22
Ngô kute meo tĩn.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh imã ngô kute meo tĩn pakrax jakre. Ngô kute meo tĩn ne prõto nõ ba omũ. Metĩndjwỳnhmẽ Mrykĩ'ãtomti jabatành nyre ar krĩ djàti kurũm ne prõto nõ. Karỳ:rkumrẽx. Karỳr kute krytyrãnh pyràk. Nãm pry nhõkre djàkôt prõto nõ. Krĩraxkam pry nhõkre djàkôt prõto nõ nhym aktã nokà'ã pidjô kute meo tĩnja dja.
Pidjô bàri amãnhkrut ne mytyrwỳ kunĩ kôt aben pãnh ô kadjy aktã ngô nhijên o dja. Aktã ne ngô jakà'ã ngô nhijên o dja. Be, pidjô ja ne ar mytyrwỳ kunĩkôt ôo kute aben japanho ãm kadjy dja. Nãm apỹnh mytyrwỳ djàri'ã pidjô jakren o 12. Mytyrwỳ kunĩ kôt ôn bikaprãr kêtkumrẽx kadjy 'ã akre. Nhym bep pidjô 'ôja ne kubê me umar mex djà, pyka kunĩ kôt kute meo mex nhym me umar mex ne kanê kêtmã.
Djãm krĩ jakam mỳjja kute meo bikẽnhmã? Kati, krĩ ja gêdja tu kam me mex ryti pydji. Nhym mỳjja kute meo bikẽnh dja 'ỳr àr kêtkumrẽx. Metĩndjwỳnhmẽ Mrykĩ'ãtomti jabatành ny dja kam ar meo ban meo djuw mex o ba. Nhym õ àpênhdjwỳ kum àpênh mexkumrẽx ne. Ne kam Metĩndjwỳnh nokre pumũ nhym kam me kuka'ã Metĩndjwỳnh aminhidji janhô nhym me 'ã ar ba.
Nhym kam kam akamàt kêtkumrẽx ne. Nhym kam ngônhpôkti kêtkumrẽx ne. Nhym arngro kêtkumrẽx ne. Mỳj kadjy dja ngônhpôktimẽ arngromẽ? Bẽnjadjwỳrbê Metĩndjwỳnh dja me kurwỳ. Nhym Metĩndjwỳnh nhõ me ja dja ar meo ba rã'ã: ar meo ba.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh imã,
—Ẽ, mrãmri ne kabẽnja. Djãm kabẽn kajgo? Arkati. Kabẽnkumrẽx. Amrẽbê Bẽnjadjwỳrbê Metĩndjwỳnh ne me kute kabẽn jarẽnh djwỳnhmã ta Karõ jano nhym me kam ô'ã memã kabẽno amirĩt ne. Nhym kam ajbir jakam ta arỳm ajte kadjy mrãnh djwỳnh jano. Kute õ àpênhmã mỳjja kator 'ỳr jao amirĩtmã ne ano. Kute mỳjja kator kêtja anhỹr djwỳnhràm mekmã o amirĩt kadjy ne ano. Arỳm kator 'ỳr, ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh imã ane.
Jeju bôx 'ỳr arẽ.
Nhym Jejudjwỳ arỳm me bamã,
—Ẽ, arỳm ne ba akubyn me awỳr ibôx 'ỳr, ane. Ẽ, me'õ kute prĩne ikabẽnkôt amijo ba jabej dja kĩnhkumrẽx. Metĩndjwỳnh kute anhỹr djwỳnhràm memã mỳjjao kator'ã ujarẽnh ga aje 'ã pi'ôk no'ôk nhym me kute amim mar ne kôt amijo ba jabej, be, me tãm dja me kĩnhkumrẽx ne, ane.
Nãm ã Jeju me bamã ane.
Ba, ba ibê Djuão ne ba arỳm prĩne omũ. Nã bãm mỳjja ja kunĩ pumũn kuma. Ne kam mỳjja kunĩ pumũn mar pan kam kabem itu mỳrbê tỹm. Kadjy mrãnh djwỳnh kute imã mỳjja 'ã karõ kabem itu mỳrbê tỹm ne bit ije kum rax jarẽnhmã. Nhym kam imã,
—Kati, kwãrĩk wãnh. Badjwỳ ne ba Metĩndjwỳnhmã idjàpênh, akamybê Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnhmẽ ar akôt Metĩndjwỳnhmã idjàpênh. Me akunĩ aje pi'ôk no'ôkkôt, ajbir aje Metĩndjwỳnh kabẽn'ã pi'ôk no'ôk jakôt amijo abajamẽ ne gu me baro'ã Metĩndjwỳnhmã badjàpênh. Kam dja ga Metĩndjwỳnhmãbit rax jarẽ, ane. 10 Ne kam ajte imã,
—Gora udjur kêt. Metĩndjwỳnh kute anhỹr djwỳnhràm memã mỳjjao kator'ã ujarẽnh ga aje 'ã pi'ôk no'ôkja kwãrĩk wãnh udjur kêt. Arỳm 'ỳr. Mỳjja ja kunĩ arỳm kator 'ỳr. 11 Kwãrĩk wãnh me axwe wãnh axwe ar ba rã'ã. Nhym me arĩk ar badjwỳ tu wãnh arĩk ar ba rã'ã. Kute amimarkôt arĩk ar wãnh ba. Gê me kute katàt amijo badjwỳ katàt amijo ba rã'ã, katàt amijo ba ry typydji. Nhym Metĩndjwỳnh nhõ me mex jadjwỳ mex rã'ã, mex ry typydji.
