21
Metĩndjwỳnh nhõ Djeruxarẽ ny.
Nhym kam kàjkwamẽ pyka arỳm ny ba omũ. Nhym bep kàjkwa tũmmẽ pyka tũm ne arỳm nhĩ'ãm tẽn akuno. Nhym ngô raxbê pyka kêtdjwỳ arỳm kêt.
Nhym kam krĩrax mextire ruw ba omũ. Krĩraxbê Djeruxarẽ arỳm ny ne ruw. Kàjkwa kurũm ruw. Metĩndjwỳnh kurũm ne ruw ba omũ. Djeruxarẽ arỳm mexkumrẽx. Kute me mjên 'ỳr ba kadjy kute amimex pyràk, me kute mjên kadjy amimex ne kute kubẽkà mex jangjênh ne mrãnh nhym me kute abenã me rẽnh pyràk.
Nhym kam krĩ djàti kurũm me'õ kabẽn. Kàj bê kabẽn ne memã kum,
—Ẽ, arỳm ne Metĩndjwỳnh pykakam me ja'ỳr bôx ne kam mekam ar bamã. Dja mekam ar ba ne kam meo aminhõkumrẽx ne.
Nà, Metĩndjwỳnh ta dja mekam djan kam me kunĩmã no kangô kukõn mekmã o apêx.
Nhym kam me arỳm tyk kêtkumrẽx ne.
Ne kaprĩ kêtkumrẽx ne.
Ne mỳr kêtkumrẽx ne.
Ne tokry kêtkumrẽx ne. Mỳkam?
Mỳjja kunĩ tũmja arỳm nhĩ'ãm tẽm ne biknorkam ne arỳm kêt ne, ane.
Nãm ã krĩ djàti kurũm kabẽn ane.
Nhym kam krĩ djàtikam ỹrja ne kabẽn ne,
—Ẽ, arỳm ne ba mỳjja kunĩo ny, ane.
Ne kam ajte,
—On 'ã pi'ôk no'ôk. Mrãmri ne kabẽnja. Djãm kabẽn kajgo? Arkati, kabẽnkumrẽx, ane.
Ne kam imã,
—Anũ. Arỳm ne ba o ino re.
Ba ibê mỳjja kunĩ krax ne ajte ibê mỳjja kunĩ 'ênhôt.
Ba ne ba adjàkamã itũm ne kam ije mỳjja nhipêxo itẽm ne ije inomã mẽnh, ba.
Djori me'õ kum kôr ba kum ngô ngã gê o ikõ. Ngô tĩn dja ba tu kum kajgo ngã gê o ikõ. Mỳj ngô tĩn nã? Bir, ngô kute meo tĩnja dja ba kum kungã.
Me me kuràm tỳx ne kute ijãno ãm jamãbit dja ba mỳjja mex kunĩ ngã ne kam tu meo ikrakumrẽx nhym me imã, “Me inhõ Metĩndjwỳnh”, ane.
Nhym bep me kute bit ijo aminhõmãn kute amikam me kabẽn pymaje ikangaja,
ne kam ajte me kute amim imar kêtja,
me kute axweo amiptàrja,
me kute me par prãmja,
me prõ prãmja, me mjên prãmja,
me udjy,*
me kute mỳjjao Metĩndjwỳnh karõ nhipêx ne kute we kum ar amijarẽnho baja,
me 'êxnhĩ kunĩ,
me arĩk ar ba kunĩ dja me iwỳr bôx kêtkumrẽx ne.
Me ja kunĩ dja ba kuwyo imôtikam me kurẽ. Kuwymẽ kẽn ngrãngrã pôkkam me kurẽ. Me tyk nhijukri ajte tyk ne ja.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õ kato ba omũ. Kadjy mrãnh djwỳnhbê 7 ne apỹnh mỳjjao kute meo bikẽnh djàri Metĩndjwỳnh ngryko ino rero ngônho ipu kute amỳnh ne o ku'ê ja 'õ ne iwỳr tẽn imã,
—Apa, amrẽ tẽ ba on amã akre ga omũ. Mrykĩ'ãtomti jabatành ny prõ dja ba amã akre. Me arỳm kute abenã ar mẽnhja dja ba amã akre, ane. 10 Ã imã anen kam ikarõo tẽ. Krãnh jabatành, krãnh prêkti'ỳr ikarõo tẽn ijo bôx.
