4
Kute Abraãomã axwe kêt jarẽnh'ã ujarẽnh.
Gar 3.6; Xij 2.23
Kam gwaj akubyn amijo tẽn me bakukãmãre Abraão'ã ujarẽnh ma. Mỳj ne ta amikam kuma? Djãm ta ne mex? Kati. Djãm Abraão kute amijo ba mex pãnh Metĩndjwỳnh kum axwe kêt jarẽ? Kati. Kute amijo ba mex pãnh kute kum axwe kêt jarẽnh kêt. Ren kute amijo ba mex pãnh ren kum axwe kêt jarẽ nhym ren amimexo àmra ar ba. Nhym be, kati. Metĩndjwỳnhmã ne amimexo àmra kêt. Mỳkam? Bir, djãm Abraão ta axwe kêt? Kati. Metĩndjwỳnh ne tu kum axwe kêt jarẽ nhym me arỳm 'ã ajarẽ. Me bakukãmãre amrẽbê: memã kum,
“Abraão ne tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx nhym 'ã amim,
‘Be, nãm tu amim ikamnhĩxkumrẽx ba kam ba tu kum axwe kêt jarẽ nhym arỳm imã mex.’ Nãm Metĩndjwỳnh ã Abraão'ã amim ane.”
Nãm me bakukãmãre ã Abraão'ã memã ane. Nãm tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx nhym ta tu kum axwe kêt jarẽ.
Be ga, me'õ me bẽnjadjwỳr'õmã àpênhja pumũ. Kute amim pi'ôk kaprĩ kwỳ byr kadjy bẽnjadjwỳrmã apê. Nãm kadjy kum apê:n arỳm o ino re. Nhym kam bẽnjadjwỳr arỳm kum pi'ôk kaprĩ ngã. Àpênh pãnh ne kum pi'ôk kaprĩ ngã. Djãm kajgo got? Kati. Àpênh pãnh ne kum kungã.
Nhym be, djãm me kute amijo ba mex pãnh Metĩndjwỳnh kute memã axwe kêt jarẽnh? Kati. Me kute amijo ba mex pãnh kute memã axwe kêt jarẽnh kêt. Me tu kute amim Metĩndjwỳnhbit markumrẽx nhym kôtbit arỳm kute memã axwe kêt jarẽnh. Metĩndjwỳnh kute me axwemã axwe kêt jarẽnh djwỳnh ta kute ã memã anhỹr nhym me arỳm kum mexkumrẽx. Me bakukãmãre Dawidjwỳ ne amrẽbê: ja tãm jarẽ. Metĩndjwỳnh kute tu memã axwe kêt jarẽnh nhym me arỳm kum mexkumrẽx. Me ja ne me kĩnhkumrẽx. Me kute kukràdjà kôt amijo ba mex pãnh ne Metĩndjwỳnh kute memã axwe kêt jarẽnh kêt. Tãm ne me bakukãmãre Dawi 'ã ajarẽ. Nãm memã kum,
“Metĩndjwỳnh kute wãnh me axweo biknor ne me kam ngryk kêt ne kute me axweo bipdjur ja ne me kĩ:nhkumrẽx.
Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute tu memã axwe kêt jarẽnh ja ne me kĩnhti:re ne.”
Nãm me bakukãmãre Dawi ã memã ane nhym me aben djô'ã arẽnho mõ:n arẽnho mõr tãmtã gu me bakamingrãnyre baje arẽnh rã'ã. Mrãmri ne arẽnhkumrẽx. Mrãmri Metĩndjwỳnh kute tu memã axwe kêt jarẽnhkam ne me kĩnhkumrẽx.
Djãm kute mebê idjaermãbit arẽnh? Djãm kute mebê idjaerbê me my kà rênh jamãbit arẽnh? Kati. Me bajtembê me my kà tãjadjwỳ.
Ga, Abraãodjwỳ ja ma. Abraão ne tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx nhym 'ã amim,
—Abraão ne tu amim ikamnhĩxkumrẽx ba kam arỳm tu kum axwe kêt jarẽ, ane. Tãm ne gwaj arỳm kuma. 10 Mỳj ne kute kum axwe kêt jarẽnhkam kute? Djã ne kumrẽx kum amimy nhinhu kà krãta nhym kam arỳm kum axwe kêt jarẽ? Kati. Kute amimy kà krã'yr kêtri ne kum axwe kêt jarẽ nhym arỳm kum mexkumrẽx.
11 Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm kum my kà krã'yr'ã kum karõ. Nhym kabẽnkôt arỳm amijo tẽn arỳm amimy kà krãtan kam arỳm amijã maro ba. Nãm mar kunĩkôt amim,
—Be, amrẽbê ne ba tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx nhym arỳm tu imã ijaxwe kêt jarẽnhkumrẽx. Ga, imy kà krã'yrja pumũ, anhỹro ba. Amrẽbê kute my kà krã'yr kêtri ne Abraão tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx nhym arỳm tu kum axwe kêt jarẽnhkumrẽx.
Nhym kam tũmràm amimy kà krãtan arỳm ã amim anhỹro ba. Ã amimy kà krã'yr'ã amim anhỹro ba. Mỳj kadjy ne kute my kà krã'yr kêtri kum axwe kêt jarẽ? Bir, me bajtem my kà tãja kunĩ kajmã'ã ne kum axwe kêt jarẽ. Abraãobê me kute amikajmã'ã Metĩndjwỳnh marja kunĩ nhingêt kadjy. Dja me tu amim markumrẽx nhym arỳm tu memã axwe kêt jarẽnhkumrẽx. 12 Abraãobê ne me my kà rênhja nhingêt. Djãm Abraãobê ne me my kà rênhbit nhingêt? Kati. Abraão kute amimy kà krã'yr kêtri kute tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx. Nhym me kute Abraão kudjwa tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽxja me ajbit Abraãobê me ingêt.
13 Nhym ajtekam Metĩndjwỳnh arỳm tu Abraãomẽ ô'ã tàmdjwỳ arkum ar kute meo aminhõn meo bamã arẽnhkumrẽx ne arkum,
—Gamẽ adjô'ã atàmdjwỳmẽ dja gar apỹnh me ba djà kunĩkôt meo aminhõn meo aba. Meo aminhõn meo aba kute mrãmri ne me tàmdjwỳ ingêt nhõ nêkrêxo aminhõn o ba pyràk. Nãm ã tu Abraãomẽ ô'ã tàmdjwỳmã kabẽn pydjin arẽnho ane. Djãm ar kute Môjdjê kukràdjà mar ne kôt kute amijo anhỹro ba pãnh kute arkum ar kute meo bamã arẽnh got? Kati. Nãm ar tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx nhym arỳm tu arkum axwe kêt jarẽn kam arỳm kôt arkum kute meo bamã arẽ. Kabẽn pydjin arẽ.
14 Ne ren memã me kute Môjdjê kukràdjà maro ba pãnh ren memã kute meo bamã arẽ nhym kam me ren kute Môjdjê kukràdjà maro ba nhibej ren amim Metĩndjwỳnh kamnhĩx kêt. Nhym kam ren kabẽnja jarẽnh kajgo. Nhym be, kati. Djãm me kute kukràdjà mar ne kôt kute amijo anhỹro ba pãnh memã me kute meo bamã arẽ? Kati. Ja pãnh kute memã me kute meo aminhõ jarẽnh kêt. 15 Me kute Môjdjê kukràdjàbit maro baja ne Metĩndjwỳnh mekam ngrykbit. Mỳkam ne mekam ngrykbit? Bir, me kute kukràdjàkam amikrào ba prãmkam ne mekam ngrykbit. Nhym be, memã me kute Môjdjê kukràdjà jarẽnh kêt nhym me kute mar kêt jabit ne me kute kukràdjàkam amikrà kêt. Ren me arỳm memã arẽ nhym ren me arỳm kuma, kambit me kute kam amikrà. Nhym be, me kute mar kêtkam ne me kute kukràdjàkam amikrà kêt.
16 Kam, me kute tu amim markumrẽxja ne Metĩndjwỳnh memã me kute meo bamã arẽ. Mỳkam? Bir, dja Abraão djô'ã tàmdjwỳ kunĩ tu amim markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh ta arỳm tu kum me kaprĩ. Tu kum me kaprĩkam gêdja arỳm mrãmri tàmdjwỳ kunĩmã apỹnh me ba djàkam me ja nhõrkumrẽx nhym me arỳm ar meo ba. Djãm mebê idjaer kute Môjdjê kukràdjà mar jabit dja meo ba? Kati. Me kute Abraão kudjwa tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽxja kunĩ dja me meo ba. Mrãmri ne kute me ja kunĩmã kute meo bamã arẽnhkumrẽx. Abraãobê ne me bakunĩ nhingêt.
