10
Ja rc'amonto ja ley xa cani' rnatu' ja rutzil ja tzujunto ojer rmal ja Dios pro ma rc'amonpi ta ja mero utzil. Rmalc'ari' maticowini ja ley xqueruto' ta chijutij ja winak ja juna' juna' ne'ekaj chwach ja Dios in ne'equitzujuj ja chicop chwach rumac ja quil quemac. Ja wixta cowini xeruto' chijutij maquita c'a xequitzujuj chic más ari' ja chicop. Tibij c'a tzij ari' ja wixta ch'ach'ojirsaxi chijutij ja canma quena' kaj ta c'ari' chi ja quil quemac chuptaji. Pro ja queban, juna' juna' ni c'o wi' ja nquinatbej chi ma chuptajnak ta, jari' tok xequicamsaj ja chicop chi nequitzujuj chwach ja Dios rmal ja quil quemac. Ma chuptajnak ta como ja quic' quixin wacax quixin q'uisic' ni mta wi' moda xtuchup ta ja il mac.
Rmalc'ari' ja Cristo tok pi wawe' chwach'ulew quewa' xbij tre ja Tatixel ri': —Ja ratat, ma ja tari' nawajo' ja necamsaxi jule' chicop chawach nixtac'a ja ta ja jule' chic ja ntzujux je'e chawach. Pro ja ncuerpo anin jari' achomarsan, ja c'ari' ntzujux na chawach. Ma ja tari' nel ac'u'x trij ja neporoxi jule' chicop chawach nixtac'a ja ta jule' chic ja ntzujux chawach rmal ja quil quemac ja winak. Rmalc'ari' tok quewa' xinbij chawe ri': —Dios, anin inpenak cani' tz'ibtal can chwe chipan ja libro, nunbana' xa nak ta ja nawajo' chwe chi nban, xinche' chawe. Queri' xbij ja Cristo. Jun ja xbij, chi ja Dios ma ja tari' nrajo' ja necamsaxi jule' chicop chwach in nixtac'a ja ta ja jule' chic ja ntzujux je'e chwach, ma ja tari' nel ruc'u'x trij, ne'e. Ja ley nbij chi rjawaxic ntzujux awa' sacrificio ri' pro ma ja tari' ja kas mero nrajo' ja Dios, ne'e ja Cristo. In jun chic xbij quewari': —Nata' Dios, anin inpenak chi nunbana' ja nawajo' chwe chi nban, ne'e. Queri' xuban ja Cristo, xlasaj ja sacrificio je'e ja tzujuxi nabey in xtzujuj ri' arja', xoc pa rq'uexwach, xuban ja cani' xajo'x tre rmal ja Dios chi nuban. 10 Como ma xnimar ta chi rbanic ja xajo'x tre rmal ja Dios rmalc'ari' tok ch'ach'ojirsaxi ja kanma chipan ja kil kamac, ja c'a xch'ach'ojirsbej jari' tok chijutij xtzujuj ja rcuerpo chi camsax kumal.
11 Ja jule' chic sacerdote eje'e' k'ij k'ij nepe'e chwach ja Dios, nquitzujuj ja sacrificio je'e chwach in nijawari' sacrificio nquitzujuj nojel tak k'ij. Pro jari' ja nquitzujuj ni mta wi' moda xtilasaj ta ja kil kamac. 12 Ja c'a Jesucristo arja' xa jun ja sacrificio ja xtzujuj chwach ja Dios, ma q'uiy ta, in ma k'ij k'ij ta xtzujuj pro xa jutij. Ja c'a tok tzujtaj can rmal c'ac'ari' be, xetz'abe'e pa riquik'a' ja Dios 13 in tri' c'a neraybej wi' ja rc'ulel chi nekajsax na, neco̱j na pa rkan rmal ja Dios. 14 Ja sacrificio ja xtzujuj xa jun rwach jari' xcuybej chijutij ja kil kamac kanojel ja ch'ach'ojirsan chic ja kanma rmal, mchita nak chi ta kayben tre ja kil kamac. 15 In queri' binto chake chakaja' rmal ja rEspíritu Santo ja nabey, quewa' xbij ri': 16 —Quewa' nbij ri' ja kajaw Dios: —Ja tok xterila' ja tiempo anin nchomarsaj chi na jun ja chominem cuq'uin in quewa' rbanic ri', ja ley ja xquenbanbej mandar jari' pa tak canma xtincoj wi' in xtintz'ibaj pa tak quewi' chakaja', ne'e. 17 C'ac'ari' nbij chic quewari': —Matinataj chic mwal ja quil quemac, matinataj chic mwal ja ritzelal quibanon. Queri' rbinto. 18 Como cuytajnak chic ja kil kamac rmal ja Dios xc'a rmalari' mchita jun chic sacrificio ja xtikatzujuj chi ta ja xticuy chi ta jutij ja kil kamac.
