17
Me'õ kuprỳ kurẽti mry'ã ỹr.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh kubê 7 kute ngônhbê 7 jamỳnhja 'õ ne imã,
—Apa, amrẽ tẽ, ba amã mỳjja jakre ga omũ. Me'õ kuprỳ ne ja. Tãmja ne ngô kunĩ'ã krĩ, ane. Tãmja ne me kunĩ abenmã arẽ. Me kunĩ arỳm abenmã kurẽ jarẽ. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm axwe man kute o bikẽnhmã. Krĩraxbê Babirônij ne me'õ kuprỳ kurẽ'ã amijakre. Krĩrax jakam ne mỳjja punu ne kam kute me'õ kuprỳ kurẽti pyràk.
Nhym apỹnh pyka djàri me õ bẽnjadjwỳr rũnh 'ỳr bao ku'ê. 'Ã aben japa. Nhym pyka kunĩkôt me kunĩ 'ỳr ban kam kumex. Me'õ nija ta ne memã kadjwati kangô* ngã nhym me o ikõn ajbãn kam kurẽo kumex.
Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh imã ane. Ã imã anen kam mã ikarõo tẽ. Kapôt kukritmã ne ikarõo tẽn o bôx. Ba kam me'õ kuprỳ kurẽtija pumũ. Nhym mry kamrêk'ã nhỹ. Nhym mryja'ã idjio tuknĩ. 'Ã idjijao ne prĩne Metĩndjwỳnh japrỳn ũn ne. Nhym mry krãbê 7 ne bàribê 10.
Nhym me'õ kuprỳ kurẽtija kubẽkà kamrêkmẽ tyk jadjàn o nhỹ. Kunhêr krãptĩ. Kẽn karỳrmẽ kẽn mextemẽ angà krã kute ngàp jadjênh pyràk. O ne amikunhêr. Ne ngônhkrã byn o nhỹ. Kẽn karỳro ngônhkrãkam mỳjja kroo ipu ne kubyn o nhỹ. Mjên prãmmẽ kurẽmẽ ja ne kam o ipun 'ã kubyn o nhỹ. Ne kuka'ã idji. Mỳj idji nã? Bir, mỳjja bipdjur. Bir,
—Krĩrax jabatànhbê Babirônijkam ne me kuprỳ kurẽti kator kutewa nhym kam me ô'ã pyka kunĩkôt punu ar ba, arĩk ar ba.
Nãm ã kuka'ã idji ane.
Me'õ kuprỳ kurẽtija tu ajbã. Kamrô ne o ikõn kam ajbã. Nãm prĩne Metĩndjwỳnh nhõ me mexja kwỳ nhimex ne, prĩne me kute tu amim Jeju markumrẽx ne mã kôt bikamẽnh nhym me te kute me par nhym me mã kôt bikamẽnhja ne prĩne me imex ne me kamrô kapĩn o ikõn kam ajbã. Be, nija ne ba omũn kam kam ino tyn djan te ije omũnhmã ne kam,
—Tô mỳj nã? ane.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh imã,
—Mỳkam ne ga kam ano tyn dja? ane. Ẽ, ba mỳjja bipdjurja amã arẽ ga ama. Ba amã nija jarẽ, krĩrax kute ni jaxweti'ã amijakreja amã arẽ ga ama, ne ajte mry kute turja jarẽ. Mry krãbê 7 ne bàribê 10, tãm dja ba amã arẽ, ga ama.
Mry aje omũnhja ne amrẽbê tĩn ne ar ba. Ne kam tu akuno. Dja ajte kato. Kre ry typydjikurũm ajte katon ar mrã. Ar mrãn kam tu biknorkumrẽx ne. Nhym pykabê me ja te omũn kam abenkam no tyn kumex. Me kute Jeju mar kêtja dja me te kute mry marmãn kam abenkam no tyn kumex ne abenmã,
—Mỳj mry got ja? Nãm tĩn ne ar ban akunon kam ajte akubyn kato, anhỹro kumex.
Djã nãm Metĩndjwỳnh me ja tĩn rã'ã rã'ã'ã pi'ôk no'ôk got me kôt mry ma? Kati, pyka nhipêx kêtri kute me ja tĩn rã'ã rã'ã'ã pi'ôk no'ôk kêt. Kam dja me mry mar kêtkumrẽx ne. Kam ne me mry tĩn ne biknor ne ajte akubyn katorja pumũn kam abenkam no tyn kumex.
Ẽ, me no mexbit dja me kuma, me kute mỳjja marbit dja me kuma. Ẽ, mry krãbê 7 kubê mỳjja amãnhkrut. Krã kubê krãnhre ne krĩ. 'Ã ne nija krĩ. Adjwỳnhdjwỳ krãbê bẽnjadjwỳr rũnhbê 7. 10 Bẽnjadjwỳrbê 5 ne arỳm kêt mexi. Nhym bep pydji ne tĩn ne ar ba rã'ã, nhym bep ikjêja ne kator kêt rã'ã. Dja katon kam ar meo ba ngrire. 11 Be, mryja amrẽbê tĩn ne ar ban arỳm biknorja, tãm ne kubê bẽnjadjwỳr rax'õ, bẽnjadjwỳr rũnhbê 7 ja'õ, ne arkôt akuno.
