5
Kritu tykkôt me umar mex ne kĩnh.
Mat 5.12; A Kô 4.8; Pir 1.28; Ped k 4.13
Gwaj baje tu amim Jeju markumrẽxkam ne Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã axwe kêt jarẽ. Kute gwaj bamã axwe kêt jarẽnhkam arỳm gwaj bakam ngryk kêt ne. Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu gwaj bajaxwe pãnh tokrykam ne gwaj bakam ngryk kêt. Gwaj bakam ngryk kêtkam ne gwaj arỳm badjumar me:xkumrẽx ne ar baba. Jejukôt ne Metĩndjwỳnh arỳm kute gwaj ba mar. Gwaj tu amim Jeju markumrẽx nhym arỳm kute gwaj bamarkumrẽx. Gwaj kum amijarẽ nhym arỳm tu kum gwaj bakaprĩkumrẽx.* Tu kum gwaj bakaprĩkumrẽx gwaj arỳm kôt badjãm tỳx. Dja gwaj ĩ Metĩndjwỳnh mexkumrẽx pumũ. Baje Metĩndjwỳnh me:xkumrẽx pumũnhkam amakbê gwaj bakĩnhkumrẽx.
Ne kam te apỹnh gwaj badjumar punu, batokry djàri gwaj bawỳr bôx gwaj bakĩnhkumrẽx. Gwaj badjumar punu, batokry japôkmã bakĩnhkumrẽx. Mỳkam? Bir, gwaj kam amim,
—Dja ba te itokryn mã Jeju kôt ar amijo iban 'ã idjukanga kêt. Mã kôt ar amijo iba:n kam arỳm kum imexkumrẽx. Kum imexkumrẽx ne kam arỳm tu amiwỳr kamnhĩxkumrẽx. Nã gwãm ã amim anen kuman arỳm bakĩnhkumrẽx.
Baje omũnhkumrẽxkam amakbê mỳj dja gwaj amikam kuman kôt batỳx. Bir, kum gwaj bajabê:. Nãm gwaj bamã Karõ jano nhym arỳm gwaj bamã arẽnho ba. Gwaj bamã,
—Ga, Metĩndjwỳnh kum ajabê:ja pumũ, anhỹro ba. Ne kum gwaj bajabêja prĩne gwaj bamã o amirĩt mex gwaj arỳm amikam kuma. Ja ne gwaj kuman arỳm baje kam amakjakam batỳx. Baje Metĩndjwỳnh pumũnhkumrẽxkam amakjakam batỳx.
Amrẽbê ne gwaj te: kum bamex prãmje ne mã: bajaxwe rã'ã ne nhym arỳm õ akati bôx nhym arỳm Kritu gwaj bapãnh ty. Metĩndjwỳnh kute amrẽbê tyk nhõ akati'ã kum karõ kôt ne akati wajêt nhym Kritu arỳm gwaj bapãnh ty. Gwaj ba ne gwaj bamã Metĩndjwỳnh kĩnh kêt ne ar baba nhym arỳm gwaj bapãnh ty.
Djãm gwaj bajõ ne gwaj ren baje me'õ jaxwe pytàr kadjy ty? Kati. Djã ne gwaj ren bajõ baje me'õ kute katàt amijo baja pytàr kadjy ren batyk prãm? Kon. Gwaj baje me'õ djukaprĩ pytàr kadjy mrãmri ren batyk prãm jabej.
Nhym be, djãm gwaj ba ne gwaj katàt amijo baba nàr badjukaprĩ? Kati. Gwaj ba ne gwaj bajaxwe: nhym Kritu arỳm kute gwaj bapytàr kadjy ty. Nãm Metĩndjwỳnh ã kum gwaj bajabêo amirĩto ane.
Kamrô prõt ne tykja kam ne Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bamã axwe kêt jarẽ gwaj arỳm kum bamex ne. Gwaj baje ja markam ne gwaj amim,
—Mrãmri ne Kritu kute Metĩndjwỳnh ngrykbê ipytàr mexkumrẽx, ane.
10 Amrẽbê ne gwaj Metĩndjwỳnho bakurê djwỳnh nhym Kra arỳm ty. Ty nhym Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bajo õbikwa. Kute gwaj bajo õbikwakam ne gwaj arỳm amim,
—Mrãmri dja amim ipytàr me:xkumrẽx. Arỳm tyn akubyn tĩn ne. Kam dja ipytàr mexkumrẽx, ane. 11 Djãm jabit? Kati. Ajte. Gwaj Metĩndjwỳnhkam bakĩ:nhkumrẽx. Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu djàpênhkôt kam bakĩnhkumrẽx. Kute gwaj bajaxweo pãnhkôt bakĩ:nhkumrẽx.
Me kute tu amim Kritu markumrẽxja tĩn.
Kô k 15.21
12 Nhym be, Adão pydji me kukãm axwe nhym kam me kunĩ kudjwa arỳm axwen arỳm ty. Me kunĩ Adão kudjwa axwekam arỳm kunĩ ty. 13 Mỳj ne me axwekam kute? Bir, Metĩndjwỳnh kute Môjdjêmã kukràdjà jarẽnh nhym amũ amidjô'ã kute memã arẽnh kêtri ne me arỳm pykakam axwe ar ba. Nhym be, djãm kute memã kukràdjà jarẽnh kêtri Metĩndjwỳnh kute memã kum, “Ajaxwe”, anhỹr? Kati. Kute memã kukràdjà jarẽnh kêtri nhym me kute mar kêtri ne kute memã axwe jarẽnh kêt. 14 Nhym be, kute pidjô krẽn kêt kadjy kabẽn ja ne Adão arỳm kam axwe. Djã ne me kunĩ Adão kôt ã axweo ane? Djã ne me ã Metĩndjwỳnh kabẽnkam amikrào ane? Kati. Me te Metĩndjwỳnh kabẽnkam amikrà kêt ne arỳm axwe. Ne kam arỳm ty. Axwekam aben djô'ã ty: nhym kam arỳm Metĩndjwỳnh Môjdjêmã kukràdjà jarẽ. Adão kumrẽx axwe nhym me kunĩ kudjwa axwe. Nhym be, me'õdjwỳ amrẽ mõrmã ne atemã ne ukaprĩ. Jeju ne ukaprĩ.
15 Gwaj Adãomẽ Jeju Kritumẽ abenã ar maro nhỹ. Adão axwe nhym Jeju Kritu ukaprĩ. Adão pydji axwekam ne me krãptĩ: ty. Aben djô'ã ty. Nhym be, Jeju Kritu pydji tu kum me kaprĩ:kumrẽxkam ne arỳm amim me krãptĩ: pytà. Metĩndjwỳnh tu kum me kaprĩ nhym Jeju Kritudjwỳ ukaprĩ ne arỳm me axwe krãptĩ: pytà. 16 Adão pydji axwekôt mỳjja kator nhym be, Jeju djukaprĩkôt mỳjja kator. Apỹnh mỳjja kator. Adão pydji axwe kôt Metĩndjwỳnh arỳm kam ngryk ne pãnh memã biknor jarẽ nhym me arỳm me biknor tokry djàkam akuno. Nhym be, te apỹnh me axwe djàri krãptĩ nhym Metĩndjwỳnh kute memã Jeju nhõr kôt memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne. 17 Adão pydji axwekôt me kunĩ aben djô'ã ty. Nhym be, Metĩndjwỳnh tu kum me kaprĩn tu memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne. Kute memã axwe kêt jarẽnhkôt dja me tĩn. Nãm me Jejuo aminhõ nhym Metĩndjwỳnh arỳm kum me kaprĩ:kumrẽx nhym me tĩn. Adãokôt ne me ty. Nhym be, Jeju Kritu pydjikôt ne me tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne.
18 Adão kute pidjô krẽnkôt axwe. Axweja pydji kôt ne Metĩndjwỳnh arỳm me kunĩmã biknor jarẽ nhym me arỳm me biknor tokry djàkam akuno. Nhym be, Jeju Kritu me axwe pãnh ty. Ja pydjikôt ne Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne. Me kum axwe kêtkam me kunĩ arỳm Metĩndjwỳnh kôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne. 19 Bir, me'õ pydji kute Metĩndjwỳnh kabẽn kangakam Metĩndjwỳnh arỳm me krãptĩmã axwe jarẽ. Nhym be, me'õ pydji kute Metĩndjwỳnh kabẽn markumrẽxkam dja Metĩndjwỳnh arỳm me krãptĩmã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne.
20 Nhym ajtekam Metĩndjwỳnh arỳm memã Môjdjê kukràdjà jarẽ. Apỹnh me axwe djàrio krãptĩ: kadjy ne memã kukràdjà jarẽ. Nhym be, te apỹnh me axwe djàri krãptĩ: nhym ukaprĩ:. Me te mã axwe nhym mã ukaprĩ:. Ukaprĩo amũ amikamẽn arỳm ukaprĩ ra:x ne. 21 Mỳj kadjy? Bir, me mã axwe:n te axwe kêt prãmje. Ne kam arỳm me biknor tokry djàkam akuno. Nhym be, Metĩndjwỳnh tu kum me kaprĩ:kumrẽx ne memã axwe kêt jarẽ ne kam arỳm meo ba. Meo ban memã tĩn jangij nhym me kôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne. Nãm me tu amim me banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu markumrẽx ne kam arỳm Metĩndjwỳnhkôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne.
* 5:2 Djãm gwaj ba ne gwaj bajaxwe kêt nhym pãnh kum gwaj bakaprĩ Kati. Gwaj ba ne gwaj te bajaxwe kêtmã. Nhym be, ta ne tu kum gwaj bakaprĩ. 5:15 Djãm me ta ne me axwe kêt nhym arỳm pãnh kum me kaprĩ Kati. Me ta ne me te: axwe kêtmã nhym ta arỳm tu kum me kaprĩ.