20
Xatanaj djuwpre'ã amex kubê 1.000.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õ kàjkwa kurũm tẽn ruw ba omũ. Ikrakam ne kam o kajkep djà byn o tẽn o ruw. Mỳjkam o kajkep djà nã? Bir, kre ry typydjikam o kajkep djà ne kubyn o tẽn o ruw. Kàxiràxtimẽ ne kubyn o ruw.
Ne kam mry kaàkjao tỹm, kubê ne Kangã tũm, kute me kàmex jarẽnh djwỳnh. Xatanaj tãm ne o tỹm ne kàxiràxtio uwpre. Djãm uwpre'ã amex pydji got. 'Ã amex krãptĩĩ. 'Ã amexbê 1.000. Nãm tu kre ry typydjikam kumẽn 'ã ijên kam o kajkep ne prĩne 'ã ijê djào amrà, mỳjja kute tom pyràk o prĩne oy.
Be, Xatanaj kute ajte pyka kunĩkôt me noo biknorbê ne krekam kumẽn 'ã ijê. Godja 'ã amexbê 1.000 apêx nhym kam ajte kadjy mrãnh djwỳnh 'ã kutan kaba nhym ar ba ngrire. Tãm ne ja. Be, ba kam ajte mỳjja 'õdjwỳ pumũ.
4-5 Be, me krĩ djàtidjwỳ ne kumex ba omũ. Nhym me kam krĩ. Metĩndjwỳnh ne arỳm me jamã kum,
—Me ga dja ga me memã axwe pãnh jarẽ, ane.
Me karõdjwỳ ne ba omũ. Mỳj me karõ nã? Bir, me kute memã Jeju'ã ujarẽnh ar ban Metĩndjwỳnh kabẽn'ã ujarẽnh ar ba nhym me kute me mut krãkàr nhym me tyk karõ ne ba omũ. Me kute mrymẽ mry karõ arkum rax jarẽnh kêt, kute aro Metĩndjwỳnh ne arkum amijarẽnh kêt nhym mry te kute me'ã aminhidji janhôr prãmja, te kute me kuka'ã nàr me ikra'ã aminhidji janhôr prãmja, nhym me kubê bikẽnh nhym kam me kute me par karõ ne ba omũ. Me tãm dja me akubyn tĩn ne kam Kritumẽ ro'ã ar meo ba. Ar meo ba'ã amex krãptĩ ne. 'Ã amexbê 1.000. Me tyk ne akubyn tĩn kutewa ne ja. Nhym bep me kàtàm tykja, me tãm dja me'ã amexbê 1.000 nhym me akubyn tĩn ne.
Nhym bep me tyk ne akubyn tĩn kutewaja dja me kĩnhkumrẽx. Arỳm mexo me akrenh me:x ne. Dja me ajte ty? Arkati. Dja me ajte tyk kêtkumrẽx, ne kam Metĩndjwỳnhmẽ Kritu arkum apê, mebê me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh ne arkum àpênh ba. Ne kam ar ro'ã ar meo ba. Ar meo ba'ã amex krãptĩ. 'Ã amexbê 1.000.
Kute kuwyo imôtikam Xatanaj mẽnh.
Nhym kam amexbê 1.000 apêx nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh Xatanaj'ã kuta. Kubê ijêja'ã kutan me kadjy kaba. Nhym arỳm kato, pyka kunĩkôt ajte kute me noo biknormã kato. Dja kàjkwa kraxkam me jamẽ kàjkwa nhôtkam me jamẽ aktã kàjkwa nhirê'ãnh me jamẽ mekbê Kokmẽ mekbê Makokmẽ me kunĩ 'ỳr bôx ne memã kabẽn jarẽn me noo aknon meo akprõ. Kute Metĩndjwỳnh nhõ me ja'ỳr prõt ne kute me par kadjy nàràm meo akprõ nhym me kumex. Nãm me kute ngô rax mỳrri pykati ngrà ja pyràk. Pykati ngrà tãm ne me o itun te kute abenã akremã nhym krãptĩ: anen amũ ajkamẽ nhym me te o ane. Nãm ã krãkamngônhre kumex o ane.
Ne kam prĩne me kadjy pyka jaên kam me'ỳr mõn Metĩndjwỳnh nhõ me mexjamã ipôk ne, krĩ mexmã ipôk ne. Metĩndjwỳnh kum krĩrax kĩnhkumrẽxja tãm ne me kum ipôk ne. Nhym kam kàjkwa kurũm kuwy ruw ne prĩne me kuga nhym me prĩne xêr.
10 Nhym kam Metĩndjwỳnh bõm 'êxnhĩja mẽ, kute me noo biknor djwỳnhja kuwyo imôtikam kumẽ. Kuwymẽ kẽn ngrãngrã pôkkam kumẽ. Kam ne õbê mrymẽ kabẽn jarẽnh djwỳnh 'êxnhĩja mẽ. Ne kam ajbir kam Xatanaj mẽ. Kam ne Metĩndjwỳnh prĩne aro bikẽnh rax ne. Nhym ar tokry: ne àmnhirẽnh ar ba. Àmnhirẽnh ar ba rã'ã rã'ã. Àmnhirẽnh ar ba: nhym 'ã akamàt ne tãmkam 'ã akati. Dja o ino rer kêtkumrẽx ne.
Metĩndjwỳnh kute me tykmã pãnh jarẽnh.
11 Nhym kam krĩ djàti jaka dja nhym kam me'õ nhỹ ba omũ. Nhym kam umaje pykamẽ kàjkwa prõt ne nhĩ'ãm tẽn akuno. 12 Nhym kam me tyk kabem kumex. Me tyk kunĩ, me bẽnjadjwỳrmẽ me kàtàmmẽ krĩ djàti kabem kumex. Nhym kam pi'ôk no'ôk'ã kurê.
Ne kam ajte pi'ôk no'ôk 'õdjwỳ'ã kuta. Metĩndjwỳnh kute me tĩn rã'ã rã'ã'ã no'ôkja pi'ôk tãm ne 'ã kuta.
Nhym bep ate ne kute pi'ôk no'ôk kumrẽx'ã rênhja. Pi'ôk jakôt ne Metĩndjwỳnh memã axwe pãnh jarẽ. Me tĩnri axwe'ã pi'ôk no'ôk ja ne Metĩndjwỳnh 'ã kurên kam mekmã axwe pãnh jarẽnho nhỹ, me tykmã pãnh jarẽnho nhỹ.
13 Nhym kam ngô raxbê pyka kêtjadjwỳ Metĩndjwỳnhmã me tyk kanga. Ngô kute me imexja tãm ne kum me kanga. Nhym apỹnh mỳjja kute me par djàri Metĩndjwỳnhmã ajte me kanga. Nhym me tyk nhõ pyka Metĩndjwỳnhmã ajte me kanga. Kum me kanga nhym me tyk kunĩ krĩ djàti kabem kumex. Nhym mekmã pãnh jarẽnho nhỹ. Me tĩnri kute amijo bakôt ne memã pãnh jarẽnho nhỹ.
14-15 Mekmã pãnh jarẽnh pan kam ate apỹnh mỳjja kute me par djàri mekam o pôx ne kuwyo imôtikam kurẽ ne ajte me tyk nhõ pykadjwỳ kuwyo imôtikam kumẽ nhym arỳm me tyk nhõ pykaja kêt ne. Nhym bep mỳjja kute me parja gêdja ajte akubyn me par kêtkumrẽx ne. Arỳm me tyk kêt. Mỳjja kute me parja arỳm kêt.
Nhym me idji'ã no'ôk kêtja, Metĩndjwỳnh kute me tĩn ne ar ba rã'ã rã'ã kadjy idji'ã no'ôk kêtja, me tãm ne Metĩndjwỳnh kuwyo imôtikam me kurẽ. Me tyk nhijukri tyk ne ja.