8
Rmalc'ari' nbij chewe, ja camic chic kanojel ja xa jun kabanon ruq'uin ja Cristo Jesús okwasanel chic libre chipan ja kil kamac in ma xkorutakel ta ja Dios chipan ja nimlaj rpokonal. Ajoj c'ari' ja matikaya' chic rgana ja tzabuklaj c'aslemal kuc'an pro ja nkaya' chic rgana ja rEspíritu Santo chi arja' nsamaj pa tak kac'aslemal. Ja poder rxin ja rEspíritu Santo jari' inwasyonel libre. Jari' Espíritu ja yoyon chake jun c'ac'a c'aslemal kanojel ja xa jun kabanon ruq'uin ja Cristo Jesús in xc'a rmal ja poder rxin ja rEspíritu Santo chewi' tok in libre chic pa ruk'a' ja il mac, in libre chic pa ruk'a' ja camíc. Ja c'a ley xin Dios jari' ma xcowin ta xokruto' ta chipan ja kil kamac. Como xa ok winak chewi' tok ma xcowin ta ja ley xuq'uex ta ja ritzel tak na'oj kuc'an. Pro ja Dios arja' cowini xokruto', xutakto ja Ralc'wal ja ni xarwari' jun. Peti ja Ralc'wal, xoc kach winak ja rok aj'il ok ajmaqui' pro xarwari' mta ril rumac arja'. Rmal kil kamac chewi' tok takto. Queri' c'a xuban ja Dios jari' xkajsbej ja poder rxin ja il mac ja c'o pa tak kanma ja rok winak. Queri' xuban ja Dios utzc'a chi nokcowin chic nkaban ja rutzil ja nbij ja ley chake chi nkaban. Ajoj c'ari' ja nokcowini nkaban ja rutzil ja matikaya' chic rgana ja tzabuklaj c'aslemal kuc'an pro ja nkaya' chic rgana ja rEspíritu Santo.
Ja c'a wi natban mandar rmal ja tzabuklaj c'aslemal awc'an xa ja' nach'ob ja c'o rgana ja tzabuklaj c'aslemal chawe chi naban. Pro wi natban mandar rmal ja rEspíritu Santo ja' nach'ob ja c'o rgana ja rEspíritu Santo chawe chi naban. Ja wi ja' nach'ob ja c'o rgana ja tzabuklaj c'aslemal chawe chi naban jari' xa pa camíc natruc'amel wi' pro ja wi ja' nach'ob ja c'o rgana ja rEspíritu Santo chawe chi naban jari' pa jun c'ac'a c'aslemal natruc'amel wi', ja rawanma janila qui'il nuna' rmal. Ja c'a wi ja' nach'ob ja c'o rgana ja tzabuklaj c'aslemal chawe chi naban jari' mta agana ruq'uin ja Dios, xa nac'ulla'aj, mta agana nanimaj ja ley rxin in c'uluto masqui c'ol agana nanimaj pro macatcowini. Ja c'a wi amajon rya'ic rgana ja tzabuklaj c'aslemal awc'an jari' mta moda xtiquicot ta ja Dios chawij.
Pro ja rixix ma emajon ta rya'ic rgana ja tzabuklaj c'aslemal ewc'an pro emajon rya'ic rgana ja rEspíritu Santo. Queri' emajon rbanic ja wi c'oli ja rEspíritu Santo pa tak ewanma. Ja c'a wi ma awc'an ta ja rEspíritu xin Cristo ma atc'o ta c'ari' pa rcuenta ja Cristo. 10 Pro wi c'oli ja Cristo pa tak ewanma jari' ewc'an jun c'ac'a c'aslemal. Masqui c'o camíc trij ja recuerpo como ja il mac yojo rxin pro mta camíc trij ja c'ac'a anma ewc'an como ja Dios utz chic nutz'at ja rec'aslemal. 11 Ja wi c'oli pa tak ewanma ja rEspíritu Santo ja takonto rmal ja Dios, pro jun Dios ja yico rxin ja Jesús chiquicojol camnaki', jari' mismo Dios ja yico rxin ja Cristo Jesús arja' xtuya' na chewe chi nc'astaj chi na jutij ja recuerpo ixix chakaja'. Masqui c'o camíc trij ja recuerpo camic pro nc'astaj chi na jutij rmal ja rEspíritu Santo ja c'o pa tak ewanma.
