3
Pro ja wi queri' rbanic ¿la c'o c'a rc'amonpi chake ari' chi ok aj Israel owi la c'o c'a xoc wi' ari' ja xokban circuncidar? maxla neche' na ja winak chwe. Jari' c'oli, congana q'uiy rc'amonto chake. Nabey, pa kak'a' ajoj ja rok aj Israel ban wi' recomendar ja rtzobal Dios chi nkaban cuenta. Ec'o nac'a chake ja ma xeniman ta ja rtzobal Dios pro ¿la tibij c'a tzij ari' chi ja Dios matuban cumplir ja ntzujuj chipan ja rtzobal? Jari' ni ma can ta wi'. Ja c'a rok winak nixtac'a jun chake ja maquita xtutz'ak ta tzij pro ja Dios ma queri' ta, arja' ni katzij wi' nojelal ja nbij. Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ri': —Queri' c'a rbanic nata' Dios utzc'a chi puersa xtik'alajin na chi atat ni utz wi' ja naban, ni rubey wi' nojelal ja nabij in tok wi c'oli xtich'a' chawe pro nij atat wi' xcatch'ocmaji, ne'e.
Pro ja ma utz ta nkaban wi jari' xtik'alasan más chi ja Dios ni utz wi' ja nuban ¿nak nech'ob ixix tre? ¿La tibij an tzij ari' chi ma rubey ta nuban ja Dios ja tok npi ryewal chakij rmal ja ritzelal ja nkaban? Pro ja c'a xinbij kaj chewe ri' jari' xa quina'oj winak. Ja c'a Dios arja' ni mta wi' moda xtuban ta ja ma rubey ta. Mta moda como ja Dios wixta c'oli ja ma rubey ta xtuban ¿nak ta c'a moda ari' xticowin ta xtuk'et ta tzij chakij ja rok winak?
Pro maxla quewa' nabij chwe ri': —Ja ranin wi c'o je'e ja tz'akoj tzij nban, wi jari' xtik'alasan más chi mta tz'akoj tzij nuban ja Dios in wi xtiya' más ruk'ij ja Dios rmal ¿nak c'a tre ja tok Dios c'a nbij na chwe chi in aj'il chi in ajmac in nuk'et tzij chwij rmal? Ja c'a wi queri' rbanic ¿nak c'a tre ja tok ma quewa' ta nkabij chique ja winak: —Kabana' c'a ja ritzelal utzc'a chi xtipi más ja rutzil, koche' na chique? maxla natche'e. Na xa ec'oli winak quijolon ari' ja itzel tijonem chakij, quilasan katzijoxic rmal. Pro ja neyo' awa' ja ritzel tijonem ja c'a xinbij chewe ri' eje'e' ni rubey wi' chi nk'e̱t tzij chiquij in neta̱kel chipan ja rpokonal.
* * * * * * * * * *
¿Nak c'a nkabij chic tre camic? Ja rajoj ja rok aj Israel ¿la más na utz noktz'at rmal ja Dios chiquewach ja ma e aj Israel ta? Jari' ma queri' ta. Como cani' katz'aton chic ewq'uin chipan awa' carta ri' chi ja rok winak okkajnak pa ruk'a' ja il mac pro ni kanojelal chi aj Israel chi ma aj Israel ta. 10 Cani' nbij ja ley xin Dios ja tz'ibtal can quewa' nbij ri': —Ni majun winak ja maquita aj'il ajmac pro nixtac'a jun. 11 Ni majun ja kas ta ch'obtajnak ta rmal nak rbanic ja rutzil, ni majun ja kas ta rmajon ta rotakixic jani' ja kas mero rna'oj ja Dios. 12 Quiya'on can ja utzlaj bey xin Dios pro ni canojelal, ni majun chic quisamaj tre ja Dios. Ni majun nbanowi ja rutzil pro nixtac'a jun. 13 Ja quechi' congana itzel tak tzij nelto chipan, xa cani' jul jakali ja c'o camnak chipan. Ja cak' xa banbal engaño nquecoj wi'. Ja tzij nelto pa quechi' xa banbal camíc, xa cani' veneno rc'an jun itzel cumatz. 14 Xa congana itzel tak tzij, xa congana pokonlaj tak tzij ja nquibij. 15 Chaka c'oli mani nequicamsaj winak. 16 Xa bar ta tri' nebe wi' ni c'o wi' camíc nqueban can, xa bis ok'ej nquetic can. 17 Ni ma cotak ta wi' nak la rbanic ja qui'il natq'ueje'e. 18 Nixtac'a nquixbej ta jutz'it qui' chwach ja Dios. Queri' nbij ja rtzobal Dios.
19 Queri' c'a nbij ja ley xin Dios in bien kotak chi chique nbij wi' ja re aj Israel como eje'e' ec'o pa ruk'a' ja ley. Queri' c'a rbanic utzc'a ja winak ni majun chique ja xticanoy chi ta rmal nak la chi tzijal xtibij ta ja xtitobej chi ta ri' chwach ja Dios in xticotakij na canojel chi e aj'il e ajmaqui' pro ni canojelal in puersa nquejach na cuenta chwach ja Dios chi aj Israel chi ma aj Israel ta. 20 Queri' xtiqueban como ni majun winak ja ni ta rniman wi' ja ley xin Dios, ni majun ja xtitotaji, xtiwasaxel ta libre chipan ja k'etoj tzij ja xtuban ja Dios xta rmal ja ley rniman. Queri' nbij chewe como ja ley xin Dios jari' xa nuc'ut chikawach chi ok aj'il ok ajmaqui'.
* * * * * * * * * *
21 Pro ja camic k'alasan chic chikawach jun utzlaj k'etoj tzij ja xuban ja Dios ja xokrtobej ja rok winak in xokrwasajel libre chipan ja kil kamac pro ma rmal ta ja ley xin Dios kaniman chewi' tok xokrwasajel libre. Xarwari', jawa' ja xuban ja Dios ja c'a xinbij kaj chewe ri' ni tz'ibtalto wi' ojer chipan ja ley xin Dios chi nbantaj na in queri' quitz'ibanto ja rojer tak profeta xin Dios chakaja'. 22 Quewa' rbanic ja utzlaj k'etoj tzij ja xuban ja Dios ri', xa rumac ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo rmalari' xokruto' in xokrwasajel libre in queri' c'a xtuban chique canojelal ja winak ja xtiyuke' quec'u'x ruq'uin como xa ok junan chi nimlaj kanojelal. 23 Xa ok junan como mta jun winak ja maquita c'o ril rumac rbanon, mta jun ja cowinnak ta rk'i'on ta chi nrc'aj ta ja mero utzlaj c'aslemal xin Dios. 24 Pro ja Dios nokrwasajel libre, nuban chake cani' mta kil kamac kabanon pro jari' jun utzil nuban chake, xa nsipaj chake, mta nkalok'bej. Ja Cristo Jesús arja' tojowi ja kil kamac, xc'a rmalari' ja tok nokwasaxel libre ja wi xa jun nkaban ruq'uin. 25 Arja' takto wawe' chwach'ulew rmal ja Dios chi xoc jun sacrificio pro jun sacrificio ja tzursan kaxin ruq'uin ja Dios. In noktzur ruq'uin ja Dios ja wi nyuke' kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo chi ja rquiq'uel arja' jari' tojbexi ja kil kamac. Ja Dios tok xutoj ja kil kamac tri' xuc'ut wi' chikawach chi arja' ni rubey wi' nuban tre ja k'etoj tzij, ma chaka ta qui' tre ja il mac nbani. Queri' nbij chewe como arja' tok maja'n tipeti ja Jesucristo xa rcoch'on ja il mac quibanonto ja winak. 26 Pro arja' xutoj na utzc'a chi bien nk'alajin na chikawach ajoj ja rokc'o chipan awa' tiempo ri' chi arja' ni rubey wi' nuban tre ja k'etoj tzij. Queri' c'a xuban utzc'a chi bien k'alaj chi arja' jun utzlaj k'etol tzij in ma ruyon tari' pro utz chic nokrutz'at ja nyuke' kac'u'x ruq'uin ja Jesús, nokrwasajel libre, nuban chake cani' mta kil kamac kabanon.
27 Ja wi queri' rbanon chake ja Dios ¿nak ta c'a xtikayabej ta kak'ij ajoj camic nech'ob ixix? Jari' ni mta wi'. Mta como xa rumac ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Jesús tok utz chic nokrutz'at ja Dios in ma rmal ta chi c'oli kaban ja kach'ecbej ta. 28 Tri' c'a nkatz'at wi' chi ja Dios tok utz natrutz'at in tok natrwasajel libre chipan awil amac jari' xa rmal yukulbal ac'u'x ruq'uin ja Jesucristo tok nuban queri' chawe in ma rmal ta chi c'oli ja ley xin Dios animan.
29 In chakaja' ja Dios arja' Dios kaxin chi nimlaj kanojelal, ma kayon ta kaxin ja rok aj Israel pro quixin chakaja' ja ma e aj Israel ta. 30 Quixin como xa jun ja Dios in ja Dios arja' utz nerutz'at na ja raj Israel ja wi xtiyuke' quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo in xa rumac ja yukulbal quec'u'x tok nerwasajel na libre in nuban chique cani' mta quil quemac quibanon. Ja c'a ma e aj Israel ta utz nerutz'at na chakaja' ja wi xtiyuke' quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo in xa rumac ja yukulbal quec'u'x tok nerwasajel na libre in nuban chique cani' mta quil quemac quibanon. 31 Ja c'a tok yukul chic kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo ¿la tibij c'a tzij ari' chi mchita rsamaj chake ja ley xin Dios? Jari' ma queri' ta. Pro ja kas rubey, ja tok yukul kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo jari' más chi na nkanimaj ja ley xin Dios.