12 Nhym bep bàribê 10, aje omũnhja kubêdjwỳ bẽnjadjwỳr rũnhbê 10. Kraxje mete ar'ã bẽnjadjwỳr mẽnh nhym ar kute ar meo ba kêt. Adjỹm, tũmràm, dja me ar'ã bẽnjadjwỳr mẽ nhym ar meo ba. Mrymẽ ar aprakamã ar ar meo ba. Dja ar ro'ã ar meo ba ngrire.
13 Be, bẽnjadjwỳr rũnhja godja ar abenkôt kabẽn ne tu mry kabẽnkôt ar meo ba. Nhym mryja pydji ne bẽnjadjwỳr raxo ar akren ar meo ba. 14 Nhym kam bẽnjadjwỳr rũnhja dja Mrykĩ'ãtomti jabatành ny'ỳr prõt ne. Ar kunĩ dja ar'ỳr prõt ne.
Nhym bep Mrykĩ'ãtomti jabatành ny ta dja amijo aptàn pyka mẽ aro amrà. Djãm Mrykĩ'ãtomti jabatành ny bẽnjadjwỳr ngri got. Arkati. Bẽnjadjwỳr raxbê kumkatiti:. Kute bẽnjadjwỳr raxo pykabê me bẽnjadjwỳrja kunĩ jakrenh mexi. Kam ne kubê Bẽnjadjwỳr raxbê kumkatiti:. Kam dja õ me jamẽ prĩne pyka mẽ ar bẽnjadjwỳrbê 10jao amrà. Õ me ja, Metĩndjwỳnh kute amiwỳr me 'wỳr ne kute amijo me utàrja nhym me tu kute amim markumrẽx ne mã kôt bikamẽnh ne kute kanga kêt, me tãm dja me Mrykĩ'ãtomti jabatành nykôt mõn kurê djwỳnhjao ajkẽ.
Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh imã ane. Ã imã 'ã ujarẽnh ane. 15 Ne kam arek imã kabẽno dja ne imã,
—Ẽ, apỹnh ngô ikwãja, 'ã me'õ kuprỳ kurẽti krĩ ga aje omũnhwã, ngôja ne kute me uràk. Me'ã ne ngôja amijakre. Apỹnh me õ pyka djàri, apỹnh me ba djàri, apỹnh mebêngôkre ba djàri, apỹnh amyngràri me ba djàri, apỹnh me kabẽn djàri kunĩkôt me ja'ã ne ngôja amijakre.
16 Ne aje bàribê 10 pumũnhwãmẽ mry'ã ỹr ga aje omũnhwãmẽ ar tãm dja Ar kubê ni kuprỳ kurẽtija kĩnh no kati ne arkum kurêkumrẽx ne kam o ajkẽ. O ajkẽn prĩne kunhêrmẽ õ kubẽkà mexja kubê kunĩ by nhym tu irãri nõ. Nhym kam ar ĩ kwỳ krẽ, me'õ kuprỳ nhĩ kwỳ krẽn kam 'ã kàtàm kuwykam kumẽ nhym prĩne xêr.
17 Mrãmri dja ar ã o ane. Mỳkam? Bir, Metĩndjwỳnh ne kadjy ar ngrẽk ne, bẽnjadjwỳrbê 10ja ar ngrẽk ne. Metĩndjwỳnh ta ne arỳm amim 'ã karõ ne kam ar kadjwỳnhbê arkum arẽ. Nhym kam kôt ar bẽnjadjwỳrbê 10ja õkre kadjwỳnhbê amim 'ã karõn o ajkẽ. Nãm ar axikôt kabẽn ne mrymã kum,
—Gajbit dja ga apydjin abẽnjadjwỳr rax ne ar meo aba. Nhym be nija gêdja wãm nõ, ane. Nãm Metĩndjwỳnh anhỹr djwỳnhràm tu kônh arkum irkumrẽx nhym kam ar kôt o tẽn o tẽn inomã kumẽ. Ar kute amimar kêt ne ar Metĩndjwỳnh kabẽnkôt tẽ.
18 Nhym krĩrax jabatànhbê Babirônij ne me'õ kuprỳ kurẽti ga aje omũnh wã'ã amijakre. Krĩraxja ne pyka kunĩkôt me kadjy bẽnjadjwỳr nhym bẽnjadjwỳr kunĩ 'ỳr ba:o ku'ê, 'ỳr õ nêkrêxo bao ku'ê, nhym kam krĩraxbê Babirônij raxo bẽnjadjwỳr ja jakre ne kam meo ba, ane. Tãm ne me arỳm o ajkẽ, ane. Be, nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh imã 'ã ujarẽnh anen imã arẽnho tẽn inomã kumẽ.
* 17:2 Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ.