4
Ja c'a rixix ja rix patroni' tebana' chique ja remoso ja cani' nrajo' Dios chewe chi neban chique, utzil ta neban chique. Queri' nbij chewe como ixix bien ewotak chi c'o jun Epatrón ixix chakaja' chila' chicaj.
* * * * * * * * * *
Camic wach'alal ni ma tetanba' ta wi' rbanic ja roración, quixc'asc'oti chi rbanic in ni temaltioxij wi' tre ja Dios ja rbanon chewe. In tebana' orar pa kacuenta ajoj chakaja', tec'utuj tre ja Dios chi arja' nujak jun bey chikawach utzc'a chi nkaya' más rbixic ja rtzobal. Ajoj nkajo' nkaya' más rbixic ja k'alasan chic tre ja Cristo ja ma k'alasan ta nabey. Rmalari' tok inc'ol anin pa che' camic. Tebana' orar pa ncuenta utzc'a chi nincowini nk'alasaj chi utz nak rbanic ja Cristo como nijawari' ja yatal chwe chi nban.
Tecojo' ja na'oj xin Dios ja tok nixtzijon cuq'uin ja winak ja ma quiniman ta ja Jesucristo. Maxta chaka queri' tik'ax jun k'ij chewach pro k'ij k'ij ni tebana' wi' ja rutzil. Ja tok nixtzijoni ni ta utz wi' ja tzij nebij, c'o ta rc'amonto chique ja nec'axani. Ni ta quirwari' neban utzc'a tok c'oli nc'axax chewe cumal winak xa nak ta chi winakil pro bien ewotak nak nrajo' ja Dios chewe chi nebij chique.
* * * * * * * * * *
Ja c'a tok xtekaji ja kach'alal Tíquico ewq'uin arja' nbij chewe nak ja nbanon wawe'. Arja' jun chak'laj kach'alal, jun wach ajsamajel ja xa jun rbanon ruq'uin ja kajaw Jesucristo, jun ajsamajel ja ni nuban wi' cumplir ja ntzujuj. Rmalc'ari' tok ntakonel ewq'uin utzc'a chi nerotakij nak ja rebanon utzc'a chakaja' chi neryukba' ec'u'x. In ja Onésimo ntakonel chakaja' rachbilanel ja Tíquico. Ja Onésimo arja' ewach aj tinamit, arja' jun chak'laj kach'alal chakaja' ja ni nuban wi' cumplir ja ntzujuj. Ja tok xque'ekaj ewq'uin eje'e' nquibij chewe nojel ja majtajnak rbanic wawe'.
10 Ja kach'alal Aristarco arja' wachbil wawe' pa che', arja' nutakel rutzil ewach. Ja kach'alal Marcos ja rch'alal Bernabé arja' nutakel rutzil ewach chakaja'. Cani' nbin chic chewe, ja wi xtekaji ja Marcos ewq'uin kas qui'il rc'ulic tebana'. 11 Ja Jesús ja c'o chic jun rubi' Justo ne'xi, arja' nutakel rutzil ewach chakaja'. Jawa' roxi' kach'alal ja c'a xenbij kaj chewe ri' eje'e' ninqueto' chipan ja samaj wawe' utzc'a chi nkaya' rbixic ja gobierno xin Dios pro ma ec'o chi ta ja wach tak aj Israel ja rinquito'on ta wawe', xa queyon eje'e', congana quiyukban nuc'u'x. 12 Ja kach'alal Epafras arja' ewach aj tinamit, arja' jun ajsamajel rxin ja Cristo in nutakel rutzil ewach chakaja'. Arja' congana nutij ruk'ij chi rbanic orar pan ecuenta, ni nixrnataj wi' pan oración. Queri' nuban utzc'a chi cow nixpe'i utzc'a chi nixq'uiyi chi utz in nixwachini chipan ja rtzobal Dios utzc'a chi ni ta ja wi' neban ja xa nak ta nrajo' ja Dios chewe chi neban. 13 Anin bien wotak in nbij chewe chi ja kach'alal Epafras arja' congana jun nimlaj lucha ntajini nuban pan ecuenta ixix in pa quicuenta ja rec'o pa Laodicea in pa quicuenta chakaja' ja rec'o pa Hierápolis. 14 Ja chak'laj kach'alal Lucas ja doctor arja' nutakel rutzil ewach in queri' nuban ja kach'alal Demas chakaja'. 15 Teya'a' rutzil quewach ja kach'alal ja rec'o pa Laodicea in queri' ta neban tre ja kach'alal Ninfas chakaja' in chique ja riglesia ja nquemol qui' pa rochoch. 16 Jawa' carta ja ntakel ewq'uin ri' tok xtisiq'uitaj emwal c'ac'ari' netakel chic ruq'uin ja riglesia ja c'o pa Laodicea utzc'a chi eje'e' nquisiq'uij chakaja'. In c'o chic jun ja carta ntakonel cuq'uin ja kach'alal ja rec'o pa Laodicea in nwajo' chi ixix nesiq'uij chakaja'. 17 In tebij tre ja kach'alal Arquipo: —Catc'asc'oti, tabana' cumplir ja samaj ja yatajnak chawe pa rubi' ja kajaw Jesucristo, quixche' tre.
18 In camic anin ja rin Pablo ntakel rutzil ewach pro jari' anin nintz'ibanel ruq'uin nuk'a'. Maxta temestaj chi anin inbac'on pa cadena wawe' pa che'. Ja rutzil xin Dios xtiq'ueje' ta ewq'uin. Amén.