4
• • • • •
J-e' fariseo xekaja rbixic cuq'uin cawrara: —Jesús congan e q'uiy wnak e'ocnak rdiscípulo que chwech Juan y congan e q'uiy nqueruban bautizar chka', cara' xbixa chca. Per mja' ta Jesús nebnowa bautismo, xe rdiscípulo nquebnowa. Je Kjawal Jesús tak xc'axaj chcara' xekaja rbixic cuq'uin fariseo c'jara' xel ela chpam departamento Judea y nk'axa chpam departamento Galilea. Per nc'atzina nk'ax na chpam departamento Samaria. Xekaja chenkaj jun tnamet rbin-an Sicar c'ola precwent Samaria. Jara' tnamet c'ola chenkaj ruq'uin rulew Jacob je xsipaj cana ojer tzra José je rlec'wal. Tzra' c'o wa' jun ya' c'ton rmal Jacob ojer. Jesús congan cosnak rmal binem, xetz'be'a chuchi' poz rxin ya'. Jara' hor ptak nc'ajk'ij tak xekaja tzra'. C'o c'a jun ixak aj Samaria xerkaja pe plun ya' abar tz'bul wa' Jesús. Jesús xbij tzra: —Tsipaj jtz'it ya'. Je rdiscípulo Jesús ebnak ptnamet e lk'oy way. Y ja' ixak xbij tzra Jesús: —Per at aj Israel wan y anen en jun ixak en aj Samaria. ¿Nak tzra nac'utuj ya' chwa? cara' xbij ja' ixak com j-e' aj Israel y ruq'uin aj Samaria itzel quetz'ton qui'. 10 Jesús xbij tzra: —Per wext nch'obtaja awmal jcochinem je nsipaj Dios chawa, y wext nch'obtaj awmal nak rbanic je ntzijona awq'uin camic ra je nc'utuj ya' chawa, atet nac'utuj ta ya' tzra y ja' nuya' chawa jun ya' rec'mon ta jun c'ac'laj c'aslemal. 11 —Per majo'n achnak napulbej wa' ya' y congan nim rpam jul. ¿Abar c'o wa' ya' jxabij chwa? 12 Kawma' Jacob arja' yoyon cana jawra ya' chka ojer. Jawra ya' xquetaj chka' je rlec'wal ruq'uin je' rwajcax. ¿Latet c'a más nim ak'ij que chwech ja'? cara' xbij ixak tzra Jesús. 13 Jesús xbij tzra: —Nak nquetjowa jawra ya' majo'n nquetotaj ta tzan chkij chi'ij. 14 Per achnak xtetjowa ya' jquentzujuj anen jara' ntotaja rxin junlic tzan chkij chi'ij. Jya' jquenya' chca najni'la npulin ta ptak canm, cara' nuban ajni' jun tz'ucnel ya' rec'mon ta chca utzlaj c'aslemal rxin Dios je rxin junlic. 15 —Jya' nabij tey-a' jtz'it wxin ch-utz c'ara' quentotaja tzan chkij chi'ij junlic ch-utz c'ara' majo'n quenpet xta wawe' xtenreplu' xta jawra ya', cara' xbij ja' ixak. 16 —Camic jat asiq'uij awechjil che nquixpeta wawe' ruq'uin, cara' xbij Jesús tzra. 17 —Per anen majo'n wechjil, cara' xbij ja' ixak tzra Jesús. —Ne ktzij wa' nabij majo'n awechjil. 18 Com ec'ola e j-o' awechjil ejchon ewi' cuq'uin y ja acha jcongan qui' ac'u'x ruq'uin camic mawechjil tc'ara'. Ne ktzij wa' xabij chwa, cara' xbij Jesús. 19 —Quench'ob kanen mex c'a at jun profeta rxin Dios. 20 Kti't kawma' ajoj ojer pe rwá' jala jun jyu' nqueya' wa' ruk'ij Dios per nebij ixix camic chpam Jerusalén nya' wa' ruk'ij, cara' nbij ja' ixak. 21 —Tnimaj c'a je xtenbij chawa camic, ntajina nerkaja tiemp tak me xruyon ta pe rwá' jala jun jyu' neya' wa' ruk'ij Ttixel y me xruyon ta pJerusalén chka'. 22 Ixix ix aj Samaria neya' ruk'ij jun Dios per mch'obtanak ta ewmal nak rbanic. Per ajoj ok aj Israel nkaya' ruk'ij Dios y ch'obtanak kmal nak rbanic com ja' To'onel nta'k ta rmal Dios y chkacjol ajoj nwanker wa'. 23 Per xyamer nerkaja tiemp tak je' wnak ne pcanm nalex wa' che necyabej ruk'ij Ttixel, per ne ktzitzij wa' nqueban y mchek tcostumbre. Cara' rbanic com cara' nrajo' Ttixel che nba'na tzra y nquercanoj nak nquebnowa cara' tzra. Camic ra ec'o chic jujun cara' nqueban chic. 24 Dios arja' Espíritu, majo'n ntz'ettaj ta. J-e' wnak nc'atzina chca ne pcanm nalex wa' jnecyabej ruk'ij. Chka' nc'atzina chca che ne ktzitzij wa' nqueya' ruk'ij y mcostumbre ta nqueban, cara' xbij Jesús tzra ixak. 25 Ja' ixak xbij tzra Jesús: —Anen wutkin che npe na Mesías y arja' nuch'ob chkawech nak rbanic njelal je' achnak, cara' xbij. (Mesías nbij tzij Cristo.) 26 —Anen c'ara' en Mesías jnemjon tzij awq'uin camic ra, cara' xbixa tzra rmal Jesús. 