12 Queri' c'a rbanic wach'alal, mta kac'as ruq'uin ja tzabuklaj c'aslemal kuc'an ja xtikaban ta nak c'o rgana chake chi nkaban, ma can ta. 13 Ja c'a wi xa neya' rgana ja tzabuklaj c'aslemal ewc'an jari' xa pa camíc nixruc'amel wi' in matewil ja utzlaj c'aslemal. Pro ja wi neya' rgana ja rEspíritu Santo, wi cow nechap ja tzabuklaj c'aslemal ewc'an in wi nech'akij can ja ritzelal ja nrajo' nuban jari' pa jun utzlaj c'aslemal nixruc'amel wi'. 14 Queri' rbanic como kanojel ja rokuc'an rmal ja rEspíritu Santo ajoj c'ari' ok ralc'wal Dios. 15 Cani' chewe ixix wach'alal, tok xec'ul ja rEspíritu Santo pa tak ewanma jari' ma xuban ta ja Dios chewe ix cani' ta jule' moso ja xa lawulo' nqueban rumac xben ri'il cani' xebanto nabey pro ja xuban chewe ix cani' chak'laj tak ralc'wal. Xa chewi' tok noktzijon ruq'uin ja Dios: —Aba, Nata', nokche' tre. 16 Ch'obtajnak chic kumal chi ok ralc'wal Dios in ja rEspíritu Santo arja' mismo nuya' kaseguro chi ok ralc'wal Dios. 17 Cani' nba̱n tre jun alc'walaxel c'o jun herencia nja̱ch tre in queri' c'a chake ajoj chakaja', c'o jun herencia xin Dios maja'n tijach chake, ajoj jun xtijach na chake ja herencia ruq'uin ja Cristo. Queri' xtikaban ja wi ajoj jun chakaja' matikapokonaj ja xtikatij rpokonal ja cani' xuban ja Cristo utzc'a chi ajoj jun xtiyataj na chake chi nch'a'an chakij ja gloria xin Dios ja cani' yatajnak tre ja Cristo.
* * * * * * * * * *
18 Como ja rpokonal ja nkatij wawe' chwach'ulew anin c'o nseguro chi xa ma nim ta chwach ja nimlaj gloria xin Dios ja xtich'a'an na chakij ja xtik'alajin na pa jun k'ij. 19 Ja c'a chicop in tijco'm je'e e cachbil chakaja' xa nak ta ja retz'ucarsanto rmal ja Dios eje'e' cani' kas tz'el pon quewach trij ja k'ij ja xtik'alajin wi' ja nimlaj gloria xin Dios ja xtich'a'an chakij ja rok ralc'wal Dios. 20-21 Queri' quimajon rbanic como ja tok xterila' ri' k'ij mchita camíc mchita ak'ayic chiquij tri'. Ja c'a nba̱n chique, newasaxel na libre pa ruk'a' ja camíc in xtich'a'an chic ja nimlaj gloria xin Dios chiquij ja cani' xtiban chake ajoj chakaja' ja rok ralc'wal Dios. Ja kas nabey xeco̱j pa ruk'a' ja rpokonal pro ma quemac ta tok ban queri' chique. Ja Dios arja' chomarsanto nojel awa' wari' pro ni c'o wi' jun k'ij rch'obonto ja nerwasajel na wi' libre pa ruk'a' ja camíc. 22 Queri' c'a rbanic como bien kotak chi ni rmajonto wi' ja tijoj rpokonal xa nak ta ja tz'ucarsanto rmal ja Dios, congana lawulo' rbanonto rmal, raybento ja k'ij ja tok xtiban c'ac'a tre. 23 In queri' chake ajoj chakaja', congana lawulo' kabanon rumac ja tijoj rpokonal. Lawulo' kabanon masqui c'o chic ja rEspíritu Santo pa tak kanma, masqui arja' ocnak kaseguro chi nekila' na nojelal ja tzujun chake rmal ja Dios. Pro congana rmajon ti'onem ja kanma chi raybexic ja k'ij ja tok xkork'alasaj na chi utz ja Dios chi ok ralc'wal tokori' tok xtuq'uex ja kacuerpo in nuban c'ac'a tre. 24 Queri' nbij chewe como ja kas nabey tok kawil ja totajem xin Dios bien ch'obtaj kumal chi nerila' na jun k'ij tok xtiq'uextaji ja kacuerpo in nba̱n c'ac'a tre in jari' kayben camic. Pro como maja'n terila' ja k'ij ja c'a xinbij chewe ri' rjawaxic chi nkaybej na. Ja wixta kawilon chic ja k'ij jari' maquita kamajon raybexic ari' camic. 25 Pro wi kotak chi nerila' na ja k'ij ja kayben jari' ni maticapuj wi' kac'u'x chi raybexic.
26 In chakaja' ja rEspíritu Santo arja' nokruto' chi rbanic ja makocowini nkaban ja xa kayon. Cani' tre tok nkaban oración ma kas ta kotak nak ja kas mero nc'atzin chake chi nkac'utuj chipan ja roración pro ni c'oloc wi' ja rEspíritu Santo pa tak kanma chi kato'ic. Ja tok congana ralal jun problema nkana' kaj tok makocowini nkach'ob nak la nkabij chipan ja roración pro ja rEspíritu Santo nokruto' chi rbixic. 27 Ja c'a Dios arja' bien rotak nojelal ja nkach'ob kaj pa tak kanma ja rok winak in bien rotak chakaja' jani' rna'oj ja rEspíritu Santo. Rotak como ja rEspíritu Santo tok nokruto' ja rok tinamit xin Dios chi rbanic ja roración ni rvoluntad wi' ja Dios ja nc'utuj.
