13
Ngô rax kurũm mry'õ kator.
Nhym kam ngô rax kurũm mry 'õ kato ba omũ. Nãm bàri kubê 10 ne krã kubê 7. Ne apỹnh bàri djàri bẽnjadjwỳr krãdjê tu. Nhym kam krã kunĩ'ã idji arij ne idjio Metĩndjwỳnh djũn ne. Nhym mryja kute rop krori pyràk nhym parja kute mrybê uxu par pyràk, parkop jabjêti. Nhym bep ajkwa krekreja ne kute rop djàkrêbê rijão jajkwa krekre pyràk. Nhym kam mry kaàk mryjamã kum,
—Ikabẽnkôt dja ga meo aban ipymao apyman inhỹr djàkam memã nhỹ, ane. Nãm ã kum ane. Nhym mry krã 'õ ne tyn nõn kam ajte me aêrbê tĩn ne. Kute mrãmri ne me kute me par punukam me akubyn tĩnja pyràk.
Nhym kam me kunĩ, pyka kunĩkôt ari ar aben pumũn kam mry kabẽnkôt ar ban mã kôt ajkamẽ. Mry kaàk kute mrymã kum,
—Ga dja ga ipymao apyman inhỹr djàkam nhỹn idjô'ã meo aba, anhỹrja ne me mry kaàkmẽ arkum amijarẽnho ba. Nãm me mrymã amijarẽn kum rax jarẽn kam abenmã kum,
—Mỳj me'õ ne mrymẽ ar kute raxo aben pyràk ne ar abenwỳr prõt nhym kutã kum ãmmã? Arkati, ane. Nãm ã me abenmã ane.
Nhym kam mryja kabẽn punubit jarẽnh ar o ba. Mry kaàk djô'ã ne mryja kabẽn punu ar ba. Nãm amijo rax ne ar Metĩndjwỳnh japrỳ o ba. Nãm ar meo ba, mry kaàk djô'ã meo ba'ã amex amãnhkrut ne ikjêkêt ne naja kuto katẽ. Ne kam mytyrwỳ 'ã akrebê 42. Nãm ar meo ban Metĩndjwỳnh japrỳ o ba. Nãm prĩne Metĩndjwỳnh djũn ne idji japrỳ ne kam ũrkwãbê kàjkwa djũn ne me kàjkwakam ar bajadjwỳ djũn ne. Djãm mry kabẽn mex got.
Nhym kam mry kaàk mrymã kabẽn nhym kam kabẽnkôt Metĩndjwỳnh nhõ me ja'ỳr prõt ne. 'Ỳr prõt ne me kwỳ pan kàjbê me kumẽ. Ne kam kabẽnkôt, umakôt ar me kunĩo ba ne kabẽno me ano. Apỹnh mebêngôkre ba djàri, apỹnh amyngràri me ba djàri, apỹnh me õ pyka djàri, apỹnh me kabẽn djàri kunĩkôt ne ar meo ba. Mry ne amijo aptàn Metĩndjwỳnh nhõ me jao ajkẽn kam me kunĩo ba. Nhym kam pykabê me ja kunĩ dja me mrymã amijarẽnho ba ne kum rax jarẽ.
Nhym bep me kwỳ, Jeju nhõ pi'ôk no'ôkkam me idji arijja, me ajbit dja me kum mry kĩnh kêt ne kum rax jarẽnh kêt ne. Jejubê Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja ne õ pi'ôk no'ôk. Kute pyka nhipêx kêtri ne Metĩndjwỳnh arỳm amim me kute Jeju bĩn'ã karõ, me kute Jejuo mrykĩ'ãtomtin kute bĩnmã amim 'ã karõ ne arỳm anhỹr djwỳnhràm kuma. Be, Jeju kubê Mrykĩ'ãtomti jabatành ny ja ne õ pi'ôk no'ôk, me tĩn rã'ã rã'ã'ã pi'ôk no'ôk. Nhym me tĩn rã'ã rã'ã kadjy pi'ôk no'ôkkam me idji arijja me tãm dja me mrymã rax jarẽnh kêt. Nhym bep me idji'ã no'ôk kêtja, me kunĩ dja me kum mry kĩnh ne kum rax jarẽn kum amijarẽnh o ba.
Gora me ajamak mex jabej on ama.
10 Ẽ, dja me me kwỳo rôrôk ne meo mrãn mekbê ijê.
