2
Como yatal camíc chiquij ja nebanowi ja ritzelal rmalc'ari' tok mta nquitobej qui' ja winak ja tok ne'oqui e cani' k'etol tak tzij trij jun winak. Mta como eje'e' tok nquek'et tzij trij jari' xa nquek'et kaj tzij chiquij eje'e' queyon. Queri' c'a rbanic como eje'e' nquek'et tzij trij pro eje'e' jun nebanowi ja ritzelal chakaja'. Bien c'a kotak chi ja Dios arja' ni rubey wi' nuban ja tok nuk'et tzij chiquij ja nebanowi ja jule' itzelal ja nbin chic chipan awa' carta ri'. Ja c'a winak ja tok ne'oqui e cani' k'etol tak tzij chiquij cach tak winak tok nqueban ja ritzelal pro wi eje'e' jun nebanowi ja ritzelal chakaja' ¿la maquita c'a xtuk'et tzij ari' chiquij ja Dios nech'ob ixix? Owi maxla xa ni mta nqueban tre nojel ja rbanon pa quicuenta ja Dios como arja' janila ja rutzil rya'on chique, janila rcuyun ja ryewal chiquij, janila ja rpaciencia cuq'uin. ¿La ma cotak ta c'a chi ja Dios tok nuya' ja rutzil chique ma chaka ta nuya' chique pro rumac chi nqueq'uex ja quina'oj, rumac chi nqueya' can ja ritzelal? Pro como ja canma xa cowirnak chi rbanic ja ritzelal, como xa mta quigana xtiqueq'uex ta ja quina'oj jari' xa jani' nquisiq'uij más ja ryewal Dios chiquij. Tokori' xtikaj chiquij ja ryewal Dios ja tok xterila' ja nimlaj k'ij xin juicio. Chipan ari' k'ij ja Dios arja' xtuk'et tzij chiquij ja winak in ni rubey wi' ja k'etoj tzij xtuban. Rubey nuban como arja' nuya' na rtojbalil chique ja winak jani' queban chipan ja quic'aslemal chiquijujunal. Jule' xtuya' chique ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Eje'e' ri' ja ni matiqueya' can wi' ja banoj utzil como eje'e' xajutij quimajon rtijic quek'ij chi nequila' ja gloria xin Dios, ja ta ncajo' chi utz netz'a̱t rmal ja Dios in neq'ueje' ta chipan jun quicotemal ja mta yojtajic trij. In jule' chic xa jani' xtipi más ja ryewal Dios chiquij. Eje'e' ri' xa ja' nquech'ob ja c'o rc'amonto chique eje'e' queyon. Ma ja ta nquinimaj ja xin Dios pro xa nqueya' qui' tre ja banoj itzelal. Congana pokon xtiquetij na ja winak ja nebanowi ja ritzelal, congana lawulo' xtiqueban rmal pro ni canojelal. Queri' c'a xtiqueban chi aj Israel chi ma aj Israel ta xarwari' chiquij ja raj Israel xtikaj wi' nabey. 10 Pro canojel ja winak ja nebanowi ja rutzil eje'e' nequila' na ja gloria xin Dios, utz netz'a̱t na rmal ja Dios in neq'ueje' na chipan ja quicotemal xin Dios. Queri' c'a xtiqueban chi aj Israel chi ma aj Israel ta xarwari' chique ja raj Israel xtiyataj wi' nabey.
11 Queri' c'a rbanic como ja Dios arja' ma jun ta utz nutz'at in ma jun ta itzel. 12 Queri' nbij chewe como canojel ja winak ja ma quic'axan ta ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés wi c'oli quil quemac quibanon jari' nquetij na rpokonal rmal xarwari' ma ja tari' ley xin Moisés ja xtoc chiquij ja tok xquetakel chipan ja rpokonal. In canojel ja winak ja quic'axan ja ley ja tz'ibtal can rmal ja Moisés wi c'oli quil quemac quibanon jari' nk'e̱t na tzij chiquij rmal xarwari' ni ja wari' ley xin Moisés ja xtoc chiquij chi rk'etic tzij chiquij. 13 Queri' c'a rbanic como ja tok xcatekaj chwach ja k'etbaltzij xin Dios ja wi chaka ac'waxan ja nbij ja ley pro wi ma animan ta ja nbij chake chi nkaban jari' macatwasaxel libre. Ja c'a wi animan ja nbij ja ley chake chi nkaban jari' natwasaxel libre. 14 In cani' chique ja ma e aj Israel ta eje'e' ma quic'axan ta ja ley ja tz'ibtal can rmal ja Moisés pro como ja canma nbin chique nak ja rutzil in nak ja ritzelal rmalc'ari' tok c'oli nqueban je'e ja bien nuc'am ri' ruq'uin ja cani' nrajo' ja ley chake chi nkaban. Ja tok queri' nqueban jari' c'o jun ley cuc'an pa tak canma masqui ma quic'axan ta ja ley ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. 15 Tri' c'a nkatz'at wi' chi eje'e' cani' pa tak canma tz'ibtal wi' ja cani' nrajo' ja ley chake chi nkaban. Ja c'a canma arja' nbin chique wi utzil ja quimajon rbanic owi xa itzelal. In chakaja' nquech'ob rij rwach ja nbantaj je'e chiquicojol, c'o je'e nbantaj cumal ja winak: —Xa itzel, neche' tre, in c'o c'a nbantaji: —Ma itzel ta, neche' tre. 16 Ja tok xterila' ja nimlaj k'ij xin juicio tokori' xtibantaj cumplir nojel awa' ja c'a xinbij kaj chewe ri'. Ja c'a tok xterila' ri' k'ij ja Dios arja' xtucoj ja Jesucristo chi rk'etic tzij chiquij ja winak, xtucoj chi rk'alasaxic nojel ja quich'obon in nojel ja quibanon ja xa quiwawan pa tak canma. Queri' nuc'ut chikawach ja utzlaj tzij xin Jesucristo ja ni nmajonto wi' rbixic anin.
