3
Kute memã Metĩndjwỳnh 'êxnhĩ kêt ne kabẽn kajgo kêt jarẽnh.
Nhym kam mỳj kadjy dja mebê idjaer? Kam ajte mỳj kadjy dja me me my kà nhinhu rê? Djãm mebê idjaer kute mỳjja maro kute me bajtem jakrenh? Nà. Me kute mỳjja maro kute me akrenh me:xi. Bir, me kute Metĩndjwỳnh kabẽn mar. Metĩndjwỳnh kute me kute katàt amijo ba'ã memã karõkôt amikabẽn'ã pi'ôk no'ôkja ne me kute mar ne o ba.
Me kwỳ kute amim Metĩndjwỳnh kabẽn mar kêtkam mỳj gêdja kam kute? Djãm me kute kabẽn mar kêtkam ne Metĩndjwỳnh arỳm kabẽn kajgo? Arkati. Dja te me kunĩ 'êxnhĩn kabẽn kajgo. Nhym be, Metĩndjwỳnh ne kabẽn kajgo kêtkumrẽx. Amrẽbê: ne me bakukãmãre Metĩndjwỳnhmã kabẽn kajgo kêtkumrẽx jarẽn kum,
“Dja me te ajã amim, ‘Kabẽn kajgo’, anen kam mrãmri akabẽnkumrẽxmã katorkumrẽx.”
Nãm me bakukãmãre ã Metĩndjwỳnhmã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nhym me arỳm aben djô'ã arẽnho mõ:n arẽnho mõr tãmtã gu me bakamingrãnyredjwỳ baje arẽnh rã'ã. Mrãmri ne me arẽnhkumrẽx. Metĩndjwỳnh kabẽn kajgo kêtkumrẽx.
Metĩndjwỳnh me axwekam ngrykkam ne katàt.
Nhym be, pykakam me kajgo ta ren kabẽn kajgokam ren abenmã kum,
—Metĩndjwỳnh ren gwaj bajaxwekam ngryk kêt. Ga, gwaj bajaxwekôt me kum Metĩndjwỳnh kĩnhja pumũ. Me kute gwaj bajã, “Tãmwã ne axwe:. Ba ne ba imã me axwe kĩnh kêtkumrẽx. Ba dja ba atemã ne imã Metĩndjwỳnhbit kĩnh”, ane. Be ga, gwaj bajaxwe nhym me kum gwaj bakĩnh kêtja pumũ. Ne kam kôt kum Metĩndjwỳnh kĩnh. Gwaj bajaxwekôt me kum kĩnhkam Metĩndjwỳnh ren gwaj bakam kĩnh, ane. Me ta ren ã kabẽn kajgo jarẽnho ane.
Djãm mrãmri me kabẽn? Kati. Ne ren Metĩndjwỳnh gwaj bajaxwekam kĩnh ne ren kam gwaj bamã bajaxwe pãnh jarẽnh kêt. Ne ren apỹnh me ba djà kunĩkôtdjwỳ ren memã axwe pãnh jarẽnh kêt. Nhym ren ajte me ta ajte kabẽn kajgokam memã kum,
—Metĩndjwỳnh ren ijêxnhĩkam ngryk kêt ne. Ga, ijêxnhĩkôt me kum Metĩndjwỳnh kĩnhja pumũ. Me kute ijã, “Tãmwã ne 'êxnhĩ. Djãm ba dja ba kôt ijêxnhĩ? Kati. Ba dja ba imã kôt ijêxnhĩ kĩnh kêtkumrẽx. Metĩndjwỳnhbit dja ba imã kĩnhkumrẽx”, ane. Be ga, ijêxnhĩ nhym me kum ikĩnh kêt ne kam kôt me kum Metĩndjwỳnh kĩnhja pumũ. Ijêxnhĩkôt me kum kĩnhkam ne ren ikam kĩnh ne ren imã ijaxwe jarẽnh kêt ne ijêxnhĩ pãnh ikanga kêt ne. Ne ren me kabẽn kajgokam ã ren memã ane.
Me'õ ar ta ne arĩk ijã,
—Paur memã kum, “Gwaj bajaxwe baba nhym gwaj bajaxwekôt arỳm mỳjja mex apôx”. Nãm ã memã anhỹro bao ane, ane. Kati. Nãm me arĩk ikabẽn kêt jarẽ. Ne ren mrãmri Metĩndjwỳnh me axwekam kĩnh bar ren ã memã ane. Nhym be, kati. Mrãmri me axwekam ngryk ne kute me kangakumrẽx. Me kute ar ikabẽn kêt jarẽnh ja dja Metĩndjwỳnh pãnh me kanga. Kute me kangaja katàt, punu kêt, nhym Metĩndjwỳnhdjwỳ katàt.
