15
Me kute apỹnh meo bikẽnh djàri amỳnh ne o ku'ê.
Nhym kam mỳjja pumũnh kêt 'õdjwỳ kàjkwakam kato ba omũ. Nãm ã tire ane ne ã uma ane. Kadjy mrãnh djwỳnh kubê 7 ne apỹnh mỳjjao kute meo bikẽnh djàri amỳn o ku'ê. Apỹnh mỳjjao kute meo bikẽnh djàri ja godja Metĩndjwỳnh aben nhitepã meo bikẽnho tẽn kam 'õo ino re. Ne arỳm ngryko ino re.
Ba arek omũnho dja nhym mỳjja kute imôti pyràk, kute ixeo imôti pyràk kato ba omũ. Ixemẽ kuwymẽ akà. Nhym mỳrri me ku'ê. Mỳj me nã? Bir, me kum mrymẽ mry karõ kĩnh kêt ne kute arkum mex jarẽnh kêtkumrẽx nhym te mry kute meo aminhõn me'ã idji janhôrmã, te me'ã idjimẽ numeru janhôrmã. Me ja ne me ixeo imôti mỳrri kumex. Metĩndjwỳnh nhõ pĩjãbàre ne me amỳn o kumex. Me kam Metĩndjwỳnhmã ngrer kadjy. Môjdjê kubê Metĩndjwỳnh nhõ àpênhjamẽ Mrykĩ'ãtomti jabatành nymẽ ar ngrer ne me arẽ.
—Bẽnjadjwỳr, Metĩndjwỳnh, atỳxo abê kumkati.
Mrãmri ne ga araxo mỳjja kunĩ nhipêx nhym akôt rax ne uma ne.
Ga ne ga abê pyka kunĩkôt me kunĩ nhõ Bẽnjadjwỳr rax ne ar meo aba mextire ne ar meo aba.
Nã gãm memã akabẽn pỹnh ne arẽ ne katàt memã akabẽn jadjuw.
Nà, Bẽnjadjwỳr, nhỹnh ne me'õ kum apyma kêt got.
Nhỹnh ne me'õ amã amextire jarẽnh kêt got. Me kunĩ dja me kum apyman abenmã arax jarẽ.
Gajbit ne ga amexo apyma.
Nhym kam pyka kunĩkôt me kunĩ dja me awỳr ban bôx ne amã rax jarẽnho kumex.
Nã gãm prĩne memã o pãnh, katàt memã o pãnh.
Nhym me kunĩ arỳm omũn kam amã rax jarẽ, ane.
Nãm ã me ngrer ane. Nhym kam ijukri Metĩndjwỳnh nhũrkwãti amijã kutan dja. Kàjkwakam Metĩndjwỳnh nhũrkwãti amijã kutan dja ba omũ. Nhym kadjwỳnhbê Metĩndjwỳnh nhõ kumoka'ê mextire jadjwỳ amijã kutan dja. Nhym kam Metĩndjwỳnh nhũrkwãti kurũm kadjy mrãnh djwỳnh kubê 7ja apôx. Nãm apỹnh mỳjjao kute meo bikẽnh djàri kubê 7ja me kadjy amỳn o ku'ê. Kubẽkà jaka, kubẽkà jadjênh ne angij ne o ku'ê. Ne kẽn karỳro amirunh pren 'ã ku'ê.
Nhym kam mỳjja tĩn amãnhkrut ne amãnhkrut 'õ ne arkum ngônh ngã. Kadjy mrãnh djwỳnh kubê 7jamã apỹnh kungã. Kẽn karỳro ngônh kubê 7 ne arkum kungã. Ngônho ipu ne arkum kungã. Mỳj ne kam ipu? Bir, Metĩndjwỳnh ngryk ne kam ipu. Metĩndjwỳnh ta tĩn ne ar ba rã'ã rã'ã ne kute o ino rer kêt, tãm ngryk ne ngônhkam ipu. Tãm ne arkum kungã.
Nhym kam Metĩndjwỳnh kũm prĩne ũrkwãti kre jaê. Mỳj kũm nã? Bir, Metĩndjwỳnh raxmẽ mexmẽ tỳxmẽ uma kam kũm. Tãm ne prĩne ũrkwãti kre jaê. Nhym me te Metĩndjwỳnh nhũrkwãtimã ngjênhmã. Nhym arỳm Metĩndjwỳnh kũm mebê aptà. Nhym kadjy mrãnh djwỳnh kubê 7 ne apỹnh mỳjjao kute meo bikẽnh djàri kubê 7ja me'ã kapĩno ku'ê, aben nhitepã me'ã kapĩno ku'ê. Nhym me'ã kapĩn pa nhym me arỳm Metĩndjwỳnh nhũrkwãtimã wangij.