12
Me'õ niremẽ atemã mry kaàk'ã ujarẽnh.
Nhym kam mỳjja pumũnh kêt 'õ kàjkwakam kato. Mỳjja rax 'õ ne kato. Me'õ ni ne myt jadjàn o dja. Ne mytyrwỳ'ã djan o dja. Ne kanhêtireo krã djên kutu. Kanhêtire kubê 12 ne o krã djên kutun o dja. Arỳm tujarô tỳx. Arỳm kra rwỳk 'ỳr ne kam kra àn tokry nhym amra.
Nhym kam ajte mỳjja pumũnh kêt 'õdjwỳ kàjkwakam ajte kato. Ẽ, atemã mry kaàk kamrêk ne kato. Ti:re ane. Krã kubê 7 ne kam kam bàri kubê 10. Ne krã kunĩkam me bẽnjadjwỳr krã djê tu. Ne amyo kanhêtire kute katẽ 'ỳr ja kanhên bjêro mõ. Kàjkwakam kanhêtire bjêro mõn pykakam kumẽ. Ne kam ni kabem kra kadjy dja. Mỳj kadjy? Bir, nija kra rwỳk ne kam amako dja. Ni kra rwỳk nhym on kute krẽnmã ne kam amako dja. Te kam ama.
Nhym kam kra my ruw. Kute ar meo ban kabẽno kute me anormã ne ruw. Apỹnh me ba djàri kunĩ dja ar meo ban kabẽno me anon ar me axwemã bẽn tỳx ba. Djãm kute akrànmã ar me axweo bamã? Kati, dja kàxo àbêr djào ar meo ba. Tãm. Tãm ne arỳm ruw nhym arỳm Metĩndjwỳnh amim kumỳ. Tu amim mỳnhkumrẽx ne amiwỳr o tẽ. Krĩ djàti'ỳr o tẽ.
Nhym bep nãja ne katon prõt ne kapôt kukritmã kato. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm kapôt kukritkam kutêp kum kikre. Kute o djuw mexmã ne arỳm kum kikre. Ne kam kam o djuw mex aro ba. Kute o djuw mex'ã akati kubê 1.260. Amex amãnhkrut ne ikjêkêt nhym ajte 'ã na tỹm nhym kam arek aro djuw mexo ba.
Nhym kam kàjkwakam me abenwỳr prõt. Mĩgeumẽ kadjy mrãnh djwỳnhmẽ mry kaàkmẽ kadjy mrãnh djwỳnhmẽ ar abenwỳr prõt.
Nhym bep kati, Mĩgeu ne ar tỳxkumrẽx nhym te mry kaàkja kute ar parmã. Nhym bep Mĩgeu ne ar tỳxo mry kaàkja jakre ne kàjbê me kumẽ. Nhym kam kàjkwakam me ajte mrãnh kêtkumrẽx. Be, mry kaàk jabatànhtija ne me arỳm bõm kumẽ. Tãm, kangã tũmja kute me kàmex jarẽnh djwỳnh, idjibê Xatanaj, kute me kunĩ noo biknor djwỳnh, tãm. Tãm ne me bõm kumẽ, pykamã kumẽ, kadjy mrãnh djwỳnhmẽ ro'ã ne me bõm ar kumẽ.
10 Nhym kam kàjkwakam me'õ kabẽn ba kuma. Kàj bê kabẽn ne,
—Ota arỳm me banhõ Metĩndjwỳnh me utà. Arỳm ne umao me utàr mex ne. Djãm me banhõ Metĩndjwỳnh rerek got. Dja prĩne umao me utàn ar meo ba. Nhym Kritudjwỳ Metĩndjwỳnh kute amikôt arja dja kabẽnkôt ar meo ba.
Ga arỳm me kute bõm mẽnhja pumũ. Kute me bakamy kàmex jarẽnh djwỳnhja ne me arỳm bõm kumẽ. Nãm mã me banhõ Metĩndjwỳnh jamakmã me'ã kabẽn ne te me banhõ Metĩndjwỳnhbê me bakamy kurê. Nãm te kubê me bakamy kurê rã'ã nhym akamàt ne akati nhym ajte kubê kurê rã'ã nhym akamàt ne akati nhym ajte tãm rã'ã ne.
11 Nhym me bakamy tu kum ãm tỳx ne 'êxnhĩmã katon bõm kumẽ. Mỳj kanàrràm ne me bakamy kum ãm tỳx ne? Jeju ne mrykĩ'ãtomti jabatành ny'ã amijakren ty ne kamrôo meo pãnh. Kanàrràm ne me tu kum ãm tỳx ne.
Xatanaj ne kute Jeju nhõ me ja par nhym me kute umaje Jeju kangamã. Nãm te me kupa. Nhym me Metĩndjwỳnh kanàrràm tu ate krãn Jeju'ã ngrà rã'ãn kàj bê memã Jeju'ã ajarẽ. Me tĩn prãm kêtkumrẽx. Nãm me ã anen kam prĩne amim Xatanaj pyma ngrà ne kàjkwa kurũm bõm kumẽ.
12 Ẽ, kàjkwa, on akĩnhkumrẽx. Gê mebêngôkre* akam ar bajadjwỳ akôt kĩnhkumrẽx.
Nhym bep pykabê me ar bajamẽ ngô raxkam me ar bajamẽ ne arỳm me kaprĩ 'ỳr. Watĩre. Mỳkam?
Bir, Xatanaj, kute me kàmex jarẽnh djwỳnh, arỳm wãm me awỳr ruw. Arỳm ngry:k ne wãm me awỳr ruw. Arỳm ne tyk nhõ akatio rãm ne jan arỳm amima. Arỳm amiman kam ngry:k ne, ane.
Nãm me ã kàjkwa kurũm kabẽn ane.
13 Nhym me arỳm bõm kumẽ nhym arỳm mry kaàkja pykakam bôx. Bôx ne kam ni'ỳr prõt ne. Kurũm kra my rwỳkja'ỳr prõt ne. 14 Nhym kam àkkajkritti jara ne nija pakam apôx. Xatanaj nhidji amãnhkrut ne ikjêkêt. Idjibê kangã ne idji 'õdjwỳbê mry kaàkja. Nhym àkkajkritti jara nija pakam apôx, kangãbê tor ne kapôt kukritkam tẽm ne bôx nhym Metĩndjwỳnh kute o djuw mexmã. Kute o djuw mex 'ã amex amãnhkrut ne ikjêkêt ne kam ajte 'ã na pydji. Kadjy ne pakam ara apôx.
15 Nhym mry kaàkbê kangãja kute nija bĩnmã aêro tẽn aby'ã ngô kapĩ. Ngô rax ne ajkwa krekre kurũm ajkapĩ. Kute 'ã ngô tàm nhym ngô kute mã o mõr ne bĩnmã. 16 Nhym bep kati, pyka ne nio õbikwan ngômã ajkij nhym kam ngô wadjàn ngrà. Mry kaàk jajkwa krekre kurũm ngôja wadjàn ngrà. 17-18 Nhym kam mry kaàk nijakam ngry:k ne kam ãm ajbir tẽn dja. Kute ni kra parmã ne dja. Mỳj ni kra nã? Bir, me kute Metĩndjwỳnh kabẽn mar ne kôt amijo baja, ne kute mekbê amipdjur kêt ne Jejukam pijàm kêt ne tu kute memã arẽnhja, me tãm ne mry kaàk kute me'ỳr prõt ne me parmã ajbir tẽn dja, ngô rax mỳrri dja, mekam amako dja.
* 12:12 Apỹnh me õ pyka djàri kunĩkôt ne me kunĩ bêngôkre.