APOCALIPSIS
1
Anin in Juan. Jawa' ja xtintz'ibaj ri' Jesucristo k'alasyon chinwach. Arja' yataj tre rmal ja Dios chi nk'alasaj utzc'a chi jari' nc'utbej chikawach ja rok ajsamajela' rxin nak ja xtibantaj na cumplir chanim. Ja xucoj chi rk'alasaxic c'o jun ángel xutak wq'uin ja rin ajsamajel rxin. Anin nya'on testigo'il trij ja rtzobal Dios, nya'on testigo'il trij ja k'alasan rmal ja Jesucristo, nojel ja xintz'at nya'on testigo'il trij. Congana qui'il tre ja nsiq'uini jawa' ja xtintz'ibaj ri' ja k'alasan rmal tre ja xtibantaj na cumplir in congana qui'il chique chakaja' ja nec'axani in nquinimaj como xa nnakajinto ja tiempo.
* * * * * * * * * *
Jawa' ja nmajon rtz'ibaxic ntakel ewq'uin ja rix wuku' iglesia ja rixc'o chipan ja departamento Asia. Ja rutzil ja nsipaj ja Dios rachbil ja quicotemal xin Dios ja tari' xtecochij más tre ja Dios, jari' Dios mta jutij ja maquita c'oli, arja' c'oli camic, ni c'o wi' ojer in ni c'o wi' chwak cabij in chijutij, in xtecochij ta chique chakaja' ja wuku' espíritu ja rec'oloc chwach ja trono rxin Dios, in xtecochij ta tre chakaja' ja Jesucristo, arja' ocnak testigo xin Dios in ni katzij wi' ja testigo'il nuya', arja' ja Ralc'walaxel nabey winak ja c'astaji chiquicojol ja camnaki', arja' c'o ruk'a' chique ja rey xin rwach'ulew chi neruban mandar. Arja' janila xokrajo', xuch'aj ja kil kamac tre ja rquiq'uel in xuya' chake chi ok rey ok sacerdote utzc'a chi nkaban ja rsamaj ja Dios ja Tatixel rxin. Ni ta xtiya' wi' ruk'ij, ni ta arja' wi' xtibano mandar camic, chwak in chijutij. Amén. Bien tec'waxaj, arja' penak, c'amonto rmal jule' sutz' in canojelal nquetz'at na rwach in ja xemino ch'ich' pa rupox eje'e' nquetz'at na chakaja'. Ja tinamit je'e ja rec'o chwach'ulew janila jun ok'ej xtiqueban rmal. Queri' ja nbantaj na. Amén.
Quewa' nbij ja kajaw Dios ri': —Anin nij inc'o chi wi' ja tok tz'ucarto ja rwach'ulew in nij inc'o wi' ja tok xteq'uisi ja rwach'ulew chakaja', ne'e. Jari' Dios mta jutij ja maquita c'oli, arja' c'oli camic, ni c'o wi' ojer in ni c'o wi' chwak cabij in chijutij, arja' ni majun poder ja maquita c'o pa ruk'a'.
* * * * * * * * * *
Anin in Juan, in ewach'alal, in ewachbil chi rtijic ja rpokonal, in ewachbil chipan ja gobierno xin Dios, in ewachbil chi rcoch'ic nojel ja npi chakij rmal ja xa jun kabanon ruq'uin ja Jesucristo. Ja tok k'alasax chinwach ja xtintz'ibaj chewe ri' tokori' tok xinq'ueje' chipan ja lugar Patmos ja c'o pa mar. Rumac ja rtzobal Dios in rumac ja nya'on rbixic ja Jesucristo chewi' tok xinq'ueje' tri'. 10 Ja xinban pa jun domingo xinq'ueje' pa ruk'a' ja rEspíritu Santo in c'o jun nimlaj kulaj xinc'waxaj can chwij cani' rukul jun trompeta 11 in quewa' xbij chwe ri': —Anin nij inc'o chi wi' ja tok tz'ucarto ja rwach'ulew in nij inc'o wi' ja tok xteq'uisi ja rwach'ulew chakaja'. Nojel ja xtatz'at tatz'ibaj chipan jun libro in natakel cuq'uin ja wuku' iglesia ja rec'o chipan wuku' tinamit ja c'o pa rcuenta ja departamento Asia. Quewa' rubi' ja wuku' tinamit ri', Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia in Laodicea. Queri' ja xbij chwe.
12 C'ac'ari' xinya' vuelta chi rtz'atic ja ntzijon wq'uin in ja xintz'at c'o wuku' candelero oro ocnak. 13 In c'o c'a jun pa'l chicojol ja wuku' candelero in ja nca'yi cani' nca'yi ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak. Ja c'a rtziak rcojon elnakto chi rukul, kajnak c'a chi rkan in c'o jun ximbal ja rcojon chwaruc'u'x oro ocnak. 14 Ja rsamal rwi' congana sak sak in ja parwach cani' rxak k'ak'. 15 Ja c'a rkan congana nraproti cani' ch'ich' ocnak pro jule' ch'ich' ja nelto pa horno bien nsu'i utzc'a chi congana nraproti in ja c'a rukul nc'axaxi congana nim cani' jule' ya' congana nrojoji. 16 Ja c'a pa riquik'a' ec'o wuku' ch'umil in c'o jun espada elnakto pa ruchi' congana is rutza'm in ca'i' rwarey in ja c'a rpalaj janila nch'a'ani cani' nuban ja k'ij tok congana ruch'a'.
17 Ja c'a tok xintz'at xinkaj chi tok'ulew chwach cani' xincami. Pro arja' xinruchap chi riquik'a' in quewa' xbij chwe ri':
—Ma taxbej ta awi' como anin nij inc'o chi wi' ja tok tz'ucarto ja rwach'ulew in nij inc'o chi wi' ja tok xteq'uisi ja rwach'ulew chakaja'. 18 Anin ja nij inc'as wi', xincami pro ja camic tatz'ata' mpe' inc'as chic in ni mchita wi' camíc chwij, amén. In c'o nuk'a' tre ja camíc in c'o nuk'a' tre chakaja' ja lugar ja bar nq'ueje' wi' canma ja camnaki'. 19 Camic nbij chawe, ja xatz'at tatz'ibaj, tatz'ibaj ja ntajini nbantaji camic in tatz'ibaj chakaja' ja maja'n tibantaji. 20 Camic anin nk'alasaj chawach nak quibanic ja wuku' ch'umil ja xe'atz'at pa wiquik'a' in nk'alasaj chawach chakaja' nak rbanic ja wuku' candelero ja oro ocnak. Ja wuku' ch'umil eje'e' ri' ja wuku' ángel ja nechajin quixin ja wuku' iglesia in ja wuku' candelero xatz'at jari' ja wuku' iglesia, ne'e ja Jesucristo chwe.