17 Metĩndjwỳnh ne amrẽbê: me bakukãmãre Abraãomã ja jarẽ. Kum me bakunĩ nhingêt jarẽ. Metĩndjwỳnh kum,
“Apỹnh me ba djà krãptĩ:kam me jamã ne ba arỳm ajo me ingêt.”
Nãm ã Abraãomã ane. Nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nhym me aben djô'ã arẽnho mõ:n arẽnho mõr tãmtã gu me bakamingrãnyredjwỳ baje arẽnh rã'ã ne. Ga, mrãmri Abraão kubê me banhingêtkumrẽxja pumũ. Abraão kute tu amim kamnhĩxkumrẽxja ne arỳm Metĩndjwỳnh nokrekam kubê me banhingêtkumrẽx. Metĩndjwỳnh ta ne kute akubyn me tyko tĩn ne mỳjja kukãm 'ã ajarẽ. Mỳjja kator kêt rã'ã nhym memãbit kute kator prãm kêt pyràk. Nhym be, Metĩndjwỳnhmãbit arỳm mỳjja amirĩt nhym arỳm kukãm 'ã ajarẽ. Ga, mrãmri Abraão kubê me banhingêtkumrẽxja pumũ.
18 Ne ren atemã me'õ ne ren te amiwỳr kute meo aminhõja katorkam ama ne ren 'ã ukanga. Nhym be, kati. Nãm Abraão kute meo aminhõmã tu amiwỳr kam amako tẽmkumrẽx ne me kadjy tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx. Ne kam arỳm meo aminhõkumrẽx, arỳm kubê me ingêt. Kubê apỹnh me ba djà krãptĩkam me ja nhingêt. Metĩndjwỳnh kute kum anhỹr kôt. Kute kum, “Dja ã atàmdjwỳ krãptĩo ane”, anhỹr kôt ne Abraão arỳm tu amiwỳr me kamnhĩxkumrẽx. 19 Nãm te amim,
—Arỳm Xaramẽ ar ibêngê:tte. Nã bãm te ar ikra'õ prã:mje. Mrãmri ar ije me tykkam kra prãm kêtja pyràk, ane. Nãm te amim anen tu amim kamnhĩxo tẽmkumrẽx. Arỳm ne Abraão'ã amex krãptĩ: kubê 100 pyràk. 20 Djã ne Metĩndjwỳnh kum kabẽn jarẽ nhym we amim,
—Dja ijo anhỹr jabej. Nàr kon. Dja ijo anhỹr kêt jabej? ane. Kati. Nãm tu amim kamnhĩx tỳxkumrẽxo tẽ. Ne kam o Metĩndjwỳnhmã ra:x jarẽ. 21 Nãm amim,
—Djãm Metĩndjwỳnh 'irere:k got? Mrãmri kute imã ikra jarẽnh kôt dja imã ikra nhõrkumrẽx, ane. 22 Kute ã amim anhỹrkam ne Metĩndjwỳnh arỳm 'ã amim,
—Ba tu kum axwe kêt jarẽ nhym arỳm imã mex ne, ane. 23 Djã ne Abraãobit man amim, “Ba tu kum axwe kêt jarẽ”, ane nhym me'ã pi'ôk no'ôk ne? Kati. 24 Gwaj badjwỳ ne arỳm gwaj bama. Dja gwaj tu amim Metĩndjwỳnh kamnhĩxkumrẽx nhym arỳm gwaj bamãdjwỳ axwe kêt jarẽ. Metĩndjwỳnh kute akubyn gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jejuo tĩn djwỳnh dja gwaj tu amim kamnhĩxkumrẽx, tu amim markumrẽx nhym arỳm gwaj bamãdjwỳ axwe kêt jarẽ gwaj kam arỳm kum bamex ne. 25 Nãm me memã Jeju kanga nhym me arỳm kubĩ. Mỳj kadjy? Bir, kute gwaj bajaxweo pãnh kadjy ne me Jeju kanga nhym me arỳm kubĩ. Kubĩ nhym arỳm akubyn o tĩn. Kute gwaj bamã axwe kêt jarẽnh kadjy ne akubyn o tĩn.