* * * * * * * * * *
17 Pro ec'oli quewa' nquibij ri': —Ajoj ok aj Israel, ok tinamit xin Dios, kas neche'e, pro jari' xa quek'ij eje'e' nqueya' kaj queyon. Ja nquech'ob eje'e' chi nequila' na ja totajem xin Dios rumac ja c'o cuq'uin ja ley ja tz'ibtal can rmal ja Moisés. Kas nqueya' quek'ij chi cotak rwach ja Dios ja katzij chi Dios. 18 Cotak nak ja rvoluntad Dios, cotak nak ja rutzil in nak ja ritzelal como c'utun chiquewach nak nrajo' ja ley chake chi nkaban. 19 Eje'e' nquech'ob chi bien necowini nquech'ob ja rbey Dios chiquewach ja winak ja ma cotak ta rwach ja Dios owi e cani' jun luz ja nsakirsan quebey ja winak ja ma cotak ta nak ja rutzil in nak ja ritzelal 20 owi bien necowini ne'oc maestro quixin ja winak ja matich'obtaj cumal ja rtzobal Dios owi bien necowini nequitijoj ja re tak sencillo. Como c'oli ja ley cuq'uin ja nc'utu chiquewach ja tijonem ja katzij chi tijonem xin Dios xa chewi' tok nquech'ob chi bien necowini nqueban queri'. 21 Como eje'e' nequitijoj jule' chic ¿nak c'a tre tok matiquitijoj qui' eje'e' chakaja'? Nquibij chique winak chi: —Ma teban ta alak', neche' chique, pro ¿la mta c'a alak' nqueban eje'e' chakaja'? 22 Nquibij chique winak chi: —Ma rubey ta jun achi nuban rij rwi' ja rxjayil, pro ¿la mta c'a rij tak quewi' quixjayilal eje'e' nqueban chakaja'? Eje'e' kas itzel nequetz'at cachbal tak winak owi rachbal tak nakun je'e ja nexuque' winak chiquewach pro ¿la mta c'a nqueban eje'e' chakaja' ja xa itzel nutz'at ja Dios? 23 Eje'e' congana nqueya' ruk'ij ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés pro como eje'e' mismo matiquinimaj ja nbij ja ley chake chi nkaban jari' xa ruq'uix Dios nqueya'. 24 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ri': —Ja rubi' Dios xa ntz'uji xa nyok'i cumal ja winak ja ma e rtinamit Dios ta pro xa emwal ixix ja tok nba̱n queri' tre. Queri' ja tz'ibtal can.
25 In cani' tre ja tok neba̱n circuncidar jari' retal chi e tinamit xin Dios in c'oli rc'amonto chique pro wi nquinimaj ja nbij ja ley xin Dios chake chi nkaban. Pro ja c'a wi matiquinimaj xc'a junan ari' ruq'uin ja cani' ma e rtinamit Dios ta masqui ebanon chic circuncidar. 26 Cani' tre jun achi ja ma banon ta circuncidar chakaja' pro wi nuban ja rutzil ja cani' nrajo' ja ley xin Dios chi nkaban ¿la ma junan ta c'ari' ruq'uin ja cani' rtinamit Dios masqui ma banon ta circuncidar? 27 Ja winak ja ma banon ta circuncidar ja quicuerpo pro wi nqueban ja rutzil ja cani' nrajo' ja ley chake chi nkaban jari' nk'etbex na tzij chiquij ja maquenimani. Queri' xtiban chique como eje'e' c'oli ja ley cuq'uin ja tz'ibtal can in ebanon circuncidar pro xa matiquinimaj ja nbij ja ley chake chi nkaban. 28 Queri' c'a rbanic como eje'e' masqui e aj Israel, masqui e rtinamit Dios neche'xi, pro xa ma katzij ta chi e rtinamit Dios ja wi xa chi quechi' c'o wi'. In masqui ebanon circuncidar neche'xi, pro xa ma katzij ta chi ebanon circuncidar ja wi chaka costumbre chique in wi xa ruyon ja quicuerpo ja banon circuncidar. 29 Ja c'a wi nach'ucla'aj ja rtzobal Dios jari' katzij chi at aj Israel, jari' katzij chi at rtinamit Dios. In chakaja', wi majtajnak rch'ach'ojirsaxic ja rawanma, wi nsamaji ja rEspíritu Santo pan awanma jari' jun circuncisión ja katzij chi circuncisión, ma ja ta ja circuncisión ja chaka ta acuerpo nba̱n circuncidar. Ja c'a wi queri' abanon atat, ja c'a Dios arja' nbin chawe: —Congana utz natnutz'at, ne' chawe, masqui majun winak xtibin ta queri' chawe.