* * * * * * * * * *
19 Rmalc'ari' wach'alal ja santilaj lugar ja bar c'o wi' ja Dios jari' jakal chic chikawach in matikana' chic ki' nokoc chipan, matikana' chic ki' nokekaji c'a chwach ja Dios. Pro xa rmal ja rquiq'uel ja Jesús tok queri' nkaban, xa rmal ja cam pa kacuenta tok yatajnak chake chi nokekaj chwach. 20 Arja' rjakon chikawach jun c'ac'a bey, jun bey ja rc'amonto c'aslemal. Cani' tre ja tziak ja tasben rpan ja rochoch Dios raktaji in jake'e ja ruchi' ja santilaj lugar in queri' c'a tre ja Jesús chakaja' tok cam pa kacuenta jari' xjakbej jun bey chikawach ja nokerya'a' c'a chwach ja Dios. 21 Ja Jesús arja' lok'laj sacerdote kaxin pa'l chakij ja rok tinamit xin Dios. 22 Ko'ekaj c'a chwach ja Dios, maxta tikana' ki' pro nojel ta kanma, ni ta yukul wi' kac'u'x ruq'uin. Quirtari' nkaban jutz'it como kotak chi ch'ach'ojirsan chic ja kanma chipan ja kil kamac in matiti'on chic ja kaconciencia rmal. Kotak chakaja' chi ch'ach'ojirsan chic ja kacuerpo tre jun ch'ajch'ojlaj ya' ja ni majun tz'il nak ta rc'an. 23 Ja Dios arja' ni nuya' wi' ja rtzujunto rmalc'ari' wach'alal cow kope'e jutz'it chi raybexic, maxta ticapuj kac'u'x. 24 Kach'obo' rij rwach nak nkaban ja xtikabanbej ta animar ki' chi nkajobej más ki' in nkac'utbej más ja rutzil. 25 Ec'oli ja maque'urkaj chic ja tok nkamol ki', maxta c'a queri' tikaban ajoj. Ja kas takal chakij chi nkaban, kapaxbaj ki', kabana' animar ki'. Jari' más chi na rjawaxic chi nkaban como ixix netz'at chi xa nnakajinto ja nimlaj k'ij ja tok xtipi chic jutij ja kajaw Jesucristo.
26 Queri' nbij chewe como ajoj wi kaniman chic ja tijonem ja rc'amonto ja Jesucristo in wi kas k'alawachili nokmacun chic jari' mchita jun sacrificio xkotobex chi ta tre ja il mac nkaban. 27 Ja winak ja nebano queri' xa c'o jun nimlaj juicio cajal chiquewach congana xbeben ri'il, ja c'a ryewal Dios npi na chiquij cani' jun nimlaj k'ak' ja nerporobej canojel ja rc'ulel. 28 Ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés wi c'o jun winak ma xnimaj ta, wi xuban tre ni ma vale ta in wi ec'o ca'i' owi e oxi' ja xe'oc testigo trij chi queri' xuban tre jari' ni majun npokonan rwach, ncamsaxi. 29 Pior c'a ja Jesucristo ja Ralc'wal Dios, wi c'o jun nuban tre ni ma vale ta ¿la ma yatal ta c'a trij ari' nech'ob ixix chi nutij na jun rpokonal ja más chi na lawulo'? Janila nutij na rpokonal ja wi nuban tre ja rquiq'uel ja Jesucristo cani' rquiq'uel xa nak ta chi winakil pro makana' maquita jari' quic' ch'ach'ojirsan rxin chipan ja ril rumac, makana' maquita jari' quic' nyowi rseguro ja c'ac'a chominem ja chomarsan rmal ja Dios chi kato'ic. Janila nutij na rpokonal ja wi nuban tre ja rEspíritu Santo ni ma vale ta pro makana' maquita ja rEspíritu Santo ja c'amyonto ja rutzil ja nsipaj ja Dios chake. 30 Queri' nbij chewe como kotak chic jani' rna'oj ja kajaw Dios cani' rbin can quewari': —Ja ritzelal ja nqueban ja winak anin c'a ninyo' rjil rc'axel chique, anin c'a ninyo' chique ja rtojbalil ja ritzelal nqueban, ne'e. In jun chic ja tz'ibtal can quewari': —Ja kajaw Dios arja' ni nuk'et na wi' tzij chiquij ja rtinamit, ne'e. 31 Janila kas xbeben ri'il rc'amonto ja natkaj pa rkan ja c'aslic Dios.
32 Pro ixix wach'alal turkaj c'a chewe chi ja kas nabey ja tok sakirsaxto ja rebey rmal ja Jesucristo xixcowini xecoch' nojel ja pi chewij, janila jun lucha janila jun rpokonal xetij pro xecoch' nojelal. 33 Ixix xecoch' ewach chipan ja tok c'o je'e ya' eq'uix chiquewach ja winak, tok xixyok'i xixtz'uji in tok c'o je'e ban pokon chewe. In jun chic, ma xepokonaj ta xe'ewachbilaj ja jule' chic ja ban queri' chique. 34 Como ja xeq'ueje' pa tak che' rumac ja Jesucristo xepokonaj quewach. In tok majtaj chewe ja meba'il ma xepokonaj ta, xixquicoti. Como bien ewotak chi c'ol emeba'il chila' chicaj ja más chi na utz ja ni mta wi' q'uisic trij chewi' tok xixquicoti. 35 Rmalc'ari' nbij jutz'it rubi' chewe, maxta teya' can ja yukulbal ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo como c'o jun nimlaj rtojbalil ja rc'amonto chewe ja tok nyuke' ec'u'x ruq'uin. 36 Maxta teya' can jutz'it como ni rjawaxic wi' chewe chi necoch' ja rpokonal utzc'a chi rvoluntad Dios ja neban in newil ja rtzujunto chake. 37 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ri': —C'o jun ja npi na in ma jaru' chi ta tiempo nrajo' chi nurkaji, arja' npeti, matuya' tiempo tre. 38 Ja c'a winak ja renc'ulun ni rjawaxic wi' tre ja quic'aslemal chi ni nyuke' wi' quec'u'x wq'uin. Pro wi ec'oli chique ja xquemeloj can chic jutij chiquij eje'e' ri' ni majun ngana cuq'uin. Queri' rbin can ja Dios. 39 Ja c'a rajoj wach'alal ma ok cachbil ta ja xa nemeloj can chiquij ja matiyataj chique chi nequiwila' ja totajem rxin ja Dios. Ajoj ok cachbil ja c'o yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Dios in noktotaji chijutij rmal.