12
Bien kach'obo' wach'alal, congana jun nimlaj ejemplo ya'on can chikawach cumal awa' winak ri', eje'e' cani' quisutinto qui' chakij camic. Rmalc'ari' nbij chewe, katija' c'a kak'ij ajoj tre ja c'amc'oj anim ja ya'on chikawach rmal ja Dios, cow kope'i maxta ma tikaq'uis ta. Xa nak ta ja nokruban molestar trewa' jun c'amc'oj anim ri' mejor kach'akij can in kaya'a' can ja il mac ja xa nokruchap chipan ja kabey. Katz'elwachij c'a ja Jesús, arja' nwinakarsani ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Dios in arja' ntz'akatsan na chakaja'. Arja' c'o jun nimlaj quicotemal rayben chewi' tok ma xpokonaj ta camsax chwa cruz, jari' congana q'uixbal pro xucoch' nojel ja ban tre. Ja c'a camic jani' chi la kas nim ruk'ij, ja bar tz'ubul wi' ja katata' Dios tri' tz'ubul wi' ja Jesús chakaja' pa riquik'a'.
Tech'obo' rij rwach ja xuban ja Jesús, janila ja rpokonal xutij pa quek'a' ja raj'il ajmaqui' pro xucoch' nojelal. Bien tech'obo' utzc'a chi ixix maquixcosi chi rtijic ja rpokonal utzc'a chi maticapuj ec'u'x. Ja c'a rixix masqui emajon jun nimlaj lucha ruq'uin ja il mac pro maja'n tek'i' ja cani' ban tre ja Jesús como maja'n tetix ja requiq'uel. ¿La matinataj c'a chewe ja rix alc'walaxela' chi c'o jun paxbanem ewxin tz'ibtal can? Quewa' nbij ja paxbanem ri': —Walc'wal, maxta itzel tana' ja tok kajaw Dios natruya' chipan jun rpokonal chi atijoxic. Ja tok c'oli nuch'a' chawe maxta ticapuj ac'u'x rmal. Como ja kajaw Dios wi natruya' chipan ja rpokonal chi atijoxic jari' retal chi natrajo'. Ja wi natrapaj tri' c'a nkatz'at wi' chi atc'ulun rmal in at ralc'wal, queri' c'a rbanic, maxta itzel tana'. Queri' nbij. Ja c'a rixix wi netij ja rpokonal turkaj chewe chi etijoxic nbani. Ja nuban ja Dios chewe queri' cani' nuban jun tatixel chique tak ralc'wal. ¿La c'o c'a jun alc'walaxel nech'ob ixix ja matirapax rmal ja rtata' chi rtijoxic? Ma queri' ta, canojel neba̱n corregir. Ja c'a wi maquixban corregir xc'a ne'el ari' ix alak'an tak ac'ala' ja ma k'alaj ta nak la etata'. Ja tok xokq'uiyto ojer xokrapaxto cumal ja katata', okc'o pa katijoxic in xekaban respetar. Pior c'a ja katata' Dios más chi na rjawaxic chi nkaban respetar. Ja wi nkaban respetar nkawil c'ari' ja utzlaj c'aslemal. 10 Ja katata' eje'e' xokqueban corregir jun tiempo wawe' chwach'ulew pro xa quina'oj eje'e' queyon quecoj chakij. Pro ja katata' Dios arja' ma chaka ta queri' ja tok nokruban corregir pro ni c'o wi' rc'amonto chake. Queri' nuban chake utzc'a chi junan neli ja kanma ajoj ja cani' ranma arja', jun utzlaj anma in ch'ajch'oj. 11 Ni katzij wi' chi ma qui'il ta ja tok natban corregir, natti'oni. C'amalo nana' ja rutzil ja rc'amonto chawe, ma chanim ta. Pro tok nbe tiempo tre c'oli rc'amonto chawe ja wi xawotakij nak rbanic. Quewa' rc'amonto chawe ri', nawc'aj na jun utzlaj anma rmal in natruya' chipan ja quicotemal xin Dios.
* * * * * * * * * *
12 Rmalc'ari' nbij jutz'it rubi' chewe wach'alal, cow quixpe'i chwach ja rpokonal, maxta ticapuj ec'u'x rmal. 13 Ja tre ja utzlaj bey ja c'utun chewach rmal ja Dios jic tec'ama'el. Ja wi queri' xteban ja c'a maja'n ticowiri ja canma chipan ja bey eje'e' maticapuj quec'u'x emwal, npi más ja quichok'ak'.
