9
1-3 Pro ja wach tak aj Israel eje'e' maticajo' nquinimaj ja Jesucristo in congana npokonaj quewach, ni matel wi' ja bis chwe cumal. Ni katzij wi' ja nbij chewe chi congana ninbison cumal como ja Cristo c'ayon wxin, ma npayil ta ja nbij chewe. Como ja rEspíritu Santo c'o pa wanma chewi' wotak chi ni katzij wi' ja nbij chewe. Ja wixta rubey na ja xquinwasaxel ta pa ruk'a' ja Cristo in xquintakel ta chipan ja rpokonal chi quito'ic ja wach tak aj Israel in conforme ta chi queri' nba̱n chwe. Pro makana' maquita e aj Israel, makana' maquita xerucoj ja Dios como e ralc'wal. In chakaja' ch'a'an je'e chiquicojol ja gloria xin Dios. Ja c'a Dios c'o je'e chominem xchomarsaj cuq'uin in chique xuya' wi' ja ley in xuch'ob chiquewach nak nqueban chi nquiyabej ruk'ij ja Dios in q'uiy rwach ja xtzujuj chique. Makana' maquita e quija'tzul can ja rAbraham ja rIsaac in Jacob, makana' maquita cach aj Israel ja Cristo tok xoc kach winak wawe' chwach'ulew. Ja Cristo arja' Dios in majun ja maquita c'o ruk'a' tre, kas ta xtiya' ruk'ij camic, chwak in chijutij. Amén.
Como e q'uiy chique ja ma quiwilon ta ja totajem xin Dios ¿la tibij c'a tzij ari' chi ja Dios ma rbanon ta cumplir ja rtzujunto chique chipan ja rtzobal? Ma queri' ta como ma canojel ta ja raj Israel ja ni katzij wi' chi e aj Israel chwach ja Dios. In chakaja' ma canojel ta ja riy rumam can ja rAbraham ja ni katzij wi' chi e riy rumam can chwach ja Dios pro quewa' bin can tre ja rAbraham rmal ja Dios ri': —Abraham, ruq'uin ja rIsaac xquepi wi' ja rawiy amam ja ni katzij wi' chi awiy amam chinwach anin, ne'xi. Tri' c'a nkatz'at wi' chi ja riy rumam can ja rAbraham ja chaka ne'alaxi ma eje'e' ta ja re'ocnak ralc'wal Dios pro ja wi atalaxnak rmal ja rtzujunto ja Dios jari' ni katzij wi' chi at riy rumam can ja rAbraham chwach Dios. Queri' c'a rbanic como ja rIsaac ma chaka ta xalaxi pro tzujux tre ja rAbraham rmal ja Dios quewari': —Quewa' juna' ninmelojpi chic jutij awq'uin, tokoc'ari' ja rawixjayil Sara nq'ueje' jun ti ral tala', ne'xi ja rAbraham rmal ja Dios.
10 In ma ruyon tari' pro queri' rbanic chakaja' ja tok Rebeca ec'o ca'i' tak ral pa gracia, e ralc'wal jun achi in jari' achi Isaac ja kamama'. 11-12 Ja c'a Rebeca maja'n que'alaxi ja ca'i' tak ral tok quewa' bix tre rmal ja Dios ri': —Ja nabey winak arja' xtiban mandar rmal ja rcabal, ne'xi. Queri' bix tre masqui maja'n que'alaxi ja ca'i' tak ral, masqui mta nak ta quibanon ta tri', nixtac'a quibanon ta ja rutzil in nixtac'a quibanon ta ja ritzelal chakaja'. Queri' c'a rbanic utzc'a chi bien nch'obtaj kumal chi ja Dios nerucha' ja winak echinatak ja c'o rgana nerucha' in ma rmal ta ja quibanon tok nerucha'. 13 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ja Dios ri': —Ja Jacob jari' xel nuc'u'x trij pro xa itzel xintz'at ja rEsaú, ne'e.
14 ¿La tibij c'a tzij ari' chi ma rubey ta ja nuban ja Dios? Jari' mta moda xtuban ta ja ma rubey ta. 15 Como ja Dios quewa' rbin can tre ja Moisés ri': —Anin xtinpokonaj quewach echinatak ja c'o ngana npokonaj quewach in xquenbisoj ja c'o ngana xquenbisoj, ne' tre. 16 Tri' c'a nkatz'at wi' chi ja Dios ruq'uin arja' c'o wi' wi npokonaj awach owi mani in ma rmal ta chi c'ol agana chi npokonax awach rmal in ma rmal ta chakaja' chi naban jun lucha chi npokonax awach rmal. 17 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios tre ja rey Faraón quewa' bix tre rmal ja Dios ri': —Faraón, anin atncojon como rey utzc'a chi nk'alasaj jani' ja nimlaj poder ja c'o pa nuk'a' como jari' poder xtincoj chawij in natnkajsaj. Queri' xtinban chawe utzc'a chi nel rbixic ja nubi' nojel rwach'ulew, ne'e ja Dios tre. 18 Queri' c'a nuban ja Dios, arja' npokonaj quewach echinatak ja c'o rgana npokonaj quewach in ncowirsaj canma chipan ja ritzelal echinatak ja c'o rgana nuban queri' chique.
