19
Me kute Metĩndjwỳnhmã mex jarẽnh.
Nhym kam mỳjja kute me krãptĩ kanga pyràk ba kuma. Kàjkwakam ne me krãptĩ kabẽn ne, ne,
—On me Metĩndjwỳnhmã mex jarẽ. Me banhõ Metĩndjwỳnh, ajbit ne kubê me bapytàr djwỳnh, gu me kam abenmã mex jarẽn abenmã bẽnjadjwỳr rax jarẽ.
Ta ne kabẽn pỹnh ne katàt memã axwe pãnh jarẽ. Mrãmri ne arỳm kum pãnh jarẽ. Me'õ kuprỳ kurẽtija, tãmja pydji ne rax ne pyka kunĩkôt me'ã axwe rẽ nhym me kôt axwen arĩk ar ba, tãm. Kumã ne Metĩndjwỳnh pãnh jarẽ.
Arỳm ne kam ngryk ne o ajkẽ. Nãm õ àpênho ngryk ne kam me pãnh o ajkẽ, kute õ àpênh par ne kamrô kapĩnkam ngryk ne kam me pãnh me'õ kuprỳ kurẽtijao ajkẽ. Mrãmri, ane.
Nãm ã kàjkwakam me krãptĩ ane.
Ne kam ajte kàj bê kabẽn ne,
—On me Metĩndjwỳnhmã mex jarẽ.
Krĩrax jabatànhbê Babirônij ne mã pôr ne kũm tyk rã'ã rã'ã. Àtyk kêtkumrẽx, ane.
Nãm ã kàjkwakam me krãptĩ ane.
Nhym kam mebêngêtbê 24mẽ mỳjja tĩn amãnhkrut ne amãnhkrut ne tu mỳrbê rôrôk ne Metĩndjwỳnhmã rax jarẽ. Metĩndjwỳnh krĩ djàtikam ỹrjamã rax jarẽn kum,
—Mrãmri godja ga ã o ane, ane.
Ne kam ajte abenmã kum,
—Gu me on Metĩndjwỳnhmã rax jarẽ, ane.
Nhym kam krĩ djàti kurũm me'õ kabẽn ne,
—Ẽ, me akunĩ, me abê Metĩndjwỳnh nhõ àpênh, me amã umaja, me abẽnjadjwỳrmẽ me akàtàmmẽ me akunĩ on me me banhõ Metĩndjwỳnhmã mex jarẽ, ane.
Nhym kam mỳjja kute me krãptĩ kangao kumex pyràk ba kuma. Kute ngô rãrãk pyràk, kute na krikrit tỳx pyràk. Nhym me krãptĩja kabẽn ne,
—On me Metĩndjwỳnhmã mex jarẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh me banhõ Metĩndjwỳnh tỳxo kubê kumkati, ta ne bẽnjadjwỳr rax ne mrãmri ar meo bakumrẽx, kumã dja ga me mex jarẽ, ane.
Ẽ, gu me on bakĩnhkumrẽx. Me kute abenã ar mẽnh kadjy bakĩnhkumrẽx. Gu me abenmã raxmẽ mex jarẽ. Arỳm ne õ akati 'ỳr bôx. Arỳm ne me kute Mrykĩ'ãtomti jabatành nymẽ prõmẽ abenã ar mẽnhmã, kam dja gu me bakĩnhkumrẽx.
Arỳm ne nija amimex ne. Arỳm ne kadjy kum kubẽkà ngã nhym arỳm adjà. Kubẽkà mexkumrẽx, kubẽkà jadjênh, kubẽkà ajmã kute kêtkumrẽx, ane.
Nãm ã me krãptĩ memã ane. Nãm Metĩndjwỳnh kute õ me mexjamã axwe kêt jarẽnh nhym me katàt mrãnh'ã kubẽkà mex jakre ne ta õ me ja'ã prõ jakre.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh imã,
—On 'ã pi'ôk no'ôk. Arỳm ne me kute Mrykĩ'ãtomti jabatành nymẽ prõmẽ abenã ar mẽnhmã, nhym me arỳm kute kadjy djwỳ djàrmã. Arỳm kadjy mry kumex ne. Nhym arỳm memã kabẽn. Me Mrykĩ'ãtomti jabatành nymẽ ro'ã õ kwỳ krẽn rax kadjy memã kabẽn ne. Me ajbit dja me kĩnhkumrẽx. Me Mrykĩ'ãtomti jabatành nykôt õ kwỳ krẽnja, me ajbit dja me kĩnhkumrẽx. On 'ã pi'ôk no'ôk, ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh imã ane. Ne kam ajte imã,
—Ẽ, mrãmri ne Metĩndjwỳnh arỳm kabẽn pydjin arẽ, ane.
10 Ba kuman kam kabem itu mỳrbê tỹm ne bit ije kum rax jarẽnhmã, bit ije kadjy mrãnh djwỳnhmã rax jarẽnhmã nhym imã,
—Kati, kwãrĩk wãnh. Badjwỳ ne ba Metĩndjwỳnhmã idjàpênh, akamymẽ ar akôt Metĩndjwỳnhmã idjàpênh. Akamymẽ ar atỳxkumrẽx me aje mekmã Jeju'ã adjujarẽnhjakôt ne ba kum idjàpênh. Badjwỳ ne ba ar akôt kum apê. Kam dja ga Metĩndjwỳnhmãbit rax jarẽ, ane.
Be, me akajmãtã ne Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh ô'ã memã Jejubit'ã ujarẽnh ar ba. Ga me kam gadjwỳ ijuk'ã Jejubit'ã adjujarẽnh ar aba. Kumãbit ne me kute rax jarẽnh ar o bamã, ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh imã ane.