14 Tech'obo' rij rwach nak neban chi matec'am rkan je'e ch'a'oj cuq'uin ja winak xa nak ta chi winakil pro ja quicotemal ja tari' nq'ueje' checojol cuq'uin. Tech'obo' rij rwach nak neban chi nixcowini newc'aj jun ch'ajch'ojlaj anma. Mta jun nak ta ja xtertz'ata' ta rwach ja kajaw Dios ja wi ma rc'an ta jun ch'ajch'ojlaj anma. 15 Tebana' jutz'it cuenta ewi', maxta c'o jun chewe tuya' can ja rutzil ja nsipaj ja Dios chake. Maxta c'o jun chewe tiyictaji checojol xqueruyoj ta ja jule' chic cani' nuban ja ritzel k'ayis tok npeti ncamsaj ja tijco'm. 16 Maxta c'o jun chewe toc ruq'uin jun chic ja wi ma rxjayil ta owi ma rchajil ta. Ja ntzujuj ja Dios chake maxta c'o jun chewe tuban tre ni ma vale ta chwach. Cani' tre ja rEsaú ojer, ja nabey rwinakil xuban tre ni ma vale ta chwach, xa xc'ayij pon, xa jutz'it ti rway xc'utuj pa rq'uexwach. 17 In bien ewotak chi ja tok be tiempo tre ja herencia ja rc'ayin c'ac'ari' xc'utuj chic jutij tre ja rtata' pro ma xya' chi ta tre. Masqui congana xok' rmal pro ni ma xcanoy chi ta wi' rmal nak nuban chi nyataj chic jutij tre.
18 Ja bey ewc'an ixix junwi' chi na xixerya'a' wi' chwach ja xe'eya̱' wi' ja rtinamit Dios ojer. Ja xeya̱' wi' eje'e' chwach jun jayu' ja natcowini natz'at ruq'uin awach rbina'an Sinaí. Jari' jayu' c'ati chiquewach in quewa' bantaji ri', congana k'eku'm xoqui in jaktajto jun nimlaj ik'. 19 In chakaja' c'o jun trompeta quic'axaj in c'o jun kulaj quic'axaj chakaja'. Ja c'a kulaj, ja xec'axan rxin congana quetij quek'ij chi rc'utuxic chi ma titzijon chi ta más cuq'uin. 20 Queri' queban como congana quixbej qui' rmal ja bix chique chi: —Ja wi c'o jun npalbeni ja jayu' ri' masqui xa jun chicop jari' ncamsax tza'n abaj owi tza'n lanza, xeche'xi. 21 Ja quetz'at janila jun xbeben ri'il rc'amonto chique chewi' tok ja Moisés xbej ri' chakaja': —Anin congana ninbirbot rmal ja xbeben ri'il, ne'e.
22 Pro ja xixekaj wi' ixix jari' chwach jun jayu' ja macatcowini natz'at ruq'uin awach rbina'an Sión. In chakaja' ixc'o chwach ja mero tinamit rxin ja c'aslic Dios rbina'an Jerusalén ja c'o chila' chicaj. Ixc'o c'a chiquewach ja ángel pro congana e q'uiy, c'ayew chi ne'altaji, 23 e janila quimolon qui' chwach ja Dios chi rbixaxic rubi', janila quicotemal nbani. In chakaja' ixc'o c'a chiquewach ja ralc'walaxela' rxin Dios ja bar quimolon wi' qui', eje'e' tz'ibtal chic quebi' chila' chicaj. Ixc'o c'a chwach ja Dios arja' k'etol tzij pa kawi' chi nimlaj kanojelal. C'a tri' ixc'o wi' chiquewach ja respíritu quixin ja winak ja utz netz'a̱t rmal ja Dios ja quiwilon chic ja totajem pro jun totajem ja ni majun ja maquita tz'akat tre. 24 C'a chwach ja Jesús ixc'o wi', arja' c'o jun c'ac'a chominem pa ruk'a' ja nokrcojbej chwach ja Dios. C'a tri' ixc'o wi' chwach rquiq'uel ja Jesús ja chicaxi utzc'a chi ncuytaji ja kil kamac. Jari' quic' totajem nsiq'uij chakij, ma cani' ta rquiq'uel ja rAbel ojer ja xa rjil rc'axel xsiq'uij trij ja Caín.
25 Rmalc'awa' nojel ja xintz'ibaj chewe ri' camic nbij chewe, tebana' c'a cuenta ewi', maxta ticowir ewi' ewanma ixix chi matec'waxaj ja rmajon rbixic ja Dios chewe camic. Ja raj Israel ojer ma xcajo' ta quic'axaj ja bix chique rmal ja tzijon cuq'uin wawe' chwach'ulew in lawulo' ban chique rmal, majun quitobej qui'. Pior c'a ajoj wi matikajo' nkac'axaj ja nbix chake rmal ja ntzijonto kuq'uin chila' chicaj tewotakij chi más chi na lawulo' ja xtiban na chake, majun nkatobej ki'. 26 Ja tok tzijoni ja Dios chipan ari' tiempo ojer ja rukul xusil ja rwach'ulew. Pro ja camic quewa' nbij chic ri': —Jutij chi na nsil chi na jutij ja rwach'ulew in ma ruyon ta rwach'ulew pro nsil na ja caj chakaja', ne'e. 27 —Jutij chic, ne'e ja Dios, tibij c'a tzij ari' chi xa nak ta ja c'o siltajic trij ja xa winakarsan jari' xa noc'owi pro ja mta siltajic trij jari' matoc'owi. 28 Ja Dios arja' okrcojon pa rcuenta jun gobierno pro jun gobierno ja ni mta wi' siltajic trij. Rmalc'ari' nbij chewe, kaya'a' ruk'ij ja Dios in kamaltioxij tre chakaja' pro kas rubey kabana', cani' nrajo' chake chi nkaban ni ta quirwari' nkaban, kabana' respetar in kaxbej ki' chwach 29 como ja ryewal ja katata' Dios cani' jun nimlaj k'ak' ja congana camíc nuban.