kukràdjà man kôt amijo anhỹro iban arỳm Metĩndjwỳnhmã ijaxwe kêt, anhỹro baba. Ne kam kôt te bajaxwe kêt prãmje.
Nhym be, jakam arỳm gwaj Kritumẽ batipdjikam baje ro'ã batyk pyràk ne arỳm baje ajte Môjdjê kukràdjà tũm'ã pi'ôk no'ôkja mar prãm kêt. Djãm gwaj baje ajte amim,
—Dja ba Môjdjê kukràdjà man kôt amijo anhỹro iban arỳm Metĩndjwỳnhmã ijaxwe kêt, anhỹrmã? Kati. Gwaj baje amim anhỹr kêtkumrẽx. Jakam ne gwaj mỳjja ny man amim,
—Arỳm ne Metĩndjwỳnh Karõ iwỳr bôx ne ijo ba. Ta ne kute Metĩndjwỳnhmã ijo mexo ba, anhỹro baba.
Dja me Môjdjê kukràdjà man kôt amijaxwe ma.
Rô 3.20, 5.20
Metĩndjwỳnhmã gwaj bajaxwe kêt kadjy ne gwaj ajte Môjdjê kukràdjà kôt amijo anhỹro baba kêt. Kam, djãm gwaj we baje amim,
—Môjdjê kukràdjà punu, anhỹr jabej? Arkati. Ne ba ren Môjdjê kukràdjà mar kêt ne ren amijaxwemã ikator kêt ne ren ajte amijaxwe mar kêt. Ẽ, ren me Môjdjê kukràdjào nêje ikukrà kêt, imã me'õ nhõ mỳjja pro kĩnh ne amim 'ã karõ kêt kadjy ren ikukrà kêt ba ren tu imã me õ mỳjja pro kĩnh ne 'ã amim karõo iban kam ren kam amijaxwe ja mar kêt. Me kute nêje ikukrà kêtkam ne ba ren kam amijaxwe mar kêt.
Nhym be, kati. Arỳm ne me Môjdjê kukràdjào nêje ikukrà. Ba kam arỳm amijaxwe ma. Ba kàjbê imã me'õ nhõ mỳjja puro kĩnh nhym me Môjdjê kukràdjào mã imã,
—Kwãrĩk wãnh amã me õ mỳjja puro prãmje ar aba kêt, ane. Ba kam ba arỳm imã me õ mỳjja pro kĩ:nh. Ne kam arỳm me õ mỳjja puro prãmje ar iba. Ne arỳm imã apỹnh me õ mỳjja puro kĩ:nh ne arỳm ijaxweo imõr me:x ne. Ne ren Môjdjê kukràdjà kêt nhym ren me mar kêt nhym ren me axwe ren kute kajgo pyràk. Kam ne ba ren badjwỳ ren amijaxwe mar kêt ne. Nhym be, kati. Arỳm ne ba kukràdjà man ajte kôt ijaxwe ma.
Amrẽbê ije Môjdjê kukràdjà mar kêtri ne ba ate ikrãn amim,
—Dja ba Metĩndjwỳnhkôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, anhỹro iba. Ne kam kute itĩn pyràk ne ar iba. Ne kam arỳm Môjdjê kukràdjà man amim,
—Je, arỳm ijaxwe:. Ijaxwe pãnh dja Metĩndjwỳnh arỳm ikangan me biknor tokry djàkam imẽ, ane. Ba kam arỳm ityk pyràk. 10 Ba arĩk amim,
—Dja ba Môjdjê kukràdjà mextire man kôt amijo anhỹro iban arỳm Metĩndjwỳnh kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Ne kam te ije kôt amijo anhỹrmãn kam arỳm amim,
—Ijaxwe:. Dja Metĩndjwỳnh ikangan me biknor tokry djàkam imẽ. Nã bãm ã amim ane. Ne kam ije Môjdjê kukràdjà mextire markam amityk ma.