* * * * * * * * * *
28 Ja c'a rajoj bien kotak chi ja Dios nsamaj chipan xa nak ta nkawil je'e chipan ja kac'aslemal, arja' nchomarsaj nojelal ja nkawil utzc'a chi c'ol utzil rc'amonto chake. Queri' nuban chake ja wi nkajo' ja Dios in wi oksiq'uin rmal chi kawilon ja totajem ja rchomarsanto ojer. 29 Arja' ni rotakinto wi' okchinatak ja xtiyuke' kac'u'x ruq'uin, ni rchominto wi' ja xtuban chake chi ja kac'aslemal ajoj queri' xteli ja cani' rc'aslemal ja Jesucristo ja Ralc'wal. Queri' xuban chake utzc'a chi noqui ja Jesucristo nabey winak in ok q'uiy ja nokoc rch'alal ja Jesucristo. 30 Queri' rchominto ja Dios ojer ja nuban chique canojel ja nyuke' quec'u'x ruq'uin, arja' nersiq'uij chi ne'oc ralc'wal, nuban chique cani' mta quil quemac quibanon in nuya' chique chi nch'a'an chiquij ja nimlaj gloria xin Dios.
31 Ja c'a wi queri' rbanon ja Dios chi kato'ic, ja wi rcojon ri' ja Dios kuq'uin ¿nak ta c'a xticowin ari' chakij nech'ob ixix? Ni majun. 32 Ja Dios ma xpokonaj ta xutakto ja Ralc'wal, xarari' jun, xutakto chi xurcam kaj pa kacuenta kanojelal. Ja wi ma xpokonaj ta xutakto ja Ralc'wal ¿nak moda xtipokonaj xtuya' chake ja xa nak ta nc'atzin chake? 33 ¿La c'o ta c'a jun xticowini xterbij ta tre ja Dios ja kil kamac kabanon ja rokcha'on rmal ja Dios? Ni majun como arja' mismo Dios banyon chake cani' mta kil kamac kabanon. 34 ¿La c'o ta c'a jun xtibij ta chake chi: —Rjawaxic netoj ja rewil emac, xtiche' ta chake? Mta como ja Cristo Jesús arja' mismo camsax chwach cruz chi rtojic ja kil kamac in ja camic pa riquik'a' ja Dios c'o wi' in tri' ntajin wi' nuban orar pa kacuenta. 35 ¿La c'o ta c'a jun xticowini xkorlasaj ta ruq'uin ja Cristo in maquita xkorajo' chic ja Cristo rmal? Ni majun nak ta xticowini xtuban ta queri' chake, masqui nkatij rpokonal, masqui kas lawulo' nkaban rmal problema, masqui nokquisaluj ja netzelan kaxin, masqui nkatij wa'al, masqui mchita katziak nkacoj, masqui xa pa rc'ayewal nokq'ueje' wi' in masqui nokquicamsaj ja winak tza'n espada. 36 Queri' nba̱n chake ja cani' ban chique ja rtinamit Dios ojer in tz'ibtal can quewari': —K'ij k'ij ni pa camíc wi' okc'o wi' pro amwal atat tok nba̱n queri' chake. Ja nba̱n chake xa ok cani' jule' tak carnelo ja rechapon chi nepoch'i, queri' bix tre ja Dios cumal ja rtinamit. 37 Pro masqui nba̱n chake nojel awa' ja c'a xinbij chewe ri' pro nij ajoj wi' nokch'ocmaji como ja Jesucristo nokrajo', cam pa kacuenta in nuya' chake chi nokch'ocmaji. 38 Queri' nbij chewe como anin bien wotak chi majun nak ta xticowini xkorlasaj ta ruq'uin ja Dios in maquita nokrajo' chic ja Dios rmal. Ja wi nokcami owi nokc'ase' na más pro ni nokrajo' wi' ja Dios. Ni majun ángel, ni majun itzel espíritu, ni majun k'etol tzij xticowini xkorlasaj ta ruq'uin. Nixtac'a ja noktajini nkawil camic in nixtac'a ja xtikawil na chwak cabij xticowini xkorlasaj ta ruq'uin. 39 Nixtac'a ja c'o je'e chicaj, nixtac'a ja c'o je'e xe' ulew in nixtac'a nak chi ta ja winakarsan je'e xticowini xkorlasaj ta ruq'uin ja rajoben ri'il xin Dios ja nkawil ja tok xa jun nkaban ruq'uin ja kajaw Cristo Jesús.