Kute memã me kunĩ kupãnhtã axwe jarẽnh.
Kar 17.30; Kô k 6.9; Gar 3.22; Xit 3.3
Mỳj dja gu me babê idjaer abenmã nẽ? Djãm gu me baje,
—Gu me ba ne gu me bamexo me bajtem jakre, anhỹrmã? Kati. Ba ibê Paur ne ba arỳm me kunĩ'ã,
—Mebê idjaermẽ me bajtemmẽ ne me kute aben pyràk. Me kupãnhtã axwe:n ta te: axwe kêt prãmje, ane. 10 Me bakukãmãre kabẽn kôt ne ba me amã arẽ. Amrẽbê: me bakukãmãre memã kum,
“Djãm me'õ axwe kêt? Arkati. Me'õ axwe kêtja kêtkumrẽx. 11 Me'õ kute mar kêtkumrẽx. Me'õ kute Metĩndjwỳnh jabej kêtkumrẽx.
12 Me ta amiprykôt binhirên ban kunĩ kupãnhtã Metĩndjwỳnhbê punu:re. Djãm me'õ pydji ne àpênh mex? Arkati. Me'õ mex kêtkumrẽx.”
Nãm me bakukãmãre ã amrẽbê: memã ane. 13 Ne kam ajte memã kum,
“Me ajkwakam me kabẽn apôx ne kute mrãmri ne me kute arỳm pyka krã'ã kuprãr nhym kurũm mỳjja punu prõt pyràk. Nãm me ã kabẽn punuo ane.
Me kute memã 'êxkôt ne me me noo biknoro ba.
Me kabẽn ne kute kangã djwakam tokry djàja pyràk.
14 Me kute me ũn kume:x ne me kabẽn djà kume:x.”
Nãm me bakukãmãre ã amrẽbê: memã ane. 15 Ne kam ajte memã kum,
“Nãm me amikrà kêt ne tu me paro ba.
16 Ne ari meo bikẽnho ba: nhym me me ô'ã tokry kume:x ne umar mex kêtkumrẽx.
17 Mỳj dja me umar mex kadjy nẽ? Ja ne me kute mar kêtkumrẽx.
18 Me kum Metĩndjwỳnh pyma kêtkumrẽx.”
Nãm me bakukãmãre ã amrẽbê: memã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nhym me aben djô'ã arẽnho mõ:n arẽnho mõr tãmtã gu me bakamingrãnyredjwỳ baje arẽnh rã'ã. Mrãmri ne me arẽnhkumrẽx. Me kupãnhtã axwen ta te axwe kêt prãmje.
19 Be, mebê idjaermã ne Metĩndjwỳnh kukràdjà kunĩ jarẽ. Me kute kukràdjà maro baja, me jamã ne arẽ. Mỳj kadjy ne memã arẽ? Bir, me kute kukràdjà maro ban ta te kute kôt amijo anhỹrmã.* Ne kam kôt kute amijaxwemã katormã. Ja kadjy ne memã kukràdjà jarẽ. Kam dja me kunĩ ajte Metĩndjwỳnh me axwekam ngryk ma. Dja me amim,
—Metĩndjwỳnh ne ijaxwekam ngryk, ane. Tãm dja me arỳm kam kuma. Apỹnh me ba djà kunĩ dja me ngryk markumrẽx. Ja kadjy ne memã kukràdjà jarẽ. Tãm ne gu me baje arỳm mar.
20 Kam djãm me kute kukràdjà mar ne kute kôt amijo anhỹro ba nhym Metĩndjwỳnh arỳm kute memã kum, “Be, ajaxwe kêt”, anhỹrmã? Kati. Nhym be, mỳj kadjy ne memã kukràdjà jarẽ? Bir, me kute amijaxwemã kator kadjy ne memã kukràdjà jarẽ.
Metĩndjwỳnh ta kute memã axwe kêt jarẽnhja'ã ujarẽnh.
Gar 2.16; Xit 3.5
21 Nhym be, jakam atemã me'õ kôt Metĩndjwỳnh kute memã axwe kêt jarẽnh nhym me arỳm kum mex ne. Djãm me kute Metĩndjwỳnh kukràdjà mar ne ta kute kôt amijo anhỹro ba nhym kôt kute memã axwe kêt jarẽnhmã? Kati. Atemã me'õ kôt ne kute memã axwe kêt jarẽnh. Amrẽbê: kute Môjdjêmã kukràdjà jarẽnhkam Metĩndjwỳnh arỳm memã Kritu'ã ajarẽ. Kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnhdjwỳ ne me arỳm memã 'ã ajarẽ. 22 Me kute tu amim Jeju Kritu markumrẽx kôt ne Metĩndjwỳnh kute memã axwe kêt jarẽnh nhym me arỳm kum mex ne. Me ĩ pỹnhkôt kwỳ kute tu amim Kritu markumrẽxja nhym kute tu memã axwe kêt jarẽnh. Mỳkam?
