17
C'o c'a jun chique ja wuku' ángel ja cuc'an ja wuku' vaso, arja' xurkaj wq'uin in quewa' xbij chwe ri': —Catajo' wawe', anin nwajo' nc'ut chawach ja rpokonal ja nk'etbex tzij trij ja nimlaj itzel ixok ja tz'ubul parwi' tak ya' je'e pro q'uiy ja ya' rtz'ulben. Jawa' ritzel ixok ri', ja rey ja rec'o chwach ja rwach'ulew eje'e' quibanon ja ritzelal ruq'uin. In chakaja' arja' rbanon ja ritzelal cuq'uin ja winak ja rec'o chwach'ulew in lawulo' quibanon rmal, cani' vino rya'on chique ek'abarnak rmal. Queri' xbij ja ángel chwe. Ja c'a ranin xinq'ueje' chic pa ruk'a' ja rEspíritu Santo, xinc'amarel rmal ja ángel, xokbe chipan ja lugar ja bar kas talan wi'. Tri' xintz'at wi' jun ixok rtz'ulben jun itzel chicop quiak rij cani' rcoloril quic'. Ja c'a chicop c'o jule' bi'aj tz'ibtal trij pro congana q'uiy, jule' bi'aj ja xa ofensa rc'amonto tre ja Dios. Wuku' rwi' ja chicop in lajuj ruc'a'. Ja c'a rixok arja' congana rwekon ri', rcojon jule' tziak morada in quiak cani' rcoloril quic', in c'o jule' chic rcojon ja congana nimak rjil cani' tre oro cani' tre perla in cani' tre tak abaj ja banon rbanic. Ja rixok c'o jun vaso rc'an puro oro ocnak. Jari' vaso nojnak chipan ja ritzelal ja rbanon ja rixok cani' tre ja rbanon je'e ja xa chuw chwach ja Dios in cani' tre ja xa ntz'ilor awanma rmal. Ja c'a rixok c'o jun bi'aj tz'ibtal chi rpalaj pro jari' bi'aj ma chaka ta bi'aj, rjawaxic chi nawasaj ana'oj trij ja nbij. Quewa' ja bi'aj ri': —Babilonia ja congana nim ruk'ij, quete' ja ritzel tak ixoki', ruq'uin arja' winakarnakto wi' ja bantajnak je'e chwach'ulew ja xa chuw chwach ja Dios. Queri' nbij ja bi'aj. Ja rixok xintz'at arja' k'abarel pro ja k'abarsan rxin jari' ja quiquiq'uel ja tinamit xin Dios in ja quiquiq'uel ja xecam rmal ja yukulbal quec'u'x ruq'uin ja Jesús.
Ja ranin congana c'asc'o'i xintz'at ja rixok. Pro bix chwe rmal ja ángel: —¿Nak tre tok c'asc'o'i natz'at? Anin nch'ob chawach nak rbanic ja rixok in nak rbanic ja ritzel chicop ja rtz'ulben ja c'o wuku' rwi' in lajuj ruc'a'. Ja camic xa awatali pro anin nch'ob chawach. Ja ritzel chicop xatz'at arja' c'asli ja rojer pro ja camic mchita pro nc'ase' chi na jutij. Arja' nelto chipan ja nimlaj jul ja c'a c'a nat nekaj wi' xe' ulew. Ja c'a tok elnakto chic chipan ja jul nbe chi na chipan ja nimlaj rpokonal. Ja winak ja rec'o chwach'ulew kas xtic'asc'o'i xtiquetz'at ja ritzel chicop, nqueya' na ruk'ij. Eje'e' ri' winak ja mta quebi' tz'ibtal chipan ja libro ja bar tz'ibtal wi' quebi' ja yatajnak chique ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij, jari' bi'aj tz'ibtal chipan ja libro ja tok maja'n titz'ucarsaxi ja rwach'ulew. Ja winak ma chaka ta c'asc'o'i xtiquetz'at ja chicop, rumac chi arja' c'asli ja rojer pro ja camic mchita pro nc'ase' chi na jutij.
Ja xtinbij chic chawe ri' rjawaxic chi nawasaj ana'oj trij. Ja wuku' rwi' ja chicop jari' wuku' jayu' ja tz'ulben rmal ja rixok. 10 In chakaja' ja wuku' rwi' jari' e wuku' rey. Ja rey e jo'o' chique ekajnak chic, jun c'oli camic in jun chic maja'n tiwinakari, ja c'a tok xtiwinakari nq'ueje' na jun tiempo pro xa ma nim ta. 11 Ja ritzel chicop ja c'asli ja rojer pro mchita camic arja' jun chic rey in ne'erbana' waxaki' ja rey canojelal. Arja' queri' rbanic ja cani' quibanic ja wuku' rey, arja' ncanaj can pa quic'axel in nbe na chipan ja nimlaj rpokonal. 12 Ja c'a lajuj ruc'a' ja chicop xatz'at jari' e lajuj rey ja maja'n tijachi gobierno pa quek'a'. Eje'e' c'oli ja k'etbaltzij ja cani' quixin rey nja̱ch na pa quek'a', ja c'a k'etbaltzij jun hora noc pa quek'a', ncachbilaj ja ritzel chicop. 13 Xa jun nquech'ob chi e lajuj, nojel ja poder in nojel ja k'etbaltzij ja c'o pa quek'a' jari' nquejach na pa ruk'a' ja ritzel chicop. 14 Eje'e' nech'ojin na ruq'uin ja Carnelo pro ja c'a Carnelo arja' nch'ocmaji. Nch'ocmaji como arja' ocnak Jefe quixin nimak tak jefe, arja' ocnak Rey quixin nimak tak rey. Ja c'a rachbil eje'e' esiq'uin echa'on rmal ja Dios in ni yukul wi' quec'u'x ruq'uin. Queri' xbij ja ángel chwe.
15 In xbij chic chwe: —Ja ya' je'e xatz'at ja rtz'ulben ja ritzel ixok jari' tibij tzij chi winak pro congana e q'uiy. Q'uiy rwach ja tinamit epenak wi', q'uiy rwach ja quinación in q'uiy rwach ja tzobal netzijon wi'. 16 Ja lajuj ruc'a' ja chicop xatz'at nerila' na jun tiempo ja tok eje'e' xtiquec'am qui' ruq'uin ja ritzel chicop in xa itzel xtiquetz'at ja ritzel ixok. Xtiquilasaj tre ja rixok nojel ja rwekben ri', nch'ane' can cumal. Nojel ja rmeba'il nqueq'uis na in ja rixok nquiporoj pa k'ak'. 17 Ma chaka ta quigana tok nqueban queri', rumac chi Dios arja' nyo' chique chi nbantaj cumplir cumal ja ni rch'obonto wi' chi nbantaj na. Arja' nyo' chique chi xa jun nquech'ob in ja gobierno je'e ja c'o pa quek'a' nquejach na pa ruk'a' ja ritzel chicop. Queri' xtuban ja Dios chique, puersa nbantaj na cumplir nojel ja bitajnak can rmal chi nbantaj na. 18 Ja c'a rixok xatz'at jari' tibij tzij ja nimlaj tinamit. Jari' tinamit, ja rey ja rec'o chwach rwach'ulew eje'e' e'ocnak pa ruk'a' camic. Queri' xbij chwe ja ángel.