9
Nhym kam atãri kadjy mrãnh djwỳnh õ poti kakô nhym kam kàjkwa kurũm kanhêtire tỹm. Pykamã tẽn tỹm nhym me kum kam o kajkep djà ngã. Mỳjkam o kajkep djà nã? Bir, kre ry typydjikam o kajkep djà. Kre krã'yr kêt, kre o ino rer kêt, kre ry typydjikam o kajkep djà ne me kum kungã.
Nhym kam kam o kajkep ne 'ã kuta nhym kurũm kuwy kũm katon mõ. Kre ryti kurũm ne kuwy kũm kato. Kute kikatire kũm pyràk nhym kam kũmja kàjkwamẽ mytmẽ prĩne o akno nhym akamàt kô tyk ne.
Nhym kam kũmja kurũm krytkanhê bixadjwỳro kumex. Pykamã ne bixadjwỳro kumex. Ne kam àkrê. Àkrê:kumrẽx ne. Kute me kamjỳrmã ne bixadjwỳro kumex. Kute mrãmri ne pykabê makre kute me kamjỳr nhym tokryja pyràk. Nhym kadjy mrãnh djwỳnh krytkanhêmã kum,
—Kwãrĩk wãnh pykakam bõreo abikẽnh kêt, mỳjja nhingrõto abikẽnh kêt, pĩo abikẽnh kêt. Me ajbit dja ga meo ajkẽ. Me kuka'ã idji kêtja, Metĩndjwỳnh kute me kuka'ã idji kêtja, me tãmbit dja ga meo ajkẽ, ane.
Nà, mrãmri ne krytkanhêja kute me kamjỳr ne kute me kamjêro ba kajgomã. Kute me par kêtê. Nãm me kamjuw nhym me tokry pymaje àmra ba'ã mytyrwỳ amãnhkrut ne amãnhkrut ne ikjêkêt. Nhym tokry: ne. Kute makre kute me kamjỳr nhym tokryja pyràk. Nhym kam arỳm me te tyk prãme, krytkanhê kute me kamjỳr ar o bakam te tyk prãme, te amitykkam ama ne, ne tyk kêtkumrẽx ne.
Mã ne krytkanhê kute? Djãm axwe uma? Nà, axwe uma. Nãm kute mrãmri ne me kute kawaru'ã aben par kadjy kute ngônho kubẽkà kawarumã angjênh nhym kam uma ja pyràk. Nhym krytkanhê mỳjja kute me bẽnjadjwỳr krãdjê pyràkja tu. Kẽn karỳro krãdjê ne kutu. Nãm krytkanhê no kre kute mebêngôkre nokre pyràk. Nhym kĩdjwỳ kute me nire kĩ pyràk nhym wa kute rop djàkrêbê rijão djwa pyràk. Nhym õkôt kà kute tepkà pyràk, ngônho ne õngàkkà. Ne ara rãrãk tỳx ne. Kute mrãmri ne me kute abeno bakam kawarumẽ kàmrãnhtỳx rãrãkja pyràk.
10 Nhym tey kute makre tey pyràk. O kute me kamjỳr ar o ba. Dja kute me kamjỳr ar o ba'ã mytyrwỳ amãnhkrut ne amãnhkrut ne ikjêkêt, nhym tokry: ne.
11 Krytkanhê nhõ bẽnjadjwỳrbê ne kadjy mrãnh djwỳnh, kre ry typydjikam kadjy mrãnh djwỳnh. Idjibê ne O bikẽnh djwỳnh, mekbê idjaer ne me ta kabẽnkam kum Abadõ jarẽ, nhym mekbê kregu kabẽnkam kum Apôri jarẽ. Nhym bep me babêngôkre kabẽnkam ne O bikẽnh djwỳnh.
12 Be, watĩre kutewa ne arỳm apêx. Àkkajkrittire kute memã “Watĩre” jarẽnhja kutewa arỳm apêx. Nhym bep watĩre amãnhkrut ne me'ỳr bôx kêt rã'ã.
13 Nhym kam atãri kadjy mrãnh djwỳnhja õ poti kakô nhym kam me'õ kabẽn ba kuma. Kikre kudjỳ djà bôr djà kurũm ne kabẽn. Kẽn karỳro kikre kudjỳ djà bôr djà Metĩndjwỳnh kabem ãmja, kurũm, anhà kurũm ne kabẽn kato ba kuma. 14 Nhym kum, kadjy mrãnh djwỳnh kute poti kakôrmã kum,
—On arkum anhire, kadjy mrãnh djwỳnho amãnhkrut ne o amãnhkrut djuwprewã on arkum 'ãpre bô gê ar wãm tẽ. Ngô raxbê Jupraxikam me kute ar uwpre nhym ar ikwãwã, on arkum 'ãpre bô gê ar wãm tẽ, ane.
15 Nhym kam arkum 'ãpre bô nhym kam ar mã mõ. Ar kute me imexmã ne ar mõ. Ar kute me kwỳ rax ne me imexmã. Ar kute me imexo tẽm ne me kuto katẽ 'ỳr me paro krã'yrmã. Kadjy ne me ar uwpre nhym ar ikwã. Ar õ akati ar'ỳr bôx nhym ar kute me imexmã katon mõ. Arỳm ne ar õ amexmẽ ar õ mytyrwỳmẽ ar õ akatimẽ ar õ myt arỳm ar'ỳr bôx. 16 Nhym ar õ krãkamngônh kumex. Krãkamngônh kawaru'ã krĩja ne kume:x kute pi'ô pyràk. Nãm 'ã akre kubê 200.000.000. Me'õ ne 'ã akren imã arẽ ba kuma.
17 Be, Metĩndjwỳnh ne imã ar õ krãkamngônh jakre ba omũ. Ba kawarumẽ krãkamngônh pumũ. Kawaru kumex nhym 'ã krãkamngônh kumex. Tãm ne ba omũ. Nhym krãkamngônh aminhõkôt nêje ngônho inôkà jangij ne o kumex. Ngônho inôkà kamrêkmẽ ngrãngrã kakrãtykmẽ ngrãngrã kute màn tu pyràk. Nhym krãkamngônh nhõ kawaru ja ne krã rũnh'ã kabẽn. Krã kute rop djàkrêbê rijão krã pyràk. Ne ajkwa kurũm kuwymẽ kũmmẽ kẽn ngrãngrã pôkmẽ apôxo kumex. 18 Apôxo kumex ne kam me kupa. Be, kuwymẽ kũmmẽ kẽn ngrãngrã pôko ne me kwỳ rax ne me kubĩ. Me kuto katẽ 'ỳr ne me tyko ino re. 19 Kawaruja ne àkrêkumrẽx. Ajkwakôt ne àkrê, amymẽ kôt. Aktã àkrê djàkôt ne me kupa. Amy kute kangã pyràk. Amy kubê kangã krãdjwỳ o me kamjã.
20 Nhym me'ã kàtàmja, mỳjja kute me imex kuràm me tĩnja, djã nãm me ja amim katon wãnh axwemã iren Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽx got. Arkati, me ja ne me kute amim mỳjja punu nhipêxjamã irer prãm kêtkumrẽx. Nãm me mã ar me karõ punumẽ mỳjjao metĩndjwỳnh karõ nhipêxmẽ arkum amijarẽnho ba, arkum rax jarẽnho ba. Be, nãm me kẽn karỳro, kryt jakao, ngônh ngrãngrão, kẽno, pĩo metĩndjwỳnh karõ nhipêx ar o ba nhym rĩt kêt ne umar kêt ne mrãnh kêt ne. Ja ne me kum amijarẽnh ar o ba, kum rax jarẽnh ar o ba. Me kute kum irer prãm kêtkumrẽx.
21 Ne kam ajte me kute me parmẽ me udjymẽ me prõ prãmmẽ me mjên prãmmẽ me àkĩnhĩmẽ, ja ne me kute kum irer prãm kêtkumrẽx. Me kute kum irer ne Metĩndjwỳnh'ỳr amijo akẽxmã kute mar kêtkumrẽx. Me axwebit ne me kum kĩnh. Nãm te Metĩndjwỳnh kute mekmã uwẽk màtmã.