Bir, me kunĩ ne me axweo kute aben pyràk. 23 Djãm me'õ ta mexo Metĩndjwỳnh mãnhkutã? Arkati. Me kunĩ kupãnhtã axwe. 24 Nhym kam tu memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne. Djã ne me kukràdjà maro ban kôt amijo anhỹro ba nhym pãnh arỳm memã axwe kêt jarẽ? Kati. Ta ne tu kum me kaprĩn ta memã arẽ. Kritu Jeju ta ne arỳm me axweo pãnh mex nhym kam kôt ta memã axwe kêt jarẽ nhym me arỳm kum mex ne.
25 Metĩndjwỳnh ne amim Jeju dja nhym kam arỳm me axwe pãnh pĩte'y'ã wajêt nhym kamrô prõt nhym arỳm ty. Nhym kam me kute tu amim markumrẽxja Metĩndjwỳnh arỳm me ja jaxwekam ngryk kêt. Be, ja kadjy ne pĩte'y'ã wajêt. Ne mỳjja 'õdjwỳ kadjy ne Jeju pĩte'y'ã wajêt. Me kute Metĩndjwỳnh kute katàt meo baja mar kadjy. Kute katàt memã axweo pãnhkumrẽx ja mar kadjy. Amrẽbê: pĩte'y'ã jêt kêtri ne me axwe: nhym Metĩndjwỳnh ren mekam ngry:k ne ren me biknor tokry djàkam me kumẽn kam ren arỳm katàt memã axweo pãnh kumrẽx. Nhym be, kati. Nãm amijã ngryk nê:n tu me axwe maro akno. Djãm ã kute memã anhỹrkam katàt kute meo bakumrẽx? Nà, mrãmri katàt.
26 Mỳj ne me kam kuman kam Metĩndjwỳnh katàtja ma? Bir, jakam ne Metĩndjwỳnh Jejumã me axwe pãnh jarẽ nhym kam Jeju me pãnh tyn arỳm Metĩndjwỳnhmã me axweo pãnh. Nhym kam me arỳm Metĩndjwỳnh kute katàt memã o pãnhja man arỳm kum kato. Jeju kute me axweo pãnhjamã kato. Nhym kam me tu kute amim Jeju markumrẽxja ne Metĩndjwỳnh arỳm katàt kute memã axwe kêt jarẽnhkumrẽx.
27 Djãm kam gwaj ba ne gwaj baje,
—Metĩndjwỳnh kukràdjà kôt ne ba amijo anhỹro iba. Imexkumrẽxja pumũ, anhỹrmã? Kati. Djãm gwaj bajõ bamex? Arkati. Nhym be, dja gwaj tu amim Jejubit markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh tu gwaj bamã axwe kêt jarẽ gwaj arỳm kum bamexkumrẽx ne.
28 Kam, djãm me kute Metĩndjwỳnh kukràdjà mar ne kute kôt amijo anhỹro ba nhym kam kute kôt memã axwe kêt jarẽnh? Kati. Atemã ne wã. Nhym be, me kute tu amim Jeju markumrẽxbit. Kôtbit ne kute memã axwe kêt jarẽnh nhym me arỳm kum mexkumrẽx.
29 Djãm Metĩndjwỳnh kute mebê idjaerbito ba? Djãm kute me bajtemo ba kêt? Kati. Kute me bajtemdjwỳo ba. 30 Mỳkam? Bir, Metĩndjwỳnh pydji:. Kam dja mebê idjaerbê me my nhinhu kà rênhja tu amim Jeju markumrẽx nhym kôt arỳm memã axwe kêt jarẽ. Nhym me bajtembê me my kà tãjadjwỳ dja me ajte tãm. Dja me tu amim Jeju markumrẽx nhym kôt arỳm me adjwỳnhdjwỳmã axwe kêt jarẽ. 31 Djãm gwaj baje tu amim Jeju markumrẽxkam ne gwaj baje Metĩndjwỳnh kukràdjà kôt amijo anhỹrja kangamã? Kati. Nhym bê ne gwaj baje kukràdjà kanga prãm. Gwaj ba baje tu amim Jeju markumrẽxkam ne gwaj baje kukràdjà kôt amijo anhỹr prãmkumrẽx.
* 3:19 Djãm pi'ôk jarẽnh'ã ne me kute kukràdjà mar ne kôt kute amijo anhỹr ja jarẽnh Kati. Kute memã kum, “Kwãrĩk wãnh ajaxwe kêt”, anhỹr nhym me kôt kute ã amijo anhỹr ne axwe kêtmã. Ja'ã ne kute me kute mar ne kôt amijo anhỹr ja jarẽnh.