9
Pro ja nabey chominem bien banon rbanic. Ja winak c'oli mandamiento ja bin chique ja nqueban je'e chi nquiyabej ruk'ij ja Dios. C'oli chakaja' jun rochoch ja Dios pro xa xin rwach'ulew. Bani ja rochoch Dios, tz'um in tziak ocnak. Tz'apix ruchi' tre jun tziak in tas chic rpan tre jun chic tziak, ca'i' cuarto xuya'. Jawa' coj chipan ja nabey cuarto ri', jun candelero, jun mesa in ja caxlanway ja parti'ix chwach ja Dios. Jari' nabey cuarto lugar santo ne'xi. Ja rcab cuarto ja c'o trij ja tziak ja tasben rpan jari' santilaj lugar ja más nim ruk'ij ne'xi. In jawa' coj chic chipan ja rcab cuarto ri', jun cojbal pon puro oro ocnak in jun caxa cojon oro trij jari' caxa xin chominem ne'xi. Jawa' c'ol chipan ja caxa ri', ja caxlanway xin chila' chicaj rbina'an maná c'olon chipan ja rc'olibal oro ocnak, ja ch'ame'y xin Aarón ja jotayini, in ja tz'alam tak abaj ja tz'ibtal chwach nak xbij ja Dios tok xchomarsaj ja chominem. Ec'o ca'i' querubín ebanon, ja quexic' quiripon quimujan ja rwi' caxa. Ja querubín jari' retal chi tri' nq'ueje' wi' ja Dios. Ja rwi' caxa sachbal il mac ne'xi. Pro camic maquintzijon más trewa' wari'.
Nojel awa' ja c'a xinbij kaj chewe ri' tok chomtajnak chic ja c'a sacerdote eje'e' k'ij k'ij ne'oc chipan ja nabey cuarto chi rbanic ja quisamaj chwach ja Dios. Ja c'a rcab cuarto xa ruyon ja lok'laj sacerdote noc chipan pro c'a chi juna' noc wi' chipan. Arja' tok noc chipan rc'an ja quiquiq'uel chicop, jari' quic' ntzujuj chwach ja Dios rumac ja ril rumac arja' in quixin ja winak chakaja'. Jawa' ja c'a xinbij chewe ri' c'oli nuc'ut chikawach ja nk'alasax chikawach rmal ja rEspíritu Santo, quewa' nuc'ut chikawach ri', ja nabey cuarto tok maja'n toc'o ruk'ij c'a tz'apal na chikawach ja santilaj lugar ja bar c'o wi' ja Dios. Ja nabey cuarto xa retal je'e, xa ejemplo rc'amonpi chake rxin ari' tiempo ja rmajon q'uisem. Ja c'a rofrenda in sacrificio ja quitzujuj chwach ja Dios jari' mta rpoder xtichomarsaj ta chijutij ja canma ja winak xtich'ach'ojirsaj ta chijutij ja quiconciencia. 10 Ja bix chique chi nqueban jari' xa rxin ja quicuerpo, ma rxin ta ja canma, cani' tre nak ja utz ntiji in nak ja xajan ntiji in tre chakaja' nak tiempo je'e ja rjawaxic chi nquech'aj quek'a' in cakan. In bix chique chi c'a tokori' matiqueban chic ja tok c'oli jun chominem c'ac'a ja xtichomarsaj na ja Dios pa rq'uexwach.
11 Pro camic penak chic ja Cristo, arja' ja lok'laj sacerdote ja c'amyonto ja rutzil ja tzujunto ojer rmal ja Dios. Ja lugar ja bar nuban chi wi' ja rsamaj jari' ja mero rochoch ja Dios, más chi na nim ruk'ij chwach ja bar xesamaj wi' ja rojer tak sacerdote. Ja rochoch Dios ja bar nsamaj chi wi' ja Cristo nixtac'a banon ta in ma xin rwach'ulew ta chakaja'. 12 Arja' xajutij xoc chipan ja santilaj lugar chila' chicaj, rc'an ja quic' ja ntzujuj chwach ja Dios pa kacuenta pro ja quic' ma quiquiq'uel ta q'uisic', ma quixin ta wacax ja tak ternero, puro rquiq'uel arja'. Queri' xuban chake, xajutij xokruto' pa ruk'a' ja il mac, nixtac'a c'o ta q'uisic trij ja totajem nuya'. 13 C'o nac'a rsamaj ja quic' quixin q'uisic' quixin wacax in c'o rsamaj chakaja' ja rchajul jun ti vaca. Jari' nya̱' chiquij ja winak tok c'oli quibanon ja xajan in nbix chique chi ma e ch'ajch'oji' ta. Ja c'a wi nya̱' chiquij jari' nech'ach'ojiri, e ch'ajch'oji' chic. 14 Pior c'a ja rquiq'uel ja Cristo jari' más chi na nim rsamaj. Ja Cristo arja' xtzujuj ri' chwach ja Dios, camsaxi, xoc jun sacrificio pro jun sacrificio ja ni majun ja maquita tz'akat tre in ja to'o rxin chi rbanic ja wari' jari' ja rEspíritu Santo ja ni mta wi' q'uisic trij. Ja rquiq'uel ja Cristo janila nsamaji, nch'ach'ojirsaj chi utz ja kanma chi matiti'on chic ja kaconciencia in rmalari' nokcowini nkaya' can ja kabanon je'e ja xa camíc rc'amonto in noksamaj chic pa rcuenta ja c'aslic Dios.