11 Mỳkam? Bir, ba ne ba amim ijêx ne aminoo aknon amim,
—Dja ba Môjdjê kukràdjà man kôt amijo anhỹro iban Metĩndjwỳnh kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Nhym be, kati. Me kunĩ te kute kukràdjà marn kôt amijo anhỹr prãmje, ne kam kam amikrào ba. Badjwỳ ne ba kam amikrào iba. Ne kam aminoo aknon arĩk amim,
—Dja ba Môjdjê kukràdjà man kôt amijo anhỹro iban arỳm Metĩndjwỳnh kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Nhym be, kati. Ije kukràdjàkam amikràkam dja Metĩndjwỳnh me biknor tokry djàkam imẽ. 12 Djãm kam Môjdjê kukràdjà punu? Kati. Mexkumrẽx. Metĩndjwỳnh kukwakam ne Môjdjê kute memã kukràdjà jarẽnh. Môjdjê kute kam me axwe kêt kadjy me akre katàtkumrẽx. Kukràdjà mexkumrẽx.
13 Djãm Môjdjê kukràdjà mex kôt ije amijo anhỹr djô'ã ne ijaxwen me biknor tokry djàkam itẽmmã? Arkati. Ba kukràdjà maro iban kam arỳm amijaxwemã ikaton amima. Ne kam te kukràdjà kôt amijo anen mã ijaxwen kam arỳm mã amim,
—Dja Metĩndjwỳnh ijaxwe pãnh me biknor tokry djàkam imẽ. Be, ijaxwe ne punu:re, anhỹro iba.
Ta te: axwe kêt prãmje mã axwe'ã kute amijarẽnh.
Gar 5.17
14 Metĩndjwỳnh Karõ ne Môjdjê kukràdjà jarẽ. Nhym be, jakam djẽ ne ba mã Metĩndjwỳnh Karõ ma? Kati. Imã ijaxwe prã:m ne te ijaxwe kêt prãmje. 15 Djãm imã mỳjja kĩnhja ne ba o iba? Kati. Imã mỳjja kĩnh kêtja ne ba o iba. Mỳkam ne ba o iba? Kon. Ije mar kêt. 16 Imã mỳjja kĩnh kêto ibakam ba arỳm amim,
—Mrãmri, Môjdjê kukràdjà mexkumrẽx, ane. 17 Djãm kam ba ne ba o iba, imã mỳjja kĩnh kêtjao iba? Kati. Ikadjwỳnhbê ijaxwe ja ne 'ã imã apnên ijo ba. 18 Djãm imex got? Ije amidjwỳnhbito kĩnh prãmkam djãm imex got? Ije mỳjja mexo iba kadjy te imã mỳjja mexbit kĩnh. Kam, ije mỳjja mexbito iba kadjy mỳj dja ba amijon? Kon. Ije amikam mar kêtkumrẽx. 19 Imã mỳjja mex kĩnhja djãm tãm ne ba o iba? Kati. Imã ijaxwe kĩnh kêtja ijaxwe ja ne ba o iba. Te imã ijaxwe kĩnh kêt mã o iba. 20 Kam, imã ijaxwe kĩnh kêtjao ibakam djãm ba ne ba o iba? Kati. Ikadjwỳnhbê ijaxwe ja ne ijaxwe'ã imã apnên ijo ba.
21 Kam, djã ne ba mrãmri mỳjja mexo ibakumrẽx? Kati. Bit ije mỳjja mexo iba kunĩkôt ne ba mã mỳjja punu o iba. 22 Ba ne ba imã Metĩndjwỳnh kukràdjà kĩnh. 23 Nhym be, ikadjwỳnhbê ijaxwe ja ne ijaxwe'ã imã apnê. Ba amim, “Ba on imexbit”, ane. Ne kam mã ijaxwen te ijaxwe kêt prãmje. Ije mỳjja mexo iba prãm kunĩkôt mã ijaxwe. 24 Ba amim,
—Ỹ, watĩre. Ikadjwỳnhbê ijaxwe ja ne ijaxwemã ingrẽk prãm ba arỳm me biknor tokry djàkam itẽmmã. Mỳj me'õ dja ikadjwỳnhbê ijaxwe jabê ipytà? Nã bãm ã amim ane. 25 Bir, gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu dja ikadjwỳnhbê ijaxwebê ipytà. Ba kam mã Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Tãm ne ja.
Ba kam mã amim,
—Ba on Metĩndjwỳnh kabẽn kôtbit amijo iba, ane. Nhym be, ikadjwỳnhbê ijaxwe mã kute ijo ba prãmkumrẽx. Tãm ne ja.