Me'õ kawaru jaka'ã ỹr.
11 Nhym kam kàjkwa ajkij nhym kawaru jakaja dja. Nhym me'õ 'ã nhỹ. Me'õ nhidjibê Kabẽnkumrẽx, ne ajte idji 'õbê Katàt kabẽn ne 'ã nhỹ. Nãm katàt memã axwe pãnh jarẽn kôt me'ỳr prõt ne. 12 No pôk kute kuwy pôk pyràk ne kam bẽnjadjwỳr rax krãdjê tu. Krãdjê krãptĩ ne kutu. Ne ta idji 'ã wajêt. Nhym me kute idjija pumũnh kêt, ajbit ne kute aminhidji pumũnh. 13 Ne õ kubẽkà kute kamrôkam irja jadjà. Nhym me kum idji jarẽ. Idjibê Metĩndjwỳnh Kabẽn. Tãm ne me kum arẽ.
14 Nhym kàjkwakam Metĩndjwỳnh nhõ krãkamngônh krãptĩ kôt mõ. Ne kam kubẽkà mexkumrẽx, kubẽkà jaka, kubẽkà ajmã kute kêt jangij ne 'ã mõ. Kawaru jaka'ã ne me krĩn kôt mõ. 15-16 Nhym Bẽnjadjwỳr jajkwa krekre kurũm kàxdjwa kajgo kato. Kàxdjwa kajgo djwa mexkumrẽx ne kato. Nhym kubẽkà'ã idjin kjê'ã idji. Idjibê
Bẽnjadjwỳr raxbê kumkatiti:.
Kute bẽnjadjwỳr raxo pykabê me bẽnjadjwỳrja kunĩ jakrenh mexi.
Kam ne kubê Bẽnjadjwỳr raxbê kumkatiti:.
Ne kam kàxdjwa kajgo djwa mexjao dja apỹnh me ba djàri meo ajkẽ. Meo ajkẽn kam ar meo ba, me kum àpênhmã dja kabẽno me anor ar o ba. Kabẽno me anon me axwemã bẽn tỳx ar ba. Djãm kute akrànmã ar me axweo bamã? Kati, dja kàxo àbêr djào ar mekam ngryk ban mekam ngryk mex ne. Godja Metĩndjwỳnh ngryk janênh djàkam me kurẽ ne prĩne me anê nhym me kamrô prõt ne. Djãm Metĩndjwỳnh tỳxo kubê kumkati ngryk ngri got? Nãm ar meo ban ĩ mekam ngryk mex ne.
17-18 Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh pydjin dja, ba omũ. Arngro tỳxkam ne dja. Ne kam kàj bê àkmã kabẽn ne. Àk kàjkwa tã tor ne mrãnhja kunĩmã kabẽn ne, ne kum,
—Me apa. Amrẽ me aben pydji. Arỳm ne Metĩndjwỳnh me amã me anhõ kwỳ krẽn djà rax ne o atom ne, me aje krẽn ne ajajnemã. Ẽ, bẽnjadjwỳr nhĩmẽ krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr nhĩmẽ me àprãr nhĩmẽ kawaru nhĩmẽ 'ã krãkamngônh krĩja nhĩmẽ me kute me pa 'amỳnh nhym me memã àpênh kajgo ar baja nhĩmẽ me kute memã o pãnh kadjy àpênhja nhĩmẽ me bẽnjadjwỳr nhĩmẽ me kàtàm nhĩmẽ me kunĩ nhĩ dja ga me krẽn ajajne, ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh àkmã kabẽn ane.
19 Nhym kam mry kute meo bajamẽ õ krãkamngônhmẽ me bẽnjadjwỳr rũnhmẽ arỳm akuprõ. Me kute Jeju kawaru jaka'ã ỹrja 'ỳr prõtmã ne me akuprõ. Nhym arỳm kutã Jejudjwỳ õ krãkamngônhreo akprõ.
20 Ne kam amijo aptàn ar pa 'amỳn kuwyo imôtikam ar kumẽ. Nãm mrymẽ kabẽn jarẽnh djwỳnh 'êxnhĩja ro'ã ar pa 'amỳn aro tẽn kuwyo imôtikam ar kumẽ. Kabẽn jarẽnh djwỳnh 'êxnhĩja ta kute mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêx, kute mry djô'ã kabẽnkôt mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêx ne o kute me noo biknor. Nhỹnh me ja ne me noo akuno? Bir, me'ã mry nhidji jarij ne kute mry karõmã amijarẽnh ne kute kum rax jarẽnhja, me tãm ne kabẽn jarẽnh djwỳnh 'êxnhĩja me noo akno. Kam ne Bẽnjadjwỳr Jeju mrymẽ kabẽn jarẽnh djwỳnh 'êxnhĩja ar ro'ã ar pa 'amỳn aro tẽn kam kuwyo imôtikam ar kumẽ. Ar tĩn ne ar pa 'amỳn aro tẽn kuwyo imôtikam ar kumẽ. Kuwymẽ kẽn ngrãngrã pôkkam ar kumẽ.
21 Ne kam me kôt mõrja nhimex ne. Jeju kawaru'ã ỹrja tãm ne ajkwa krekre kurũm kàxdjwa kajgo katorjao me imex ne. O ne pyka kunĩkôt me bẽnjadjwỳrmẽ ar õ krãkamngônh ro'ã me imex ne. Me imex nhym àk kunĩ me kwỳ krẽ:n meo ajne.