6
Kute pi'ôk no'ôk'ã o y djà rênh.
Ba ibê Djuão ne ba arek omũnho dja. Nhym kam Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja pi'ôk no'ôk'ã oy djà ta ba omũ. Nhym kam mỳjja tĩn amãnhkrut ne amãnhkrut kumrẽxja imã kabẽn. Kabẽn kute na krak pyràk ba kuma. Nhym imã,
—Amrẽ tẽ, ane.
Ba 'ỳr tẽn omũ nhym kawaru jakaja dja. Nhym me'õ 'ã nhỹ. Õ djudjê jamỳn o nhỹ. Nhym me kum bẽnjadjwỳr krãdjê tu. Nhym kutun o nhỹ ne kam 'ã kawaru'ã tẽ. Kute me kunĩ 'ã amijo àptàr ne me'ỳr prõt ne kute me par ne kute mekbê pyka pytàrmã ne tẽ.
Nhym kam Mrykĩ'ãtomti abatành nyja ajte pi'ôk no'ôk 'ã oy djà nhitepã ja'ã kuta. Nhym kam mỳjja tĩn ja jatãrija imã kabẽn ba kuma. Nhym imã,
—Amrẽ tẽ, ane.
Ba 'ỳr tẽn omũ nhym kawaru 'õ ajte dja. Kawaru kamrêk. Nhym me'õ 'ã nhỹ. Pyka kunĩkôt me kute abenwỳr prõt ne aben par kadjy. Kadjy ne me'õja kawaru'ã nhỹ. Nhym me arỳm kum kàxdjwa kajgo ngã, kàxdjwa kajgo jabatành, rytire ne me kadjy kum kungã.
Nhym kam Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja ajte pi'ôk no'ôk'ã oy djà nhitepã ja'ã kuta. Nhym kam mỳjja tĩnja jatãrijadjwỳ imã kabẽn ba kuma. Nhym imã,
—Amrẽ tẽ, ane.
Ba 'ỳr tẽn omũ nhym kawaru tykja ajte dja. Nhym me'õja 'ã nhỹ. Mỳjja pytĩ'ã akre djà mỳn o nhỹ. Nhym mỳjja tĩn amãnhkrut ne amãnhkrutja kurũm me'õ kabẽn ba kuma. Nãm,
—Ẽ, arỳm ne mekbê djwỳ kêt. Prãmkam ne me ar ba. Ota djwỳbê trigu'ã akre pydji pãnh raxi. Pãnh me àpênh rã'ã nhym akamàt. Ne kam ajte djwỳ 'õbê xebada'ã akre amãnhkrut ne ikjêkêt adjwỳnhdjwỳ pãnh rax. Pãnh me àpênh rã'ã nhym akamàt. Djwỳ kêtkam, djwỳ kairekam. Nhym bep pidjôbê uba kangômẽ mỳjja kute rõny kangô pyràk ja dja o bikẽnh kêt. Tãm dja kumex. O ne me ajne kêt. Kwãrĩk wãnh tãm mãn o bikẽnh kêt, ane. Nãm ã me'õ kabẽn ane.
Nhym kam Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja ajte pi'ôk no'ôk'ã oy djà nhitepã ja'ã kuta. Nhym kam mỳjja tĩn amãnhkrut ne amãnhkrut kute o ino rerja imã kabẽn ba kuma. Nhym imã,
—Amrẽ tẽ, ane.
Ba 'ỳr tẽn omũ nhym kawaru ràràrja ajte dja. Nhym me'õja 'ã nhỹ. Me'õ nhidjibê ne Tykre. Me tyk'ã amijakre. Nhym mỳjja kute katẽn tẽmja. Me tyk nhõ pykamã me mrãnh kadjy ja ta ne kute katẽn tẽmja. Ar kute pyka kunĩkôt me kwỳ rax ne me parmã. Me kute abenwỳr prõt ne aben par nhym djwỳ kêtkam prãm kute me par nhym me kanêdjwỳ kute me par nhym pykakam mry djàkrêdjwỳ kute me par kadjy. Kadjy ne ar tẽ. Kam dja me kwỳ rax ne ty.
Nhym kam Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja ajte pi'ôk no'ôk'ã oy djà nhitepã ja'ã kuta. Nhym kam kikre kudjỳ djà bôr djà krakri me karõ kumex. Mỳj me karõ? Bir, me kute memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnho ba nhym kam me kute me par, me tãm karõ ne kumex. Nãm me tĩn prãm kêt mex ne tu mekmã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ nhym kam me me kupa. Me tãm karõ ne kumex ba omũ. 10 Nhym me kàj bê kabẽn ne kum,
—Bẽnjadjwỳr Pymati, gajbit amexo apyma ne katàt aje mekmã kabẽn jarẽnh djwỳnh, mã dja mytyrwỳ kute ga me ijo angryk ne pykakam me jao ajkẽ, me kute me ipar pãnh meo ajkẽ? ane. Nãm ã kikre kudjỳ djà bôr djà krakri me karõ ã kum kabẽn ane. 11 Nhym kam me'õ mekmã kubẽkà jaka ngã ne memã kum,
—Ẽ, me arek atyk djà kêto akrĩ ngrire. Atyk djà kêt ngrire gê me me anhõbikwa paro tẽn inomã kumẽ. Me akôt me Metĩndjwỳnhmã àpênh, me akamy paro tẽn inomã kumẽ, ane. Nãm ã me'õ me karõmã ane.
12 Nhym kam Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja ajte pi'ôk no'ôk'ã oy djà nhitepã ja'ã kuta ba omũ. Nhym kam pyka kunĩ amingrẽk ne. Amingrẽk tỳ:x ne. Nhym kam mytjadjwỳ kakrãtyk ne wajêt. Nãm kute kubẽkà pytĩ, kakrãtyk pyràk. Nhym mytyrwỳjadjwỳ no tĩn, no kamrêk tỳx ne. Kute kamrô pyràk. 13 Nhym kanhêtire jadjwỳ kàjkwa kurũm rôrôk ne. Pykakam rôrôk ne. Kute kôk djàbêr tỳx kute pidjô ngrãngrã ka'urja pyràk. Nãm ã kanhêtire rôrôk ane. 14 Nhym kam kàjkwa ajmã nẽn nhĩ'ãm tẽn akuno. Nãm tu amijarõx ne kute me kute kupip jarõx pyràk, nhym kam krãnh kunĩ amũ ajkamẽn krĩ. Nhym apêxtidjwỳ kunĩ amũ ajkamẽn ikwã. Nãm krãnh amũ krĩ djàmã kre rũnh ne krĩ. Nhym apêxtidjwỳ ikwã djàmã kre rũnh ne ikwã.
15 Nhym kam apỹnh me ba djàri kam bẽnjadjwỳr rũnhmẽ me kute meo ba djwỳnhmẽ me krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ me õ nêkrêx kumexjamẽ me àprãrmẽ me kunĩ, me kute me pa 'amỳnh nhym memã àpênh kajgo ar bajamẽ me kute memã o pãnh kadjy àpênhjamẽ me kunĩ ne me amijo apdju. Me tĩn prãme amijo apdju. Nãm me kẽnkrekam amijo apdjun krãnhkam kẽn krakri amijo apdju. 16 Ne kam krãnhremã kabẽn ne kẽnmã kabẽn ne kum,
—On me inhiby arôrôk ne me ijo apdju, me ipro. Krĩ djàtikam ỹrjabê me ijo apdju ba me nokre pumũnh kêt. Mrykĩ'ãtomti jabatành nyjamẽ ar ngrykbê me ijo apdju. 17 Arỳm ne ar ngryk nhõ akati me iwỳr bôx. Mrãmri ne ar ngrykkumrẽx. Mỳj me'õ ne arkum ãmmã? ane. Nãm ã me kabẽn ane.