12 Ẽ, arỳm ne Jeju me bamã kabẽn jarẽ. Gora me kabẽn ma. Nãm,
—Ẽ, arỳm ne ba akubyn me awỳr ibôx 'ỳr. Dja ba bôx ne kam me amã pãnh jarẽ. Me aje amijo abakôt me amã pãnh jarẽ. Me ajaxwemẽ me amrãnh mexmẽ kôt me amã pãnh jarẽ. Ẽ, me ajaxwe dja ba me ajo ajkẽ nhym bep me mexmẽ gêdja ba me iro'ã ar iba. 13 Ba ibê mỳjja kunĩ krax ne ajte ibê mỳjja kunĩ 'ênhôt. Ba ne ba adjàkamã itũm ne kam ije mỳjja nhipêxo itẽm ne ije inomã mẽnh. Ba ren ije kàjkwamẽ pykamẽ omũnh 'ãno idjãm kêt nhym ren amrẽbê amijo ajkẽ nhym ren mỳjja kunĩ kêt ne, ane.
14 Be, Metĩndjwỳnh nhõ me mexja, me axwe kêtja dja me kĩnhkumrẽx ne. Me tãm dja me kute kubẽkà'ã ngrã o pôxkam aka pyràk. Dja me axwe kêt ã mextire ne ã kĩnh ane. Me jabit, Metĩndjwỳnh nhõ me mexja dja me pidjô kute meo tĩn ku ne krĩrax bu'ã kẽn jajkwa krekrekôt wangij ne kam Metĩndjwỳnh nhõ krĩraxkam ar ba.
15 Nhym bep me kute ropre pyràk ne arĩk ar bajamẽ me udjymẽ me prõ prãmmẽ me mjên prãmmẽ me kute me par prãmmẽ me kute mỳjjao Metĩndjwỳnh karõ nhipêx ne kute we kum amijarẽnho bajamẽ me 'êxnhĩmẽ me kabẽn krãptĩjamẽ, me tãm gêdja me kum ngjênh kêtkumrẽx ne.
Nhym kam Jeju ajte me bamã,
16 —Ba ibê Jeju ne ba me amã ikadjy mrãnh djwỳnh jano. Kute apỹnh me aje ikôt aben pydji djàri me amã katàt mỳjja ja jarẽnhmã. Ba ne ba ibê Dawi tàmdjwỳkumrẽx ne ãm djàkam dja. Ba ne ba Dawi nhipêx ne. Ba ne ba ije akati maktã umajỳrtire pyràk ne inhirãkumrẽx, ane. Nãm ã Jeju me bamã ane.
17 Nhym Metĩndjwỳnh Karõmẽ Mrykĩ'ãtomti jabatành ny prõmẽ ar Jejumã kum,
—On amrẽ tẽ, ane. Jeju nhõ me jabê Mrykĩ'ãtomti prõ ne kum,
—On amrẽ tẽ, ane.
Godja ga me Jeju'ã idjujarẽnhja man kam gadjwỳ kum,
—On amrẽ tẽ, ane.
Nhym Jeju memã kum,
—Gê kam me'õ kum kôr jabej on amrẽ iwỳr tẽn ngô tĩno ikõ. Tu kajgoo ikõ, pãnh kêt. Amã ngô kute meo tĩnja kĩnh jabej tu kajgoo ikõ, ane. Nãm ã Jeju kabẽn ane.
18 Ẽ, ibê Djuaõ ne ba ije me amã ikabẽn jarẽnhmã.
—Me apa, me ikabẽn ma. Gora me aje ja mar jabej, Metĩndjwỳnh kute anhỹr djwỳnhràm memã mỳjjao kator'ã ujarẽnh ba ije 'ã pi'ôk no'ôkja aje mar jabej gora me ikabẽn ma. Dja ga me ajõ ijukri adjan atemã akabẽn 'õ jarẽn arỳm Metĩndjwỳnh kabẽno ajkẽ nhym arỳm pãnh me ajõo ajkẽ. Apỹnh ije meo bikẽnh djàri'ã pi'ôk no'ôk jao dja me ajõo ajkẽ. 19 Ba ibê Djuão ne ba ajte ije me amã ikabẽn jarẽnhmã,
—Godja ba ije anhỹr djwỳnhràm Metĩndjwỳnh kute me amã mỳjjao kator'ã pi'ôk no'ôk ja ga me ajõ kabẽn 'õo ajngrà nhym arỳm Metĩndjwỳnh abê mỳjja nê. Abê pidjô kute meo tĩnja nên abê õ krĩrax mextireja nê ne ije me amã mỳjja mex jarẽnh ne ije 'ã pi'ôk no'ôk ja tãm dja me ajõbê nê, ane.
Be, me ikabẽn ja ma. Ẽ, gêdja Jejudjwỳ me amã kabẽn jarẽ,
20 —Ba ibê Jeju, ije katàt me amã mỳjja kunĩ jarẽnh ne ba me amã, “Mrãmri ne ba arỳm me awỳr ibôx 'ỳr”, ane.
Dja gu me,
—Nà, Bẽnjadjwỳr Jeju, mrãmri. On amrẽ tẽ, ane.
21 Gê me banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju ukaprĩkôt prĩne me bajo djuw mex. Mrãmri. Tãm ne ja.