11
Metĩndjwỳnh nhõ àpênh amãnhkrut ar ujarẽnh ba.
Nhym kam me imã kô ngã, ije ũrkwãti'ã akre kadjy ne me imã kungã. Kute me àbêr djà pyràk. Nãm me imã kungã nhym kam Metĩndjwỳnh imã,
—Apa, on 'ỳr tẽn inhũrkwãti'ã akre, ane. Dja ga inhũrkwã'ã akren kam kikre kudjỳ djà bôr djà'ã akren kam me kute imã rax jarẽnho bajadjwỳ 'ã akre.
Nhym bep inhũrkwãti kre kênhbit dja wãnh 'ã akre kêt ne. Mỳkam? Bir, arỳm ne me me bajtemmã kanga. Nhym kam me kute mekbê idjaer nhõ krĩ mexbê Djeruxarẽo bikẽnhmã, õ krĩ mexo mexkumrẽxbê Djeruxarẽ kute o bikẽnhmã. Kikre kunĩkôt dja me bajtem mrãn prĩne kikreo ajkẽn kikre ngràn kam kôt inhũrkwãti kre kênhjao ajkẽ. Dja me kute o bikẽnh'ã na tỹm amãnhkrut ne ikjêkêt ne kam ajte 'ã amex. Kam dja ba inhõ àpênh jano.
3-4 Ba ne ba inhõ pyka djwỳnh ne kam inhõ àpênh amãnhkrut kute pĩbê oriwêre amãnhkrut ikabem ku'êja pyràk, ne kam ajte kute ngônhpôkti amãnhkrut ikabem ku'êja pyràk, ar tãm dja ba ar ano, ar kute memã ikabẽno amirĩtmã. Dja ar kubẽkà kaprĩre jadjàn kam ikabẽn'ã ujarẽnh ar ba. 'Ã ujarẽnh ar ba'ã akati krãptĩ, kubê 1.260. 'Ã na tỹm amãnhkrut ne ikjêkêt ne kam ajte 'ã amex. Godja ã ar ikabẽn'ã ujarẽnh ane, ane. Nãm ã Metĩndjwỳnh imã ane.
Godja me'õ kute aro bikẽnhmã nhym kuwy pôk ar ajkwa krekrekôt katon me'õnh bĩ, prĩne ar kurê djwỳnhja 'õ ga. Be, godja me'õ aro kurê djwỳnh prãm nhym ar arỳm ã o bikẽnho ane, prĩne kuga. Nhym ar ta kabẽnkôt Metĩndjwỳnh kàjkwa'ã ijê nhym na rwỳk kêtkumrẽx. Ar Metĩndjwỳnh kabẽn'ã ujarẽnh bari godja na rwỳk kêtkumrẽx ne. Nhym kam ajte ar ta kabẽnkôt nhym ajte ngô kamrô. Nhym ar kabẽnkôt apỹnh mỳjja kute meo bikẽnh djàri apôx ne pykao ajkẽ. Apỹnh kute pykao bikẽnhmã mỳjja apôx tẽ, aben nhitepã mỳjja apôx tẽ.
Nhym kam ar Metĩndjwỳnh kabẽno amirĩto tẽ:n kam o amirĩt pa. O amirĩt pa nhym kam mrydjwaryre dja amim ar kurêtuw. Mrydjwaryre kre ry typydji kurũm katorja dja ar'ỳr prõt ne tỳxo ar akrenh mex ne kam ar kubĩ.
Nhym kam ar tyn nõ. Kikre nhipôkri dja ar tyn nõ. Krĩrax jabatànhkam kikre nhipôkri nõ. Mỳj krĩrax jabatành? Bir, kam ne me ar õ Bẽnjadjwỳr pĩte'ykam kunhô tãm. Kumã ne me idjibê Xôtômamẽ Edjitu jarẽ. Nãm me axwekumrẽx ne Xôtômakam me ja jaxwe'ã amijakren kam ajte Edjitukam me ja jamakkre kêt'ã amijakre nhym kam me krĩrax jamã idjibê Xôtômamẽ Edjitu jarẽ. Kam ne ar kute Metĩndjwỳnh kabẽno amirĩt djwỳnh tyn nõ.
Kam dja me kunĩ omũ. Apỹnh me õ pyka djàri, apỹnh mebêngôkre ba djàri, apỹnh amyngràri me ba djàri, apỹnh me kabẽn djàri kunĩkôt dja me ar omũnho kumex. Ar tykja pumũnho kumex'ã akati amãnhkrut ne ikjêkêt ne 'ã mêdjij. Nhym me abenmã,
—Kwãrĩk wãnh ar adjàr kêt. Axuk wãnh ar nõre, ane. 10 Nhym kam pykakam me ar baja kĩnhkumrẽx. Ar tyk ne nõrkam ar omũn kĩnhkumrẽx ne kam toro kumex ne kam abenmã nêkrêx ngã. Mỳkam ne me ar tykkam kĩnhkumrẽx? Bir, ar kute Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh ja ne ar pykakam me ar baja prĩne ar meo bikẽnho ba. Kam ne me ar tykkam kĩnhkumrẽx.
11 Nhym ar tyk ne nõr'ã akati amãnhkrut ne ikjêkêt ne 'ã mêdjij nhym kam Metĩndjwỳnh ar akô, ar tĩn kadjy ne ar akô nhym Metĩndjwỳnh djàkôr arkum wadjà nhym arỳm ar ajte tĩn ne ekrux ne kàjmã dja. Nhym kam me ar omũn kam kum ar uma: ne. Kum ar uma tỳxkumrẽx ne. 12 Nhym kam kàjkwa kurũm me'õ kabẽn. Kàj bê kabẽn ne arkum,
—Apa, on ar amrẽ tẽ, ane.
Nãm ã arkum ane nhym ar kuma. Kuman kam tu kàjmã tẽ. Mã tẽn wabi. Kakrãkam ne ar tẽ. Nhym ar kurê djwỳnh arek ar omũnho kumex.
13 Ar omũnho kumex katikôt nhym pyka tertet ne. Tu tertet tỳx nhym kam kikre kwỳ ajkaten rôrôk ne me kwỳ rax ne me imex ne. Me kwỳ rax'ã akre kubê 7.000 ne me imex ne. Nhym me tyk kêtja, pyka tertet kute me par kêtja, me tãm ne me tĩn prãmkam Metĩndjwỳnhmã rax jarẽn kum tỳx jarẽ. Metĩndjwỳnh nhõ kàjkwa djwỳnhmã ne me kum rax jarẽ.
14 Be, watĩre nhitepã watĩre 'õ ne ja. Ota watĩre kute katẽ rã'ã. Arỳm me'ỳr bôx 'ỳr.
Kadjy mrãnh djwỳnh kute katẽ kute õ poti kakôr.
15 Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh kute katẽ õ poti kakô nhym kam kàjkwakam me kabẽn. Kàj bê kabẽn ne. Jejumẽ Bãm'ã ne me abenmã kum,
—Bãmbê me banhõ Bẽnjadjwỳr ne krabê Kritu kute me bawỳr anor, ar tãm ne ar arỳm pyka kunĩkôt ar meo ba. Dja ar meo ba rã'ã rã'ã: ne, ane.
Nãm ã kàjkwakam me kabẽn ane.
16 Nhym kam mebêngêt kubê 24 tu mỳrbê rôrôk ne. Metĩndjwỳnh kabem bẽnjadjwỳr krĩ djàkam krĩja me tãm ne me tu mỳrbê rôrôk ne Metĩndjwỳnhmã rax jarẽn kum,
17 —Bẽnjadjwỳr, Metĩndjwỳnh, atỳxo abê kumkati. Ga amrẽbê: adjàkamã atĩn ne ar aban mã atĩn rã'ã.
Amã ne ba me amikĩnh jarẽ. Arỳm ne ga apymao amijo amirĩt mex ne aje ar meo abamo kraxmã.
18 Apỹnh me ba djàri ne me ngryk ar ba, ga gadjwỳ arỳm angryk kato. Arỳm me tyk ne pykakam ikwãja nhõ akati me'ỳr bôx. Arỳm aje me tyk ne pykakam ikwãjao akator ne kam aje memã pãnh jarẽnhmã.
Nhym anhõ àpênhdjwỳ arỳm õ akati me'ỳr bôx. Anhõ àpênhmẽ akabẽn jarẽnh djwỳnhmẽ anhõ me mextire jamẽ me kum apymaja kunĩmẽ me kàtàmmẽ me rũnhmẽ. Arỳm me ja nhõ akatidjwỳ me'ỳr bôx, ga aje memã o pãnh nhym me kĩnhmã.
Nhym bep me axwe kute pykao bikẽnh djwỳnhdjwỳ arỳm õ akati me'ỳr bôx. Ga aje me jao abikẽnhmã, ane.
19 Nhym kam kàjkwakam Metĩndjwỳnh nhũrkwãti amijã kuta. Amijã kuta nhym kam pĩo rara kẽn karỳro krãkà djyja, kam ne Metĩndjwỳnh kabẽn'ã kẽn no'ôk nõ, pĩo rara tãm ne amirĩt ne. Metĩndjwỳnh nhũrkwãtikam ne amirĩt ne. Nhym kam na adjênh ne rãrãk ne krak nhym pykadjwỳ tertet ne. Nhym namê'y rôrô:ko kumex.