19 Ja tok nec'waxaj ja c'a xinbij chewe ri' seguro chi quewa' nebij chwe ri': —Ja wi queri' nuban ja Dios chique winak ¿nak c'a tre tok c'a nuch'a' na chique ja ritzelal nqueban? Ja wi ncajo' owi mani mta moda ja maquita nqueban ja ni rchominto wi' arja' chi nqueban, nixche' na chwe. 20 Pro como xa ix winak ¿nak c'a ixocnak wi' chewi' tok nec'ulba' ja Dios? ¿La c'o ta c'a jun bojo'y xtibij ta tre ja banyon rxin: —¿Nak tre tok xa quewa' abanon chwe, xtiche' ta tre? 21 Ja banol bojo'y tok c'o jun mulaj ch'abak c'o chwach ¿la mta c'a ruk'a' tre ja ch'abak xtuban tre nak c'o rgana nuban tre? ¿La mta ruk'a' tre chi nuban jun bojo'y tre ja congana nim ruk'ij in nuban chic jun bojo'y tre ja ma nim ta ruk'ij? 22 Ja Dios ¿la mta c'a ruk'a' tre chi nuban ja c'o rgana nuban? Cani' xuban chique ja winak ja c'o ryewal chiquij in yatal chiquij chi neta̱kel chipan ja nimlaj rpokonal, arja' xucoch' ja ritzelal queban, janila rpaciencia cuq'uin. Xucoch' masqui nrajo' nk'alasaj ja ryewal in masqui nrajo' nk'alasaj ja poder ja c'o pa ruk'a'. 23 Queri' xuban utzc'a chi nk'alasaj chi janila nim ja gloria rxin ja nuya' chique ja winak ja npokonax quewach rmal. Eje'e' ri' nij echa'onto wi' ojer rmal chi ne'oc rachbil chipan ja nimlaj gloria rxin. 24 Queri' rbanon chake ja rokcha'on rmal, jule' chake ok aj Israel pro ec'oli ja ma e aj Israel ta ercha'on chakaja'. 25 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios rmal ja profeta Oseas quewa' nbij ja Dios ri': —Ja winak ja ma e ntinamit ta nabey nerila' na jun k'ij tok xtinbij chique: —Camic ix ntinamit chic, xquinche' chic chique. Ja winak ja ma xenwajo' ta nabey nerila' na jun k'ij tok xtinbij chique: —Camic nixwajo' chic, xquinche' chic chique, ne'e ja Dios. 26 In chakaja', ja bar bix wi' chique rmal ja Dios chi ma e rtinamit ta tri' chipan ja mismo lugar xtibix chic wi' chique chi e ralc'wal ja c'aslic Dios. Queri' ja tz'ibtal can. 27 In chakaja' c'oli bin can chique ja raj Israel rmal ja rojer profeta Isaías, quewa' nbij ri': —Ja raj Israel, masqui congana nquesep na qui', masqui congana c'ayew chi ne'altaji pro xa ma e nim ta ja xquetotaj chique. 28 Como ja Dios arja' rbin chic chi nutakpi na jun juicio parwi' ja tinamit in jari' matuya' más tiempo tre pro nutakto chanim. Queri' rbin can ja rIsaías. 29 In chakaja' cani' xbij ja rIsaías nabey chique ja rach tak aj Israel quewari': —Ja Dios ja rajaw caj in rwach'ulew ja wixta maquita xuya' lugar chake chi ec'o jujun chake ja ma xecamsax ta cam ta c'a kawach ari' ja rok aj Israel ja cani' ban chique ja raj Sodoma in chique ja raj Gomorra ojer, ne'e.
* * * * * * * * * *
30 Nojel awa' ja nmajon rbixic chewe quewa' rbanic ri'. Ja winak ja ma e aj Israel ta ja quibanonto nabey ma ja ta ne'ocla' wi' il tre ja wi utz quic'aslemal owi mani pro ja camic utz chic ja quic'aslemal nutz'at ja Dios pro xa rmal ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Jesucristo tok nuban queri' chique. 31 Pro ja quibanonto ja raj Israel congana ne'ocla' il chi rbanic cumplir jun ley in utz neli ja quic'aslemal rmal nquech'ob eje'e' pro ni ma ecowinnak ta wi' quibanon ta cumplir ja ley. 32 ¿Nak tre tok ma ecowinnak ta? Ma ecowinnak ta como ja nquech'ob eje'e' chi xa natij ak'ij ayon chi rbanic cumplir ja nbij ja ley xin Dios chake chi nkaban in utz neli ja rac'aslemal rmal pro ni matiqueya' wi' cuenta tre ja Cristo wi rjawaxic chi nyuke' ac'u'x ruq'uin owi mani. Ja c'a Jesucristo arja' cani' jun abaj ja nq'ueje' pa quebey in ja queban eje'e' cani' quechok' cakan chwach ja rabaj. 33 Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ja Dios ja nc'ambej tzij ri': —Bien tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', c'o jun abaj ja nmajon rcojic chipan ja tinamit Sión. Ja c'a winak nquechok' na cakan chwach ja rabaj in nquetij na rpokonal rmal. Pro ja c'a winak ja xtiyuke' quec'u'x ruq'uin ja rabaj eje'e' mta moda ja maquita xtiquewil ja totajem xin Dios. Queri' rbin can ja Dios.