15 Rmalc'ari' tok yatajnak tre ja Cristo chi arja' c'amyonto ja c'ac'a chominem ja nercojbej ja winak chwach ja Dios. Rmal c'a ja rcamic ja Cristo tok cuytajnak chic ja il mac ja bantaji chipan ja chominem ja c'oli nabey. In camic ja roksiq'uin rmal ja Dios nokcowini nkawil ja rutzil ja tzujunto ojer rmal, jari' ja herencia xin Dios ja ni mta wi' q'uisic trij. 16 Tac'a jun achi tok ncami ja wi rbanon can jun wuj rxin ja rmeba'il, wi rbin can chipan chok chique nja̱ch wi' ja rmeba'il, ja c'a tok ncami c'a tokori' njachi ja rmeba'il. 17 Ja rachi ja wi c'a c'as na mta moda noqui ja wuj chi rjachic ja meba'il, ja tok ncami c'a tokori' noqui ja wuj. 18 Queri' c'a tre chakaja' ja nabey chominem ja chomarsax rmal ja Dios, c'a tokori' xoqui ja chominem ja tok c'oli quic' coji. 19 Queri' xuban ja Moisés chakaja', nabey xuya' na rbixic nojelal ja ley chique ja winak ja bin tre rmal ja Dios chi nbij c'ac'ari' xchicaj quic' trij ja bar tz'ibtal wi' ja ley in chiquij canojel ja winak chakaja'. Ja quic' xucoj jari' quixin wacax ja tak ternero in quixin q'uisic', xuyuj ruq'uin ya'. Ja xchicbej ja quic' c'o jun ti rk'a' che' xucoj rbina'an hisopo rachbil jule' lana quiak. 20 Ja c'a tok chictaj rmal c'ac'ari' xbij chique ja winak: —Ja quic' ja xinchicaj le' jala' nuya' rseguro ja chominem ja bin chewe rmal ja Dios chi rjawaxic nenimaj, ne' chique. 21 In queri' xuban tre ja rochoch Dios in tre nojel ja nquecoj je'e ja nquiyabej ruk'ij ja Dios, xchicaj quic' trij chakaja'. 22 In queri' tz'ibtal chipan ja ley chakaja', ni quic' wi' noqui ja tok c'oli nch'ach'ojirsaxi, xa jujun ja ma quic' ta noqui chi rch'ach'ojirsbexic. Ja wi mta quic' ntixi mta c'ari' ja cuybal il mac.
* * * * * * * * * *
23 Chewi' c'a tok rjawaxic chi noqui ja quiquiq'uel chicop chi rch'ach'ojirsbexic ja nakun je'e ja xa rachbal ja c'o je'e chila' chicaj. Pro ja tre ja mero c'o je'e chila' chicaj ja xa ma rachbal ta rjawaxic jun sacrificio ja más chi na utz chwach ja quiquiq'uel chicop. 24 Ja rocnak wi' ja Cristo camic ma chipan ta jun rochoch Dios ja xa banon ja xa rachbal ja mero rochoch Dios. Pro mero chila' chicaj ja rocnak wi', ni chwach ja Dios xekaj wi' in tri' c'a c'o wi' camic, ntajini nokrucoj chwach ja Dios. 25 Ja jule' chic lok'laj tak sacerdote eje'e' juna' juna' ni xe'oc wi' chipan ja santilaj lugar chi rtzujuxic ja quic' pro ma quiquiq'uel ta eje'e'. Pro ja Cristo ma queri' ta rbanon, arja' matitzujuj ri' chi ncamsax ta ca'mul oxmul. 26 Ja wixta queri' jaru' pa tiempo winakarnakto ja rwach'ulew q'uiylaj mul ta c'ari' camsanto. Pro ja xuban arja', xa jutij peti, xtzujuj ri' chi camsax pa kacuenta, ja c'a rcamic jari' xchupbej ja kil kamac kanojel. Ja tiempo ja pi wi' jari' q'uisbal rxin ja tiempo je'e ja rchominto ja Dios ojer. 27 Cani' chique ja winak eje'e' cayben ja camíc pro xa jutij necami, ma ca'mul ma oxmul ta. Ja c'a cajal chic chiquewach xa k'etoj tzij chic ja maja'n tiban chiquij. 28 Queri' c'a tre ja Cristo chakaja' ma q'uiylaj mul ta cami ja tok camsax pa kacuenta. Xa jutij cami pro ok q'uiy ja xokruto', ma jun ta, xrijkaj ja kil kamac chwach ja Dios in xuchup. Arja' npi chi na jutij pro ma rmal chi ta chi nrijkaj chic jutij ja kil kamac, npi chi na utzc'a chi nokruto' chijutij kanojel ja nokquicoti chi raybexic.