16
Me kute ngônhbê 7kam Metĩndjwỳnh ngryk me'ã kapĩn.
Nhym kam Metĩndjwỳnh nhũrkwãti kurũm me'õ kabẽn. Kàj bê kabẽn ne kadjy mrãnh djwỳnh kubê 7mã kum,
—On o tẽn pykakam kapĩ. Ngônhbê 7kam Metĩndjwỳnh ngryk ipuwã on kapĩ, ane.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh kutewa o tẽn pykakam kapĩ. Nhym kam kuwê me'ã apôx. Kuwê punure. Tokry:. Nhỹnh me ja'ã ne apôx? Bir, mry kute me'ã idji janhôr nhym me kute mry karõmã rax jarẽnhja, me tãm ne kuwê me'ã apôx.
Nhym kam atãri kadjy mrãnh djwỳnhja Metĩndjwỳnh ngryk 'õdjwỳ kapĩ. Ngô raxbê pyka kêtkam ne kapĩ nhym arỳm ngô ta tu kamrô, kute me'õ tyk kamrô pyràk. Nhym kam ngôkam mỳjja ar baja kunĩ ty. Tu tykkumrẽx.
Nhym kam atãri kadjy mrãnh djwỳnhja Metĩndjwỳnh ngryk 'õdjwỳ kapĩ. Ngô bixabjêrmẽ inorekam ne kapĩ. Nhym arỳm ngô ta tu kamrô. Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh kute ngô pumũnh djwỳnh kabẽn, ba kuma. Nãm Metĩndjwỳnhmã kum,
—Be, mrãmri. Ga ne ga amexo apyma ne amrẽbê: adjàkamã atĩn ne ar aban mã atĩn rã'ã, mrãmri.
Nã gãm katàt memã o pãnh ne, ane.
Nãm me anhõ me mexja nhimex ne, ne akabẽn jarẽnh djwỳnhjadjwỳ nhimex ne, ne me ja kamrô kapĩ:no kumex.
Ga arỳm meo angryk ne kam pãnh ngô kamrô memã angã, me kute o kõmmã.
Mrãmri ne pãnh mexkumrẽx, ane.
Nãm ã ngô pumũnh djwỳnh Metĩndjwỳnhmã ane.
Nhym kam kikre kudjỳ djà bôr djàdjwỳ kabẽn ne, ne kum,
—Nà, mrãmri, Bẽnjadjwỳr, Metĩndjwỳnh atỳxo abê kumkati.
Ga ne ga akabẽn pydjin arẽn arỳm prĩne katàt memã o pãnh ne, ane.
Nãm ã kikre kudjỳ djà bôr djà kabẽn ane.
Nhym kam atãri kadjy mrãnh djwỳnhja Metĩndjwỳnh ngryk 'õdjwỳ kapĩ. Myt'ã ne kapĩ nhym kam myt pôr ne prĩne me kuga. Arngro tỳxkumrẽx ne prĩne me kuga. Te me kuga nhym me mã Metĩndjwỳnh japrỳ. Metĩndjwỳnh kute apỹnh mỳjja kute meo bikẽnhmã me'ỳr anorja tãm ne me aprỳ. Mã aprỳ. Me kute amim kator kêt ne wãnh axwemã irer kêtkumrẽx. Kute kum mex jarẽnh kêtkumrẽx.
10 Nhym kam atãri kadjy mrãnh djwỳnh ja Metĩndjwỳnh ngryk 'õdjwỳ kapĩ. Mry krĩ djàkam kapĩ nhym arỳm õ me ja'ã akamàt kô tyk ne. Akamàt kô tyk prĩne meo ajkamuw. Nhym kam me tokry djàje tu àmnhirẽnho kumex. 11 Àmnhirẽnhbê Metĩndjwỳnh japrỳo kumex. Kàjkwakam Metĩndjwỳnh ne me ũn ne. Me tokry djàje, kuwêmẽ mỳjja tokry djàje ne me Metĩndjwỳnh djũno kumex ne amim kator ne kute wãnh axwemã irern 'ỳr amijo akẽx kêtkumrẽx.
12 Nhym kam atãri kadjy mrãnh djwỳnhja Metĩndjwỳnh ngryk 'õdjwỳ kapĩ. Ngô raxbê Jupraxikam ne kapĩ nhym kam tu ngô ngrà, me kam tẽm kadjy. Kàjkwa krax kurũm me bẽnjadjwỳr tẽm ne ngô'ã rêr, kadjy ne ngrà. 13 Nhym kam karõ amãnhkrut ne ikjêkêt ne apôx ba omũ. Karõ punu kute bri ponhti pyràk ne apôx ba omũ. Mry kaàk jajkwa krekremẽ mry jajkwa krekremẽ ar kabẽn jarẽnh djwỳnh 'êxnhĩja jajkwa krekremẽ ar ja jajkwa krekre kurũm ne bri apôx, ba omũ.
14 Ar karõ punu kute amijo brija ne Ar kubê Xatanaj nhõ àpênh ne kam kute mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêxmã. Ne kam mã me bẽnjadjwỳr rũnh'ỳr ba. Pyka kunĩkôt me bẽnjadjwỳr rũnh kunĩ'ỳr ban meo akprõ. Me me'ỳr prõt kadjy ne meo akprõ. Metĩndjwỳnh tỳxo kubê kumkati ngryk nhõ akatikam, õ akati pymakam dja me me'ỳr prõt ar ba.
15 Me abenwỳr prõt kadjy ne me abenwỳr mõn aben têpo mõ nhym Jeju imã kabẽn ne. Ne imã,
—Ẽ, on me ikabẽn ma. Dja ba me aêrbê me'ỳr bôx. Kute me àkĩnhĩ me aêrbê me ũrkwãmã ngjêx ne mekbê àkĩnh ba pyràk. Dja ba ã me aêrbê me'ỳr ibôx ane. Nhym bep me õt kêt ne no tỳx ne kute ikam amako krĩja dja me kĩnhkumrẽx. Me tãm dja me kute me mrãnhmã kute kubẽkà jangjênh ne mrãnh djàkam amako krĩja pyràk. Nhym bep me ate krãja dja me kute me õt mỳrri me ban bôx nhym me kute kubẽkà jangjênh kêt ne pijàmkam mrãnh pyràk. Dja me ã kute ikam amak kêtja pijàm ane, ibôxkam ã pijàm ane. Nãm ã Jeju Kritu memã amibôx djà jarẽnho ane.
16 Nhym kam ar karõ punu kute amijo brija me bẽnjadjwỳr rũnho akprõ. Me kute me'ỳr prõt kadjy ne meo akprõ. Me kute abeno bikprõnh djà nhidjibê Amadõ. Mekbê idjaer kabẽnkam ne Amadõ. Kam ne me bẽnjadjwỳr rũnh abeno akprõ.
17 Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh kute katẽ ne Metĩndjwỳnh ngryko ino rer kapĩ. Kôk djàbêrkam ne kapĩ nhym kam Metĩndjwỳnh krĩ djàti kurũm me'õ kabẽn. Metĩndjwỳnh nhũrkwãtikam krĩ djàti kurũm ne kabẽn ne. Kàj bê kabẽn ne,
—Anũ, o ino rer ne arỳm ja, ane.
18 Nhym kam na adjênhmẽ krakmẽ rãrãkmẽ. Nhym kam pykadjwỳ tertet tỳ:x ne. Nãm amingrẽk tỳx ne. Me bakrax kurũm me bakukãmãre aben nhitepã bixadjwỳr tẽm ja'õ kute pyka kute amingrẽk ja'õ pumũnh kêtkumrẽx. Nãm tertet tỳ:x ne.*
19 Nhym kam krĩrax jabatànhbê Babirônijkam pyka ajkij nhym kikre kunĩ rôrôk ne ajkaten amingràn kumex. Babirônijkam pyka amikokij ne arỳm amãnhkrut ne ikjêkêt ne ikwã. Nhym pyka kunĩkôtdjwỳ krĩrax rôrôko kumex nhym kikre prĩne amikaten kumex. Be, mrãmri ne Metĩndjwỳnh Babirônij jabatànhja mar ar o ban kam arỳm o ajkẽ, prĩne kum axweo pãnh ne. Nãm tu mekam ngryk tỳx ne. Mỳj me'õ gêdja kubê amijo apdju? Be, dja me kunĩo ajkẽ, prĩne meo ajkẽ. Djãm Metĩndjwỳnh me axwekam ngryk kêt got.
20 Nhym kam apêxti kunĩ nhĩ'ãm mrãn akuno. Nhym krãnhdjwỳ kunĩ tu akuno.
21 Nhym kam namê'y me'ã rôrôko kumex. Kàjkwa kurũm ne me'ã rôrôk ne. Axwe abatành, axwe utĩ. Utĩkam 'ã akre kute 40 kiru pyràk. Djãm kam got me axwe kangan kam Metĩndjwỳnhmã rax jarẽ? Arkati, nãm tu me Metĩndjwỳnh djũno kumex. Namê'y kute meo bikẽnhkam tu Metĩndjwỳnh djũno kumex. Djãm namê'y rôrôk kajgo got? Kati, nãm meo bikẽnh rax ne.
* 16:18 Djãm pyka kute amingrẽk kêt Arkati. Pyka kute amingrẽk.