27 Kas quemjon tzij tak xe'erkaja rdiscípulo Jesús. J-e' kas junwa' xquetz'et tak remjon tzij ruq'uin jun ixak. Per next jun chca xecwin ta xc'axaj tzra: —¿Nak nawajo' tzra? o: —¿Nak natzijoj ruq'uin? 28 Ja' ixak xuya' cana rechnaw y xba chpam tnamet. Tak xekaja xbij chca conjelal wnak cawrara: 29 —C'o jun acha xoktzijona ruq'uin, arja' xbij chwa njelal nak nebnon chpam nc'aslemal. Jo' mpa' ekatz'ta', mex jara' Cristo, cara' xbij chca. 30 C'jara' xe'el ela chpam tnamet y xeba abar c'o wa' Jesús. 31 Tak q'uemja'na que'ekaja, je' rdiscípulo xecbij tzra Jesús: —Rabí, catwa'a. 32 Per Jesús xbij chca: —Anen c'ola nway quentaj per ixix majo'n ewutkin ta nak rbanic, cara' xbij chca. 33 Je rdiscípulo xecbij je' chbil tak qui': —Mex c'ola jun c'amyon ta rway, cara' xquech'ob. 34 Jesús xbij chca: —Anen jocnak nway jara' quenban jachnak nrajo' ranm Dios jtakyon ta wxin, y chka' che quenq'uis rsamaj jrey-on chwa. 35 Jnebij ixix che cji' ic' nel twa' cosecha per anen quenbij chewa, que'etz'ta' mpa' je' wnak je epenak, j-e' c'a e jun tejco'n k'an chic, utz chic nch'u'pa. 36 Nak xtquech'puwa jawra tejco'n nto'j na quek'ij. Jtejco'n jara' nquecsasa wnak chpam utzlaj c'aslemal rxin Dios je rxin junlic. Cara' rbanic, nak netcowa tejco'n congan nquicota y nak nebnowa cosechar chka' nquicota ruq'uin. 37 Cara' rbanic ajni' nbij jun tzij je kc'axan: —C'ola jun netcowa ija'tz y c'ola nebnowa cosechar, cara' nbij. 38 Anen xixnutak ela cuq'uin wnak che nque'ebna' cosechar per me ixix ta xixtjowa pen che rbanic samaj, per ixix camic nquixtajina neban cosechar jquetcon ta j-e', cara' xbij Jesús chca rdiscípulo. 39 Tak aj Samaria xecc'axaj je xbixa chca rmal ixak chJesús xbij tzra njelal jrebnon chpam rc'aslemal, e q'uiy chca xeyke'a quec'u'x ruq'uin Jesús. 40 Rmal c'ara' tak xe'ekaja aj Samaria ruq'uin Jesús xecbij tzra chnec'je'a cuq'uin, y cara' xuban xec'je'a c-e' k'ij cuq'uin. 41 Tak xumaj tzij Jesús cuq'uin e q'uiy je' wnak xeyke'a quec'u'x ruq'uin rmal jxuchol chca. 42 Y xecbij tzra ixak: —Nabey mul xeyke'a kac'u'x ruq'uin jxachol chka per camic más xeyke'a kac'u'x ruq'uin com xekc'axaj je xbij y xkutkij che ktzij wa' ja' Cristo, To'onel kxin konjelal ok wnak, cara' xecbij.
• • • • •
43 Jesús tak xetz'kata c-e' k'ij rmal xe'el ela tzra' y xba chpam departamento Galilea. 44 C'ola jun tzij rbin Jesus cawrara: —Jun profeta rxin Dios majo'n nya' ta ruk'ij cmal je' rwinak. 45 Tak xe'ekaj chic kas qui'il rc'ulic xba'na cmal aj Galilea. Cara' xqueban com xquetz'et njelal jxuban Jesús pJerusalén chpam nimk'ij pascua com j-e' xjun xepe wa' chpam nimk'ij. 46 Xekaj chic jmul chpam tnamet Caná jc'ola precwent Galilea jabar xuban wa' vino tzra ya'. C'ola jun oficial rxin rey jc'ola chpam tnamet Capernaum, c'o c'a jun rlec'wal yawa'. 47 Ja' oficial tak xc'axaj chJesús elnak ta pJudea y c'o chic pGalilea arja' xba ruq'uin. Tak xekaja xbij tzra: —Jo' pka jurmaj wq'uin, achumsaj wlec'wal, xyamer ncoma, cara' xbij tzra Jesús. Jesús xbij tzra: 48 —Che mquita milagro quenban chewech majo'n cnenimaj ta. 49 Ja' oficial xbij chic jmul: —Jo' pka jurmaj wq'uin, wlec'wal xyamer ncoma. 50 —Jat, awlec'wal chumtanak chic, majo'n ncom xta, cara' xbix tzra rmal Jesús. Ja' oficial xnimaj y xba. 51 Kas xemloja pruchoch xeruc'ul je' rmos y cawra xbixa tzra: —Awlec'wal chumtanak chic, majo'n chic ncom ta. 52 —¿Nak hor xula rwech? cara' xc'axaj chca. —Iwir a la una rxin tk'ak'ij xpaxij ri' c'ten tzrij, cara' xbixa tzra. 53 Ja' ttixel xerkaja pe rwá' chjara' hor xbixa tzra rmal Jesús che: —Awlec'wal majo'n ncom xta, y congan xeyke'a ruc'u'x ruq'uin, y cara' chka' xqueban conjelal jec'ola pruchoch. 54 Ja c'a wa' rucab milagro xuban Jesús tak xel ta pJudea y xekaj chic pGalilea.