Nhym kam krĩrax mextire ruw ba omũ. Prõ ne rwỳkja. Krĩraxbê Djeruxarẽ arỳm ruw. Kàjkwa kurũm, Metĩndjwỳnh kurũm ruw ba omũ. 11 Nhym aparmã adjênh tẽ. Metĩndjwỳnh jadjênho ne adjênh ne. Ne kam karỳr kute kẽn pãnh rax, kẽn ngrãngrã jadjênh tỳxja pyràk. Ne ajte karỳ:r kute krytyrãnh karỳrja pyràk. Nãm ã krĩrax jadjênh anen ruw.
12 Nhym kikre bu'ã apỹnh kẽn djàri aben nhiby adjwỳro tẽ nhym ã prêktire anen ã utĩ ane. Nhym kam ajkwa krekrebê 12. Nhym kam apỹnh ajkwa krekre djàri kadjy mrãnh djwỳnh 'ã ku'ê. Nhym ajkwa krekre'ã idji arij. Apỹnh mekbê idjaer nhingêt kukãmãre nhidji djàri ajkwa krekre 'ã idji arij. Idjibê 12 ne apỹnh kre'ã arij.
13 Nãm kàjkwa krax 'ãnh ajkwa krekre amãnhkrut ne ikjêkêt. Ne kàjkwa nhôt'ãnh ajkwa krekre amãnhkrut ne ikjêkêt. Ne kàjkwa nhirê'ãnh aktã ajkwa krekre amãnhkrut ne ikjêkêt.
14 Nhym kikre bu'ã apỹnh kẽn djàri aben nhiby adjwỳro tẽmja krakri ne kẽnpotibê 12 ikwã. Kẽnpoti'ã ne Mrykĩ'ãtomti jabatành ny kute ar anorbê 12ja idji arij.
15 Nhym kadjy mrãnh djwỳnh kute imã kabẽnja àbêr djà byn o dja. Kẽn karỳro àbêr djà. O kute krĩrax'ã akremã. Kute krĩraxmẽ ajkwa krekremẽ bu'ã apỹnh kẽn djàri aben nhiby adjwỳro tẽmjamẽ kute 'ã akremã.
16 Nhym krĩrax pomẽ rymẽ kute aben pyràk. Nhym pokôt 'ã akren anhàkôt 'ã akren prêkkôt 'ã akre. Nhym kunĩ'ã akre kute aben pyràk. Ne 'õ aben japanh kêtkumrẽx. Àbêr djào ne 'ã akreo tẽ. 'Ã akrebê 2.200 kirometu.
17 Nãm kikre'ã akren kam atãri kikre bu'ã kẽnja'ã akre. Prêk'ã akrebê 64 metu. Me baje mỳjja 'ã akrekôt ne kadjy mrãnh djwỳnh kikremẽ kikre bu'ã kẽnjamẽ 'ã akre.
18 Nhym bu'ã kẽnja ne ngrãngrã kute bõre ngrãngrã pyràk o ne ipêx ne. Nhym bep krĩraxja ne kryt karỳro ipêx ne. Kryt karỳrobit, atemã mỳjja 'õmẽ o bikàr kêt. Nhym krytja karỳ:r kute ixe jadjênh pyràk.
19-20 Nhym kam kikre bu'ã kẽnja krakri kẽnpotikam apỹnh kẽn djàri kumex. Kẽn pãnh raxbit. Kikre bu'ã kẽnja kĩnh kadjy.
Kẽn kutewa ne ngrãngrã kute bõre ngrãngrã ja pyràk.
Ne atãri ja ngrãngrã tỳx kute kwênh ngrãngrã ngwỳnh ja pyràk.
Ne atãri ja kàjbê ràràr kamrêk kute kôkanê ngwỳnh ràràr kamrêk ja pyràk.
Ne atãri ja ngrãngrã kute krwỳnh ngwỳnh ngrãngrã ja pyràk.
Ne atãri ja kajngàr kute ngànhtey nhy kajngàr ja pyràk.
Ne atãri ja kamrêk kute tyrti tekà kamrêkti, tekà kamrêk ja pyràk.
Ne atãri ja kàjbê ràràr kute mutẽkre ngwỳnh ràràr ja pyràk.
Ne atãri ja kàjbê ngrãngrã kute kôtkaàk ngwỳnh kàjbê ngrãngrã ja pyràk.
Ne atãri ja ngrãngrã kute bày'yre ngrãngrã ja pyràk.
Ne atãri ja kàjbê ngrãngrã kute krãkamkàxte ngwỳnh kàjbê ngrãngrã ja pyràk.
Ne atãri ja ngrãngrã tỳx kute atorti ngrekà ngrãngrã ja pyràk.
Nhym bep kute katẽ ja ne ràràr kute kẽnnetojre ngwỳnh ràràr ja pyràk.
Be, kikre bu'ã kẽn krakri apỹnh kẽnpoti djàri ne ja.
21 Nhym bep kikre bu'ã kẽnja ajkwa krekrebê 12ja ne angà krã. Angà krãti:, angà krãtio ne kikre bu'ã kẽnja ajkwa krekre kunĩo 'ã ijê djà, tãm ne kute ngàp jadjênh pyràk. Apỹnh ajkwa krekre djàri ne kadjy angà krã'ã akren o ipêx ne, angà krã pỹnho. Be, kikre bu'ã kẽn jajkwa krekre ne ja.
Nhym bep krĩkam pryjadjwỳ kryt karỳro pry. Kryt karỳrobit, atemã mỳjja 'õmẽ o bikàr kêt. Karỳ:r kajgon kam apôkmã rĩt, kute ngônh karỳr apôkmã rĩt ja pyràk.
22 Djãm krĩrax jakam Metĩndjwỳnh nhõ kikreti? Kati, arỳm ne bôx ne me bakam ar mrã. Bẽnjadjwỳr Metĩndjwỳnh tỳxo kubê kumkatimẽ krabê Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja ar tãm ne arỳm ar bôx ne me bakam ar mrã. Arỳm ne ar ro'ã me bawỳr ruw ne me bakam ar mrã. Djãm me kute kum kabẽn kadjy ne mete kum kikremã? Kati, arỳm ne ar bôx ne me bakam ar mrã. Mỳj kadjy dja me kum kikre? Djãm kàjkwakam ar ba rã'ã ne mete kum kikren kam kum kabẽnmã?
23 Djori kam mytmẽ mytyrwỳ kute me kurwỳmã? Kati, Metĩndjwỳnh ta adjênho dja me kurwỳ. Krabê Mrykĩ'ãtomti jabatành ny jadjwỳbê ne me kurwỳ djwỳnh. 24 Be, ar irã jakam godja apỹnh me ba djàri kunĩ kam mrã, mrãnh mextire. Nhym pyka kunĩkôt bẽnjadjwỳr krĩraxmã õ mỳjja mex kunĩo wangijn o krĩrax kĩnh ne.
25 Nhym krĩ bu'ã kẽn jajkwa krekredjwỳ 'ã ijê kêtkumrẽx ne. Djãm akamàt kadjy dja me ajkwa krekre'ã ijê? Kati, akamàt kêtkumrẽx, a'u ry typydji. Kam godja ajkwa krekre'ã ijê kêtkumrẽx ne. 26 Nhym apỹnh me ba djàrikam me ja õ mỳjja mexo wangijn o krĩrax kĩnh ne. Nhym me rũnh krĩraxmã wangij nhym krĩrax ô'ã kĩnhkumrẽx ne.
27 Nhym bep mỳjja punu 'õ dja kum àr kêtkumrẽx ne. Me pijàm kêtmẽ me 'êxnhĩmẽ me ja 'õ dja kum àr kêtkumrẽx ne. Nhym bep Mrykĩ'ãtomti jabatành ny kute õ pi'ôk no'ôkkam me tĩn rã'ã rã'ã'ã idji janhôrjabit dja me kum wangij.
* 21:8 Me kute apỹnh mỳjja mar, namẽ mry kaàkmẽ me karõmẽ, me tãm ne me amijo wajangao ba. Nhym me karõ punu ne me kute me jakôt me noo biknor prãmkumrẽx. 'Ã dja gar, A Tex 2.9, Apôx 13.13, Karõ 8.9-24, 13.6-12, 19.13-19 jarẽ.