10
Kadjy mrãnh djwỳnh kute pi'ôk byr ne ãm.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õ, tỳxkumrẽx ne ruw. Kàjkwa kurũm ne tẽn ruw ba omũ. Nãm kakrão prĩne amikunon kam djwỳngwỳnhtire tu. Nokre kute myt pyràk, ne te kute kuwy pôko krĩkam kàjmã pôk ku'ên pôk jabjê ja pyràk.
Ne kam pi'ôk no'ôk ngrire byn o dja. Pi'ôk no'ôk arỳm koxen kubyn o dja. Ne kam te djubôk ngô raxbê pyka kêt'ã djan te djuge atỳxã dja. Nãm te ajkij ne djan kam kàj bê kabẽn. Kàj bê kabẽn kute rop djàkrêbê rijão kàr tỳxja pyràk. Kabẽn nhym kutã na krikrit ne. Nãm amipãnh kum kabẽn. Krikrit 'ã akre kubê 7.
Na krikrit 'ã akre kubê 7 ne kabẽn, ba kam bit ije 'ã pi'ôk no'ôkmã nhym kàjkwa kurũm me'õ imã kabẽn ba kuma. Nãm imã,
—Kwãrĩk wãnh. Tu udju. Na krikritkam kabẽn'ã akre kubê 7 dja ga tu udju. Kwãrĩk wãnh 'ã pi'ôk no'ôk kêt, ane. Ba arỳm kuma.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh ije omũnh tũmja, ngô raxmẽ pykamẽ kam te bikjêr ne ãmja, tãm ne kàjmã kàjkwamã ubôkja bẽn 6-7 mekmã kabẽn pydjin arẽn memã kum,
—Mrãmri godja mỳjja amikrà kêtkumrẽx. Godja kadjy mrãnh djwỳnh kute katẽ õ poti kakô nhym tebê mỳjja kato. Metĩndjwỳnh kute amrẽbê õ àpênhmã, kabẽn jarẽnh djwỳnhmã arẽnhja dja on tebê kato, kute amitô kêtê. Poti kakôrmẽ ro'ã dja mỳjja bipdjur arỳm kato. Amrẽbê Metĩndjwỳnh kute mekbê mỳjjao bipdjurja ne on kute memã o katormã, ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh mekmã ane. Metĩndjwỳnh ne kabẽnkumrẽx. Kôt dja mỳjjao kato. Kam ne kadjy mrãnh djwỳnh ubôko kàjmã Metĩndjwỳnh jakren 'ã mekmã ujarẽnho ku'ên mekmã kum,
—Metĩndjwỳnh ne tĩn o ino rer kêtkumrẽx. Tĩn, tĩn rã'ã rã'ã. Ta ne kàjkwa nhipêx ne kàjkwakam mỳjja ar baja nhipêx ne. Ne pykajadjwỳ nhipêx ne pykakam mỳjja ar bajadjwỳ nhipêx ne. Ne ngô raxbê pyka kêtjadjwỳ nhipêx ne ngôkam mỳjja ar bajadjwỳ nhipêx ne. Tãm dja amitô kêt ne on memã o kato, ane.
Nhym kam kàjkwa kurũm kute imã kabẽn jarẽnh tũmja ajte imã kabẽn ne imã,
—Ajrã, on 'ỳr tẽn kute pi'ôk koxen o ãmwã by. Kadjy mrãnh djwỳnh ngô rax nhipôkri te nhikjê djãm ne atỳxã te nhikjê djãmwã ne kubyn o dja. 'Ỳr tẽn kubê aby, ane.
Ba kam 'ỳr tẽn 'ã ku'uw ne kum,
—Imã pi'ôk no'ôk ngrire ngã, ane.
Nhym kam imã,
—Mĩ, amim abyn krẽ. Gora kunĩ krẽ. Atik kadjwỳnhbê dja ỳ nhym bep ajajkwakam godja ànhkumrẽx. Ành kute menh djành pyràk. Mĩ, ane.
10 Ba kam ikra kurũm kubê kaba. Pi'ôk no'ôk ngrire ne ba kubyn kukrẽ. Nhym kam ijajkwakambit ànhkumrẽx, ành kute menh djành pyràk. Nhym amũ itik kremã tỹm ne arỳm ỳ: ne. 11 Nhym kam imã,
—Be, dja ga ajte anhỹr djwỳnhràm memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ. Kute apỹnh me õ pyka djàri, apỹnh me ba djàri, apỹnh me kabẽn djàri, apỹnh me bẽnjadjwỳr djàri krãptĩkôt kute meo bikẽnhmã mekmã arẽ, ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh imã ane.