6
Me Kritumẽ ro'ã tyk ne akubyn tĩn.
A Kô 5.17; Gar 2.20; Kor 2.13
Te gwaj bajaxwe nhym Metĩndjwỳnh tu kum gwaj bakaprĩ. Djãm tu kum gwaj bakaprĩkam dja gwaj we abenmã kum,
—Gwaj mã bajaxwe ar baba rã'ã. Gêdja kam Metĩndjwỳnh tu kum gwaj bakaprĩ:kumrẽx, ane? Djãm gwaj baje ã abenmã anhỹrmã? Arkati. Arỳm gwaj tu bajaxwe kangakumrẽx. Baje mrãmri ne me tyk kute tu axwe kangakumrẽx pyràk. Djãm kam gwaj bajaxwe rã'ãmã? Arkati. Me kute ngômã gwaj bajangjênhja kunĩ gwaj amim,
—Ba Kritu Jejumẽ itypdji. Ne kam arỳm kute mrãmri ne Kritumẽ ro'ã ityk ne ijadjàr pyràk. Nã gwãm ã amim ane. Djãm ar aje ja mar kêt?
Kam, me kute ngômã gwaj bajangjênhkam ne kute gwaj Kritumẽ ro'ã batyk ne bajadjàr pyràk. Ga, Bãm mexo uma:n arỳm akubyn Krituo tĩnja pumũ. Gwaj badjwỳ baje mrãmri ne Kritumẽ ro'ã akubyn batĩn pyràk. Gwaj ã amimaro ane. Kam dja gwaj atemã amijo baba nyo amijo baban katàt amijo baba.
Godja gwaj kumẽ batipdjikam baje ro'ã batyk pyràk jabej dja gwaj kam kumẽ baje mrãmri ne ro'ã akubyn batĩn pyràk. Bir, amrẽbê ne gwaj ar bajaxwe: baba. Ne kam Jejumẽ batipdjin arỳm kute ro'ã pĩte'y'ã arỳm bajarij pyràk. Ne kute bajaxwe wãnh arij pyràk. Gwaj ã amimaro ane. Gwaj kam arỳm bamã bajaxwe prãm kêt. Arỳm gwaj Jejumẽ batypdji. Ne kam baje bajaxweo krã'yr mar mexkumrẽx. Ga, arỳm me tykkam me ajte axwe kêtja pumũ. Gwaj badjwỳ arỳm baje Jejumẽ ro'ã batyk pyràk ne bamã bajaxwe prãm kêt.
Godja gwaj baje ro'ã batyk pyràk mar jabej ne kam arỳm baje ro'ã akubyn batĩn pyràk jadjwỳ mar ar o baba. Tãm ne gwaj baje tu amim markumrẽx. Mỳkam? Bir, Kritu arỳm mrãmri akubyn tĩnkam ajte tyk'ỳr bôx prãm kêtkumrẽx. Dja ajte tyk prãm kêtkumrẽx. Tãm ne gwaj baje ajte markumrẽx. 10 Mỳkam? Bir, tykkam ne arỳm gwaj bajaxwe pãnh tyk mãmdji. Nhym be, jakam ne akubyn tĩn ne ar ba. Metĩndjwỳnh kabẽn kôt ar amijo ba kadjy tĩn ne ar ba.
Me kute wãnh axwemã irerkumrẽxmã.
Rô 8.4; Ep 4.17; Kor 3.5; Ped k 4.1
11 Tãm dja gar amijã aman amim,
—Badjwỳ ne ba ije me'õ tyk pyràk ne tu wãnh ijaxwemã inhirerkumrẽx. Nhym be, jakam ije Metĩndjwỳnhkôt katàt ar amijo iba kadjy ne ba ije me'õ tyk ne akubyn tĩn pyràk ne ar iba, ane. Dja gar ã amim ane. Gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritumẽ batipdji kôt dja gar ã amim ane.
12 Ba ar amã me'õ'ã ajarẽ gar ama. Me'õja ne õ bẽnjadjwỳrmã àpênh ar ba ne kubê utĩ:n amim,
—Ba te ije bẽnjadjwỳr kangan ikator ne ate ikrãn ityk djà kêt prãmje. Nhym ijã no tỳx ne mã ijãno djan idjàpênh'ã inê ne, ane. Ar gadjwỳ ar aje me'õja pyràk ne te ajaxwe kêt prãmje ne ajaxwe rã'ã. Kwãrĩk wãnh ajte amã ajaxwe prãm kêt. Jakam akubyn kubê aminê gê ar anhĩo ba kêt, ar anhĩ tyk prãmjao ba kêt. 13 Kwãrĩk wãnh kum adjàpênhmã me axwe nhõ bẽnjadjwỳrmã amijarẽnh kêt. Kwãrĩk wãnh kum aminhikra, amipar, amino, amidjumar djà jarẽnh kêt. Dja gar kôt ajaxwe. Kubê aminê. Nhym be, aje me'õ tyk ne akubyn tĩn pyràk dja gar Metĩndjwỳnhmã amijarẽ, kum aminhikra, amipar, amino, amidjumar djà jarẽ. Ne kam arỳm kôt katàt amijo aba.
14 Amrẽbê ne gar amim,
—Ba dja ba Môjdjê kukràdjà man kôt amijo anhỹro iban arỳm kôt Metĩndjwỳnhmã ijaxwe kêt, anhỹro aban te kôt amijo anhỹr prãmje ne ajaxwe rã'ã. Nhym be, jakam ne gar amim,
—Metĩndjwỳnh djukaprĩtire ta ne tu ijo mex, anhỹro aban arỳm tu amim markumrẽxo aba. Kam ar aje wãnh ajaxwemã anhirer kadjy atỳx.
Me kute Metĩndjwỳnho bẽnjadjwỳrn kum àpênhmã.
Kô k 7.22; Gar 5.1
15 Gwaj baje Môjdjê kukràdjà marn kôt amijo anhỹro babakôt Metĩndjwỳnh kute gwaj bajo mex kêt. Nhym be, tu kum gwaj bakaprĩkôt ta kute gwaj bajo mex. Djãm kam gwaj baje we amim,
—Ba gêt ijaxwe rã'ã. Tu kum ikaprĩkam ba gêt ijaxwe rã'ã. Dja imã ijaxwe pãnh jarẽnh kêt, anhỹr ne kam kôt bajaxwe rã'ãmã? Kati.
16 Godja gar me axwe nhõ bẽnjadjwỳrmã kum,
—Ã. Ba amã apê ga arỳm ijo aba, anhỹr jabej gar arỳm kum adjàpênhkumrẽx. Ne kam arỳm ajaxwen kam ô'ã arỳm akuno, me biknor tokry djàkam akuno. Nhym be godja gar Metĩndjwỳnhmã kum,
—Ba akabẽn kôt amã idjàpênhkumrẽx, anhỹr jabej ne arỳm Metĩndjwỳnho ar anhõ bẽnjadjwỳrkumrẽx jabej arỳm aje kabẽn marn kôt amijo anhỹro aba. Ne kam arỳm ô'ã ajaxwe kêt ne akatàt. Djãm ar aje ja mar kêt?
17 Nhym be, ba Metĩndjwỳnhmã ar akam amikĩnh jarẽ. Gar amrẽbê me axwe nhõ bẽnjadjwỳrmã apê. Kum adjàpênhri te katàt aje amijo abamãn arerekre. Ne arỳm jakam mrãmri aje Metĩndjwỳnh kabẽn markumrẽx. Me kute ar amã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnhja amã kĩnh. Ne kam mrãmri aje mar ne kôt amijo anhỹro abakumrẽx. 18 Ne kam arỳm ajaxwe kêtmã atỳx ne arỳm akatàt. Abê Metĩndjwỳnh nhõ àpênh ne arỳm kôt katàt ar amijo aba.
19 Ar ano rerekren ar ajamak mex kêtkam ne ba tu pykakam me kukràdjà kôt ar amã ikabẽn jarẽ. Amrẽbê ne gar aje me axwe nhõ bẽnjadjwỳrmã adjàpênh kadjy kum amijarẽ, kum aminhikra, amipar, amino, amidjumar djà jarẽ. Aje amũ ajaxweo amikamẽnh kadjy kum amijarẽ nhym ar ajo ba. Gar kum apên te katàt amijo abamãn arỳm arerekre. Nhym be, jakam dja gar Metĩndjwỳnho ar anhõ bẽnjadjwỳr ne kum adjàpênhkumrẽx. Ne kam aje katàt amijo abamã arỳm atỳx ne. Dja gar kum atỳx ne arỳm katàt amijo aban amũ kum amexo amikamẽnho mõ.
20 Me axwe nhõ bẽnjadjwỳrmã adjàpênhri Metĩndjwỳnh kute ar ajo ba kêtkumrẽx gar te katàt kôt amrãnh mex prãmje. 21 Jakam dja gar akubyn amijo tẽn amima. Kam amikam apijàm ne. Amrẽbê ate ar abakam mỳj got gar me axwe nhõ bẽnjadjwỳrkam amim aby. Arkati. Ar ga ne gar ar mekôt aba kajgo. Me ate ar ba djô'ã ne me me biknor tokry djàkam akuno. 22 Nhym be, jakam ne Metĩndjwỳnh arỳm me axwe nhõ bẽnjadjwỳrbê ar apytà gar kum adjàpênh ar aban arỳm ô'ã amexkumrẽx. Ne amũ amexo amikamẽnho mõn kam ô'ã arỳm Metĩndjwỳnhkôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne.
23 Tãm ne ja. Me axwe pãnh ne me arỳm me biknor tokry djàkam akuno. Nhym be, Metĩndjwỳnh ne kute memã tĩn jangjênh nhym me arỳm kôt tĩn ar ba rã'ã: rã'ã ne. Djãm me kute kum o pãnhkam kute memã angjênh? Kati. Me kute kum o pãnh kêtkam tu kute memã angjênh. Me kute tu amim gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu markumrẽx nhym arỳm ta kum me kaprĩn kute memã kôt tĩn jangjênh.