Ne kam tu me kwỳ pa, kàxdjwa kajgoo tu me kupa.
Nhỹnh me ja dja me meo rôrôk ne mekbê ijê ne kàxdjwa kajgoo me kwỳ pa?
Bir, Metĩndjwỳnh kute amim me'ã karõja, me tãm dja me mekbê ijê ne me kwỳ pa.
Kam dja Metĩndjwỳnh nhõ me ja kute tu amim Jeju markumrẽx ne mã 'ã ngrà tỳx ne 'ãno ãm ne kute kanga kêtmã.
Mry 'õdjwỳ pyka kurũm kator.
11 Nhym kam mry 'õ kato, mry kute katẽ pyka kurũm kato, ba omũ. Nãm bàri amãnhkrut kute mrykĩ'ãtomti jabatành ny bàri pyràk. Ne kabẽn kute mry kaàk kabẽn pyràk. 12 Ne kam mry kaàk jatãri mryja djô'ã umakôt ar meo ba. Ne kam me kunĩmã, pykabê me ja kunĩmã kum,
—On me mry kaàk jatãri mryjamã amijarẽnh o aba ne kum rax jarẽ. Mry krã 'õ tyk ne nõr ne kam ajte akubyn tĩnja on kum akabẽn ne kum rax jarẽ, ane. Ajrã, ane. Nãm ã mry kute katẽ mry kaàk jatãri mry ja'ã mekmã karõo ane.
13 Ne kam mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipê:x ne. Kwỳ rax ne ipêx ne. Nãm me ipôkri kuwyo ruw, kàjkwa kurũm pykamã kuwyo ruw. 14 Be, mỳjja pumũnh kêto ne me noo akno. Nãm pykabê me kunĩ noo akno. Mry kaàk jatãri mryja kabẽnkôt ne mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêx ne, tãri ãmkambit ne mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêx ne. Ne kam mekmã kum, pyka kunĩkôt mekmã kum,
—On me mry kaàk jatãri mry ja karõ nhipêx. Mry me kute te kàxdjwa kajgoo krã jayr nhym mã tĩn karõ dja ga me ipêx, ane. Ajrã, ane. Nãm ã mry kute katẽ mekmã ane.
15 Nhym kam me ipêx ne. Nhym mry kute katẽja mry karõ jakô, mry kaàk jatãri mryja karõ jakô nhym arỳm tĩn ne arỳm akôn kabẽn ne. Nãm kabẽn ne memã me kwỳ'ã apnên mekmã kum,
—Tãmja kute imã amijarẽnh kêt ne kute imã rax jarẽnh prãm kêt. On dja ga me abĩ, ane. Nãm ã mry kaàk jatãri mryja karõ mekmã ane nhym me kabẽnkôt arỳm me kwỳ pa.
16 Nhym kam mry kute katẽja ne me kunĩ'ã idji janhô. Nãm me ikra'ã idji janhôn me kuka'ã idji janhô, mry kaàk jatãri mryja nhõ me ja kute amirĩt kadjy. Nhym me kwỳ te kubê amikati, kute me'ã idji janhôr pymaje te kubê amikati nhym tu me'ã idji janhô. Nhỹnh me ja'ã ne idji janhô? Bir, me kunĩ, me kàtàmmẽ me bẽnjadjwỳrmẽ me õ nêkrêx krãptĩmẽ me õ nêkrêx kêtmẽ me memã àpênh kajgo ar bajamẽ me kute memã o pãnh kadjy àpênhjamẽ. Me ja kunĩ'ã ne idji janhô. Nhỹnh ne me 'õ kukamẽ ikra'ã idji kêt ne. Me kunĩ.
17 Dja me'õ'ã idji jêt prãm kêt nhym me arỳm kum mỳjja nhõr kêtkumrẽx, nhym ta kute mỳjja byr kêtkumrẽx, te kute amim mỳjja byrmã. Me'ã idjikôtbit ne me kute amim mỳjja byr. Mỳj idji nã? Bir, mry kaàk jatãri mryja ne me kwỳ'ã idjin kwỳ'ã numeru janhô.
18 Be, me no mexbit godja me kuma. Ẽ, gora me ano mex jabej on mry'ã numeru pumũ. Numeru ja kute me idji pyràk. Nãm 666. Be, mry'ã numeru ne ja.