14
Bàygogomẽ uba kadjy kàx byr.
Nã bãm arek omũnho dja nhym kam Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja dja, ba omũ. Krãnhrebê Xijãokam ne dja. Nhym kam kôt me krãptĩ ku'ê. Me krãptĩ kubê 144.000, me tãm ne me kumex. Nhym Mrykĩ'ãtomti jabatành ny nhidjija me kuka'ã arij ne Bãm nhidjijadjwỳ me kuka'ã arij. Me tãm ne me Mrykĩ'ãtomti jabatành ny kôt kumex.
Ba kam kàjkwakam me ngrer ma. Kute ngô rãrãkti pyràk, kute na krak pyràk. Nà, nãm me ngrer mexkumrẽx. Nãm me kute pĩjãbàrekam me ngrer pyràk ba maro dja.
Nhym me krãptĩja ngrer ny jarẽ. Nãm krĩ djàtikam ỹrjamẽ mỳjja tĩn amãnhkrut ne amãnhkrutjamẽ mebêngêttemẽ, me tãm ne me kabem ku'ên ngre. Ngrer ny ne me arẽ. Mỳj me ngrer nã? Me ajbit ngrer. Atemã. Me'õ kute arẽnh kêt. Amũ me'õ kute mar ne arẽnh kadjy kêt. Me ajbit ngrer, me krãptĩ kubê 144.000, Metĩndjwỳnh kute me utàr ne meo mõrja, pyka kurũm meo mõrja, me ajbit ngrer, me ajbit ne me kute mar ne arẽnh.
Nãm me mexo amiptàn kabôt katin ar ba. Nãm me kute axwe 'õ mar kêtkam mexkumrẽx kute mrãmri ne me kute krô'ã meo prõ kêtkam mex ja pyràk. Nãm me ã axwemã irero ane. Nãm me mã Mrykĩ'ãtomti jabatành ny kôt ajkamẽn mã kôt mõ. Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja abenbê meo ajkij ne meo mõ. Kamrôo ne me utàn meo mõn Metĩndjwỳnhmã me kungã. Me ja ne me kutewa nhym Bãmmã meo mõn kum me kanga. Dja ĩ ajte me kwỳ rax ne kum me kungã. Bãmmẽ ar ro'ã kute meo aminhõn kute ar meo bamã. Nhym me 'êxnhĩ kêtkumrẽx. Nãm me axwe kêtkam mextire ne ar ba. Ajmã kute kêt.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õ kà:jmã ton tẽ. Kàjkwa tã: tẽ. Mỳj kadjy ne ton tẽ? Bir, kute me kunĩmã kabẽn mex jarẽnhmã. Kute me kunĩ pykabê ar bajamã arẽnhmã, apỹnh mebêngôkre ba djàri, apỹnh amyngràri me ba djàri, apỹnh me kabẽn djàri, apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt ne kute mekmã arẽnhmã. Kabẽn mexja ne mex rã'ã rã'ã. Mekmã tũmràm mex ne kam o ino rer kêtkumrẽx. Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnhja ne kàj bê kabẽn ne memã kum,
—On me amã Metĩndjwỳnh pyman kum rax jarẽ, kute katàt memã axweo pãnh ne kute meo bikẽnhkam. Arỳm ne õ akati bôx. Arỳm kute memã axwe pãnh jarẽnhmã. Dja memã axweo pãnh. Djãm uma ngri got. On me kum rax jarẽ, kute kàjkwamẽ pykamẽ ngô raxbê pyka kêtmẽ inoremẽ kute ipêx djwỳnhmã rax jarẽ, ane.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õdjwỳ kutewa kôt tẽn memã kum,
—Metĩndjwỳnh dja krĩraxbê Babirônijkam me jao ajkẽ. Arỳm kute meo mõr djà kaprãrmã. Arỳm 'ỳr. Krĩraxbê Babirônij, krĩ jabatành tãm ne Metĩndjwỳnh arỳm kute o bikẽnhmã. Kute pyka mẽ meo bimràkmã. Kam ne me axwekumrẽx. Me axwebit ne me ar kam ba. Ne kam pyka kunĩkôt me axwemã me prêk ne. Nhym kam me ô'ã pyka kunĩkôt axwe. Ne kam kute me'õ kuprỳ, kurẽti'õ kute amiwỳr me 'wỳr nhym me kute 'ã aben japanh ne kam kôt axwe, kôt kurẽti ar ba pyràk. Nãm ã krĩraxbê Babirônij ã pyka kunĩkôt memã ane. Kute mrãmri ne me kute kadjwati kangôo* kõm ne bibãnh ne axwebit kute mar ja pyràk. Kam ne Metĩndjwỳnh mekam ngryk ne kute prĩne meo bikẽnhmã.
9-10 Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õdjwỳ kadjy mrãnh djwỳnh ar kutewakôt tẽn kàj bê memã arẽn memã kum,
—Ẽ, me ikra'ã mry nhidjija ne me kuka'ã mry nhidjija kute mryo Metĩndjwỳnh ne mry karõo Metĩndjwỳnh ne arkum amijarẽnh o ban kum rax jarẽnh o baja me tãm gêdja Metĩndjwỳnh mekam ngryk ne prĩne meo ajkẽ. Djãm ngryk rerek got kàjbê meo ajkẽ. Dja prĩne meo bikẽnh mex ne. Arỳm ne ngry:k ne. Mỳj me'õ gêdja kubê amijo apdju? Be djãm me kunĩo ajkẽ.
Be, dja Metĩndjwỳnh me ja, me kum mrymẽ mry karõ kĩnhja kuwykam me kurẽ. Kuwymẽ kẽn ngrãngrã pôkkam me kurẽ nhym me kam àmnhirẽnho kumex. Mrykĩ'ãtomti jabatành nymẽ kadjy mrãnh djwỳnh ar nokrekam dja me àmnhirẽnho kumex. 11 Nhym kuwy kũmja mã wabi, kute o ino rer kêtkumrẽx. Kuwy kute me kamjêrja kũm rã'ã rã'ã. Nhym me arek àmnhirẽnho kumex rã'ã: rã'ã. Djãm me tyk djà kêtmã? Arkati. Djãm akamàtkam nàr kon akatikam dja me tyk djà kêt? Arkati. Dja me arek àmnhirẽnho kumex. Be, dja ã Metĩndjwỳnh meo bikẽnho ane. Me kute mrymẽ mry karõmẽ o Metĩndjwỳnh ne arkum amijarẽnh o ba ne kute arkum rax jarẽnh ar o ba ne 'ã idjija, me ja dja Metĩndjwỳnh prĩne ã meo bikẽnho ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh kabẽn ane.
12 Kam godja Metĩndjwỳnh nhõ me ja, me kute Metĩndjwỳnh kabẽnkôt ar amijo baja, me kute tu amim Jeju markumrẽxja, me ja dja me mã 'ã ngrà tỳx ne 'ãno djan kanga kêtkumrẽx.
13 Nhym kam kàjkwa kurũm me'õ imã kabẽn ba kuma. Nãm imã,
—On 'ã pi'ôk no'ôk. Ẽ, me kute Bẽnjadjwỳr 'ãno ãm nhym mete me par ja dja me kĩnhkumrẽx. Bẽnjadjwỳr kadjy me tykja dja me arỳm kàjkwakam Jeju'ỳr bôx ne kam kĩnhkumrẽx. Metĩndjwỳnh kute memã kĩnh jadjàr kadjy ne arỳm me õ akati me'ỳr bôx. Dja Metĩndjwỳnh mã memã kĩnh jadjàr rax ne, ane.
Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõ imã,
—Nà, mrãmri. Mrãmri ne arỳm me àpênh raxkam katyk. Me àbirkam dja me arỳm kàjkwakam tyk djà kêt ne. Nãm me Jeju'ã ngrà tỳx ne mã kum apê. Nhym Metĩndjwỳnh me omũn arỳm kute pãnh memã kĩnh jadjàr raxmã, ane. Nãm ã Metĩndjwỳnh Karõ imã ane.
14 Ja ne arỳm apêx ba kam ajte mỳjja 'õ pumũ. Nhym kakrã jaka ajte kato. Kato nhym kam kam me'õ nhỹ. Kute me'õ my pyràk ne bẽnjadjwỳr krãdjê tun o nhỹ. Kẽn karỳro krãdjê ne kutu. Ne kam kàx nhibôti ne kubyn o nhỹ. Wa mexkumrẽx.
15 Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õ Metĩndjwỳnh nhũrkwãti kurũm kato. Katon kum kàj bê kabẽn, kakrãkam ỹrjamã kabẽn ne kum,
—On aparmã anhõ kàxwã o abên o bàygogo jakàn o atom. Arỳm ne õ akati 'ỳr bôx. Arỳm ne ngrà tẽ. Arỳm ne pykabê me ja nhõ akati me'ỳr bôx. Kute bàygogo ngrà nhym me kute o atom nhõ akati pyràk, ane. 16 Nhym kam kabẽnkôt pykamã kàxo abên o akàro tẽn kam o atom. Nãm ã kakrãkam ỹrja me'ã bàygogo jakreo ane.
17 Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õdjwỳ Metĩndjwỳnh nhũrkwãti kurũm kato. Kàjkwakam Metĩndjwỳnh nhũrkwãti kurũm kato. Ne adjwỳnhdjwỳ õ kàx nhibôti. Wa mexkumrẽx.
18 Nhym kam ajte kadjy mrãnh djwỳnh 'õdjwỳ, õ kuwy djwỳnh kikre kudjỳ djà bôr djà kurũm kato. Katon kam kàj bê kum kabẽn. Kadjy mrãnh djwỳnh kute kàxdjwa mex byr ne o ãmjamã kabẽn ne kum,
—On aparmã anhõ kàxo abên pidjôbê uba djô jakàn o atom. Arỳm ne tuk ne kumex. Nà, ĩ'ĩk pytĩja pumũ. Arỳm ne pykabê me ja nhõ akati me'ỳr bôx. Kute pidjô tuk nhym me kute o atom nhõ akati pyràk. Nãm ã kum ane. Nãm me axwe'ã pidjô tuk nhym me kute o atom nhõ akati jakre. Metĩndjwỳnh arỳm me axwekam ngryk ne prĩne kute meo bikẽnhmã. 'Ã ne pidjô tuk jakre.
19-20 Nhym kam kabẽnkôt tu pykamã kàxo abên o pidjô krô jakàro tẽn kam ôjao atom ne kam pidjô kangôo pôx djàkam kumex ne. Metĩndjwỳnh nhõ djwỳmẽ pidjô kangôo pôx djà raxi. Kam ne kumex ne, kute kangôo pôxmã. Metĩndjwỳnh mekam ngryk ne prĩne kute meo bikẽnh'ã ne djwỳ pynênh djàkam me kute pidjô kumex nhym prĩne kute anênh jakre. Atykmã ne pidjô kangôo pôx djà dja.
Nhym me kam kumex ne, nhym kam prĩne anê nhym kam me kamrô prõ:t ne. Pidjô kangôo pôx djà kurũm me kamrô prõto nõ. Djãm me kamrô ngri got. Axwe me kamrô rax ne prõ:to nõn kam tàm ne. Kute ngô pyràk ne kam ã ubỳm ane. Kawaru jajkwa krekrekam kàxiràx 'ãnh ne ubỳm itep ne. Me kamrô tàm mõr ry'ã akre kubê 300 kirometu. Nhỹnh me ja kamrô nã? Bir, me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja, me axweja. Dja ã Metĩndjwỳnh me axweo bikẽnho ane, me imexo ane.
* 14:8 Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ.