18
Kute pyka mẽ Babirônijo bimràk.
Ba arek omũnho dja nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õ kàjkwa kurũm tẽn ruw. Kute bẽnjadjwỳr rax pyràk ne adjênho prĩne pyka kurwỳ. Ne kam kàj bê kabẽn ne,
—Ẽ, arỳm ne kêt ne. Krĩraxbê Babirônij, krĩ jabatànhja ne Metĩndjwỳnh prĩne o ajkẽn pyka mẽ meo amrà nhym arỳm kêt ne.
Arỳm ne Xatanaj nhõ àpênh punu 'ỳr bôx ne kam kam ar ba. Nhym kam apỹnh me karõ punu djàri kam ar ba. Nhym apỹnh àk punu djàri kunĩdjwỳ me kum kurêja kam ar ba.
Mrãmri ne Metĩndjwỳnh arỳm prĩne pyka mẽ meo amrà nhym kam kam ar ba. Mỳkam?
Bir, axwe pãnh. Babirônijkam ne me axwebit ar ba. Kam ne me axwe'ã bit abenmã karõ.
Kute me'õ kuprỳ kurẽti 'õ kute amijã memã àpnênh nhym me tu 'ỳr ba ar ba nhym kute memã kadjwati kangô* nhõr nhym me kute o kõm ne bibãnh ne kurẽ ar ba pyràk.
Nãm me ã pyka kunĩkôt kum krĩraxbê Babirônij kĩnho ane. Pyka kunĩkôt ne me bẽnjadjwỳr kunĩ kum kĩnh ne 'ỳr bao ku'ê kute me'õ kuprỳ kurẽti'ã me kute aben japanh pyràk nhym pyka kunĩkôt me kute nêkrêxo ba djwỳnh Babirônij'ỳr õ nêkrêxo bao ku'ê ne arỳm pãnh õ pi'ôk kaprĩ rax ne.
Babirônij axwe kum nêkrêx prãm kute me'õ mjên prãm pyràk nhym me kute nêkrêxo ba djwỳnh kôt õ pi'ôk kaprĩ rũnhkumrẽx ne. Djãm Babirônij mex got. Axwe punu, ane.
Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh kabẽn ane. Nhym kam kàjkwa kurũm me'õdjwỳ kabẽn ne memã kum,
—Apa, inhõ me ja, on me me kurũm akato. Mekôt me ajaxwe ba ije mekôt me ajo ibikẽnh karõ on me akato, ane.
Be, nãm Babirônij aben nhitepã axwe tẽn arỳm kàjkwa 'ỳr itep ne. Nhym Metĩndjwỳnh kute axweo biknor kêtkumrẽx. Nãm kuman o nhỹ, ane.
Gora me amipãnh. Krĩraxbê Babirônij kute me ajo bikẽnh 'ãnh dja ga me amipãnh o abikẽnho itep ne, o aben pyràk ne.
Kati, me amipãnh o abikẽnho amãnhkrut. Djãm krĩraxbê Babirônij kute me ajo bikẽnh ngri got. Axwe kute me ajo bikẽnh raxi, kam dja ga me amipãnh o abikẽnho amãnhkrut ne.
Nãm mỳjja djỳo me akõm ne. Kam dja ga me amipãnh mỳjja djỳo kõmo amãnhkrut ne, ane.
Nãm mỳjja djỳo kõm'ã kute meo bikẽnh jakre,
—Kam dja ga me amipãnh mỳjja djỳo kõmo amãnhkrut ne, ane.
Krĩraxbê Babirônij ajbit ne raxo amiptàn õ nêkrêx kumex. Kam dja ga me me kaprĩmẽ me tokrymẽ o amipãnh, kute õ nêkrêx kumexja 'ãnh o itep ne.
Nãm krĩraxbê Babirônij õkre kadjwỳnhbê amim,
“Ota ba arek ibẽnjadjwỳrkumrẽx ne nhỹ. Mỳkam dja ba ikaprĩ?
Djãm imjên ibê tyk got ba ikaprĩ?
Djãm ibixangri dja ba ibẽn kêt mex ne nhỹ?
Kati, ibixangri kêt. Kam dja ba ikaprĩ kêtkumrẽx”, ane.
Nãm ã krĩraxbê Babirônij ni'ã amijakreo ane.
Nãm ã amim ane ne kam nhỹ. Kam dja têbê apỹnh mỳjjao kute meo bikẽnh djàri 'ỳr bôx.
Myt tãmkam dja o bikẽnh djàja kunĩ abenã rôrôk ne arỳm 'ỳr bôx.
Gêdja tyk 'ỳr bôx ne bixangri 'ỳr bôx ne kum prãm 'ỳr bôx.
Têbê dja o bikẽnh djà ja kunĩ 'ỳr bôx. Nhym kam me kuwykam kumẽ nhym xêr.
Bẽnjadjwỳrbê Metĩndjwỳnh ne tỳxkumrẽx ne kum axwe pãnh jarẽ nhym arỳm 'ỳr bôx.
Nãm ã kabẽn ane.
Pyka kunĩkôt dja me bẽnjadjwỳr àmrao kumex. Me bẽnjadjwỳrja kum nija kĩnh ne 'ỳr bao ku'êkam kute me me'õ kuprỳ kurẽti'ỳr me bao ku'ê ja pyràk. Kam dja me abej àmrao kumex. Me kute kukwakam amim nêkrêxo àptàr o bakam. Dja krĩrax pôr ne kũm ty:k ne. Nhym me bẽnjadjwỳr abej àmra:o kumex, 10 omũnho kumex. Krĩrax kaprĩmẽ tokry pymaje ne me nĩjar djan omũnho kumex ne kam abenmã kum,
—Watĩre, Babirônij. Krĩrax jabatành, krĩrax pyma, watĩre.
Nãm tebê Metĩndjwỳnh prĩne ajo ajkẽ ga nõ, ane.
11 Nhym me pyka kunĩkôt kute nêkrêxo ba djwỳnhjadjwỳ àmrao kumex ne kaprĩ:re. Nhym tu wãnh nêkrêx nõ. Mỳj me'õ godja me kute nêkrêxo ba djwỳnhbê nêkrêx byn pãnh pi'ôk kaprĩ ngã? Arkati. Babirônij ne ipêxri me kute nêkrêxo ba djwỳnh kute kum nêkrêx rero bajamã o pãnh ne.
Nhym arỳm xêr nhym kam 12 me'õ kute mekbê apỹnh me kunhêr djàri byr kêtkumrẽx, me õ kẽn karỳrmẽ kryt jakamẽ kẽn jadjênhmẽ angà krã kute ngàp jadjênh pyràkmẽ kubẽkà jakamẽ kubẽkà tykmẽ atemã kubẽkà mêrebê xêdamẽ kubẽkà kamrêkmẽ apỹnh pĩ kudjỳ djàrimẽ apỹnh mrybê erpãxi djwao mỳjja nhipêx djàrimẽ apỹnh pĩ pãnh raxo mỳjja nhipêx djàrimẽ atemã ngônhbê brõdjimẽ ngônh tykmẽ atemã kẽnbê mamoremẽ 13 mỳjja djànhbê kaneramẽ me krã ngrành djàmẽ kikre kudjỳ djàmẽ me kudjỳ djàbê miramẽ me kudjỳ djà 'õmẽ uba kangômẽ atemã rõny kangô 'õmẽ atemã djwỳ djôm 'õmẽ djwỳbê trigumẽ me õ kritbê mrytimẽ mrykĩ'ãtomtimẽ kawarumẽ pĩo kàmrãnhtỳxmẽ me memã àpênh kajgo ar ba, me kute meo pãnh ne amim me pa 'amỳnh nhym me memã àpênh kajgo ar bajamẽ. Nà, mebêngôkredjwỳ.
Ja kunĩ ne Babirônij tĩnri amim amỳn pãnh memã pi'ôk kaprĩ ngã nhym kam ajbir kêt ne. Mỳj me'õ godja amim amỳn kam pãnh mekmã pi'ôk kaprĩre ngã. Arkati.
14 Nhym me kute nêkrêxo ba djwỳnh Babirônijmã kum,
—Be, apỹnh me amã mỳjja mex kĩnhja ne arỳm me abê kêtkumrẽx. Me anhõ nêkrêxmẽ me akunhêr kunĩ ne arỳm tu biknorkumrẽx. Dja ga ajte omũnh kêtkumrẽx, ane. Nãm ã me kute nêkrêxo ba djwỳnh kum ane.
15 Ne nĩjar djan omũnho kumex. Krĩrax kaprĩmẽ tokry pymaje nĩjar djan omũnho kumex. Kukwakam õ nêkrêx rax ne mekbê kêt nhym me kam o aman kam abej àmrao kumex ne kam kaprĩ:ren abenmã kum,
16 —Watĩre, Babirônij, krĩrax jabatành, watĩre. Tãm ne arỳm kêtkumrẽx.
Nãm ipêxri kubẽkà mexbit jangij ne o mrã. Kubẽkà jakamẽ kakrãtykmẽ kamrêkmẽ. Nãm kunhêr pãnh raxobit amikunhêr, kẽn karỳrmẽ kẽn jadjênhmẽ angà krã kute ngàp jadjênh pyràkmẽ. Ỹ, tãm ne arỳm kêt ne.
17 Nêkrêxja ne arỳm pyka mẽ amrà. Amikrà kêt ne arỳm pyka mẽ amrà. Kàxdjàkênh ipôk pydjikam, ane.
Nãm ã me kute nêkrêxo ba djwỳnh kaprĩkam abenmã ane.
Nhym kam me ngô raxkam kàkam ar bajadjwỳ kaprĩ. Me kute ngô raxbê pyka kêtkam kà raxo ba djwỳnhmẽ me kàtàm kàkam ar bajamẽ me kute kào ba djwỳnh nhõ àpênhmẽ me kute ngôkôt nêkrêxo bajamẽ. Me ja kunĩ ne me kaprĩn nĩjar kumex ne àmrao kumex. 18 Krĩrax pôk ne kũm tyk pymaje ne me nĩjar omũnho kumex, abej àmrao kumex ne kàj bê abenmã kum,
—Krĩrax jabatànhja pydjii. Nhỹnh ne 'õmẽ kute aben pyràk? ane. Nãm ã me kà raxkam ar baja abenmã ane. 19 Ne kam kaprĩkam pykao amikrã kaprêprêk ne krĩrax jabej amran kam kaprĩ:re ne kum,
—Watĩre, Babirônij, krĩrax jabatành, watĩre.
Akukwakam ne ba me ikunĩ inhõ nêkrêx rũnh ne. Nã bãm me kàkam awỳr mỳjjao iban o bôx ga pãnh me imã mỳjja ngã. Ba me ikunĩ akukwakam inhõ nêkrêx rũnh ne.
Ga tebê arỳm pyka mẽ amrà. Jakam dja ba me arĩk ar iba, ane.
Nãm ã me ngô raxbê pyka kêtkam kà raxkam ar baja krĩraxo aman ã kum ane. Nhym kam atemã me'õ kabẽn.
20 —Be, kàjkwa, on akĩnh. Arỳm ne Metĩndjwỳnh o ajkẽ. Me gadjwỳ, Metĩndjwỳnh nhõ me gamẽ Jeju kute me anorjamẽ Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnhmẽ on me akĩnh. Metĩndjwỳnh arỳm me apãnh Babirônijo ajkẽ. Kam dja ga me tu akĩnhkumrẽx.
21 Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh tỳxkumrẽx 'õ kẽn by. Kẽn rax, kẽn jabatành. O ne mekbê idjaer bày ngãn ôm ne. Tãm ne kumỳn o ngô rax kôpênàt ne. Ne mekmã kum,
—Dja ã Metĩndjwỳnh krĩrax jabatànhbê Babirônijo bikẽnho ane, kôpênàto bê o ane. Gêdja tu biknorkumrẽx ne ajte kator kêtkumrẽx.
22 Godja ajte me'õ me akam ngrer kêtkumrẽx. Atemã pĩjãbàremẽ pomẽ ngônho potimẽ. Ja kunĩkam ngrer dja ajte me akam kator kêtkumrẽx. Nhỹnh ne me'õ mõn ajte me akam ngrero dja? Arkati.
Nhym me apỹnh ê mex djàri 'õ ajte me akam kator kêtkumrẽx. Nhỹnh ne me ê mex 'õ me akam dja? Arkati.
Nhym me ni'õ me akam djwỳ ka'uko ỹr kêtkumrẽx. Nhỹnh ne me ni'õ djwỳ ka'uko nhỹ got ga me aje marmã?
23 Nhym ngônhpôkdjwỳ me akurwỳ kêtkumrẽx. Nhỹnh ne me akam ngônh pôk 'õ godja me akurwỳ?
Ne me keketdjwỳ mar kêt ne. Nhỹnh ne me'õ ajbir abenwỳr mõr ny got kĩnhkumrẽx ne kute abenmã kabẽn ne keketmã? Arỳm kêtkumrẽx.
Me akam me kute nêkrêxo ba djwỳnh ne pyka kunĩkôt me kuràm õ nêkrêx rũnh ne.
Ga arỳm apỹnh me ba djàri me kunĩ noo akuno. Nã gãm adjukaneo me noo akuno nhym arỳm pãnh Metĩndjwỳnh prĩne ajo ajkẽ, ane.
Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh ane.
24 Be, Babirônij ne Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnhmẽ Metĩndjwỳnh nhõ me mexja par ar o ba. Babirônij kabẽnkôt ne me pyka kunĩkôt me par ar o ba. Kam ne Metĩndjwỳnh meo ngryk ne me pãnh prĩne Babirônijo ajkẽn pyka mẽ o amrà.
* 18:3 Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ.