JA' TI XCHIBAL SCARTA TI QUERMANOTIC TE TI TESALONICAE
ti its'ibabat yu'un ti Pabloe
1
Ti Pabloe hech lic sc'opon ti carta ti quermanotic te ti Tesalonicae
Ho'on Pabloun xchi'uc ti cha'vo' quermanotic, ja' ti Silase xchi'uc ti Timoteoe, oxvo'untutic ti chajc'oponoxuc ti cartae, ho'oxuc ti te nacaloxuc ti jteclum Tesalonicae ti na'ic'atic xa tal ti stojol ti Jtotic Diose xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o yac'boxuc bendición ti Jtotic Diose xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o yac'bot jun avo'ntonic ti jujunoxuque.
Ja' sc'opilal ti c'alal chtal ti Cristoe, ti Diose chac'be castigo ti much'utic mu xch'umbat ti sc'ope
Quermanotac, tsc'an ti hocol aval chcututic ti Diose yu'un ti i'epaj xa ti xch'unojel avo'ntonique, yu'un ti más chac'uxubin abaic ti acotolique. Ja' lec ti hech ti jpastutic scotol c'ac'al. Yu'un ti hech avo'ntonique, hech yu'un nichim no'ox co'ntontutic chcalbetutic ac'opilalic scotol ti jch'unojeletique ti buc no'ox oyique. Chcalbetutic ti jun avo'ntonic chach'umbeic ti sc'op ti Diose hech yu'un chcuch avu'unic ti ilbajinele xchi'uc ti vocole ti chavich'ique. Yu'un chcuch avu'unic ti vocole, hech yu'un ti Diose chayac'oxuc cha'ochic ti bu tspas mantal. Yu'un toj chchapanvan ti Diose. Yu'un yac'oj sba chaspasoxuc ti mantal ti Diose, hech yu'un chavich'ic ilbajinel ti ora to.
Yu'un toj chchapanvan ti Diose, hech yu'un c'alal chyal tal ti vinajel ti Cajvaltic Jesucristoe chtal yac'be yich' vocol ti much'utic chayac'boxuc avich'ic vocol ti ora to. Ti ho'oxuque ti yac'oj sba chavich'ic vocol ti ora to xchi'uc ti ho'ontutic uc, inel xa cu'untic ti jcux xa co'ntontic ti c'alal chyal tal ti vinajel ti Cajvaltic Jesucristoe. Chchi'in yal tal ti ch'ul abatetique. Hech chaj c'u che'el c'oc' ti tsots chtile, ep yip xchi'uc squeval chyal tal ti Cajvaltique. Chtal yac'be castigo ti much'utic mu sc'an xch'unic ti bu oy ti Diose, ja' ti much'utic mu sc'an xch'unic ti lequil ach' c'ope, ja' ti sc'opilal ti Cajvaltic Jesucristoe. 9-10 Ja' ti castigo ti ch-ac'batique, ja' ti ch'ayel chbatic sbatel osile. Hech mu sq'uelbeic sat ti Cajvaltique, mu sq'uelbeic ti sp'ijile xchi'uc ti yutsile c'alal chtal ti Cajvaltique. Ja' chtal yu'un ti jpastic ti muc' ho'ucutic ti laj xa yic'ucutic ti stojole. Hech jun no'ox yutsil chc'ot sc'opilal cu'untic jcotoltic ti jch'unojbetic ti sc'ope. Ho'oxuc ac'opilalic uc yu'un laj xa ach'unic ti sc'op ti Diose ti laj jcholboxuque.
11 Hech yu'un scotol c'ac'al ti jc'opontutic Dios ti atojolic yu'un lec ac'o yiloxuc ti Dios cu'untique, ho'oxuc ti laj xa yic'oxuc ti stojole. Ti jc'ambe vocol uc yu'un ac'o scoltaoxuc, hech chu' avu'unic ti toj avo'ntonic chac'otic hech chaj c'u che'el chac'anic. Hech chu' avu'unic uc scotol lequil abtel ti chac'an chapasic yu'un ti ach'unojique. 12 Hech jun no'ox yutsil chc'ot sc'opilal avu'unic ti Cajvaltic Jesucristoe. Hech jun no'ox yutsil chc'ot ac'opilalic uc yu'un ti oy yutsil yo'nton avu'unic ti Dios cu'untique xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe.