7
Ar kute mebê 144.000 kuka'ã idji janhôr.
Nhym kam ijukri kadjy mrãnh djwỳnh amãnhkrut ne amãnhkrut ne ku'ê ba omũ. Nãm ar apỹnh ku'ê djàkam ku'ê. Nhym ja kàjkwa krax 'ãnh dja nhym ja kàjkwa nhôt 'ãnh dja nhym ar ja aktã kàjkwa nhirê'ãnh dja ba omũ. Mỳj kadjy ne ar ku'ê? Apỹnh ar ku'ê djàri kute kôkbê àptàrmã. Pykakam àbêr kêt ne ngô raxbê pyka kêtkam àbêr kêt ne bàkam àbêr kêt kadjy. Kadjy ne ar ku'ê.
Nhym kam kadjy mrãnh djwỳnh 'õ tẽ ba omũ. Kàjkwa krax kurũm ne kato ba omũ. Nãm ikrakam ràxo pi'ôk no'ôk djà byn o tẽ. O kute Metĩndjwỳnh nhõ àpênh'ã idji janhôr kadjy, Metĩndjwỳnh tĩnja nhõ àpênh'ã idji janhôr kadjy. Nãm kubyn o tẽn kam kàj bê arkum kabẽn. Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh amãnhkrut ne amãnhkrutjamã kabẽn. Ar ja kute Metĩndjwỳnh kabẽnkôt pykamẽ ngô raxbê pyka kêto bikẽnhmã. Ar kumã ne kàj bê kabẽn ne arkum,
—Adjỹm, bar Metĩndjwỳnh nhõ àpênh'ã idji janhômã, bar me banhõ Metĩndjwỳnh nhõ àpênh'ã idji janhô gar kam pykamẽ ngô raxmẽ bào ajkẽ. Me kuka'ã dja bar me idji janhô, Metĩndjwỳnh nhõ àpênh tamirĩt gar aje meo abikẽnh kêt kadjy. Gar kam arỳm pykao ajkẽ, ane. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh arkum ane.
Nhym ar me kwỳ krãptĩ kuka'ã idji janhô ba omũ. Me krãptĩ kubê 144.000 ne ar kuka'ã idji janhô. Nãm mekbê idjaer apỹnh idji djàri me kwỳ'ã idji janhô ba omũ.
5-8 Mekbê Djudakam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Rubẽnkam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Gadjikam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Axerkam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Naptarkam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Manaxekam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Ximiãokam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Rewikam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Ixakakam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Djeburõkam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Jôdjekam me kwỳ kubê 12.000.
Ne mekbê Bẽnjamĩnkam me kwỳ kubê 12.000.
Be, nãm me abenã rôrôkkam 'ã akre kubê 144.000.
Me krãptĩ: kubẽkà jaka jangij.
9-10 Nhym kam ijukri, be, me krãptĩ: ne me kumex ba me omũ. Axwe me krãptĩ. Nãm me te kute me'ã akremã. Djãm me krãre got. Nãm me kute pi'ô pyràk ne kumex. Mỳj xê ne kumex? Bir, apỹnh mebêngôkre ba djàri, apỹnh amyngràri me ba djàri, apỹnh me õ pyka djàri, apỹnh me kabẽn djàri kunĩkôt ne me kwỳ Metĩndjwỳnho aminhõn krĩ djàti kabem abenã rôrôk ne kumex ne Mrykĩ'ãtomti jabatành ny kabem kumex. Nãm me kubẽkà jaka jangij ne o kumex ne bô byn o kumex ne kam kàj bê kabẽn ne,
—Be, mrãmri ne me banhõ Metĩndjwỳnh, ajbit kubê me bapytàr djwỳnh. Tãm, krĩ djàtikam krĩja, tãm.
Ne Mrykĩ'ãtomti jabatành nyja, tãm. Ar kubê ne me bapytàr djwỳnh. Ar tãm ne ar ja, ane.
Nãm ã me krãptĩ kabẽn ane. 11 Nhym kadjy mrãnh djwỳnh kunĩ krĩ djàtimã ipôk ne kumex. Krĩ djàtimẽ mebêngêttemẽ mỳjja tĩn amãnhkrut ne amãnhkrutjamẽ ne kadjy mrãnh djwỳnh arkum ipôk ne tu mỳrbê rôrôk ne kumex. Ne kam Metĩndjwỳnhmã rax jarẽ ne kum,
12 —Mrãmri. Kôt ne me ane. Gajbit ne ga mekmã amexo amiptà ba me abenmã amex jarẽnho iba ne abenmã araxo amirĩt ne ano mex jarẽn kam amã amikĩnh jarẽn abenmã araxmẽ apyma jarẽn abenmã abẽnjadjwỳr rax jarẽn abenmã mỳjja 'õ abê bipdjur kêtkumrẽx jarẽ.
Gora gê me kunĩ amã ja jarẽnh rã'ã rã'ã. Mrãmri. Godja ã ane.
Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh ane, pijàm djàje tu mỳrbê rôrôk ne ã kabẽn ane. 13 Nhym kam arkubêngêt'õ imã,
—Mỳj xê ne kute kubẽkà jaka jangjênh ne o kumexja? Mỳj xê nã? Mỳj kurũm ne me mõ? ane.
14 Ba kam kum,
—Gêt kon, kubêngêt. Gajbit aje mar, ane.
Nhym kam imã,
—Me ja ne me prĩne meo ajkẽ. Nãm me prĩne me jao ajkẽ, meo bikẽnh rax ne. Nhym me ja katon kam nĩnh mõn bôx. Arỳm ne me õ kubẽkà põ nhym kam aka ne. Mỳjo ne me kupõ nhym aka? Bir, Mrykĩ'ãtomti jabatành ny kamrôo ne me kupõ nhym aka, ane.
Metĩndjwỳnh kute memã axweo bingrành'ã ne kubẽkà põnh nhym aka jakre.
15 —Kam ne me Metĩndjwỳnh krĩ djàti kabem kumex ne kam kum apê. Akatikam kum apê ne akamàtkam kum apê. Metĩndjwỳnh nhũrkwãtikam ne me kum apê nhym bep krĩ djàtikam ỹrja dja umao me utàn ar meo ba. Ar me utàr mex ne meo ba.
16 Kam dja me kum prãm kêtkumrẽx ne kum kôr kêtkumrẽx, nhym arngrodjwỳ dja me bĩn kêtkumrẽx, nàr kon atemã mỳjja kangro 'õdjwỳ me bĩn kêtkumrẽx. Mỳkam?
17 Bir, Mrykĩ'ãtomti jabatành ny krĩ djàti nhipôkri ỹrja, tãm dja ar me utàn meo ba. Kute mrãmri ne mrykĩ'ãtomtio ba djwỳnh kute õ mryo ba ja pyràk.
Ne ngô kute meo tĩn kator djà'ỳr dja meo mõ.
Nhym Metĩndjwỳnh ta dja me kunĩ no kangô ku'õn memã no kangôo apêx nhym kam me mỳr kêtkumrẽx, ane.
Nãm ã arkubêngêtte 'õ imã kabẽn mex jarẽnho ane.